منبع پایان نامه ارشد با موضوع ایستگاه های آتش نشانی، ایستگاه آتش نشانی، اختلال درد، آلودگی هوا

دانلود پایان نامه ارشد

ایستگاه قرار می گیرد.
2-8-1-2 اتاق اطلاعات ومخابرات
این اتاق جهت ایجادامکان شنیدن کامل می بایست عایق صوتی شده باشد .
این اتاق بایدبه گونه ای طراحی ومکان یابی شودکه ازدیدکامل به شبکه حرکتی مجاور ایستگاه خروجی آشیانه ها وورودی ایستگاه برخورداربوده وورود وخروج کلیه افرادرابه ساختمان زیرنظرداشته باشد وکنترل کند.
قسمت جلوی این محل ازشیشه طوری نصب میگرددتاشخص بتواند دید بازاویه 180 درجه را داشته باشد .
این اتاق بایدازمصالح ضد حریق ساخته شده باشد تا ازکلیه زیانهای تخریب کننده که باعث کندی واکنش دستگاه های هشدار دهنده میشود درامان باشد .
دراین اتاق می بایدفضای لازم جهت نصب جداول ونقشه های ضروری برروی دیوار پیش بینی شده باشد .
این اتاق می باید دارای ارتباط ودسترسی مطلوب باآشیانه وسایل نقلیه باشد .
فضای نگهبانی واتاق مخابرات می بایست درمقابل تابش اشعه خورشید وخیرگی ناشی ازآن محافظت شده باشد .(تومه،1391،113)
2-8-1-3 آشیانه
آشیانه وسایل نقلیه حریق وامداد در مقایسه با سایر فضاهای ایستگاه از پیچیدگی وتنوع کارکردی بیشتری برخوردار است.آشیانه وسایل نقلیه در زمان اعلام عملیات به عنوان مبدا حرکت گروه عملیاتی ، آخرین مکانی است که کارکنان از سایر فضاهای ایستگاه در آن گردهم می آیند ودر خاتمه عملیات ومراجعه گروه با ایستگاه اولین مکان ایستگاه است که کارکنان وارد آن شده واز طریق آن به سایر فضاها می روند.
محل خروجی وسایل نقلیه بایدکاملاً قابل رؤیت وجلودیدنگهبان ومسئول مخابرات باشد درایستگاههای که جایگاه وسایل نقلیه درمجاورت شبکه حرکتی است حرکت وسایل نقلیه با دنده عقب ازشبکه حرکتی به جایگاه یامحوطه اکیداً غیرقابل قبول است .
اتاقهای مجاورآشیانه بایدحداقل با 15 سانتیمتراختلاف سطح بالاتر ازکف ساخته شود تا ازنفوذگاز منواکسیدکربن وسایل نقلیه ونشت یاسرازیر شدن آب حاصل ازشستشوی آشیانه مصون باشند .(تومه ،1391، 120)
2-8-1-3-1 ابعاد
ابعاد بخش های مختلف آشیانه که تردد وسایل نقلیه ، دسترسی سریع وایمن کارکنان عملیات به آنها وخروج سریع وایمن وسایل نقلیه در زمان اعلام عملیات را با سهولت مفدور می سازد.
درایستگاه هایی که بیش ازیک وسیله درآنجا داردحداقل عرض جایگاه وسایل نقلیه 5 متراست که ازهرطرف رعایت فاصله 9/0 مترباستونها ودربها الزامی است.
حداقل ارتفاع درب آشیانه 6/3 متر وعرض آن 20/4 متر میباشد.(تومه ،1391، 121)
2-8-1-3-2 فضاهای جانبی
درمجاورت آشیانه انبارفوم جهت انبارکردن این مواد درگالن های مخصوص ، انبارشیلنگ های یدک شامل اتاق بسیار تمیز وخشک باامکان تهویه طبیعی ونصب قفسه ها باچنگک هایی که محل آویزان کردن سرلوله ها است.
محل دستگاه های تنفسی با تهویه مناسب به هوای باز وامکان نظافت درحد بالا بخش شارژ باطری شامل یک اتاق تمیز باهوای مطبوع وتازه باکابینتهای دربدار مجهزبه وسایل شارژ باطری متناسب با ابعاد وکلاس ایستگاه میباید پیش بینی گردند .
برای جلوگیری از انتشاردود ناشی ازاحتراق موتور وسایل نقلیه عملیاتی باید ازلوله های خرطومی که به لوله اگزوزآنها متصل میشوند وازطریق شبکه لوله کشی شده درکف یاسقف دود رابه خارج ازفضای آشیانه هدایت می کنند استفاده کرد .
درایستگاه های بدون پرسنل درزمان مأموریت ، میبایست سیستم بازو بسته شدن درب به گونه ای باشد تاباعث تأخیر دراعزام گروه به مأموریت نگردد. استفاده ازسیستم الکتریکی جهت بازو بسته شدن دربها الزامی است .
ضروری به نظرمی رسد دربهای مذکور به ژنراتورهای اضطراری برق وصل باشدکه در هنگام خاموشی برق نیز بامشکلی روبرو نشوند .کلیه آلات وابزارهای اتوماتیک که برای بازکردن دربها نصب میگردد باید به طریقی تنظیم شده باشندکه درصورت قطع برق یاپریدن فیوز وکارنکردن ژنراتورهای اضطراری ، بازکردن درب به طریق دستی به فوریت امکانپذیر باشد .(تومه ،1391، 121-122)
2-8-1-3-3 موادومصالح
محوطه تردد وسایل نقلیه عملیاتی وآشیانه میبایست با موادو مصالح مناسب جهت هدایت آبهای سطحی به کانالهای پیش بینی شده برای این منظورشیب بندی شوند .
دیوارهای آشیانه باید ازنوع موادی ساخته شودکه به راحتی قابل شستشو باشد ودرکف این محل باید به اندازه کافی سوراخ های آبریزجهت تخلیه آبهای ریخته شده دراثرشستشوکارگذارده شود .
جایگاه های وسایل نقلیه ماشین آتش نشانی بایدازمصالح غیرلغزنده مقاومی ساخته شوندکه به هیچ عنوان چه درشرایط مرطوب لغزنده نباشند .(تومه ،1391، 123)
2-8-1-3-4 تهویه و نور
درصورت استفاده ازفن جهت تخلیه دود ناشی ازوسایل نقلیه داخل آشیانه بایدتوجه داشت که موقعیت فنها به گونهای درنظرگرفته شودتاباعث آزار وآلودگی هوای کاربری های مجاور نگردد.
تهویه آشیانه بایدبه گونه ای صورت گیرد تا دود ناشی ازوسایل نقلیه کاملاً ازفضای آشیانه دفع گردد تاباعث آزار وناراحتی کارکنان نشود وبهداشت وسلامت آنان را به مخاطره نیاندازد.
سطوح نورگیرساختمان آشیانه بایدبه اندازه باشدکه درتمام ساعات روز حتی المقدور نورطبیعی کافی جهت فعالیت راتأمین کند.

2-8-1-3-5 شیب
شیب عمومی آشیانه نباید به اندازه باشدتا احتمال حرکت وسایل نقلیه درحالت پارک وجودداشته باشد حداکثرمیزان این شیب 5/1درصد است که جهت رفع آبهای سطحی کف آشیانه الزامی است. (تومه ،1391، 125)
درمحل خروج وسایل نقلیه ازآشیانه نبایدشیب مثبت که باعث تأخیردرحرکت سرخوردن وخاموش شدن آنها می گردد وجودداشته باشد .
2-8-1-4 آسایشگاه
فضای رختکن، سرویسهای بهداشتی ، دوشها و کمدخانه جهت نگهداری لباس رسمی آتش نشانها،پتو وبالش ،لوازم شخصی و… ضمن اینکه باید درمجاورت استراحتگاه باشند ولی موقعیت آنها نباید به گونه ای باشد که استفاده از آنها باعث ایجاد سر و صدا و سلب آسایش کارکنان درحال استراحت گردد.
فضای استراحت گاه بایدحتی المکان از سکوت وآرامش کافی برخوردارباشد. لذا مجاورت این فضا بافضاهایی که به واسطه عملکردشان مولد سروصدای مزاحم جهت استراحت کارکنان میباشند مجازنیست.
موقعیت فضای استراحتگاه درایستگاه باید به گونه انتخاب گردد تاسروصدای ناشی ازکاربری های مجاورایستگاه باعث ایجاد اختلال دراستراحت کارکنان نگردد.
استفاده ازتختهای دوطبقه دراستراحتگاه مجاز نمیباشد. سرانه خوابگاه به ازای هرتخت 7/5 مترمربع درنظرگرفته شود. استراحتگاه بایددارای دسترسی بسیارسریع وایمن به آشیانه باشد.(تومه ،1391، 115)
2-8-1-5 آشپزخانه
حضور یک شبانه روز کامل کارکنان عملیاتی دریک نوبت کاری در ایستگاه آتش نشانی ، در نظر گرفتن فضاهای مرتبط با فعالیت های عادی روزانه را ضروری می سازد. موقعیت وطراحی آشپزخانه بایدبه گونه ای باشدکه باعث انتشار بوی غذا درفضای ایستگاه نگردد وازنور وتهویه طبیعی ومصنوعی مناسبی برخوردار باشد.
درکفسازی،دیوارها وسقف آشپزخانه بایدازمصالح قابل شستشو استفاده گردد. آشپزخانه می باید ارتباط ودسترسی مناسبی باغذاخوری ونشیمن داشته باشد.

2-8-1-6 غذاخوری
فضای غذا خوری با توجه به نوع وابعاد ایستگاه وتعداد کارکنان وسایر ملاحظات می تواند به صورت مشترک با فضای آشپزخانه مورد استفاده قرار گیرد.
2-8-1-7 اتاق فرمانده
فرمانده ایستگاه آتش نشانی که مسئولیت گروه های عملیات را به عهده دارد از نظر سازمانی بالاترین سمت عملیاتی در یک ایستگاه است. به همین دلیل باید فضای مستقل ومعینی را به عنوان اتاق فرمانده در نظر گرفت. اتاق فرمانده ایستگاه می بایست به اتاق مخابرات ونگهبانی ارتباط ودسترسی سریع داشته باشد. دراتاق فرمانده می بایست فضای کافی جهت تختخواب ، میزکار وبایگانی پرونده ها پیش بینی شده باشد.
2-8-1-8 اتاق سخنرانی وکلاس درس
درکلیه ایستگاه های آتش نشانی متناسب باابعاد وکلاس ایستگاه می بایست فضایی جهت اتاق سخنرانی وکلاس درس مجهزبه وایت برد،پرده نمایش فیلم واسلاید وسایرلوازم سمعی وبصری پیش بینی گردد.
2-8-1-9 ورزش
حضور طولانی مدت کارکنان عملیاتی در ایستگاه آتش نشانی باعث کسالت وافت روحی آنها می گردد از این رو ضروری است تا با در نظر گرفتن برنامه کار روزانه پرسنل به انجام کار ورزشی نیز بپردازند. درکلیه ایستگاه های آتش نشانی متناسب با ابعاد وکلاس ایستگاه می باید فضای مناسبی جهت فعالیتهای ورزشی ازقبیل تنیس روی میز ، بدن سازی و … پیش بینی گردد.
2-8-1-10 کمد خانه رختکن خشک کن شستشو
درآشیانه ویادرمجاورت آن پیش بینی فضاهای سرویسهای بهداشتی ، رختکن ، دوش بعد از عملیات ،جمع آوری ، شستشو وخشک کردن لباسهای کثیف بعد ازعملیات وپاشویه الزامی است. درآشیانه ویا درمجاورت آن پیش بینی فضای کمدخانه جهت لباسهای مخصوص کار شامل کلاه آتش نشانی ، اورکت ، چکمه ، دستکش و … الزامی است.
به علت وجود رطوبت درفضای خشک کن نصب هواکش اجباری است. رختشوی خانه وفضای خشک کن البسه می بایست درمجاورت یکدیگرپیش بینی شوند.
2-8-1-11 انبارعمومی
در هر ایستگاه متناسب با ابعاد وتعداد کارکنان یک انباری جهت نگهداری وسایل عمومی ازقبیل کاغذ ، صابون ،لامپ الکتریکی ، واکس وکلیه لوازم ضروری دیگری که انباری جهت وسایل نظافت ایستگاه ویک انباری جهت نگهداری ابزارآلات تعمیرات وسایل نقلیه عملیاتی وتأسیسات ایستگاه میبایدمتناسب با ابعاد وکلاس ایستگاه درمکان مناسب پیش بینی گردد.(تومه،1391 ،119)
2-8-1-12 میله فرود
در زمان عملیات کارکنان در هر نقطه از ایستگاه که باشندباید در کمترین زمان ممکن به آشیانه وسایل نقلیه عملیاتی برسند. بنابراینار میله فرود برای سرعت بخشیدن به حرکت خود استفاده می نمایند. ازمیله فرود فقط باید برای یک طبقه ارتفاع استفاده کردو هرگز نباید درساختمان های چندطبقه جهت فرود ازیک طبقه به طبقه دیگرازمیله فرود استفاده نمود.
میله فرود باید درطبقه همکف به وسیله یک حفاظ لاستیکی ضخیم ومحکم برای کاستن ضربه ناشی ازفرود احاطه شود.
یک سمت میله فرود باید به طرف دیوار طوری قرارگیردکه 9/0 متر با دیوار فاصله داشته باشدوسه سمت دیگرآن آزاد باشد.
حداقل فاصله بین یک جفت میله بایدحداقل 5/1 متر باشد.
میله فرود درسطح ورودی داری حفاظی است که به دوردریچه مدور یامربع یکه به اندازه 9/0 مترازهرطرف میله فرود فاصله دارد قرار میگیرد . فاصله دریچه ازمیله فرود درمحل پرش وگرفتن میله 5/0 متر است.
محل قرارگرفتن میله های فرود حتما باید درپشت وسائل نقلیه باشندکه افراد آتش نشان بتوانند به راحتی ازپشت میله هاعبورکرده ودرجای خوددروسیله نقلیه قرارگیرند. این مقررات چه برای میله هایی که درجایگاه قرار میگیرند وچه میله هایی که دریک فضای مجاورباشندیکسان است. (تومه ،1391، 126)
2-8-1-13 محوطه تمرینات
فضایی کافی وآزاد درمحل ساختمان جهت محوطه تمرینات درنظرگرفته شود
لذا باتوجه به طراحی مرکز آموزش زمین عملیاتی در بخش معرفی مر کز آموزش بطور مفصل ذکر شده است.
2-8-1-14 موارد خاص
علاوه بر تاسیسات مکانیکی والکتریکی معمول ، تاسیسات خاصی متناسب با کارکرد ایستگاه به منظور دخیره سازی مواد مختلف در نظر گرفته شود.
1. مخزن سوخت
مخزن انبارسوخت برای هریک ازموادبنزینی وگازوئیل بایددرنظرگرفته شود
2. برق اضطراری
به منظورآماده باش 24 ساعته ایستگاه های آتش نشانی باید مجهزبه ژنراتورهای کمکی (متحرک یاثابت( باشند.
3. اختلاف نور
اختلاف روشنایی ونورفضای بیرون ودرون ساختمان نبایدبه اندازهای باشدکه باعث ایجاداختلال دردید شود.
4. عملیات وروشنایی
ضروری است کلیه چراغهای ضروری ایستگاه همزمان بااعلان زنگ عملیات به طورخودکارروشن و دربهای آشیانه نیز بازشوند.
5. فضای سبزو درختان
محوطه جلوی ساختمان که بادرختان وسبزه آرایش میشود باید به طریقی باشدکه مانع عملیات ودیدوحرکت فوری واضطراری وسایل آتش نشانی نشود.
6. فضاهای چندعملکردی
درصورت استفاده مشترک ازیک فضابرای بیش ازیک عملکرد ، بایدتوجه داشت که عملکردهای مذکور بایکدیگرهم خوانی داشته وهریک اعث ایجاد اختلال دردیگری نگردد.
7. نمازخانه
جهت انجام فریضه نمازمی بایدفضای مناسبی درنظرگرفته شود . این فضامتناسب با تعدادپرسنل ایستگاه میتواند به طورمشترک جهت انجام نمازخواندن وسایر فعالیتها و یا

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع ایستگاه آتش نشانی، شبیه سازی، معماری پایدار، نیازهای آموزشی Next Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع معماری پایدار، زیست محیطی، توسعه پاید، محیط زیست