منبع پایان نامه ارشد با موضوع باورهای ارتباطی، سبک های دلبستگی، صمیمیت زناشویی

دانلود پایان نامه ارشد

پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………….
55
الف) تحقیقات انجام شده داخل کشور…………………………………………………………………………………………………………………..
55
ب) تحقیقات انجام شده در خارج از کشور…………………………………………………………………………………………………………….
58
فصل سوم: روش‌ پژوهش
روش پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
63
جامعه پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
63
نمونه و روش نمونه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………
63
روش جمع آوری اطلاعات………………………………………………………………………………………………………………………………….
64
1) سياهه باورهای ارتباطی …………………………………………………………………………………………………………………………………..
64
2) مقیاس تجربه روابط نزدیک……………………………………………………………………………………………………………………………..
65
3) مقیاس صمیمیت زناشویی……………………………………………………………………………………………………………………………….
66
شیوه اجرای پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
67
روش تجزيه و تحليل داده‌ها ………………………………………………………………………………………………………………………………..
67
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
69
الف. توصیف اطلاعات جمعیت شناختی………………………………………………………………………………………………………………..
69
1) سن………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
69
2) تحصیلات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
70
3) مدت ازدواج…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
70
4) تعداد فرزندان…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
71
ب. تحلیل فرضیه های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………….
71
الف. فرضیه اصلی……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
71
ب. فرضیه های فرعی………………………………………………………………………………………………………………………………………….
73
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
79
محدودیت‌ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
85
پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
85
الف. پیشنهادات پژوهشی……………………………………………………………………………………………………………………………………..
85
ب. پیشنهادات کاربردی……………………………………………………………………………………………………………………………………….
86
فهرست منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
87
منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
87
منابع لاتین………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
91
پیوست‌ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
92
چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
97

فهرست جداول
صفحه
جدول 4-1: توزیع فراوانی و درصد افراد نمونه به تفکیک سن…………………………………………………………………..
69
جدول 4-2: توزیع فراوانی و درصد افراد نمونه به تفکیک جنسیت……………………………………………………………..
70
جدول 4-3: توزیع فراوانی و درصد افراد نمونه به تفکیک مدت ازدواج……………………………………………………..
70
جدول 4-4: توزیع فراوانی و درصد افراد نمونه به تفکیک تعداد فرزندان…………………………………………………….
71
جدول4- 5: نتایج ماتریس همبستگی پیرسون در مورد فرضیه اصلی……………………………………………………………..
71
جدول 4-6: خلاصه الگو رگرسیون بین باورهای ارتباطی و سبک های دلبستگی با صمیمت زناشویی………………..
72
جدول 4-7: آزمون Fو سطح معناداری بین باورهای ارتباطی و سبک های دلبستگی با صمیمت زناشویی…………
72
جدول 4-8: ضرایب رگرسیون باورهای ارتباطی و سبک های دلبستگی با صمیمت زناشویی…………………………..
73
جدول4- 9: نتایج ماتریس همبستگی پیرسون در مورد فرضیه فرعی اول………………………………………………………
73
جدول 4-10: خلاصه الگو رگرسیون بین ابعاد باورهای ارتباطی با صمیمیت زناشویی……………………………………
74
جدول4-11: آزمون F و سطح معناداری بین ابعاد باورهای ارتباطی با صمیمیت زناشویی………………………………..
74
جدول 4-12: ضرایب رگرسیون ابعاد باورهای ارتباطی با صمیمیت زناشویی………………………………………………..
75
جدول4-13: نتایج ماتریس همبستگی پیرسون در مورد فرضیه فرعی دوم……………………………………………………..
75
جدول 4-14: خلاصه الگو رگرسیون بین ابعاد سبک های دلبستگی با صمیمیت زناشویی………………………………..
76
جدول 4-15: آزمون Fو سطح معناداری بین ابعاد سبک های دلبستگی با صمیمیت زناشویی………………………….
76
جدول 4-16: ضرایب رگرسیون ابعاد سبک های دلبستگی با صمیمت زناشویی………………………………………………
77

چکیده:
این پژوهش به بررسي رابطه باورهای ارتباطی و سبک های دلبستگی با صمیمیت زناشویی پرداخت. جامعة اين پژوهش شامل کلیه مردان متاهل شاغل در آموزش و پرورش شهرستان کرمانشاه در سال تحصیلی94-1393 بود. حجم نمونه 100 نفر بود که به صورت تصادفی انتخاب شدند. براي گردآوري داده ها از سه پرسشنامه سياهه باورهای ارتباطی، مقیاس تجربه روابط نزدیک و مقیاس صمیمیت زناشویی استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد كه بین باورهای ارتباطی و سبک های دلبستگی با صمیمت زناشویی رابطه معکوس وجود دارد، به این معنی که با افزایش نمرات باورهای ارتباطی و سبک های دلبستگی میانگین نمرات صمیمیت زناشویی پایین می‌آید. همچنین نتایج آزمون رگرسیون چندگانه نشان داد که متغیرهای باورهای ارتباطی و سبک های دلبستگی متغیر صمیمیت زناشویی را تبیین می‌کند و در نهایت نتایج آزمونF نشان داد که متغیرهای باورهای ارتباطی و سبک های دلبستگی تبیین معناداری از صمیمت زناشویی دارند. با توجه به یافته های به دست آمده می توان نتیجه گرفت که صمیمیت زناشویی به وسیله متغیرهای باورهای ارتباطی و سبک های دلبستگی قابل پیش بینی است.
كليد واژه ها: باورهای ارتباطی، سبک های دلبستگی، صمیمیت زناشویی و مردان متأهل

مقدمه
ازدواج در مقایسه با سایر روابط انسانی، بهترین فرصت برای تجربه خوشبختی، حمایت اجتماعی و صمیمیت است و افراد را به گونهای به هم پیوند میدهد که در روابط دیگر میسر نیست (فاورز1، 2003: به نقل از شریفی، 1390). پیمان ازدواج قادر است بسیاری از نیازهای فردی و اجتماعی زن و مرد را در قالب ارتباطات جسمانی و جنسی، روانی- اجتماعی و دیگر قراردادهای عرفی و اجتماعی برآورده سازد. ازدواج در مقایسه با دیگر ارتباطات انسانی دامنهای وسیع گسترده دارد و دارای ابعاد زیستی، اقتصادی، عاطفی و نیز روانی- اجتماعی است (نوابی نژاد، 1380). صمیمیت2 در ازدواج حائز اهمیت فراوانی است، زیرا تعهد زوجین به ثبات رابطه را محکم می کند و به طور مثبتی با سازگاری و رضایت زناشویی همراه است. به نظر هات فیلد3(1988؛ به نقل از اعتمادی، 1387) صمیمیت شامل فرایندی است که در آن افراد تلاش می کنند به یکدیگر نزدیک شوند و شباهت ها و تفاوت هایشان را در احساسات، افکار و رفتارها را کشف کنند. مطالعات نشان می دهد که برخورداری از صمیمیت در میان زوج های متاهل، از عوامل مهم ایجاد ازدواج های پایدار است (کرافورد و آنگر4، 2004؛ به نقل از اعتمادی،1387) و اجتناب از برقراری روابط صمیمانه، از عواملی است که موجب شکست در زندگی خانوادگی می شود (بلوم5

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع سبک های دلبستگی، باورهای ارتباطی، سبک دلبستگی Next Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع باورهای ارتباطی، صمیمیت زناشویی، سبک های دلبستگی