منبع پایان نامه ارشد با موضوع ارزش افزوده، خدمات ورزشی، تولید ناخالص داخلی

دانلود پایان نامه ارشد

بزرگترین صنایع پردرآمد در قرن 21 بهشمار میآید. صنعت ورزش با در دست داشتن
عامل محرکی همچون مسابقات بزرگ ورزشی، امکان بهرهگیري از فرصتهاي تبلیغاتی و هم-
چنین توجه رسانهها، بستر لازم براي تعامل بین صنعت، تجارت و ورزش را فراهم نموده
است که بهعنوان یک پل استراتژیک در خدمت توسعهي ورزش و رونق اقتصادي آن بهشمار
9. در حال حاضر، ورزش و فعالیت هاي مرتبط به آن، بدل به فعالیتی ( میرود(گیبسون، 2003
تجاري شده است که پیوند نزدیکی با بازاریابی و فراگردهاي توسعۀ سرمای هداري جهانی
10 . روند تعامل میان ورزش و اقتصاد بهگونه اي رقم زده شده است که ( دارد(کوکلی، 2001
گویی این دو از آغاز با یگدیگر همزاد بوده اند.
مولین 11 سال _______( 1983 ) براي اولین بار از ورزش بهعنوان یک صنعت یاد کرد. او در توضیح این
گفته خویش سالها پیش گفت هرگونه فعالیت ورزشی آماتور و حرف هاي که موجبات افزایش
ارزش افزوده کالا و خدمات ورزشی را فراهم کند، صنعت ورزش محسوب میشود. پارکز 12
در سال ( 2006 ) اجزاي صنعت ورزش را بر اساس نوع فرآورده مرتبط با آنها به 3 گروه
تقسیم کرد که شامل اصل عملکرد ورزشی، تولیدات ورزشی و توسعه ورزشی در صنعت
ورزش است. او از صنعت ورزش بهعنوان مجموعه فعالیتهاي مرتبط با تولید و بازاریابی
کا لاها و خدمات ورزشی نام برد که در ارتقاي ارزش افزوده نقش مهمی دارند.
اگر ما به گذشته گردش مالی این حوزه از صنعت بازگردیم، در دهه 90 میلا دي ورزش
هفدهمین صنعت برتر کشوري چون ایا لات متحده محسوب م یشده که طی 10 سال گذشته با
توجه به رشد چشمگیر این صنعت، توانسته است بهعنوان یک صنعت برتر، رتبه 6 را بین
صنایع به خود اختصاص دهد. این صنعت پس از خرید و فروش ملک، صنعت کامپیوتر،
صنعت بهداشت و امور نظامی با 252 میلیارد د لار گردش مالی از صنایع بزرگ در این کشور
٩ Qibson, 2003
١٠Coakley, 2001
١١ Moulin, 1983
١٢ Parks, 2006
39
محسوب میشود و از صنایع بزرگی همچون خودروسازي و موتورسازي و حتی صنعت
هالیوود در آمریکا پیشی گرفته است. و از اینرو است که ما اکنون از ورزش م یتوانیم بهعنوان
یک صنعت پر سود سخن برانیم که بود و نبود نگرشی اقتصادي برآن گویاي افت و خیزهاي
ک لان برنامههاي اقتصادي یک سرزمین است.
عقیده غالب در بین مردم بعضی از جوامع نگریستن به ورزش بهمانند یک کالاي مصرفی است
و از اهمیت آن در تولید و رشد و توسعه اقتصادي و توزیع بهتر درآمدها غاف لاند. هر چند
پرداختن به ورزش نیازمند به هزینه هاي بالاي زیربنایی است ولی این هزین هها را نم یتوان در
کنار مخارج و هزین ههاي مصرفی قرار داد. امروزه به همان نسبت که درآمدهاي ملی صرف
ورزش م یشود در بعضی از رشته هاي ورزشی در کوتاهمدت و در بعضی از دیگر رشته هاي
ورزشی در درازمدت م یتوان میزان برگشت سرمایه را بهصورت مستقیم و غیرمستقیم مشاهده
نمود. بهدنبال سرمای هگذاري در ورزش میزان اشتغال مستقیم و غیرمستقیم افزایش م ییابد و در
کنار آن امکان جذب درآمد از طریق برگزاري مسابقات بی نالمللی، جذب گردشگران و سطح
سلامت و بهداشت جسمی و روانی جامعه افزایش می یابد.
بهنظر میرسد مانع اصلی در روند سرمای هگذاري در بخش ورزش کشورها عدم رؤیت منافع
قابل برگشت حاصل از این سرمایه گذاري بهصورت مستقیم باشد. در حالی که نگرش مثبت به
ورزش و امور جنبی آن سودهاي سرشاري را بهطور مستقیم و غیرمستقیم در آینده نصیب آنان
م ینماید. وجود نگرش مثبت در جوامع پیشرفته نسبت به ورزش، سبب سرمایه گذاري در امر
ورزش بهمنظور بالا بردن سطح سلامت و تندرستی و تأثیر بر افزایش سطح بهره وري در تولید
گشته و همین امر سبب شده که رفته رفته بیشتر کشورهایی که قبلاً توجه آن چنانی به آن نشان
نمی دادند سهمی رو به افزایش، براي سرمایه گذاري در امور ورزشی قایل شوند. چنانکه
بودجه تربیتبدنی و ورزش در کشورهاي توسعهیافته یا بعضی از کشورهاي در حال توسعه با
سرعت بی سابقه اي افزایش یافته است. چرا که اینگونه کشورها به تأثیرات درازمدت ورزش
از لحاظ رشد و توسعه اقتصاد ملی واقف گشته اند. ورزش یک سرمای هگذاري درازمدت است
که اثر آن در رشد و توسعه معلوم و محرز است. سرمای هگذاري در ورزش از جمله
سرمای هگذاري هایی است که داراي دوران باروري هم کوتاهمدت و هم درازمدت می باشد؛ که
با پرداختن به آن می توان نتایج اجتماعی فرهنگی و نتایج اقتصادي شایان توجهی را بهدست
آورد و در تأمین نیازهاي جامعه و رفاه ملی کوشید.
40
هرچند صنعت ورزش داراي بخشهاي متعددي است اما نقطه عطف همهي این بخشها تولید
محصول یکتاي ورزشی است که در خدمت شرکتکنندگان، تماشاچیان، مؤسسات و سایر
کاربران قرار میگیرد. کیفیت و کمیت این صنعت در کشورهاي مختلف به اندازه و دامنه تولید
محصولات ورزشی در آن کشور بستگی دارد. رویدادها، اطلاعات، آموزش، کالاها و خدمات
ورزشی بهعنوان چهار دسته مختلف محصولات ورزشی میتوانند بر تولید ناخالص داخلی و
.( ارزش افزوده هر کشور تأثیر به سزایی داشته باشند(محرمزاده، 1385
ورزش بهعنوان یکی از حیطههاي پر رونق اقتصادي، با گسترش روز افزون خود در تمام ابعاد
زندگی فردي و اجتماعی در ساختارهاي فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادي نفوذ کرده
است. این صنعت به دو صورت مستقیم و غیر مستقیم بر اقتصاد و بازار کار مؤثر است. آثار
غیرمستقیم ورزش عبارتند از ارتقاي سطح سلامتی افرادي که در فعالیتهاي ورزشی شرکت
میکنند، کارایی بهتر افراد در حین کار و انجام وظیفه و کاهش هزینههاي درمانی و هزینههایی
که صرف امور تربیتی میشوند. همچنین آثار مستقیم آن عبارتند از تولید و فروش کالاهاي
ورزشی، واردات و صادرات کالاهاي ورزشی، جهانگردي ورزشی، امتیازهاي ناشی از اعزام
.( ورزشکار و مربی به دیگر کشورها و در نتیجه ایجاد اشتغال و کارآفرینی(عطارزاده، 1386
یکی از مهمترین ویژگیهاي اقتصادي صنعت ورزش ایجاد فرصتهاي شغلی در بخشهاي
مختلف اجتماعی از جمله آموزش، احداث اماکن، پوشاك و کفش ورزشی، شبکههاي رسانهاي
و مطبوعات ورزشی، مسابقات و تمرینات ورزشی باشگاهها، دستجات و لیگهاي حرفهاي و
… میباشد که در ادامه به این موضوع حائز اهمیت پرداخته خواهد شد.
8- : صنعت ورزش و اشتغالزایی 2
ورزش با گسترش روز افزون خود در تمام ابعاد زندگی فردي و اجتماعی در ساختارهاي
فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادي نفوذ کرده است. این نفوذ بهواسطه صنعتی شدن و
همراه با تولید و مصرف انبوه و اهمیت یافتن پدیده اي بهنام اوقات فراغت، توجه شرکت ها و
مؤسس ههاي تجاري را به عرصۀ ورزش جلب کرده است و ورزش را به محلی براي تبلیغات
کالاها و فرآورده هاي گوناگون این شرک تها و مؤسسات بدل نموده است. در جریان این
تعامل، محیط هاي ورزشی از یک سو فرصت لازم براي معرفی، نمایش و تبلیغ کالاهاي متنوع
تولید شده را در اختیار تولیدکنندگان قرار می دهند، و از دیگر سو خود نیز بازاري براي تولید
41
کالاهاي خاص را فراهم م یآورند که در رشت ههاي مختلف ورزشی توسط ورزشکاران،
علاقه مندان و طرفداران مورد استفاده قرار می گیرد.
ورزش تنها یک تجارت بزرگ چند میلیارد دلاري نیست. این صنعت یکی از صنایع به سرعت
در حال رشد در جهان است و با جنبههاي مختلف اقتصادي درآمیخته است. صنعت ورزش
شامل تمام محصولات، کالاها، خدمات، مکانها، مردم و طرحهایی است که به مشتري عرضه
میشود. احیا بازيهاي المپیک نوین، تشکیل فدراسیونهاي مختلف ورزشی در جهان، میزان
مشارکت مردم در ورزش و تماشاگران آنرا افزایش داد؛ این محبوبیت موجب ایجاد، تعدد و
تنوع سازمانهاي ورزشی گشته است.
این گسترش همراه با نفوذ روزافزون موجب گشته صنعت ورزش بهعنوان یکی از حیطههاي
پر رونق اشتغالزایی شناخته شده و فرصتهاي کسب و کار فراوانی را پیشروي علاقهمندان
و متخصصان قرار دهد. درك ورزش بهعنوان یک کار بسیار مهم است زیرا این صنعت
ویژگیهاي خاص خود و اهداف مشخصی دارد که مانند سایر کسب وکارها قابل مشاهده
نیست. طبقهبندي صنعت ورزش کمک میکند با فرصتهاي شغلی این صنعت بهتر آشنا
شویم. یک شیوه، طبقهبندي سازمانهاي ورزشی به دو بخش خصوصی و عمومی یا دولتی
است که هر یک به نوبه خود طبقهبنديهاي متمایزي دارد. روش دیگر، طبقهبندي صنعت
ورزش بر اساس ویژگیهاي محصول آنهاست. تقسیمبندي صنعت ورزش بر اساس نوع
محصول و مشتریان آن میتواند شامل بخشهاي عملکردي، تولیدات ورزشی، توسعه و
.( گسترش ورزش باشد(پارکز، 2006
بخش عملکردي ورزش 
اجراهاي ورزشی بهعنوان محصولی که به مشتري؛ و بهعنوان شرکتکننده یا بازدیدکننده
عرضه میشوند شامل ورزش قهرمانی که خود شامل ورزشهاي غیرحرفهاي و حرفهاي می-
شود، ورزش تجاري خصوصی، ورزش حمایتی، سازمانهاي ورزشی مستقل، سازمانهاي
ورزشی غیرانتفاعی، آموزش ورزش، باشگاهها و مؤسسات آمادگی جسمانی میباشند.
بخش تولیدات ورزشی 
محصولاتی که تولید آنها مورد نیاز است و کیفیت اجراهاي ورزشی را تحت تاثیر قرار می-
دهند.
42
بخش توسعه و گسترش ورزش 
محصولاتی که بهعنوان ابزار توسعه محصول ورزشی عرضه میشوند.
هریک از این بخشها با ایجاد شرایط متفاوت و متنوع موقعیتهاي شغلی فراوانی را پیشروي
علاقهمندان به فعالیت در صنعت ورزش قرار میدهد که میتوانند با کسب تخصص لازم به
آنها دست یابند. در این راستا توجه به آمار و ارقام موجود در ارتباط با اشتغال صنعت ورزش
لزوم توجه به این صنعت را در جهت رفع معضل بیکاري بهتر مشخص مینماید.
در اروپا در حدود 2 تا 3 میلیون نفر در ورزش شاغلند. در آمریکا در سال 1995 در حدود
2/3 میلون نفر به ورزش اشتغال داشتند و همچنین نرخ متوسط رشد اشتغال در ورزش اروپا
.( در طی ده سال اخیر بالغ بر 50 درصد بوده است(رضوي، 1385
1 درصد، کل اشتغال استرالیا در صنعت ورزش و / 163/000 هزار نفر، یعنی در حدود 9
57 هزار نفر بازیکن در سال 1993 / تفریحات است. بررسیها در استرالیا نشان داد به 000
143 هزار نفر رشد یافت که نشان از / حقوق پرداخت شد. در سال 1997 این رقم به 000
.( حرکتی عمده به سوي حرفهاي شدن ورزش در استرالیا دارد(شمسائی و همکاران، 1388
1 درصد کل / 19200 نفر بوده است که 3 ، تعداد شاغلین ورزش در نیوزیلند در سال 1996
4 درصد افزایش داشته است. / شاغلین این کشور میباشد و نسبت به سال 1991 سالانه 6
1 درصد کل شاغلین این / 402 شغل ایجاد کرده که معادل 8 / صنعت ورزش در انگلستان 0000
39/ 42 درصد شاغلین مربوط به بخش تجاري غیر ورزشی و 1 / کشور است. در حدود 1
9 درصد دولت محلی است(محرمزاده، / 9 درصد داوطلبان و 3 / درصد بخش تجاري ورزش، 4
.(1385
کل کشور GDP 1 درصد / 8 میلیارد دلاري، 1 / صنعت ورزش کانادا با تولید ناخالص داخلی 9
را به خود اختصاص میدهد. تعداد شاغلین بخشهاي مختلف ورزش نیز با تعداد 262325
نفر معادل 2 درصد کل شاغلین این کشور محسوب میشود.
2005 باعث ایجاد – پیشبینی میگردد برگزاري بازيهاي المپیک 2012 طی سالهاي 2016
می شود (UK) 8 شغل تمام وقت در برتانیاي شمالی / 38/000 شغل تمام وقت در لندن و 000
.( (تُجاري، 1387
43
در ایران بر اساس آمار اعلامی در سال 1382 فقط تعداد شاغلین رسمی ورزش کشور 25000
1 درصد شاغلین کشور را بخش ورزش به / نفر اعلام گردید که با این حساب در آن سال 07
.( خود اختصاص میداد(محرمزاده، 1385
9- : صنعت ورزش و خصوصیسازي 2
صنعت ورزش با رشد چشمگیر خود در سالهاي گذشته و تا به امروز؛ کمپانیهاي بزرگی
مانند شرکتهاي تهیه پوشاك، تولیدکنندگان وسایل و شبکههاي رسانهاي بزرگ را به خود
جذب نموده؛ و با ساخت میادین و ورزشگاهها و وجود بازیکنان مطرح ورزشی همراه با
مسابقات حرفهاي، یکی از بزرگترین فعالیتهاي اقتصادي در سطح جهان را به خود اختصاص
داده است. بهگونهاي که حجم پول مبادله شده در این حیطه با تمام بخشهاي دیگر اقتصادي
قابل رقابت است. همچنین حمایت این شرکتها از رویدادهاي ورزشی، عقد قرارداد با
بازیکنان مشهور در زمینههاي مختلف ورزشی و تبلیغاتی، فروش روزافزون کالاهاي ورزشی و
عقد قراردادهاي انحصاري پخش تلوزیونی رویدادهاي ورزشی، هر روز عرصههاي جدیدي را
براي

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع برنامه چهارم توسعه، اجتماعی و فرهنگی، مشارکت مردم Next Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع اجتماعی و فرهنگی، ورزشکاران، برنامه اول توسعه