منبع پایان نامه ارشد با موضوع امارات متحده عربی

دانلود پایان نامه ارشد

ایران: (ایران، پاکستان، افغانستان)
• حوزه آسیای مرکزی: ( همسایگی ایران با ترکمنستان، قزاقزستان، ازبکستان، قرقیزستان و تاجیکستان)
• حوزه خلیج فارس: (ایران، عراق، عربستان، کویت، امارات، قطر، بحرین، و عمان)
• حوزه دریای عمان: (ایران، پاکستان، هند، عمان، امارات متحده عربی) (طاهری، 1381).
جمهوری اسلامی ایران 31 استانداردکهبهترتیبحروفالفباعبارتنداز: آذربايجانشرقي،آذربايجانغربي،اردبيل،اصفهان،البرز،ايلام،بوشهر،تهران،چهارمحالوبختياري،خراسانجنوبي،خراسانرضوي،خراسانشمالي،خوزستان،زنجان،سمنان،سيستانوبلوچستان،فارس،قزوين،قم،کردستان،كرمان،كرمانشاه،کهگيلويهوبويراحمد،گلستان،گيلان،لرستان،مازنداران،مركزي،هرمزگان،همدانويزد.
شکل 3-1: نقشه ایران

http://www.stsi.ir/Images/ir2-new.gif

3-1-1 پرچم جمهوری اسلامی ایران
سهنوارافقیشاملسبز(بالا)،سفید(وسط)وقرمز(پایین)
ویکعلامتسمبلیککهکلمهاللهرابهصورتگللاله (نمادشهادت) نشانمیدهدو بارنگقرمزدرمرکزنوارسفیدقراردارد. کلمهاللهاکبرنیزباخطسفید 11 باردرامتدادلبهپاییننوارسبزو 11 باردرامتدادلبهبالایباندقرمزتکرارشده است.
3-1-2 ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽاﯾﺮان
از عواملی که همواره تاثیر بسزایی در سیاست و قدرت کشورها دارند می توان به موقعیت جغرافیایی کشورها اشاره نمود.
3-1-2-1 ﻣﻮﻗﻌﯿﺖرﯾﺎﺿﯽ
اﯾﺮاندرﻧﯿﻢﮐﺮهﺷﻤﺎﻟﯽﺑﯿﻦ 25 ﺗﺎ 40 درﺟﻪﻋﺮضﺷﻤﺎﻟﯽازﺧﻂاﺳﺘﻮاوﺑﯿﻦ 44 و 63.5 درﺟﻪﻃﻮﻟﯽﺷﺮﻗﯽازﻧﯿﻢروزﮔﺮﯾﻨﻮﯾﭻواﻗﻊﺷﺪهاﺳﺖﮐﻪاﯾﻦﻣﻮﻗﻌﯿﺖﺑﯿﺎﻧﮕﺮآناﺳﺖﮐﻪاﯾﺮاندرﻣﻨﻄﻘﻪﻣﻌﺘﺪﻟﻪﻗﺮاردارد. ازاﯾﻦرواﯾﺮاندراﯾﻦﻋﺮضﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ،ﻓﺎﻗﺪآبوﻫﻮايﺳﺮداﺳﺖﮐﻪﻣﻌﻤﻮﻻًدرﻋﺮضﻫﺎيﺑﻠﻨﺪوﺟﻮدداردواﮔﺮدرﺑﻌﻀﯽﻧﻘﺎطﻫﻮايزﻣﺴﺘﺎنﺑﺴﯿﺎرﺳﺮداﺳﺖ،ﺑﯿﺸﺘﺮﺑﻪﺳﺒﺐارﺗﻔﺎعزﯾﺎدازﺳﻄﺢدرﯾﺎﺳﺖﻧﻪﻋﺮضﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ( قالیباف،1387: ص8 )
3-1-2-2 ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻧﺴﺒﯽ
اﻫﻤﯿﺖﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻧﺴﺒﯽﯾﮏﮐﺸﻮرﺑﻪﻣﺮاﺗﺐﺑﯿﺶازﻣﻮﻗﻌﯿﺖرﯾﺎﺿﯽآناﺳﺖ. ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻧﺴﺒﯽاﯾﺮانراﻣﯽﺗﻮانازﺟﻬﺖدوريﯾﺎﻧﺰدﯾﮑﯽﺑﻪدرﯾﺎوازﺟﻬﺖﻣﻮﻗﻌﯿﺖآندرﻣﻨﻄﻘﻪﻣﻮردﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻗﺮارداد. ﺗﺠﺮﺑﻪﻧﺸﺎندادهاﺳﺖ،ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽﮐﻪدرﻣﺠﺎورآبﻫﺎيآزادودرﯾﺎﻫﺎيآزادﺑﺎﺷﻨﺪﺑﻬﺘﺮﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪاﺳﺘﻘﻼلﺳﯿﺎﺳﯽواﻗﺘﺼﺎديﺧﻮدراﺣﻔﻆﮐﻨﻨﺪ. اﮔﺮﭼﻪازﻧﻈﺮﻧﻈﺎﻣﯽﻫﻤﯿﻦدرﯾﺎﻫﺎﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪﺑﻪﻋﻨﻮانﻣﻨﺎﻃﻖﺗﻬﺪﯾﺪوﺣﻀﻮرﻧﯿﺮوﻫﺎيﺑﯿﮕﺎﻧﻪﺑﺎﺷﻨﺪوآنﮐﺸﻮرﺿﺮورتاﯾﺠﺎدﻧﯿﺮويدرﯾﺎﯾﯽﺑﺮايدﻓﺎعازﻣﺮزﻫﺎيآﺑﯽﯾﺎﻣﻨﺎﻓﻊﻣﻠﯽدردرﯾﺎرااﺣﺴﺎس ﮐﻨﺪ( قالیباف،1387: ص9-8).

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع خلیج فارس و دریای عمان، ایالات متحده آمریکا، رادیو و تلویزیون Next Entries تحقیق رایگان با موضوع قانون مجازات اسلامی