منبع پایان نامه ارشد با موضوع ارتباط منسجم، هویت اجتماعی، زمان گذشته، توجیه علمی

دانلود پایان نامه ارشد

بعضی از مکانها آنچنان جاذبهای دارند که به فرد نوعی احساس وصفناشدنی القا میکنند و او را سرزنده، شاداب و علاقهمند به حضور و بازگشت به آن مکان میکنند (فلاحت، 36:1384). از نظر رلف، حس مکان، مفهوم مشخصی نیست که بتوان تعریف دقیقی برای آن ارائه داد، بلکه باید با آزمون روابط میان مکان و پایههای پدیدارشناختی جغرافیا سنجیده و ارزیابی شود (فلاحت، 58:1385).
2-4-5- حس لامکانی یا احساس بیمکانی
در گذشته زندگی بشر صمیمانه با چیزها و مکانها پیوند داشت. با وجود سختی زندگی و بیعدالتی اجتماعی، انسان در مجموع احساس تعلق و هویت میکرد. جهان همچون عالمی از کیفیتها و معانی تجربه میشد؛ بنابراین جهانی عمومی بود که مبنایی برای مشارکت و همراه پدید میآورد (نوربرگ شولتز، 14:1382). رلف با الهام از هایدگر استدلال میکند که وجود معنا ناشی از تنوع مکانی است و در جهان مدرن، از دست رفتن تنوع مکانی، نشانهای است از فقدان معنا در مقیاس وسیع (تبریزی و شکویی، 142:1382). لامکانی مفهومی جدید و برخاسته از نظام شهرسازی مدرن است. ادوارد رلف، لامکانی را محصول قلع و قمع مکانهای موثر و ساخت منظرهای همسان میداند؛ اقدامی که نتیجهی نادیده گرفتن معنای مکان است (رحمدل، 10:1392). در حالیکه مکانداری، موجب احساس ریشهداربودن و تعلق به محیط میگردد، بیمکانی دلالت بر فقدان معنی میکند (پرتوی، 42:1382). امروزه از بارزترین مشکلات شهرسازی معاصر، بحران معنا اعم از اجتماعی و غیر اجتماعی در مکان است و آنچه باعث نارضایتی میشود، فقدان برجستگی و در یک کلام تنزل فضا به بعد کمی انسان است؛ گویی فضا، یک قالب میانتهی است که محتوای تهیتر اشکالی را در آن ریختهاند. بحرانی که سبب شده است فضای شهری فاقد هویت، تاریخ و ارتباط منسجم با اعضای خود باشد (آراسته، 29:1390). جهانیشدن اقتصاد،‌ تولیدات استاندارد و محیطهای شهری عمومی،‌ نقطهی اتصال ضعیفی به چشماندازهای بومی و محلی،‌ اکوسیستم،‌ تاریخ،‌ فرهنگ و اقتصاد دارد و از جمله عوامل تضعیف حس مکان شده است (2004،Wheeler؛ به نقل از سجاد زاده، 71:1392از جمله عوامل تضعیف های شهری عمومی ،‌نقطه ی اتصال ضعیفی به چشم اندازهای بومی و محلی ،‌اکوسیستم ،‌تاری).

2-4-6- حافظهی جمعی
برای اولین بار مفهوم حافظهی جمعی توسط جامعهشناس فرانسوی، امیلیا تایم14 مطرح میشود. او این مفهوم را اینگونه توضیح میدهد که زندگی جمعی در طول تاریخ امتداد دارد و منقطع نیست و این احساس که در فرد فرد افراد جامعه یا اکثریت قاطع جامعه وجود دارد، حافظهی جمعی نامیده میشود. چیزی که این احساس تعلق و هویت به یک جامعه را در درون فرد به وجود میآورد، پدیدهای کاملا ارادی نیست بلکه بُعد غیر ارادی دارد. پدیدهای که در طول زندگی فرد به او القا شده و او این را درونی میکند و بر مبنای آن الگوی رفتاری فرد در جامعه شکل میگیرد. هویت اجتماعی و حافظهی جمعی در جایی حفظ میشود که وقتی فرد در آنجاست، حس میکند مکانی که در آن مستقر است با جاهای دیگر فرق دارد (خسرو خاور، 13:1383). هر چقدر زمان گذشته دارای بستر بیشتری برای فعالیتهای مختلف و خاص بوده باشد، بر ضخامت حافظهی جمعی آن جامعه افزوده میشود (تقوایی، 70:1391).
2-4-7- خرد جمعی
شصت سال قبل، در سال ۱۹۵۲ دانشمندان ژاپنی درباره رفتار میمون‌های وحشی در یک جزیره تحقیق می‌کردند. غذای اصلی میمون‌ها، سیب‌زمینی شیرین بود. میمون‌ها سیب‌زمینی را خاک‌آلوده می‌خوردند. یک روز پژوهشگران متوجه شدند، میمونی کاری جدیدی میکند: او سیب زمینی را قبل از خوردن شست! شاید اتفاقی یادگرفته بود مثلا سیب‌زمینی از دستش به آب افتاده و بدون خاک مزه بهتری داشته. به هرحال او این رفتار را روزهای بعد هم تکرار کرد، و به‌تدریج میمون‌های دیگر این کار را یاد گرفتند. در سال ۱۹۵۸، زمانی که صدمین میمون به این رفتار جدید روی آورد، دانشمندان جزیره‌ای در سیصد مایلی نیز گزارش دادند که میمون‌های آن جزیره نیز شروع به شستن سیب‌زمینی‌ها کرده‌اند. هیچ ارتباطی میان این جزایر نبود و کسی میمونی را از جزیره‌ای به جزیرهی دیگر نبرده بود.
http://sama3-highschool.blogfa.com/post/1
میمون صد یک فرضیهای است مبنی براینکه اعضای یک گونه بخصوص حیوانات با رفتار خود یکدیگر را تحت تاثیر قرار میدهند.
میمون صد یک نمونهای از رفتاری است که دانشمندان آن را ” شمار جرم بحرانی” در یک گونه مینامند و این فرضیه بر این اساس استوار است که: اگر شمار کافی از تعداد افراد در یک گونه که شمار جرم بحرانی نامیده میشود به شیوه بخصوصی رفتار کنند همان رفتار در تمامی اعضای آن گونه بروز میکند.
قسمت جالب این نظریه اینجاست: “به نظر میرسد که نظریه در مورد همه گونه ها درست باشد و اگر شمار کافی از افراد هرگونه موجودات از جمله انسان به شیوه معینی تفکر و یا رفتار کند، همان نوع طرز تفکر در بین همه افراد آن گونه شایع می شود”.http://bluewindows.blogfa.com/post-8.aspx
2-4-8- شعور و حافظهی جمعی
روبرت شلدریک15 زیستشناس مشهور در کتاب علم جدید حیات، نظریهای بر اساس شواهد علمی و تجربیات متعدد ارائه می کند: حافظه و شعور انسانها تنها در مغزشان ذخیره نمیشود؛ بلکه چیزی بنام شعور جمعی نیز وجود دارد. اساس فلسفهی رابرت شلدریک بر این پایه استوار است که تمام موجوداتی که در یک رده و گونه خاص قرار دارند، توسط یک حوزهی مورفوژنتیکی که بسیار شبیه یک حوزهی مغناطیس است احاطه شدهاند و به نحوی با یکدیگر در ارتباطند.
(http://www.cloob.com/c/saheli_digar/45143239)
2-5- وجه سوم در هستی : ماده،‌ انرژی و ” شعور ”
فیزیکدان معروف آلبرت انیشتین، تئوری نسبیت خاص را در سال 1905 ارایه کرد. معادلهی معروف او (e=mc2) دستاورد همین نظریه است (m جرم، c سرعت نور و e انرژی است). بر اساس این معادله، ماده همان انرژی و انرژی همان ماده است (ناصری، ب،34:1391) و این دو، تنها ساختارهایی متفاوت از انرژی میباشند (نوین، 74:1388). میبینیم که اساس “واقعیت هستی” بر پایهی انرژی وصف میشود. نتیجه اینکه تاکنون علم به دو عنصر از عناصر سازندهی هستی پی برده است. اما نتایج حاصل از تحقیقات منتشر شده در سالهای اخیر نشان میدهد که عنصر سومی نیز وجود دارد. این عنصر سوم تحت عنوان شعور یا بُعد آگاهی معرفی میشود که در این بخش به آن پرداخته میشود. همچنین به مباحث فلسفی جدیدی پرداخته میشود که نقشی پایهای در ادامهی روند کار خواهند داشت. ابتدا به صورت اجمالی ” نظریه شعور ” معرفی میشود. سپس با الهام از این تئوری، در خصوص کلام، مباحثی طرح و بسط مییابند که در بخشهای آتی مورد استفاده قرار خواهند گرفت.

2-5-1- نظریهی شعور
مسعود ناصری ب، (1391) در کتابی با عنوان ” یک: کوانتوم، عرفان ، درمان” تئوری ای با عنوان داناک یا نظریهی شعور ارائه داده است. بنابر این نظریه، اجتماع مولکولهایی که تشکیل یک سلول را میدهند از یک جهت با اجتماعی از مولکولهایی که تشکیل یک جسم بیجان را دادهاند تفاوت دارند و آن برخوردار بودن از بعدی دیگر به عنوان ” شعور حیات ” است. از دید ایشان اینکه سلول چرا میتواند سلولی مثل خودش را ایجاد کند و در حالی که تمام اجزای بسیار ریز در این تولید مثل با دقتی خارقالعاده کپی میشوند، به خاطر این است که یک سلول از شعور حیات برخوردار است که به صورت اتوماتیک مسیر مشخصی را برای حرکت سلول رقم میزند. شعور در این دیدگاه، با مشاعر انسانی به معنی عقل و درک و فهم نیست بلکه یک ” جنس” در ساختار هستی است. هر عنصری در هستی شعور خاص خودش را دارد، کالبد هر موجود زنده شعور حیات دارد و مواد نیز شعور خاص خود را دارند که تعیین کنندهی شخصیت و ویژگیهای آن عنصر است. این تئوری دارای 6 اصل اثبات شده میباشد که در ادامه به صورت اجمالی به آنها پرداخته می شود.
اصل اول : موجودیت داناک
هر موجودی در جهان فیزیکی دارای شعور خاص خود است که شامل شعورهای اجزای آن شده و خود بخشی از شعور موجود بزرگتری است که آنرا در بر میگیرد. به بیان دیگر روابط حاکم بر اجزای هر موجود، بخشی از روابط حاکم بر آن موجود است که خود بخشی از روابط حاکم بر مجموعهی موجودات همجوار میباشد.
اصل دوم : اولویت داناک کل
شعور کل یک سیستم بر شعور اجزای آن سیستم اولویت دارد.
اصل سوم : اندرکنش داناک-ماده و داناک-داناک
هر شعوری میتواند شعورهای دیگر و نیز ماده را متاثر کرده یا از آنها متاثر شود.
اصل چهارم: سازگاری داناکها و تشکیل رابطهی همپاس
تشکیل رابطهی همپاس بین چند عضو، نتیجهی سازگاری شعور آن اعضاست.
اصل پنجم : اندرکنش داناک اجزا با داناک کل و ناهنجاری ذهن.
ناهنجاری ذهن یک سیستم، نتیجهی ناسازگاری شعور آن با شعور کل است.
اصل ششم : اصلاح داناک ناهنجار، مداوای علت بیماری.
پزشکی جدیدی متولد می شود: مداوا یعنی بازگرداندن شعور به ساختار ” کام16 “.
شایان ذکر است که این اصول در زیستشناسی و شیمی و پزشکی اثبات شدهاند و بسیار کاربردی هستند. در واقع تئوری داناک نه تنها توانسته فلسفهی داروهای هومیوپاتی (ویتولکاس، 1377) را ارائه و آنرا اثبات نماید، بکله توانسته است فیلدی جدید در علم پزشکی با عنوان پزشکی داناکی (شعور درمانی) را نیز پایه گذاری نماید. برای روشنتر شدن موضوع دربارهی پزشکی هومیوپاتی به صورت خلاصه به تاریخچه و فلسفهی آن اشاره میشود.

2-5-2- پزشکی هومیوپاتی17
اصول پایهی هوميوپاتي به عنوان یک سيستم درماني 2000سال پيش در يونان باستان توسط بقراط حکیم )پدر علم طب( شناخته شد. به گفتهي بقراط، بيماري با یک چيز ايجاد ميشود و با استفاده از مشابه آن نيز درمان ميشود. اما اين اصل تا زمان ظهور ساموئل هانمن درعرصهي طب فقط درحد يک ايده باقي ماند. دكتر ساموئل هانمان (1755) پزشك و شيميست آلماني اولين كسي بود كه اصل مشابهت را درقالب یک سيستم درماني بنام طب هوميوپاتي بنيان گذارد (صاحب زاده،26:1390). امروزه هوميوپاتي يكي از متداولترين درمانهاي مكمل است و در كشورهاي مختلف چون اروپا، استراليا و هندوستان جايگاه ويژهاي دارد (شيراني و موسوي، 1386: 23). هومیوپاتی به معنای مشابه درمانی است. بنیان درمانی در دنیا بر اساس دو روش است: یا ضد، ضد را درمان می کند مانند کسی که سر درد را با داروهای ضد درد درمان میکند و یا مشابه، مشابه را درمان میکند، که در هومیوپاتی، از این روش استفاده میشود. به این طریق که دارو توسط افراد سالم تست18 شده و علایمی در فرد سالم دیده میشود که ثبت میگردد و چنانچه بیمار علایم مشابهی را که توسط افراد سالم ثبت شده داشته باشد، این دارو به بیمار داده میشود که باعث درمان او میگردد (حسین پور، 1:1392). داروهای هومیوپاتی را بدین صورت تهیه میکنند که ابتدا از گیاه یا مادهی معدنی که قصد تست آنرا دارند، یک سانتیمتر مکعب از آن را در 99 سانتیمتر مکعب آب حل میکنند. سپس یک سانتی متر مکعب از آن را برداشته و در 99 سانتی متر آب مقطر دیگری اضافه میکنند. این عمل را تا 12 مرتبه تکرار میکنند که دوازدهمین محلول، 1024 بار رقیقتر از مادهی اولیه است. از نظر علمی احتمال وجود حتی یک مولکول از مادهی اضافه شده به آب، صفر است (ناصری، الف، 173:1391). تا قبل از ارائهی تئوری داناک، در بین مجامع علمی دنیا، هیچ توجیه علمی در بیان علت تاثیر این گونه محلول در درمان بیماری، وجود نداشته است.
2-6- استفاده از نظریهی شعور و تشریح شعور در حوزهی کلام
2-6-1- شعور در کلام:
تئوری داناک اثبات وجهی از هستی است که نه ماده است و نه انرژی، بلکه خود “جنس” سوم در ساختار هستی است. “هستی از سه عنصر ساخته شده است: ماده، انرژی و شعور (طاهری، بی تا، ص 21)”به عبارتی “ماده و انرژی کمیت حضور در هستی است و شعور کیفیت حضور. ماده و انرژی وجه کمی دارند و در بعد فضا-زمان محصور هستند. اما شعور هیچ گونه وجه کمی ندارد و از بعد فضا-زمان آزاد است، یعنی نه اسیر زمان است و نه اسیر مکان. و به همین خاطر انتشار آن تابع قوانین انتشار ماده و انرژی نیست “(ر.ک. همان، ص 42). ماده وجه کمی دارد و حرکت و جابهجایی آن تابع کسری از زمان است. انرژی نیز همین گونه است.

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع انسان کامل، پدیدارشناسی، روانشناسی، معنای اصلی Next Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع زیست شناسی، حالات ذهنی، پلاسمایی، دو قطبی