منبع پایان نامه ارشد با موضوع انقلاب مشروطه، فرهنگ اسلامی، شرکت سهامی، اقبال لاهوری

دانلود پایان نامه ارشد

شود پویندگان راه تحقیق بصورت یک گفتمان چند جانبه افکار و اندیشه های سیّد جمال را با شخصیت های بزرگ تاریخ همچون امام موسی صدر، شهید مطهری،اقبال لاهوری، دکتر شریعتی و … مقایسه ؛ تفاوت ها و شباهت های آن را مورد بررسی قرار دهند.
2- در سیر تحقیقاتی جهت نگارش پژوهش حاضر ، پی به فعالیت های علمی – آموزشی سیّد جمال الدّین در دانشگاه الازهر مصر بردیم که منجر به رواج عقل گرایی در میان شاگردان وی همچون محمد عبده و … شد. مطالعه سیر تاریخی اعتزال نشان از یک دوره فترت طولانی عقل گرایی و فلسفه در میان اهل تسنن به ویژه در مصر تا زمان حضور سیّد جمال در این کشور دارد. شروع فعالیت معتزله و گرایش به مبانی عقلی در این برهه زمانی مدیون سیّد جمال می باشد . در نتیجه به اهل قلم که تمایل داشته باشند پیشنهاد می شود این موضوع را با عنوان (( سیّد جمال بنیانگذار نو اعتزالگرایی )) دنبال کنند.
3- در این پایان نامه به نقش سیّد جمال در انقلاب مشروطه ایران پرداخته شد ، در حالی که نقش بی بدیل سیّد جمال در انقلاب مشروطه کشورهایی چون مصر، هند و عثمانی مسجّل است؛ به اهل علم پیشنهاد می شود نقش سیّد جمال در انقلاب مشروطه کشورهای مذکور را موضوع تحقیق خود قرار دهند.
4- پس از گذشت بیش از یک قرن همچنان بر سر تمام ابعاد ماهیتی سیّد جمال میان مؤلفان اختلاف است. پیشنهاد می شود با برگزاری همایش هایی با موضوع شناخت بهتر سیّد جمال به نزدیک شدن نکته نظرهای متفاوت و گاه متضاد کمک شود.
محدودیت ها
کسانی که به قلم فرسایی در مورد سیّد جمال الدّین می پردازند با محدودیتی مشابه رو به رو می شوند که نگارنده این تحقیق نیز از این قاعده مستثنی نبوده است؛ و آن اینکه آثار و تألیفات موجود در مورد سیّد جمال ، نظرات متفاوت و گاه متضادی را بیان کرده اند و دلیل این امر از یک سو دسیسه های استعمار ، حب و بغض ها و نویسندگان درباری و از سوی دیگر کتمان هویت ملی و مذهبی از ناحیه خود سیّد جمال و رفتارهای متفاوت وی در کشورهای مختلف بوده است . این محدودیت و عوامل آن سبب می شود تا همه پژوهشگران این عرصه قادر به ارائه نظرات قاطع در مورد ابعاد شخصیتی این چهره درخشان تاریخ معاصر نباشند.

منابع
کتاب ها
1. آبادیان ،حسین . بحران مشروطیت در ایران. تهران : موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی، چاپ سوم،(1390).
2. آدمیّت،فریدون. ایدئولوژی نهضت مشروطیت ایران،تهران:نشرگسترده،چاپ اول،(1387).
3. اسدآبادی، سیّد جمال الدّین. نیچریه. انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم[بی تا].
4. _______. عبده ، محمّد. عروه الوثقی،(ترجمه زین العابدین کاظمی خلخالی)،تهران: انتشارات حجر [بی تا].
5. اسدآبادی، میرزا لطف ا… . شرح حال وآثار سیّد جمال الدّین اسدآبادی، جلدسوم،قم: انتشارات دارالفکر قم[بی تا].
6. الگار، حامد.نقش روحانیت پیشرو در جنبش مشروطیت،ترجمه ابوالقاسم سرّی،تهران: توس،(1356)
7. براون، ادوارد. انقلاب اسلامی ایران ، ترجمه احمد پژوه، تهران: کانون معرفت، (1338).
8. تقی زاده ،سیّد حسن. زندگی و مبارزات سیّد جمال الدّین اسدآبادی، به کوشش سیّد هادی خسروشاهی،
9. جمعی از نویسندگان مجله حوزه، ((سیّد جمال جمال حوزه ها ))، چاپ 1،قم،1375.
10. جمالی، لطف ا…؛ صفات ا… ،جمالی وسیّد حسن تقی زاده . زندگی و مبارزات سیّد جمال الدّین اسد آبادی ،به کوشش سیّد هادی خسرو شاهی، تهران: نشر سماط،چاپ اول،(1379).
11. حائری، عبدالهادی. تشیّع و مشروطیت در ایران و نقش ایرانیان مقیم عراق،تهران: امیرکبیر، چاپ 5،(1364).
12. حکیمی،محمّدرضا. بیدارگران اقالیم قبله،تهران:دفترنشرفرهنگ اسلامی،[بی تا].
13. خسروشاهی،سیّد هادی . نامه ها واسناد تاریخی، تهران: کلبه شروق،(1379).
14. _______ .دفاع از سیّد جمال الدّین حسینی ،قم : کلبه شروق، چاپ اول، (1379).
15. _______. سه رساله درباره زندگی سیّد جمال الدّین اسدآبادی ،تهران: کلبه شروق، چاپ اول، (1379).
16. زرّین کوب، عبدالحسین .روزگاران: تاریخ ایران از آغاز تا سقوط پهلوی، تهران : سخن ، چاپ هفتم، (1384).
17. سرایی، حسن . هاشم زهی، نوروز . ((شرایط اجتماعی و گفتمان های روشن فکری درآستانه انقلاب مشروطه))، مجله جامعه شناسی ایران،سال چهارم،شماره سوم، (1381).
18. سعیدی، سیّد غلامرضا. مفخر شرق سیّد جمال الدّین اسدآبادی به ضمیمه اندیشه های اقبال لاهوری، به کوشش سیّد هادی خسروشاهی ،قم: کلبه شروق،چاپ اول،(1393).
19. السّیف، توفیق، استبداد ستیزی، ترجمه محمد نوری و دیگران ، اصفهان، کانون پژوهش، (1379).
20. شریعتی، علی. مجموعه آثار،جلد4،تهران:حسینیه ارشاد، [بی تا].
21. شمیم،علی اصغر.ایران در دوره سلطنت قاجار،تهران:انتشارات زریاب،چاپ سوم، (1379).
22. صاحبی، محمّد جواد.سیّد جمال الدّین اسدآبادی مجدد نهضت احیای فکر دینی،قم: نشر احیا گران،چاپ اول،(1386).
23. صفایی، ابراهیم.تاریخ مشروطیت به روایت اسناد،تهران:ایران یاران، چاپ اول، (1380).
24. طباطبایی،محمد محیط. سیّد جمال الدّین اسدآبادی وبیداری مشرق زمین،به کوشش سیّد هادی خسروشاهی،نشر سماط،چاپ پنجم،(1379).
25. طوسی، خواجه نصیرالدّین. اخلاق ناصری ،جلد 2،تصحیح و توضیح مجتبی مینوی، علیرضا حیدری،تهران: خوارزمی،(1360).
26. عباسی فردویی،غلامعلی.تحریم تنباکو و مشروطیت،قم: زائرآستانه مقدسه، چاپ دوم، (1391).
27. عنایت،حمید. سیری در اندیشه سیاسی عرب،تهران:امیرکبیر،چاپ دوم،(1358).
28. فرمانیان، مهدی .آشنایی با فرق تشیع ،قم: مرکز مدیریت حوزه علمیّه قم،چاپ دوم،(1389).
29. کدی،نیکی.تحریم تنباکو درایران،ترجمه شاهرخ قائم مقامی،تهران:کتاب های جیبی،(1356)
30. کدیور،جمیله. تحول گفتمان سیاسی شیعه در ایران ، تهران :وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی ، چاپ دوم،(1378).
31. کرمانی،ناظم الاسلام. تاریخ بیداری ایرانیان،جلد اوّل،تهران:نشرپیکان،چاپ ششم، (1376و1377).
32. کسروی،احمد.تاریخ مشروطه ایران،تهران:موسسه انتشارات نگاه،چاپ ششم،(1381)
33. کواکبی،سیدعبدالرحمن. طبیعت استبداد ،ترجمه عبدالحسین میرزای قاجار،نقد و تصحیح محمد جوادصاحبی،قم:دفتر تبلیغات اسلامی،(1363).
34. محمود ،محمود. تاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیس،جلد پنجم،تهران:اقبال ،(1345).
35. مدنی،سیّد جلال الدّین. تاریخ تحولات سیاسی و روابط خارجی ایران،جلد دوم،قم: انتشارات اسلامی.
36. مدرسی چهاردهی، مرتضی.سیّد جمال الدّین و اندیشه های او،تهران: کتاب های پرستو، (1360).
37. معاونت پژوهش دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیّه قم ، مجموعه مقالات کنگره بین المللی بزرگداشت آخوند خراسانی، قم:نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی،چاپ اوّل، (1390).
38. مطهری،مرتضی. آینده انقلاب اسلامی،قم:صدرا،چاپ سی وششم،(1391).
39. ________ . نهضت های اسلامی در صد ساله اخیر،تهران:صدرا،[بی تا].
40. _________ . اسلام ونیازهای زمان،جلد اول،تهران:صدرا،چاپ بیست ودوم،(1384).
41. موثقی،سیّد احمد. علل وعوامل ضعف وانحطاط مسلمین،دفتر نشر فرهنگ اسلامی،
چاپ اول،(1373).
42. ________. سیّد جمال الدّین اسدآبادی مصلحی متفکّر و سیاستمدار،قم: بوستان کتاب، چاپ دوم،(1388).
43. مهدوی ،اصغر و افشار، ایرج. مجموعه ی اسناد و مدارک چاپ نشده درباره سیّد جمال الدّین مشهور به افغانی، تهران: دانشگاه تهران،(1342).
44. نائینی،محمدحسین. تنبیة الامة وتنزیه المله، سید محمود طالقانی،تهران:شرکت سهامی انتشار،چاپ هفتم،(1360).
45. نورانی،بهرام. بررسی اندیشه های سیّد جمال الدّین ،از نگاه کتاب آرا واندیشه های سیّد جمال الدّین، دکتر عباس پناهی،پژوهشکده مطالعات فرهنگی واجتماعی وزارت علوم، چاپ اوّل،(1388).
46. واثقی،صدر. سید جمال الدین حسینی پایه گذار نهضت های اسلامی،تهران: شرکت سهامی انتشار،[بی تا].

47. Keddie,Nikki R.,An lslamic Rosponse to Imperialism ,Berkeley ,university of california press,1968.

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع انقلاب مشروطه، حکومت قانون، تفکر دینی، نظام سیاسی Next Entries منبع تحقیق درمورد the، of، and، Introduction