منبع پایان نامه ارشد با موضوع استان کرمان، آداب و رسوم، صاحب نظران، قضا و قدر

دانلود پایان نامه ارشد

ـ پوشش هميشگي
مردم بلوچ يک تعصب وعصبيت قومي شديد دارند، اين مسئله را از گذشته هاي دور تاکنون با خود حفظ کرده اند به نحوي که اين موضوع از زمان رضا شاه تا امروز ادامه داشته است و فقط شدت آن کم و زياد شده است. در مورد وضعيت پوشش مردم هم وضعيت به همين منوال است . در زمان قبل از انقلاب انگشتان يک زن را هم کسي نمي ديد وجامه اي بسيار بلند را همه به تن داشتند، سردار (س) « زن پيراهنش تا مچ پا بود. چادري روي سرشان بود وفقط يک کم صورتشان ديده مي شد ».
در مورد پوشش ومسئله کشف حجاب در زمان رضا شاه قوم بلوچ به هيچ وجه زير بار اين مسئله نرفته است.سردار (ف) « در زمان رضاشاه يک بار تيسمار خسروشاه سران را جمع کرده بود وبه آن ها گفته بود که زنان ودختران بايد چادرشان را بردارند. همه ي طوايف هم جواب داده بودند که هيچ کس نه دينش را عوض نمي کند ونه کسي چادرش را برمي دارد ». البته در صحبت هاي اکثر سرداران بلوچ مشخص مي گردد که وضعيت پوشش و مخصوصاٌ حجاب زنان بلوچ از زمان انقلاب به بعد هم به همين شکل باقي مانده است و هم اکنون هم به همان شکل سنت هاي گذشته لباس مخصوص بلوچي را مي پوشند، همچنين مشاهدات محقق نشان مي دهد حتي در بعضي از مدارس و ادارات دولتي هم مردم با لباس بلوچي حضور مي يابند.

نمونه اي از پوشش دختران بلوچ جنوب کرمان در سال 90

قيام جنگجويان سرحد
سنت هاي قبيله اي وعشيره اي علي الخصوص تعصب روي ناموس در ميان قوم بلوچ به جزيي از فرهنگ ديني مردم تبديل شده است به طوري که اين قوم به خاطر مسئله کشف حجاب در زمان رضا شاه جنگ و درگيري چندين ساله اي را هم به جان خريدند.ولي حاضر نشدند، ناموسشان بدون حجاب باشد.
مهمترين مسأله درباره ي نحوه ي پوشش وکشف حجاب درميان قوم بلوچ قيام جنگجويان سرحد بوده است، سردار( ش) «کشف حجاب رضاشاه چنان اثري برقوم بلوچ گذاشت که آن ها معتقد بودند به خاطر اين مسئله کسي نبايد به مدرسه برود تا جايي که به خاطر اين مسئله درگيري بين نيروهاي پهلوي ومردم قوم بلوچ ايجاد شد. به خاطر مسئله کشف حجاب قوم بلوچ هفت سال با دولت ايران در گير بودند شخصي به نام جاماهان خان جيهه وتعدادي ازطرفدارانش عليه حکومت رضاشاه قيام کردند و هفت سال جنگيدند، ودر آخر هم از طريق بمب باران هوايي آنهارا مجبور فرار به پاکستان مي شوند که بعدها دولت پاکستان آنهارا به ايران تحويل مي دهند و آنها به اصفهان، کاشان، شيراز تبعيد مي شوند، بزرگ اينها جاماهان جبهه از طرف شاه بخشيده مي شود و از آن زمان به شه بخش معروف مي شو»» .
مردم بلوچ از لحاظ جنگ هاي چريکي فوق العاده بودند به خاطر درگيري هاي که بين خودشان داشتند، اکثراً اسلحه داشتند و حکومت هيچ زمان زورشان به بلوچ نرسيدکه مسئله کشف حجاب را بتواند اعمال کند، مردم بلوچ بعد از انقلاب هم حجابشان را همانطور حفظ کرده اند و تغييرات زيادي بر روي حجابشان اتفاق نيفتاده و حجاب آنها به نظر مي رسد بيشتر از آنکه به دليل دين داري و مسائل شرعي آنها باشد، به خاطر تعصبات سنتي که از گذشته به آن ها رسيده است. تعصباتي مانند سرافکندگي و شرمساري بين افراد طايفه يا در برابر طوايف ديگر از اين جهت که ناموسشان را بر خلاف قيد و بند هايي که در سنت هاي عشيره اي وجود دارد رها کرده اند. چرا که مشاهدات محقق نشان مي دهد که بسياري از مردم آداب و مناسک دين، مثل نماز– روزه و… را به خوبي به جاي نمي آورند اما به خاطر مسائل بسيار جزيي در موارد زيادي قتل هاي ناموسي اتفاق مي افتد.
سال سياه
در بعد آداب رسوم و سنتي قوم بلوچ از ميان عناصر استخراج شده از حافظه ايشان از زمان رضا شاه تا کنون، به شيوه هاي برگزاري آداب اين قوم در زمينه ي ازدواج، مرگ ومير و مسائل پيرامون آنها مي پردازيم .در هر طايفه ي بلوچ معمولاً همه ي اعضاي طايفه به نوعي با يک ديگر فاميل و قوم وخويش هستند به همين دليل اگر کسي از دنيا مي رفت تا يک سال برايش مراسم مي گرفتند، مردم مي رفتند و مي آمدند تا چهلم هر روز مراسم داشتند. تا يک سال يکي از مردم طايفه عروسي نمي گرفت. سردار( س) مي گفت «تايک سال کسي عروسي نمي گرفت يا لباس رنگي نمي پوشيد، حتي تا چهلم اگر کسي ريشش را مي زد، ديگران مسخره اش مي کردند کلاً سوگ بوده و حتي بعضي جاها کسي تا چهلم کنار خانمش نمي توانسته بخوابد». آنقدر در اين يکسالي که کسي از دنيا مي رفته سوگ بوده، که اين مقوله سال سياه ناميده شده است. البته اين نوع مراسمات از دوره ي پهلوي اول تا دهه ي هفتاد بوده و بعد از آن کم کم ميزان و کيفيت آن فرق کرده، به شکلي که در بسياري از جاها تا سه روز بيشتر مراسم نمي گيرند.

ثبت، بي شناسنامه
در مورد مسائل پيرامون رسم ازدواج ميان مردم بلوچ و از ميان داده ها ي استخراج شده اين تحقيق اين نکته را اول بايد گفت که بسياري از مردم در زمان هاي گذشته شناسنامه نداشتند که اين خود به دليل دوري راه و کمبود امکانات بوده يا به گفته ي سر دار (ر)« به دليل ترس و نرفتن به سربازي بوده» در مورد ثبت ازدواج هاهم تا قبل از رضا شاه اصلاً ثبتي در کار نبوده يک قرار دادي مثل يک قولنامه مي نوشتند (سردار سابقي) بعد از رضا شاه، يک کاغذي را به عنوان عقدنامه ملاي محلي مي نوشت بعد يک نفر را وکيل قرار مي دادند و براي ثبت عقد به شهر ديگر مثل جيرفت، ميناب، مي بردند آنجا ملايي بود و صيغه را جاري مي کرند و مهري ميزدند، داماد بايد شب زفاف کاغذ مهر شده را به پدر زنش نشان مي داد. در مورد انتخاب هم، اصلا ًاز دختر سوالي نميشده و اگر پدر دختر قبول مي کرد، دختر اصلاً ديگر حرفي نمي زد، کما اينکه هنوز هم در برخي از مناطق وضعيت به همين منوال است، عروسي ها هم معمولاً هفت روز بوده، دهل مي زدند، شب هفتم هم جمع مي شدند تير اندازي مي کردند دختر و پسر هم تا آخر عروسي وشب آخر در اين چند روز همديگر را نمي ديدند. البته در زمان رضا شاه به گفته سردار (ر) «آرد نبود. اين ها يک هفته اي گندم پاک مي کردند و بعد آردش مي کردند . لباس مي خريدند وشا باشي مي زدند جشنشان يک ماهي طول مي کشيد.»، اين مراسمات از زمان قبل از انقلاب تا به امروز با همان سنت ها برگزار مي شود و مشاهده مي شود امروزه هم بسياري از سنت هاي گذشته در ميان مردم باقي مانده است. وما در بسياري از زمينه هاي زندگي مردم رد پاي سنت ها گذشته را مي بينيم که در زندگي آنها جاري است . در واقع مي توان گفت حافظه جمعي قوم بلوچ در آداب و مناسک زندگي اجتماعي آن ها بسيار تاثير گذار و مشخص بوده است و قوم بلوچ هويت خودشان را در زمينه آداب و رسوم از همين حافظه شان تعريف مي کنند.
طبيعي است، شناخت انتقادي ارزشهاي فرهنگي و عناصر منفي روحيات و خلقيات خودي، يکي از مهمترين ابزارهاي مقابله با تهاجم فرهنگي است، بايد با نگاهي عميق و ديدي انتقادي به تاريخ سياسي و فرهنگي خود نظر افکنيم و آنان را کنکاش کنيم. اعتقاد به قضا و قدر و باور به قسمت و شانس و سرنوشت از ويژگي هاي ديگري است که در روابط متقابل ايرانيان با يکديگر، بويژه درزندگي روستايي و عشيره اي از جايگاه قابل ملاحظه اي برخوردار بوده است. هر چند که صاحب نظران علوم اجتماعي اظهارات ضد و نقيض در باب خصوصيات خلقي و رفتار روستاييان ارائه داده اند، اما اکثر آن ها روستا نشينان و عشاير را مردمي قدري، سنت پرست، فرد گرا، محافظه کارند. روستاييان تابع خصوصيات اقليمي، خونگرم، مهربان، قدردان و حق شناس بار آمده اند و روابط خويشاوندي مستحکمي دارند، در عين حال روستايي از آينده خود نسبت به جامعه شهري نگراني بيشتري دارد. اين نگراني از آينده ارتباط مستقيمي با سنخ مالکيت، شيوه ي توليد، ابزار توليد، رفتارهاي غير عقلايي و ضد انساني صاحبان زمين که پس از اصلاحات ارضي، مأموران دولتي و خوانين جاي آن را گرفتند، در نگراني روستاييان نقش داشته است .(ازغندي ، عليرضا،1379 ص 85)
رسانه ي بلوچي
بي اطلاعي يکي از عواملي است که نقش مؤثري براي دخالت مردم در شکل گيري و تغيير وقايع مهم اجتماعي در هر دوراني دارد. به نحوي که نداشتن اطلاع از مسائل مختلف مثل انقلاب، و برجسته شدن مسائل ديگر براي مردم يکي از دلايلي است که مردم نتوانستند نقش زيادي در ايجاد آن ايفا کنند، به نحوي که بسياري از مردم حتي از رخ دادن آن هم مطلع نمي شدند. مسئله آگاهي و رسانه تأثير بسيار شگرفي هم بر روي نوع فرهنگ و هنجارهاي مورد قبول همه ي افراد جامعه داشته است.که در مورد آن در ادامه توضيح خواهيم داد. بديهي است آگاهي و اطلاع از حوادث مختلف در جهت گيري فکري گروههاي مختلف اجتماعي، جهت برنامه ريزي و تصميم گيري درباره ي رويدادهاي آينده تأثير گذار خواهد بود و از اين جهت اطلاع از وضعيت رسانه هاي مختلف در ميان قوم بلوچ از گذشته تا کنون بسيار مهم است.
جعبه ي صوت درميان بسياري از مردم اين مناطق برق وجود نداشته است و به گفته ي سردار( ف) « از 18سال پيش است که برق کم کم وارد اين مناطق شده است» به همين دليل است که مردم اين مناطق دچار يک نوع بي خبري و در نتيجه بي تأثير در شکل گيري و تغيير رويداد ها و حوادث هستند، چون از ابتدايي ترين مسائل هم با خبر نبوده اند. در زمان هاي انقلاب اکثر مردم بلوچ در مورد انقلاب و نوع انقلاب و حوادثي که بعد از انقلاب صورت مي گرفت بي خبر بودند. رسانه ي مورد دسترس مردم راديو هايي قوه اي بود که اگر کسي براي کارگري به شهر هاي اطراف مي رفت يک عدد مي خريده و مي آورده و معمولاً ترانه هايش را گوش مي دادند، تعدادي از بزرگان طوايف هم راديو داشتند به طوري که شايد در يک طايفه يک يا دو نفر راديو داشتند. سردار( ش) « در استان کرمان راديو از سال 1337اولين بار صدايش

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع آداب و رسوم Next Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع آموزش و پرورش، مواد مخدر، دانشگاهها