منبع پایان نامه ارشد با موضوع استان خوزستان

دانلود پایان نامه ارشد

افکنه هاي آبرفتي دامنه اي قرار دارند ، داراي محتواي بافت متوسط شني است و در بعضي نقاط نيز تا اندازه اي کم عمق بوده و براي کشت درخت مناسب مي باشد . (سازمان برنامه و بودجه ،1372: 61)
واحدهاي اراضي ، مجموعه اي اراضي مي باشند که از نظر خاک ، شيب ، پستي و بلندي ، اقليم و ماده اوليه مشابهت داشته باشند . واحد هاي اراضي اين شهرستان بر اساس تيپ هاي عمده به شرح ذيل مي باشند :
– اراضي کوهستاني (تيپ 1) : کوهستانهاي مرتفع با بيرون زدگيهاي سنگي خيلي زياد و قلل تند ، اين اراضي در منطقه روستاهاي بخش مرکزي عموما از سنگهاي آهکي تشکيل شده اند . اين اراضي داراي پوشش خاکي و گياهي خيلي کم بوده و در مناطق پايين دست ، مراتع با خاک کم عمق را تشکيل مي دهند .
– اراضي تپه اي (تيپ 2) : تپه هايي با قلل مدور و پوشش خاکي کم عمق تا نيمه عميق ، عموما بر روي مواد آهکي ، بدون بيرون زدگي سنگي ، داراي پوشش گياهي مرتعي يا کشت ديم غلات مي باشند .
– اراضي فلات ها(تيپ3) : فلاتها با پستي و بلندي کم تا متوسط ، فرسايش آبي متوسط ، متشکل از آبرفتهاي بادبزني شکل سنگريزه دار قديمي ، داراي خاک عميق تا نيمه عميق سنگ ريزه دار با بافت متوسط تا سنگين که بيشتر بصورت مراتع و محل چراي دام در اطراف دهلران محسوب مي شود .
– واحد اراضي دشتهاي دامنه اي(تيپ4) : با پستي و بلندي متوسط تا کم ، با فرسايش کم تا متوسط (آبي و بادي ) ، اکثرا داراي خاک عميق با بافت سبک تا متوسط مي باشند . اين اراضي محل چراي دامها بوده و در نواحي جنوبي پراکنده اند .
– واحد اراضي دشتهاي رسوبي (تيپ 5) : در کنار رودخانه هاي ميمه و دويرج با خاک متفاوت ، داراي بافت متوسط تا سنگين و گاه شور ، خاک عميق بوده و ميزان کربنات کلسيم آن بين 30 تا55 درصد و مقدار گچ آن متغير است و خاکها تکامل پروفيلي ندارند .
– واحد اراضي دشتهاي سيلابي(تيپ6) : داراي فرسايش خندقي و آبراهه هاي نسبتا زياد ، خاک نيمه عميق ، همراه با آب زير زميني بالا و خاک در بيشتر قسمتها شور ، بافت متوسط تا سنگين وگاه داراي سنگ ريزه مي باشد .
– واحد اراضي واريزه هاي بادبزني شکل سنگ ريزه دار(تيپ7) : با شيب متوسط و با خاک کم عمق تا نيمه عمبق توام با سنگ ريزه هاي کوچک و بزرگ به مقدار زياد در پاي کوهها و دامنه ها ، بافت خاک معمولا سبک تا متوسط است .
– اراضي متفرقه(تيپ x) . ( بنياد مسکن ، 1368 : 43)

3- 2- 3- دشت آبرفتي
چنانکه ذکر شد ، دشت ها ناوديس هايي هستند که توسط آبرفت ها ي رود خانه اي پر شده اند . ضخامت آبرفت ها عموما کم است و ندرتا تا 150 متر مي رسد ولي بطور متوسط ضخامتي حدود 50 تا 60 متر دارند . وجود لايه هاي کم ضخامت دانه درشت و لايه هاي ضخيم رس نشانه عدم پايداري در عوامل پديد آورنده سوبات مي باشد و از سوي ديگر عدم جور شدگي رسوبات ، نشانه سيلابي بودن رسوبات دانه درشت است .
در دوره کواترنري عقب نشيني آب هاي خليج فارس ، فرسايش کوهها و طغيان رودخانه ها و به جا ماندن رسوبات آنها سبب به وجود آمدن دشتهاي آبرفتي گرديده که امروز آثار آن در نواحي جنوب غربي و جنوب استان ايلام (دهلران) مشاهده مي شود . زمينهاي اين مناطق داراي خاکهاي رسي بوده و براي کشاورزي بسيار مساعد است . از مهمترين اين دشتها در منطقه دهلران مي توان به دشت هاي گرمسيري دهلران ، دشت موسيان و دشت عباس اشاره کرد . ( منصوري ، 1391: 28)

3- 2- 4- چينه شناسي
سازندهاي موجود درمنطقه عبارتند از سازندهاي سروک ، ايلام ، گورپي ، پابده ، آسماري ، گچساران ، آغاجاري ، بختياري و رسوبات عهد حاضر که به بررسي آنها مي پردازيم .
الف – سازند سروک : نام اين سازند از تنگه سروک در کوه تنگستان خوزستان کسب شده است . سازند زيرين آن کژدمي است که با تداخل انگشتي به سروک تبديل مي گردد و حد بالايي سروک با يک دگر شيبي به سازند ايلام محدود مي شود . ضخامت کلي سازند در مقطع نمونه 841 متر است . بخش زيرين به ضخامت 254متر ، آهک ريز دانه خاکستري تيره ، لايه اي گاه رسي و توام با آمونيت هاي ريز که با لايه هاي نازک مارن آهکي همراهي مي شود . در 108 متر بعدي ، آهک توده اي وگل سفيدي با سيليس قرمز رنگ ديده مي شود . سپس 208 متر آهک بسيار توده اي قهوه اي رنگ با خرده هاي رودسيت ظاهر مي شود که لايه بندي چليپايي بزرگ مقياس دارد . در 42 متر انتهايي آهکهايي با هوازدگي کم و برشي شده و آهن دار وجود دارد که بطرف راس بر مقدار آهن افزوده مي گردد .
ب- سازند سورگاه : نام آن از کوه سورگاه در کبيرکوه گرفته شده است ومقطع نمونه آن در تنگ گراب در جنوب شرقي شهر ايلام واقع است . سازند زيرين آن سروک است که 1 متر آهک هوازده رسي بين اين دو سازند قرار دارد . سازند فوقاني آهکهاي آهن دار ايلام است . ضخامت سازند سورگاه بالغ بر 175 متر است . شيل هاي خاکستري روشن تا تيره ، پيريتي وکمي هوازده ضخامت اصلي سازند را تشکيل مي دهند ، و گاه با آهک هاي ريز دانه زرد هوازده نازک لايه همراهي مي گردد . نوع محيط رسوبي آن پلانکتونيک يا عميق است که ميکرو فسيل هاي موجود ، سن تورنين تا سانتونين (کرتاسه) را براي آن مشخص مي کنند . فرسودگي در بخش زيرين سازند ، نشانه يک فاز فرسايشي مهم است . اين سازند در منطقه دهلران رسوب گذاري شده است .
ج- سازند ايلام : نام اين سازند از شهر ايلام گرفته شده که مقطع نمونه آن در تنگ گراب همچون سازند سورگاه قرار دارد . سازند زيرين سور گاه است که ناپيوستگي فرسايشي به طبقات زيرين ايلام وصل مي گردد . سيلتي بوده وگرهک هماتيتي دارد . سازند فوقاني گورپي است که با ناپيوستگي فرسايشي از سازند ايلام جدا شده است . ضخامت سازند 190متر است . اين سازند از آهک رسي دانه ريز خاکستري روشن تا خاکستري با لايه بندي نازک تشکيل شده که هوازدگي سفيد داشته و با ميان لايه هايي 2تا 5 سانتيمتري از شيل خاکستري تا سياه همراهي مي شود . در استان ايلام ، رخساره عميق با وجود سنگواره ذره بيني گلوبوترونکانا قابل تشخيص است . سن اين سازند از سانتونين تا کامبانين (کرتاسه) است .
چ- سازند گورپي : مقطع نمونه در تنگ پابده ، در دامنه کوه گورپي در استان خوزستان است . از زير توسط يک ناپيوستگي فرسايشي ضعيف از ايلام جدا مي شودکه با لايه نازکي از مواد آهني مشهود است . سازند پابده با هم شيبي در روي گورپي قرار گرفته که با شيل هاي ماسه اي – سيلتي از هم جدا مي شوند . ضخامت سازند گورپي 320 متر است . اين سازند از شيل ها و مارن هاي خاکستري مايل به آبي با شکل هوازدگي ملايم تشکيل يافته که نوارهايي از آهک رسي دارد . بخش ديگر سازند گورپي ، آهکهاي لوفادار امام حسن مي باشد که تنها قسمت مقاوم در برابر هوازدگي است . اين سازند در حقيقت شيل هاي پيش رونده اي هستند که بصورت هم شيب زير پابده قرار گرفته اند . اين بخش به شدت هوازده و مربوط به نواحي عميق محيط رسوبي است ، که به طرف عراق کم عمق و آهکي مي شود . سن اين سازند از سانتونين تا پالئوسن است .
ح- سازند پابده : نام آن از کوه پابده در خوزستان گرفته شده و مقطع نمونه آن در تنگ پابده قرار دارد . در ايلام تبديل گورپي به پابده تدريجي و هم شيب است و سازند فوقاني آن آهکهاي آسماري است که بطور تدريجي تشکيل شده است . ضخامت سازند798متر است .120 متر آغازين سازند با شيل و مارن آبي و ارغواني شروع مي شود که بخش شيل ارغواني نام دارد . اين بخش داراي نازک لايه هايي از آهک رسي است . در 72متر بعدي شيل هاي خاکستري توام با آهک رسي قرار دارند . سپس آهک هاي رسي با لايه بندي نازک به ضخامت 42متر ديده مي شوند سپس 82 متر شيل تيره با آهک هاي نازک لايه در قسمت تحتاني قابل تشخيص است . 258متر انتهايي بيشتر از لايه هاي نازک رسي در ميان آهک تشکيل شده که گاه در ميان آن شيل هم ديده مي شود . به طرف بالا آهک ها کم عمق تر مي شوند . بطور کلي به طرف شمال شرقي از عمق حوضه کاسته مي شود و رسوبات تخريبي مي شوند . سن سازند در استان ايلام و لرستان از پالئوسن پسين تا ميوسن ادامه مي يابد .
خ- سازند آسماري : مقطع نمونه در تنگ گل ترش در کوه آسماري قرار دارد . در استان ايلام بطور هم شيب روي شيل ها و مارن هاي پابده قرار گرفته است و روي سازند آسماري سازند گچساران بطور هم شيب و وسيعي قرار گرفته است . ضخامت اين سازند 312متر است . آسماري از آهک هاي کرم تا قهوه اي مقاوم ولي پر درز و ترک تشکيل شده که نازک لايه هايي از شيل نيز دارد . در منطقه ايلام آهک کلهر بصورت آسماري مياني ظاهر مي گردد که شامل 5 متر گچ ، 45متر آهک مارني و آهک ، 90 متر گچ آبدار(ژيپس) مي باشد . بطرف شمالغربي سازند جوانتر مي گردد . در لرستان آهک هاي غني از توموليت و ليپدوسکلين در قسمتهاي تحتاني سازند وجود دارد . سن سازند اليگوسن تا ميوسن است .
د- سازند گچساران : از نام حوضه نفتي گچساران گرفته شده است . مقطع نمونه در هم ريخته است ولي بعد از مطالعات 7 بخش در آن تشخيص داده شده است . اين سازند در زير هم شيب با آهک آسماري است و در قسمت فوقاني با مواد آهني بطور مشخصي از سازند ميشان جدا مي شود . ضخامت تقريبي اين سازند 1828متر مي باشد . بخش هاي هفتگانه سازند گچساران به شرح زير است :
– 29 متر انهيدريت در تناوب آهک با شيل بيتوم دار(سنگ پوشش آسماري) .
– نمک ضخيم لايه در تناوب با انهيدريت و آهک نازک 1130متر .
– از پايين به بالا : نمک و انهيدريت ، آهک نازک لايه ، انهيدريت و مارن که جمعا225متر ضخامت دارد .
– 834 متر نمک ضخيم لايه با مارن و آهک و انهيدريت خاکستري .
– انهيدريت و مارن در تناوب با آهک و مارن قرمز به ضخامت 318متر .
– 102متر تناوب انهيدريت ، مارن قرمز و آهک که در وسط به تناوب نمک و انهيدريت تبديل مي گردد . در 60 متر بالايي آن انهيدريت و مارن و سپس انهيدريت خالص وجود دارد .
– تناوبي از مارن و انهيدريت با آهک مارني به ضخامت 137متر .
ر- سازند ميشان : نام آن از روستاي ميشان در جنوب غربي حوضه نفتي گچساران گرفته شده است . سازند ميشان بطور واقعي با يک لايه آهکي شده از گچساران جدا مي شود و در قسمت فوقاني بطور تدريجي به مارن و ماسه هاي سازند آغاجاري تبديل مي گردد . ضخامت اين سازند 710 متر در مقطع نمونه است . سازند ميشان با آهک شيلي (لايه کرم دار) در تناوب با مارن خاکستري آغاز مي گرددکه حدود 61متر ضخامت دارد . 649متر بعدي از تناوب مارن خاکستري فرسايش يافته با شيل آهکي سخت تشکيل شده است . به طرف عراق سازند ميشان به طور تدريجي به ماسه سنگ و شيل هاي اغاجاري تبديل مي گردد . اين سازند در منطقه دهلران تشکيل شده است . سن اين سازند از ميوسن آغازي تا مياني است .
ز- سازند آغاجاري : نام اين سازند از حوضه نفتي آغاجاري اقتباس شده است . لايه زيرين اين سازند ، عموما مارن و شيل هاي آهکي ميشان است ولي بطرف غرب گاه روي سازند گچساران واقع شده است (مانند منطقه دهلران) ، سطح فوقاني آغاجاري نيز با يک ناپيوستگي به کنگلومراي بختياري محدود مي شود . ضخامت اين سازند برابر 2965 متر است . ماسه سنگهاي قهوه اي تا خاکستري تا حدي آهکي همراه با سيلتستون و مارن هاي قرمز و رگه هاي گچي با هوازدگي ضعيف ، سنگهاي سازند آغاجاري را تشکيل مي دهند . ضخامت اين سازند از 600 متر تا 2000متر در مناطق مختلف تغيير مي کند . سن اين سازند ميوسن پسين تا پليوسن مي باشد .
و- سازند بختياري : اين سازند اسم خود را از کوههاي بختياري کسب کرده است و مقطع نمونه آن در گدار لندر در شمال مسجد سليمان است . لايه زيرين معمولا سازند آغاجاري است ولي در برخي نقاط ممکن است سازندهاي قديمي تر قرار داشته باشد ولي در هر صورت با ناپيوستگي فرسايشي با دگر شيبي زاويه دار جدا شده اند . لايه هاي بالايي آن رسوبات آبرفتي عهد حاضر و يا قبل از عهد حاضر مي باشد . ضخامت اين سازند 528متر است .
182متر ابتدايي ، تناوب کنگلومراي سخت و مقاوم و توده اي با ماسه سنگ وکرينستون فرسايش يابنده و داراي آثار لايه بندي چليپايي است . باقيمانده کنگلومراي بسيار توده اي و صخره ساز وگاه سخت مي باشدکه عدسي هاي ماسه سنگي نيز دارد . اجزاء

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع استان خوزستان Next Entries پایان نامه رایگان درمورد حل و فصل اختلافات، رجوع به متخصص، کردستان عراق