منبع پایان نامه ارشد با موضوع ارزش افزوده، هیات مدیره، مالیات بر ارزش افزوده، مدیریت سود

دانلود پایان نامه ارشد

سهام داران کنترلي، تفکيک نقش مدير عامل از رييس هيات مديره و درصد اعضاي غير موظف هيات مديره) فقط متغير درصد مالکيت سرمايه گذاران نهادي تاثير معنادار و مثبتي بر ارزش افزوده اقتصادي دارد. به علاوه رابطه عليت اين متغير با ارزش افزوده اقتصادي نيز بر اساس آزمون عليت گرنجري تاييد ميشود. شرکتهاي ايران خودرو، سرمايه گذاري معادن و فلزات و سايپا به ترتيب داراي بالاترين اثرگذاري حاکميت شرکتي بر ارزش افزوده اقتصادي ميباشند.
برادران (1391) به بررسي رابطه بين برخي مکانيزمهاي حاکميت شرکتي با ارزش ايجاد شده براي صاحبان سهام و ارزش افزوده اقتصادي پرداخت. هدف اين پژوهش، بررسي رابطه بين برخي سازوکارهاي حاکميت شرکتي با ارزش ايجاد شده براي سهامداران و ارزش افزوده اقتصادي است. در اين پژوهش، ارزش ايجاد شده براي سهامداران با استفاده از مدل فرناندز و ارزش افزوده اقتصادي پيرو مدل ارائه شده استيورات اندازه گيري شده است. پژوهش پيش رو از لحاظ هدف کاربردي بوده و از بعد روش شناسي از نوع تحقيقات توصيفي – همبستگي است. جامعه آماري پژوهش شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هستند که با روش نمونه گيري حذف سيستماتيک، 69 شرکت در نمونه آماري اين پژوهش قرار گرفتهاند. دوره زماني پژوهش سال هاي 1385 تا 1389 است. نتايج تحقيق نشان ميدهد که از هشت مکانيزم حاکميت شرکتي مورد بررسي در اين پژوهش، چهار مکانيزم (ميزان نفوذ و مالکيت دولت، ميزان مالکيت سهامداران نهادي، ساختار سرمايه و ميزان سهام شناور آزاد) با ارزش ايجاد شده براي سهامداران رابطه دارند. همچنين از هشت مکانيزم حاکميت شرکتي مورد بررسي در اين پژوهش، سه مکانيزم (ميزان نفوذ و مالکيت دولت، ميزان مالکيت سهامداران نهادي و ميزان سهام شناور آزاد) با ارزش افزوده اقتصادي رابطه دارند.
بررسی رابطه بین ویژگیهاي حاکمیت شرکتی (تمرکز مالکیت، مالکیت نهادي، نفوذ مدیرعامل، دوگانگی وظیفه مدیرعامل، اندازه هیات مدیره، استقلال هیات مدیره، اتکاي بر بدهی و مدت زمان تصدي مدیرعامل در هیات مدیره) و محتواي اطلاعاتی سود در صورت وجود مدیریت سود در شرکتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهاي 1386-1380 پرداختند. یافتههاي پژوهش نشان میدهد رابطه مالکیت نهادي و (PGLS) تلفیقی استقلال هیات مدیره با محتواي اطلاعاتی سود در شرکتهاي با انگیزه مدیریت سود بالا قویتر از شرکتهاي با انگیزه مدیریت سود پایین میباشد. همچنین از نظر سهامداران سایر ویژگیهاي حاکمیت شرکتی (تمرکز مالکیت، نفوذ مدیرعامل، دوگانگی وظیفه مدیرعامل، اندازه هیات مدیره، اتکاي بر بدهی و مدت زمان تصدي مدیرعامل در هیات مدیره) تاثیري در بهبود محتواي اطلاعاتی سود چه در زمان وجود انگیزه مدیریت سود بالا و چه در زمان وجود انگیزه مدیریت سود پایین ندارند. (آقایی و همکاران ،1388).
2- 23- 2- تحقیقات خارج کشور
آلن تیت (1991) در بررسی جامع در خصوص کشورهایی که مالیات بر ارزش افزوده را اعمال نمودهاند، تغییرات شاخص بها کالا و خدمات مصرفی و همچنین اعتبارات و دستمزد را در 35 کشور قبل و بعد از اجرای مالیات بر ارزش افزوده مورد بررسی قرار داده است. در 22 کشور (63 درصد نمونه) پس از اجرای مالیات بر ارزش افزوده تغییری در نرخ تورم مشاهده نشده و یا ناچیز بوده است. در 7 مورد افزایش نرخ تورم تنها به صورت یک افزایش یکباره بوده است و یک کشور (نروژ) پس از افزایش یکباره در روند شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی، تورم فزاینده را تجربه نموده است. بنابراین، در 29 کشور یا 83 درصد نمونه اجرای مالیات بر ارزش افزوده تورم شتابان را به همراه نداشته است. آلن تیت نتیجه میگیرد که مالیات بر ارزش افزوده را بدون آثار تورمی قابل ملاحظهای میتوان اجرا نمود. وی معتقد است پس از اجرا هیچ ارتباط خودکاری بین تغییرات نرخ مالیات و تورم وجود نخواهد داشت.

فصل سوم
روش پژوهش

3- 1- مقدمه
در این فصل با توجه به موضوع، اهداف و ادبیات تحقیق (پیشینه تحقیق) به انتخاب نوع و روش تحقیق، قلمرو زمانی و مکانی تحقیق پرداخته شده است. همچنین در این فصل به تشریح جامعه آماری، برآورد حجم نمونه، روش نمونه گیری، ابزار تحقیق، اعتبار ابزار سنجش، روایی پرسشنامهها و روشهای آماری تجزیه و تحلیل اطلاعات پرداخته شده است.

3 – 2- نوع تحقیق
انتخاب روش و نوع تحقیق بستگی به معیارهای بسیاری همچون اهداف، ماهیت تحقيق و امکانات اجرایی آن دارد. بنابراین هنگامی می توان در مورد نوع تحقیق تصمیم گرفت که ماهیت موضوع تحقيق، هدفها و نیز وسعت دامنه تحقیق مشخص باشد (نادری و سیف نراقی، 1372،ص 59). روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش از نظر هدف، این تحقیق کاربردی است. زیرا به منظور حل سريع مسائل، مشكلات و اتخاذ تدابير لازم انـجام شده است. تا از این طریق بتوان موانع و مشکلات موجود را با برنامهریزی دقیق و اصولی از میان برداشت و یا از شدت آنها جلوگیری نمود. از طرف دیگر، اين پژوهش از نظر روش گردآوری داده ها توصيفي و از نوع همبستگی است مطالعات همبستگی به منظور جستجو برای یافتن رابطه بین متغیرها صورت می‌گیرد. پژوهش‌های همبستگی به یکی از سه نتیجه زیر می‌رسد: همبستگی مثبت، همبستگی منفی و نبود همبستگی. ضریب همبستگی، معیاری است برای شدّت همبستگی و محدوده آن از 1- تا 1+ است (حسن زاده ،1383).

3-3- جامعه آماری
جامعه آماري اين تحقيق كاركنان شركت سهامي مخابرات استان هرمزگان ميباشند كه تعداد آنها 556 نفر میباشند.

3- 4- نمونه و روش نمونه گیری
جامعه آماري اين پژوهش براساس جدول مورگان 226 نفر از كاركنان شركت سهامي مخابرات استان هرمزگان مي باشند. روش نمونه گيري تصادفي طبقهاي (برحسب سمت) است.

جدول 3 – 1

جامعه آماري
درصد
نمونه آماري
مديران
83
14.9
34
كارمندان
162
29.1
67
كارشناسان
198
35.6
82
معاونين
2
0.35
1
مسئولين
111
20.1
46
جمع كل
556
100
230

3- 5- ابزار جمع‌آوری داده‌ها
در این تحقیق، برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته به شرح ذیل استفاده شده است.

جدول 3 – 2
رديف
فرضيه
سوالات پرسشنامه
1
شاخص هیئت مدیره
1تا4
2
شاخص حسابرسی
5تا8
3
شاخص ضد انحصار (نقش بازار در کنترل )
9تا12
4
شاخص پاداش و ماليات
13تا16
5
ارزش افزوده
17تا23

3- 6- روایی و پايايی پرسشنامه
در این پژوهش نیز، جهت اطمینان بیشتر، برای تعیین روایی پرسشنامهها، از روایی صوری و محتوایی استفاده گردید. بدین صورت که پس از تهیه هر دو پرسشنامه، به نظرخواهی از اساتید راهنما و مشاور پرداخته شد و پس از حذف و اضافههای لازم، روایی صوری و محتوایی پرسشنامه موردتایید قرارگرفت.
در این پژوهش برای اطمینان از پایایی پرسشنامهها، به اجرای آزمایشی پرسشنامه در نمونهای با حجم 30 نفر پرداخته و پایایی آنها از طریق محاسبه آلفای کرونباخ برآورد گردید. پایایی این پرسشنامه در پژوهش 0.86بدست آمد. که این میزان نشاندهنده پایایی بالايي برخوردار است.

3- 7- روش جمعآوری دادهها
در این تحقیق برای جمع آوری دادهها از دو روش زیر استفاده شده است:
1- مطالعات کتابخانهای: در این روش، اطلاعات از طریق مطالعه کتب، نشریات، منابع اینترنتی و پایگاههای اطلاع رسانی جمع آوری و پس از انتخاب منابع نسبت به تهیه، فیش برداری و ترجمه متون خارجه اقدام گردید.
2- مطالعات میدانی: براي جمع آوري دادههاي مورد نياز ابتدا هماهنگيهاي لازم با شركت سهامي مخابرات استان هرمزگان ميباشند مربوطه به عمل آمد. سپس پرسشنامهها در بین جامعه آماری اجرا شد.

3 – 8- روش‌هاي تجزيه و تحليل دادهها
به طور کلی، روشهای آماری دو دسته هستند:
1. آمار توصیفی: مهمترین فاکتورهای آمار توصیفی عبارتند از: فراوانی، درصد فراوانی، میانگین، انحراف معیار و واریانس.
2. آمار استنباطی: برای کمک به برقراری ارتباط میان متغیرهای تحقیق به طوری که بتوان از طریق آنها استنتاج نمود، از روشهای آمار استنباطي همچون ضریب همبستگی با توجه به وجود مفروضههاي كاربرد از اين آزمونها استفاده شده است. و براي اين منظور از طریق نرم افزار آماری Excel و SPSS بهره برده شده است.

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع ارزش افزوده، مالیات بر ارزش افزوده، فرار مالیاتی، نظام مالی Next Entries پایان نامه ارشد با موضوع اندازه شرکت، تحریم اقتصادی، هیات مدیره، حاکمیت شرکتی