منبع پایان نامه ارشد با موضوع ارزش افزوده، مالیات بر ارزش افزوده، نظام مالی، نظام مالیاتی

دانلود پایان نامه ارشد

نظام مالیاتی ارائه شده است.
– کره جنوبی
در کشور کره پیش از بکارگیری مالیات بر ارزش افزوده در سالهای 1977 و 1978، 11 نوع مالیات غیر مستقیم وجود داشت که مالیات بر ارزش افزوده جایگزین 8 مورد از آنها (مالیات بر مشاغل، مالیات بر کالا، مالیات بر تولیدات منسوجات، تولیدات پتروشیمی، الکتریسیته، گاز، مسافرتها، ورودیها پذیراییها و مواد غذایی) شد. پیش از این مراحل اجرایی بسیاری از مالیاتها کامپیوتری شده بود و این برای اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده که به سیستمهای کامپیوتری پیشرفته نیاز دارد کمک قابل توجهی بود. دولت کره برای بررسی بیشتر آثار اقتصادی نظام مالیات بر ارزش افزوده پیش از اجرا با کارشناسان بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول مشورت کرده و به دنبال آن مطالعاتی در این زمینه انجام شد.
طبق مطالعه دیگنان (1972) که در مورد امکانسنجی مالیات بر ارزش افزوده در کره بود؛ نظام دفترداری مناسب که برای اجرای مالیات بر ارزش افزوده بسیار ضروری است پیش از این در این کشور وجود داشته و اجرای آن را تسهیل میکند.
دو مطالعه دیگر توسط آلن تیت در خصوص آثار احتمالی مالیات بر ارزش افزوده در سالهای 1975 و 1976 انجام شد. وی پیشنهاد میکند برای جبران زیان ناشی از آثار تنازلی مالیات بر ارزش افزوده یا باید مالیات بر کالا در کنار این مالیات حفظ شود یا نوعی مالیات جدید تحت عنوان مالیات بر فروش ویژه وضع گردد. نتایج این مطالعات نقش مهمی در پذیرش مالیات بر ارزش افزوده در کره داشت. در ابتدا مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده را یک مالیات پیچیده و دارای بار اضافی میدانستند. برای از بین بردن این توهمات و کاهش جو عدم اطمینان دولت مجبور به آموزش سیستم جدید مالیاتی برای عموم از جمله مؤدیان بالقوه و بالفعل و سازمانهای اجرایی شد و بسیاری از سازمانهای اقتصادی مرتبط را بسیج کرد و با ارائه مقالات، جلسات پرسش و پاسخ، سخنرانی، همایش، فیلم و نمایشنامه و توزیع جزوات و بروشورها به اطلاع رسانی صحیح در زمینه معرفی مالیات بر ارزش افزوده اقدام کرد. سپس، قبل از اجرای کامل مالیات بر ارزش افزوده آزمونهایی برای میزان بازده و کارایی این برنامهها و علاقه مردم به مشارکت در مالیات بر ارزش افزوده انجام شد که نتایج خوبی را نشان میداد. از دیگر دلایل پذیرش این نظام مالیاتی توسط کشور کره میتوان به ساده کردن نظام مالیاتی و افزایش توان صادرات اشاره نمود. پیامدهای ناشی از برقراری این نظام مالیاتی در کره عبارت است از:
– افزایش تعداد پرداخت کنندگان مالیات
– نرخ رشد سالانه 6/12 درصد درآمد ناشی از مالیات بر ارزش افزوده
– افزایش چشمگیر پایه مالیاتی
– فائق آمدن سهم مالیات بر ارزش افزوده بر سهم مالیات بر درآمد
در کره، مالیات بر ارزش افزوده پایه مالیاتی مصرفی دارد و براساس اصل مقصد از کالاهای وارداتی مالیات اخذ شده و برای کالاهای صادر شده اعتبار مالیاتی تعلق میگیرد. همچنین مقامات این کشور به منظور مقابله با تورم ناشی از اجرای مالیات بر ارزش افزوده سیاستهایی را همزمان به مرحله اجرا درآوردند که از آن جمله میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
– اقدام به تعیین سقف قیمت مشخص برای کنترل قیمت 251 قلم کالا
– اطلاع رسانی دولت در خصوص قیمت 851 قلم کالا
– معافیت مالیاتی برای کالاهای استراتژیک مورد استفاده مردم کره
بکارگیری مالیات بر ارزش افزوده در کره جنوبی به توسعه یک نظام مالیاتی نوین و کارآمد کمک کرده است. درحال حاضر، مالیات غیر مستقیم (شامل مالیات بر ارزش افزوده) حدود 65 درصد از کل درآمد مالیات داخلی را تشکیل میدهد. مالیات بر ارزش افزوده در کنار افزایش درآمدهای مالیاتی باعث بدتر شدن عدالت عمودی شده است (پاکزاد،1391).
– اندونزی
مالیات بر ارزش افزوده در کشور اندوزی از سال 1985 با تعیین نرخ عمومی 10 درصد و در کنار قانون مالیات بر فروش ویژه 10 تا 50 درصدی برای کالاهای لوکس به نظام مالیاتی آن اضافه شد. پیش از این اندونزی از نظام مالیاتی پیچیدهای همراه با فرار مالیاتی و رشوه خواری فراوان برخوردار بود. معرفی مالیات بر ارزش افزوده در راستای اصلاحات نظام مالیاتی اندونزی صورت گرفت که اهدافی مانند توزیع بهتر درآمد، کسب درآمد مالیاتی و خنثی بودن اثر مالیاتها بر تخصیص منابع را دنبال میکرد. در ابتدا به دلیل فقدان مدارک و دفاتر جهت اجرای این روش، مؤسسات و نهادهایی برای دریافت تعیین شدند که وجوه را دریافت کرده و به صورت مستقیم به صندوق دولت واریز میکردند. اندونزی از معدود کشورهای درحال توسعهای است که معافیت تولیدات محلی و کالاهای وارداتی از مالیات بر ارزش افزوده را مجاز نمیداند. واحدهای تولیدی کوچکتر از یک اندازه معین براساس عایدی و سرمایه، از مالیات معاف میشوند و کالاهای مشمول معافیت نیز شامل موارد معدودی از جمله مواد غذایی اساسی از قبیل برنج، غله، نمک و خدماتی مانند خدمات پزشکی، مذهبی، اجتماعی میباشند.
قوانین جدید اندونزی نرخهای مالیاتی متفاوت را منع کرده، اما به وزیر دارایی این وکالت داده شده که بسته به نیازهای درآمدی نرخهای یکنواخت را از 5 تا 15 درصد افزایش یا کاهش دهد. بیش از 60 درصد پایه مالیاتی مالیات بر ارزش افزوده در اندونزی از سه مجرای زیر میگذرد که عبارتند از اداره گمرک، فروش تولیدات نفتی پالایش شده توسط شرکتهای نفتی دولتی و بیش از 200 واحد تولیدی بزرگ دارای مالکیت دولتی. این موضوع باعث شده است که جمعآوری بیش از نیمی از درآمدهای مالیاتی بالقوه با هزینه اجرایی اندکی قابل وصول باشد. از آنجایی که مالیات بر ارزش افزوده در این کشور جایگزین مالیاتهای تورم زای قبلی (مانند مالیات بر فروش چند مرحلهای قبلی) شده بود آثار تورمی آن کم بوده و تورم مشاهده شده در آن هنگام بیشتر ناشی از اعمال سیاستهای پولی انبساطی در کنار معرفی مالیات بر ارزش افزوده بوده است.
وضع قانون مالیات بر فروش ویژه کالاهای لوکس که پیش از این به آنها اشاره شد درآمد چندانی عاید دولت نمیکند اما تأثیر بسیاری بر پذیرش مالیات بر ارزش افزوده از جانب مردم اندونزی داشته است. درآمدهای حاصل از مالیات بر ارزش افزوده از درآمدهای حاصل از مالیات بر درآمد بیشتر بوده و اعمال این مالیات باعث افزایش چشمگیر درآمدهای مالیاتی دولت اندونزی شده است و همین موضوع کاهش کسری بودجه این کشور را در پی داشته است (پاکزاد،1391).
– ترکیه
کشور ترکیه برای نخستین بار در سال 1985 اقدام به اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده در اقتصاد خود نمود. مالیات بر ارزش افزوده در ترکیه به صورت ماهانه وضع گردیده و اظهارنامهها میبایست در 25 هر ماه توسط مودی تکمیل شود. تمام مراحل نیز میبایست همراه با ارائه فاکتور صورت پذیرد. مالیات قابل پرداخت برای هر فروشنده برابر است با مالیات بر کالاهای فروش رفته وی منهای مالیاتی که پیشتر بابت خریداری کالاها پرداخته است. اگر کالاهایی برای تکمیل مراحل ساخت به صورت موقت به خارج صادر شود، با تأیید مراجع ذیصلاح (نامه بانکی) و کسب اجازه لازم هنگام ورود مجدد از مالیات بر ارزش افزوده و مالیاتهای گمرکی معاف خواهد بود. این موضوع برای ورود موقت کالاهای نیمه ساخته – کالاهایی که بخشی از فرآیند تولید آنها در آن کشور انجام میشود و سپس به خارج عودت داده میشود – نیز صادق است.
در ترکیه اجرای مالیات بر ارزش افزوده بر اصل مقصد (واردات) متکی است و صادرات از این مالیات است. البته کالاهایی که در داخل از معافیت مالیات بر ارزش افزوده برخوردارند هنگام واردات هم از مالیات معاف هستند. طبق قانون مالیات بر ارزش افزوده در ترکیه از ابتدا سه گروه از مالیات معاف شدند. گروه اول، خرده فروشان بودند که قرار شد تا 10 سال مالیات جایگزینی با نام مالیات جبرانی را بپردازند. گروه دوم شامل فعالیتها و کسب و کار جزئی بوده و منظور فعالیتهایی است که نیازی به نگهداری دفاتر حسابداری ندارند. مقرر گردید که این گروه مالیات جبرانی بودجه نرخ 12 درصد پرداخت نمایند. گروه سوم، کشاورزان خردهپا بودند که اغلب خارج از نظام مالیات بر ارزش افزوده بوده و به دلیل برقراری نرخ صفر بر فروش مواد غذایی هیچ مالیات جبرانی نیز از آنها اخذ نمیشود.
علاوه بر موارد ذکر شده عرضه هر نوع کالا و خدمات به خارجیان و گردشگران خارجی از پرداخت مالیات معاف بوده و بسیاری از خدمات مانند حمل و نقل و خدمات آموزشی و تحصیلات از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف میباشند. همچنین، خرید ماشین آلات و تجهیزات با هدف سرمایهگذاری توسط مودیان از پرداخت مالیات معاف است و بنابراین پایه مالیات بر ارزش افزوده به صورت مصرفی میباشد. طبق قانون نرخ استاندارد مالیات بر ارزش افزوده در ابتدا 10 درصد بود که در سال 2001 به 18 درصد افزایش یافت، اما به منظور برقراری عدالت مالیاتی برای برخی کالاهای خاص نرخهای یک درصدی و هشت درصد نیز اعمال میشود (نرخهای چندگانه مالیات بر ارزش افزوده). هیأت وزیران مجاز است برای تنظیم توازن درآمدها و مخارج دولت در بلندمدت و اهداف سیاستگذاری، این نرخها را برای مدت محدودی تغییر دهد.
برای کاهش آثار قیمتی ناشی از مالیات بر ارزش افزوده پیش از هر چیز اقدام به خارج کردن برخی از فعالیتها و کالاها از نظام مالیات بر ارزش افزوده کرده و برای کالاهای اساسی نرخ مالیات بر ارزش افزوده پایینتر در نظر گرفت. همچنین، ترکیه برای آنکه آثار انقباضی ناشی از اجرای مالیات بر ارزش افزوده جبران شده و اقتصاد داخلی تحریک شود اقدام به کاهش ارزش پول ملی خود (لیره) کرد و از این طریق علاوه بر تحریک صادرات و بهبود تراز تجاری پوشاندن شکاف میان تورم داخل و شرکای تجاری شد.
همانند بسیاری از کشورهای دیگر اصل مقصد و پایه مصرفی مالیات بر ارزش افزوده لحاظ شد، علاوه بر موارد فوق معافیتهای دیگری را نیز در نظر گرفته و به دولت اختیار تغییر نرخهای مالیات بر ارزش افزوده را برای موارد خاص به دولت داد. این موارد باعث شد ترکیه در اهداف قیمتی و تورمی موفق باشد و پس از جا افتادن کامل مالیات بر ارزش افزوده نرخهای آن را متناسب با شرایط خود افزایش داد.
مطالعات ارائه شده در خصوص تجربه کشورها و سیاستهای اتخاذ شده توسط آنان برای مهار تورم در جدول 1 تلخیص شده است. مقایسه تطبیقی کشورهای مورد مطالعه (کره جنوبی، اندونزی و ترکیه) نشان میدهد که اغلب کشورها برای جلوگیری از بروز تورم سیاستهای کنترل قیمت و نظارتی را در پیش گرفته و به اطلاع رسانی کامل در زمینه مالیات بر ارزش افزوده پرداختهاند. سیاستهای مذکور اغلب نتایج مطلوبی را به دنبال داشته و مانع بروز تورم شده.

جدول 2-3- مقایسه تطبیقی تجربه کشورهای موفق در مهار تورم ناشی از اجرای مالیات بر ارزش افزوده
ردیف
نام کشور
سال اجرای مالیات بر ارزش افزوده
سیاست اتخاذ شده برای مهار تورم ناشی از مالیات بر ارزش افزوده
1
2
3
4
5

کره جنوبی
اندونزی
ترکیه
سوئد
تایلند

1977
1985
1985
1969

– تعیین سقف قیمت مشخصی برای کنترل 251 قلم کالا
– اطلاع رسانی در خصوص قیمت 851 قلم کالا
– معافیت مالیاتی برای کالاهای استراتژیک
– سیاست پولی انبساطی
– کنترل قیمت کالاهای اساسی توسط دولت
– کتنترل مستقیم کالاهایی که دولت منحصراً آنها را تولید میکند.
– تضعیف پول ملی (لیره)
– استفاده از ابزار کنترل قیمتی
قیمتگذاری مقطوع کالاها برای فروش توسط وزارت بازرگانی تایلند
مأخذ: نتایج تحقیق. (پاکزاد، 1391).
2- 23- پیشینه تحقیقات
2- 23- 1- تحقیقات داخل کشور
آگهي اسكويي (1393) به بررسی رابطه‌ی حاکمیت شرکتی و ارزش افزوده‌ی اقتصادی در شرکت‌های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخت. مبناي پژوهش حاضر آزمون رابطه ميان عناصر حاکميت شرکتي و ارزش افزوده اقتصادي با يک نمونه 122 تايي از بين شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي دوره زماني 1388-1385 ميباشد. پژوهش حاضر از نوع توصيفي – تحليلي میباشد. نتايج اين پژوهش حاکي از آن است که بين پنج عنصر حاکميت شرکتي (شامل درصد مالکيت سرمايه گذاران نهادي، درصد مالکيت سهامداران عمده، درصد مالکيت

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع ارزش افزوده، مالیات بر ارزش افزوده، فرار مالیاتی، نظام مالی Next Entries پایان نامه ارشد با موضوع اندازه شرکت، تحریم اقتصادی، هیات مدیره، حاکمیت شرکتی