منبع پایان نامه ارشد با موضوع ایالات متحده آمریکا، روابط بین الملل، اجتماعی و فرهنگی

دانلود پایان نامه ارشد

طریق ایجاد چالش و آسیب های داخلی و خارجی به طور مستقیم و غیر مستقیم امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران را با مخاطراتی روبرو می نمایدکه در صورت عدم چاره جویی ضریب امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران کاهش می یابد. و از سوی دیگر جمهوری اسلامی ایران با نفوذ سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در حیات خلوت ایالات متحده آمریکا و ارتباط دیپلماتیک با قدرتهای بزرگی نظیر چین و روسیه در سطح بین المللی می تواند فرصتهای مناسبی برای خود فراهم نموده و پایه های امنیت ملی کشور را ارتقاء بخشیده و ضریب امنیت ملی خود را افزایش دهد.

فصل اول
(کلیات تحقیق)

1-1 بیان مساله تحقیق
در عرصه روابط بین الملل هیچ کشوری نمی تواند در انزوا باشد. روابط بین الملل عرصه کنش و واکنش بازیگران بین المللی است. همکاریهای بین المللی در بسیاری از موارد موجب پیشرفت و توسعه بازیگران بین المللی می شود و در عوض هرگونه تقابل و تضاد نه تنها کشورها را از منافعی که احتمالا در چارچوب همکاری قابل تصور است محروم می سازد بلکه باعث می شود کشورها هزینه های قابل توجهی جهت مقابله با این تقابل و تضاد منافع بپردازند و تمهیدات لازم را برای مقابله با تهدید فراهم نمایند ضمن آنکه بهره برداری صحیح از این مقوله می تواند، نوعی انسجام در عرصه ملی فراهم آورد.
از سوی دیگر یکی از کار ویژه های دولتها تامین امنیت است. کشورها در عرصه بین المللی مستقل و برابر هستند و هیچ کشوری نمی تواند در امور داخلی کشور دیگر دخالت کرده و یا تهدیداتی متوجه امنیت آن کشور نماید. مفهوم امنیت بسیار گسترده است تامین امنیت نظامی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و…. کارکردهایی است که به دولتها واگذار شده است و این وظیفه هر دولتی است که در راستای امنیت ملی کشور خود بکوشد.
همه کشورها از موقعیت یکسانی در عرصه بین المللی برخوردار نیستند. عوامل سیاسی، اقتصادی و حتی موقعیت و وضعیت های ژئوپلیتیک شرایطی برای یک کشور خاص ایجاد می کند که به آن اجازه می دهد در عرصه بین المللی یا منطقه ای به عنوان یک بازیگر مهم تلقی شود و حتی این توهم را برای آنها به وجود آورد که خود را به عنوان هژمون مطرح نمایند و نظم جهانی را با تصمیمات نابجای خود تحت تاثیر قرار دهند.
موقعیت جغرافیایی جمهوری اسلامی ایران با مزیت ژئوپلیتیک خاص خلیج فارس، وجود منابع عظیم نفت و گاز، بازار مصرف فراوان منطقه به یمن تمکن مالی کشورهای حاشیه خلیج فارس ( بدلیل عایدات حاصل از فروش نفت و گاز ) وجود کشورهایی از لحاظ سیاسی ضعیف و دست نشانده و حاکمانی مرتجع، ظهور قدرتی نوظهور یعنی جمهوری اسلامی ایران با ایدئو لوژی انقلابی و شعار مقابله با هرگونه سلطه و بی عدالتی، نیاز روزافزون کشورهای قدرتمند اقتصادی به بازار ارزان نفت و گاز و نیز دستیابی به بازاری توانا جهت فروش کالاهای تولیدی و بعضا دامن زدن به اختلافات منطقه ای جهت آزمایش و فروش تجهیزات نظامی نوعی تقابل را میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا بوجود آورده است.
دولت ایالات متحده آمریکا به عنوان کشوری که ادعای قدرت جهانی را همواره دارد به دنبال خواسته هایی از سایر کشورهاست. حال نکته حائز اهمیت این است که: این خواسته ها تا چه حدود با منافع و امنیت ملی کشورهایی نظیر جمهوری اسلامی ایران تطابق دارد؟ آیا این خواسته ها با ارزشها و آرمانهای کشور جمهوری اسلامی ایران منطبق بوده و عدم تامین این خواسته ها تا چه حدودی امنیت ملی این کشور را با تهدید مواجه می سازد؟ آیا جمهوری اسلامی ایران توانایی مقابله با زیاده خواهی های ایالات متحده آمریکا ( نفوذ روز افزون بر کشورهای منطقه، دستیابی ارزان به نفت و گاز، گسترش بازار فروش کالاهای تولیدی خود در منطقه، دخالت در امور داخلی کشورها ) را دارد؟ و یا در این تقابل ایالات متحده آمریکا به یمن سازو کارهایی که در اختیار دارد ( قدرت برتر اقتصادی، نفوذ فوق العاده بر کشورهای حاشیه خلیج فارس و توانایی همسو نمودن نهادهای بین المللی ) می تواند علاوه بر افزایش نفوذ خود در منطقه، همانند سالهای قبل از انقلاب اسلامی بر ایران تسلط یابد؟ از طرف دیگر آیا جمهوری اسلامی ایران می تواند از این تقابل ژئوپلیتیک استفاده نماید و ضمن بهره برداری از تعارضات در عرصه جهانی، از قدرتهایی که خواهان نظم نوین ادعایی ایالات متحده آمریکا نیستند مثل چین و روسیه، و همراه ساختن کشورهای قدرتمند حاشیه خلیج فارس، در راستای تقویت و تحقق افزایش توان امنیتی خود گام برداشته و با حفظ و تقویت سازو کارهای امنیتی خود و افزایش ارتباطات دیپلماتیک منطقه ای و بین المللی از تهدیدات موجود در جهت پیشبرد منافع خود استفاده نموده و باعث انسجام در عرصه منطقه ای و بین المللی گردد؟
1-2 سوال تحقیق
ادامه روند خصمانه موجود بین جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا، چه چالش ها و یا فرصتهایی برای امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران ایجاد خواهد کرد؟
1-3 فرضیه تحقیق
1-3-1 تداوم وضعیت موجود می تواند تهدیدات حیاتی را به امنیت ملی و ساختار سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران وارد نماید.
1-4 اهمیت و ضرورت تحقیق
جهاندرقرنبيستمتحولاتگسترده،متضاد،تاثيرگذارودرعينحالخيرهكنندهايراشاهدبودهاست. درپيفروپاشينظامدوقطبيوپايانرقابتشرقوغرب،دوره ايازضعفحاكميتواقتداردرخاورمیانه بهطورعاموباسقوطحكومتشاهنشاهیبهطورخاصدرایرانبهوجودآمدوقوعانقلاب اسلاميدركنارفروپاشياتحادجماهيرشورويازجملهحوادثياستكهتاثيرفوقالعادهوشگفتآوريدرورايمرزهاونظامبينالمللبر جايگذاردهاست . باپيروزيانقلاباسلاميايران،جهاناسلامشاهدگسترشوترويجگفتمانانقلاباسلاميدردرونجوامعاسلاميبود. بهمعنايدقيقترگفتمانانقلاباسلاميايران،موجبشكلگيرينوعياعتمادبهنفسدرميانجوامعاسلاميشدكهبازتابچنين گفتمانیراميتواندرجنبشهاياسلاميكشورهاي لبنان،فلسطين،الجزايروسايركشورهاياسلاميمشاهده نمود.
خلیج فارسبهعنوانمنطقهاياستراتژيک،پيوستهبابحرانهايگوناگونامنيتيمواجهبوده است.وجودذخائرعظيمنفتيدر اینمنطقه وتاثيرامنيتآندربازارهايمختلفجهانيازمحورهايسياستخارجيكشورهايبزرگغربيبهويژه ایالات متحدهآمريكاودولتهايمهماروپايي است.خليجفارسدرمعادلاتبينالملليازمنظرهايمختلف،اهميتعمدهايدارد.دراينميانجمهوری اسلامی ایرانبادارابودنذخائرعظيمنفت،گاز و…بهعنوانيكيازكشورهايتاثيرگذاربرامنيتخليجفارسمحسوبميشود .جمهوری اسلامی ایرانووضعيتامنيتيآن درقلبمنطقه استراتژیک خلیج فارسقراردارد. باتغييروتحولاتجديدژئوپلیتيكدرمنطقه،برقرارينظاممبتنيبرتوازنامنيت بينبازيگراناصليمنطقهايوفرامنطقهايمی تواند درحفظثباتوامنيتخليجفارستاثیرگذار باشد .درشرايطكنونی،ايران وامريكاتنهادوبازيگرمنطقهايوفرامنطقهايهستندكهتوانوپتانسيلهدايتعملياتنظاميدرخليجفارسوشكلدهيائتلافهاي سياسي – امنيتيدرمنطقهرا دارند.
1-5 اهداف تحقیق
هدف از انجام این پژوهش با توجه به فشارهای بی سابقه بین المللی با هدایت و رهبری ایالات متحده آمریکا در جهت تعدیل قدرت منطقه ای و مقابله با نفوذ سیاستهای جمهوری اسلامی ایران ورای مرزهای جغرافیایی این کشور، تبیین سازوکارهای مقابله با این چالشها می باشد.بنابراین اهداف پژوهش حاضر شامل:
• احصاء تهدیدات ایالات متحده آمریکا در منطقه
• نحوه برخورد با تهدیدات ایالات متحده آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران
• راههای برون رفت از وضعیت موجود و ثبات برای امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران
• شناسایی فرصتها و چالشهای موجود در روابط جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا
1-6 جنبه جديد بودن و نوآوري در تحقيق
با عنایت به بررسی های انجام شده درکتابخانه ها، مراکز دانشگاهی و مجله های علمی معتبر و نیز جستجوهای اینترنتی، تاکنون پژوهشی با در نظر گرفتن کلیه مولفه های مدنظر این پژوهش در ارتباط با موضوع ذکر شده ارائه نگردیده است. بنابراین به نظر می رسد با عنایت به روش و مدل اتخاذ شده و مبانی مطرح شده در روش تحقیق می توان گفت پژوهش حاضر دارای جنبه هایی جدید بوده و می تواند از نوآوری لازم در این زمینه برخوردار باشد. همچنین به دلیل منطبق شدن با شرایط فعلی کشور بسیار حائز اهمیت بوده و می تواند راهگشای مسائل روز کشورمان واقع گردد.
شایان ذکر است استفاده از این پژوهش برای کارگزاران سیاست خارجی، جامعه علمی، پژوهشگران و…… جهت اتخاذ استراتژی مناسب، استفاده از ظرفیتهای موجود، پوشش نقاط ضعف و تبیین علمی نقش ژئوپلیتیک ایالات متحده آمریکا بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران مناسب خواهد بود. همچنین تداوم حضور دموکراتها و نگاه خاص آنها به مقوله سیاست خارجی بدون جنگ مگر در شرایط خاص و استفاده از سایر ظرفیتها جهت به چالش کشیدن کشورهای مخالف از قبیل تحریمهای اقتصادی به عنوان یکی از ضرورت های تحقیق در نظر گرفته شده است.
1-7 روش شناسی تحقیق
در این پژوهش از روش ماتریس تحلیل به منظور مقایسه نقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهدید ها جهت اتخاذ استراتژی مناسب برای آینده استفاده شده است.ابزارگردآوریاطلاعاتدراینپژوهش، استفاده از منابع موجود در کتابخانه ها، مجلات، اسناد، سایت های اینترنتی و ماهواره ای بوده که به روش تحلیل محتوا جهت ارائه مطالب کاربردی و جدید برای رسیدن به راه حل مناسب و پاسخگویی به سوال مطرح شده انجام گرفته، بر مبنای این روشاقدامات زیر صورت گرفته است:
1-7-1 مطالعه ظرفیت و پتانسیل جغرافیایی، انسانی، اقتصادی و فرهنگی کشورهای جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا با استفاده از منابع داخلی و خارجی
1-7-2 مشاهده،مطالعه، فیش برداری ونمونه برداری از پایان نامه های دانشگاههای تهران، آزاد اسلامی رشت و پیام نور استان گیلان
1-8 محدودیتهای تحقیق
نبود منابع تحقیقاتی گسترده، به روز و متنوع و بیش از آن عدم امکان دسترسی به محققینی که در خصوص امنیت ملی تحقیقات ارزنده ای داشته اند از جمله موانع تحقیق حاضر است. عدم دسترسی کافی به اطلاعات و مسائل مربوط به امنیت ملی کشورها و عدم انتشار اخبار موثق در طی سالیان از دیگر موانع تحقیق می باشد.

1-9 سازماندهی تحقیق
برای تشریح و توضیح همه جانبه «تقابل ژئوپلیتیک جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا و تاثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران»، پایان نامه پیش رو در 5 فصل تدوین شده است. در فصل اول کلیات تحقیق ( مقدمه، بیان مساله، سوالتحقیق، فرضیههایتحقیق، ضرورتتحقیق، اهمیتتحقیق، جنبهجديدبودنونوآوريدرتحقيق، روششناسیتحقیق، محدودیتهایتحقیق و سازماندهیتحقیق) بیان شده است. در فصل دوم، ( مبانی نظری تحقیق )ضمن بیان ديدگاههايمهمژئوپلیتیک که موقعيتايراندرآنهااهمیتزیادیدارد، با مطالعه و بررسی مقالات و کتب مربوط به بحث حاضر،دیدگاهها و نظریات مختلف تحت عنوان پیشینه تحقیق بیان گردید. و ضمن تشریح مفاهیم بکار رفته در متن پایان نامه، در خصوص روش ماتریس تحلیل نیز توضیحاتی ارائه گردید. در فصل سوم به بررسی جغرافیایی کشور جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا پرداخته شد. در فصل چهارم (یافته های تحقیق) با استفاده از فرضیه های تحقیق به ارزیابی مباحث مطرح شده پرداخته شده است. در فصل پنجم به آزمون فرضیات، جمع بندی و نتیجه گیری از یافته های تحقیق پرداخته شد، و در نهایت به ارائه راهکارها و پیشنهادات در حیطه موضوع پایان نامه اشاره شده است.

فصل دوم
(مبانی نظری تحقیق)

مقدمه
با بررسی های به عمل آمده مشاهده گردید که برخی از تحلیلگران و اندیشمندان در لابلای مقالات و نوشته های خود در خصوص موضوع مورد پژوهش حاضر، مطالبی را بیان داشته اند. لازم به ذکراست هر یک از نویسندگان در کتابها یا مقالات خود تلاش کرده اند از زوایای مختلف به رابطه بین جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا و چالش های موجود در این راستا بپردازند و عمدتا از طریق بهره گیری از تئوریهای مختلفی که در عرصه روابط بین الملل وجود دارند، فرضیات خود را به محک آزمون قراردهند. در این قسمت ضمن بیا

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع ایالات متحده آمریکا، سلاح های کشتار جمعی، خلیج فارس و دریای عمان، تحریم های اقتصادی Next Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع استراتژي، ماهان، آمريكا، ريملند