منبع پایان نامه ارشد با موضوع اندام تحتانی، جامعه آماری، علوم ورزشی، تحلیل داده

دانلود پایان نامه ارشد

اختلاف قابل‌توجهی در هیچ‌یک از متغیرهای مورد آزمون بین دو جنس وجود نداشت.(15)
گیسل و همکاران (2011) در مطالعه‌ای دیگر اثر خستگی اکستنسورهای تنه را بر کنترل پاسچر در ایستادن قائم موردبررسی قرار دادند. در این مطالعه 16 آزمودنی (10 دانشجوی جوان و 6 مرد میانسال) شرکت کردند. آزمودنی‌ها تا حد ممکن بدون حرکت و با چشمان بسته و پاهای کنار هم در دو شرایط خستگی و بدون خستگی روی صفحه‌ی نیرو قرار گرفتند. پروتکل خستگی در این تحقیق تکرار حرکت اکستنشن تنه تا حد واماندگی بود. نتایج این تحقیق نشان داد که خستگی اکستنسورهای تنه بر کنترل پاسچر ایستادن قائم تأثیر معنی‌داری ندارد (16).
رادولفو و همکاران (2013) تأثیر خستگی اکستنسورهای تنه بر تعادل وضعیتی جوانان و سالمندان را در ایستادن یک پایی مورد ارزیابی قرار دادند. در این مطالعه 36 آزمودنی (18 مرد و 18 زن) شرکت داشتند. برای ارزیابی پارامترهای کنترل پاسچر در ارتباط با حرکات مرکز فشار (COP) آزمودنی‌ها قبل و بعد از خستگی روی یک صفحه‌ی نیرو قرار گرفتند. پروتکل خستگی در این مطالعه اجرای حرکت اکستنشن- فلکشن تنه روی یک رومن چیر تا حد واماندگی بود. اثرات خستگی و کنترل پاسچر در زمان‌های مختلف و در طی چند دقیقه مورد ارزیابی قرار گرفت. در هر دو گروه بلافاصله بعد خستگی در مقایسه با قبل از خستگی در همه‌ی پارامترهای cop یک افزایش نوسان وجود داشت. این مطالعه یک اثر قابل‌توجه از خستگی عضلات تنه روی کنترل پاسچر نشان داد که در جوانان آشکارتر بود (17).
شیخ حسنی و همکاران (1392) به بررسی اثر خستگی عضلات مرکزی بدن (شامل برخی عضلات تنه و ران) بر آزمون‌های عملکردی اندام تحتانی در مردان ورزشکار پرداختند. 34 دانشجوی مرد در این مطالعه شرکت کردند. آزمودنی‌ها در دو جلسه شامل یک جلسه بدون خستگی و یک جلسه پس از اجرای پروتکل خستگی آزمون‌های عملکردی اندام تحتانی را انجام دادند. نتایج نشان داد که خستگی عضلات مرکزی بدن موجب کاهش معنی‌داری در تمام آزمون‌های عملکردی اندام تحتانی شد.
از نتایج این تحقیق می‌توان استنباط کرد که کارکرد عضلات مرکزی بدن بر عملکرد اندام تحتانی تأثیر می‌گذارد، زیرا خستگی عضلات مرکزی موجب کاهش نمرات تمام آزمون‌های عملکردی اندام تحتانی در این مطالعه گشت (68).
2-8- جمع‌بندی
با مرور در مطالعات داخل و خارج کشور مشخص می‌شود که در اکثر تحقیقات برای خسته کردن عضلات تنه از تست‌های تقریباً مشابهی استفاده شده است و همچنین بیشتر مطالعات روی خستگی موضعی کار کرده‌اند. در این تحقیقات اکثراً تأثیر خستگی عضلات تنه بر کنترل پاسچر ایستا مورد ارزیابی قرارگرفته است و کمتر به تأثیر خستگی اکستنسور‌های تنه بر کنترل پاسچر پویا در فعالیت‌هایی مانند پرش فرود که از حرکات آسیب‌زای ورزشی است پرداخته‌شده است؛ بنابراین با توجه به اهمیت زمان رسیدن به پایداری پس از فرود در فعالیت‌های ورزشی مانند والیبال و هندبال و… و همچنین نقش عضلات تنه بر حرکات دیستال اندام محقق در این تحقیق به دنبال این است که به این سؤال پاسخ دهد که آیا زمان رسیدن به پایداری درحرکت پرش فرود تک‌پا به دنبال خستگی ارکتور اسپاین تغییر می‌کند؟ و آیا این تغییرات در دو اندام شبیه هم است؟

فصل سوم:
روش تحقیـق

3-1- مقدمه
در اين فصل به توضيح و تشريح روش تحقيق مورد استفاده در اين مطالعه مي‌پردازيم. همچنين جامعه و نمونه آماري، وسايل و ابزار اندازه‌گيري را معرفي و مراحل انجام کار از ابتدا تا انتها و نحوه دعوت از آزمودنی‌های تحقيق و انجام آزمون به‌طور مشروح توضيح داده‌ شده و در انتها به روش تجزیه‌وتحلیل آماري و نوع آزمون‌هاي مورد استفاده اشاره خواهد شد.
3-2- روش تحقيق
تحقيق حاضر از نوع نیمه تجربی مي‌باشد.
3-3- مدل تحقیق
مدل تحقیق حاضر از نوع علی- مقایسه‌ای است.
3-4- طرح تحقیق
طرح تحقیق از نوع پیش‌آزمون- پس‌آزمون می‌باشد.
3-5- نوع تحقیق
نوع تحقیق حاضر از نوع کاربردی است.
3-6- جامعه آماری
دانشجویان دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی دانشگاه خوارزمی تهران که در سال تحصیلی 93-92 در این دانشکده مشغول به تحصیل بودند.
3-7- نمونه آماری
20 نفر از دانشجویان دانشكده تربيت‌بدني دانشگاه خوارزمی تهران که در سال تحصیلی 93-92 در این دانشکده مشغول به تحصیل بودند، انتخاب و بعد از تأیید سلامتی از آن‌ها می‌خواهیم که در اين مطالعه شرکت کنند. درواقع در تحقيق حاضر نمونه گيري از نوع نمونه گيري در دسترس تصادفی است.
3-8- متغيرهاي تحقيق
3-8-1- متغير مستقل
➢ یک وهله فعالیت درمانده ساز عضلات ارکتور اسپاین.
3-8-2- متغير وابسته
➢ زمان رسیدن به پايداري با دو سطح زمان رسیدن به پایداری در راستای قدامی- خلفی و زمان رسیدن به پایداری در راستای جانبی برای حرکت پرش- فرود تک‌پا با اندام مسلط و غیر مسلط
3-9- ابزار جمع‌آوری اطلاعات
3-9-1- صفحه نيرو (مدل BERTEC، 60×40، ساخت شرکت MIE انگليس)
صفحه نيروي سه محوره28 كه قابلیت ثبت نيروهای عكس العمل زمین در دامنه 10 تا 500 هرتز را دارد، جهت اندازه‌گيري زمان رسيدن به پايداري آزمودني‌ها استفاده شد (شکل 3-2). قابليت اين نمونه از صفحه نيرو بدین‌صورت مي‌باشد که نيروهاي عکس العمل زمين در سه محور قدامي- خلفي، جانبي و عمودي را ثبت مي کند.
3-9-2- دستگاه ديجيتالي پرش سارجنت (مدل Yagami)
به‌منظور كسب حداکثر پرش عمودي آزمودني‌ها، از دستگاه ديجيتالي پرش سارجنت استفاده شد.
3-9-3- نرم‌افزار ریاضیاتی متلب (Matlab.8)
برای تجزیه‌وتحلیل داده‌های به‌دست‌آمده از فرود روی صفحه‌ی نیرو
3-10- شيوه اجراي آزمون
قبل از اجرای آزمون به هريك از آزمودني ها پرسشنامه استاندارد شده واجد شرايط پزشكي29 (پیوست 1) داده‌ شد و از آن‌ها خواسته شد كه به سؤالات آن پاسخ داده و در پايان درصورتی‌که آزمودنی‌ها نمره لازم را كسب ‌می‌كردند و درصورتی‌که سابقه هيچگونه آسيب ديدگي اندام‌تحتاني و آسيب‌ديدگي مربوط به سر در شش‌ماه گذشته، و سابقه‌ی کمر درد نداشتند، واجد شرايط براي انجام آزمون بوده و به آزمايشگاه بيومكانيك و حركات اصلاحي دانشكده دعوت می‌شدند. درصورتی‌که سابقه‌اي از آسيبديدگي داشتند از اجراي آزمون حذف مي شدند.
بعد از اینکه آزمودنی‌ها وارد آزمایشگاه شدند قد و وزن آن‌ها اندازه‌گیری شد و پای مسلط آزمودنی‌ها به‌عنوان پایی که به توپ ضربه می‌زنند تعیین شد.

شکل 3-1. اندازه‌گیری قد آزمودنی‌ها با قد سنج
3-10-1- حداکثر پرش عمودي
جهت محاسبه زمان رسیدن به پایداری و اجرای پروتکل پرش- فرود روی صفحه نیرو لازم است که 50% حداکثر پرش ارتفاع آزمودنی محاسبه گردد. به‌منظور كسب حداکثر پرش عمودي آزمودني ها، از دستگاه ديجيتالي پرش سارجنت استفاده شد. از آزمودني خواسته مي‌شد که در مقابل وسيله اندازه‌گيري حداکثر پرش ارتفاع ايستاده و تا حد ممكن دست خود را به بالا بکشد بدون اينکه پاشنه پا از زمين بلند شود. انتهاي نوک انگشت مياني به‌عنوان نقطه صفر دستگاه انتخاب شده و دستگاه در اين نقطه تنظيم مي‌شد. قابليت دستگاه به گونه اي بود که صفحه آن می‌توانست به‌صورت عمودي جابجا شده و به راحتي براي افراد با قدهاي مختلف تنظيم شود. سپس از آزمودني خواسته شد که حداکثر پرش عمودي خود را انجام داده و در اوج پرش با نوک انگشت صفحه مخصوص دستگاه را لمس نمايد. اين ارتفاع به‌عنوان حداکثر پرش عمودي به‌صورت ديجيتالي در دستگاه ثبت و توسط آزمونگر در فرم مخصوص يادداشت شد. از هر آزمودني می‌خواهیم که پرش عمودي را سه بار انجام دهد و پس از ثبت نمرات هر سه بار، بيشترين نمره به‌عنوان حداکثر پرش عمودي آزمودني ثبت شد. حداکثر پرش عمودي افراد در واحد سانتي‌متر ثبت می‌شود.

شکل 3-2. اندازه‌گیری حداکثر ارتفاع پرش سارجنت
3-10-2- پروتکل پرش- فرود
پس از اينکه حداکثر پرش ارتفاع آزمودني‌ها ثبت شد، آزمودني‌ها جهت انجام پروتکل پرش- فرود آماده می‌شدند. در ابتدا حداکثر پرش ارتفاع هر آزمودنی را بر عدد دو تقسيم نموده، كه عدد به‌دست‌آمده معادل نقطه 50 درصدي حداکثر پرش عمودي آزمودني است.
از آزمودنی‌ها می‌خواهیم که به مدت 5 تا 10 دقیقه گرم کنند و سپس روي صفحه نيرو ايستاده و همانند آزمون حداکثر پرش ارتفاع تا حد ممكن دست خود را به سمت بالا بکشد. از ارتفاع نوک انگشت مياني تا علامتي که از قبل برای تعیین نقطه ی 50 درصدی پرش سارجنت در بالای سر آزمودنی تعبیه شده بود، فاصله 50 درصدي حداکثر پرش ارتفاع تنظيم می‌شود که در واقع ارتفاع آن علامت نصف ميزان حداکثر پرش ارتفاع آزمودني است. سپس در فاصله 70 سانتي متري از مركز صفحه نيرو روي سطح زمين نقطه‌ای مشخص و با نوار علامت‌گذاري می‌شود. قبل از اجرای آزمون نحوه‌ی حرکت پرش- فرود به آزمودنی‌ها آموزش داده می‌شود و از آن‌ها خواسته می‌شود که قبل از اجرای آزمون، حرکت پرش فرود را چند بار تمرین کنند. سپس از آزمودني خواسته می‌شود تا برای اجرای حرکت پرش فرود تک‌پا از فاصله 70 سانتي‌متري علامت‌گذاري شده، با دو پا پرش كرده و پس از لمس علامت بالاي صفحه نيرو (نشانگر 50 درصد حداكثر ارتفاع آزمودني) با یک‌پا در مركز صفحه نيرو فرود آمده و به‌محض استقرار، دست‌ها را در ناحيه لگن قرار داده، سر را بالا نگه‌داشته و به علامتی که در روبروی فرد و روی دیوار گذاشته‌شده است نگاه کند و سعي كند كه تعادلش را حفظ نمايد. هر آزمودني مانور پرش- فرود تک‌پا را سه بار برای پای برتر و سه بار برای پای غیر برتر اجرا می‌نماید. اطلاعات نيروهاي عكس‌العمل زمين توسط صفحه نيرو از لحظه‌اي كه پاي فرد با صفحه نيرو تماس مي‌يابد به مدت 10 ثانیه ثبت می‌شود. اطلاعات نيروي عکس‌العمل در دو راستاي داخلی- خارجی و قدامي- خلفي توسط صفحه نيرو ثبت می‌شود. ترتیب حرکت پرش- فرود تک‌پا برای اندام مسلط و غیر مسلط در مرحله‌ی اول به‌صورت تصادفی اجرا می‌شود.(2, 11, 69, 70) در مرحله‌ی بعد آزمودنی
پروتکل خستگی را اجرا می‌کند.

شکل 3-3. موقعیت آزمودنی قبل از اجرای پرش فرود (الف)، بعد از اجرای پرش فرود و ایستادن روی یک‌پا و نگاه به روبه‌رو (ب)، فاصله از مرکز صفحه‌ی نیرو (ج)
3-10-3- پروتکل خستگی ارکتور اسپاین(71, 72): فرد به‌صورت پرون روي تخت می‌خوابد. تنه فوقاني از حد Asis از تخت بیرون بوده، تنه تحتاني از سه ناحيه يكي در حد مالئولها، دومي در حد زانو و سومي در حد تروكانتر بزرگ فمور محكم به تخت بسته شد. از فرد خواسته شد درحالی‌که دست‌هایش را به‌صورت عرضي روی سینه قرار داده، تنه فوقاني‌اش را برخلاف جاذبه بلند كند و آن را در سطح عرضي نگه دارد. فرد تشويق می‌شود كه اين وضعیت را تا حد ممکن حفظ كند. به‌محض جدا شدن تنه فرد از حالت افقی تست خاتمه می‌یابد؛ و آزمودنی بلافاصله بعد از آن مجددا حرکت پرش فرود را با پای برتر و غیر برتر انجام می‌‌‌‌‌‌دهد و اطلاعات نیروی عکس‌العمل زمین مشابه قبل توسط صفحه ی نیرو ثبت می شود.

شکل 3-4. تست سورنسن برای ایجاد خستگی
3-11- فرکانس نمونه‌برداری
با مرور در مطالعات پیشین، اطلاعات پرش- فرود توسط صفحه نيرو با فرکانس نمونه برداري Hz200 جمع‌آوری شد. به‌منظور جلوگيري از هم‌پوشاني فركانس‌ها، فركانس نمونه‌برداري در انتقال فورير30 حداقل بايد دو برابر حداكثر فركانس مانور پرش- فرود باشد و از آنجائي که فركانس سيگنال‌هاي خام در مانور پرش- فرود زير Hz30 مي‌باشد، بنابراين حداقل فرکانس نمونه‌برداري جهت جمع‌آوري اطلاعات بايد Hz60 در نظر گرفته شود. نقطه اوج حداكثر نيروي عكس‌العمل در حركت پرش- فرود يك نقطه كليدي جهت محاسبه زمان رسيدن به پايداري مي‌باشد که اطلاعات مربوط به آن پس از جمع‌آوري مورد ارزيابي بعدي قرار مي‌گيرد. حداكثر نيروي عكس‌العمل يك علامت براي خطي است كه بر اطلاعات نيروي عكس‌العمل منطبق مي‌شود، خط منطبق با اطلاعات، يكي از دو عاملي است كه زمان رسيدن به پايداري را مشخص مي‌كند. در سرعت نمونه‌برداري خيلي پايين، ممكن است نقطه حداكثر نيرو ثبت نشود و موجب اشتباه در محاسبه زمان رسيدن به پايداري گردد. ازاین‌رو سرعت نمونه برداري Hz200 جهت

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع بیومکانیک، نیروی عکس العمل زمین، نیروی برخورد، فرود از پرش Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره قانون مجازات، قتل عمد، مسئولیت کیفری، قانون مجازات اسلامی