منبع پایان نامه ارشد با موضوع آزمون فرضیه، مهارت های کارآفرینانه، ضریب همبستگی

دانلود پایان نامه ارشد

ديگر است. ضريب همبستگي يکي از معيارهاي مورد استفاده در تعيين همبستگي دو متغير ميباشد. اين ضريب بين 1 تا 1- است و در صورت عدم وجود رابطه بين دو متعير برابر صفر ميباشد (مؤمني، 1389). در اين پژوهش از اين آزمون براي تعيين روابط بين متغيرهاي فرضيات استفاده شده است.

آزمون مقایسه میانگین دو جامعه87
اگر فرضیه مطرح شده به مقایسه میانگین دوجامعه بپردازد، برای بررسی صحت و سقم آن باید از آزمون مقایسه میانگین دو جامعه استفاده کرد. برای این آزمون لازم است ابتدا بررسی کنیم آیا واریانس دو جامعه برابرند یا خیر. به عبارت دیگر در آن آزمون، آزمون تساوی واریانسها مقدم است(میرزاده، 1388).

3-11-خلاصه فصل

در این فصل به طور کلی به بررسی روش پژوهش پرداخته شد و معلوم گردید که این پژوهش یک پژوهش کمی و از نوع تحقیقات کاربردی است. همچنین از لحاظ روش پژوهش، یک تحقیق توصیفی-پیمایشی محسوب میشود. جامعه آماری تحقیق، کارکنان شرکت نفت خزر می باشد و نمونه تحقیق به کمک روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی متناسب بدست آمد. روایی پرسشنامه تحقیق که پایاییاش 81/0 بود، از طریق روایی روایی محتوا با نظر متخصصین بدست آمد.

فصل چهارم
محاسبات و یافته های تحقیق

4-1- مقدمه

پژوهشگر پس از آن که روش تحقیق خود را مشخص کرد، با استفاده از ابزارهای مناسب، دادههای مورد نیاز را برای آزمون فرضیههای خود جمعآوری میکند. سپس با بهرهگیری از تکنیکهای مناسب آماری، دادههای جمع آوری شده را تجزیه و تحلیل مینماید. در نهایت به کمک نتایج حاصل از این تجزیه و تحلیل، فرضیهها را مورد آزمون قرار داده و به سوالات تحقیق پاسخ میدهد]20[.
در این فصل، نخست به تجزیه و تحلیل توصیفی دادهها و سپس به تجزیه و تحلیل استنباطی آنها پرداخته شده است. در بخش تجزیه و تحلیل استنباطی، ابتدا نرمال بودن دادهها بررسی و سپس به آزمون فرضیههای اصلی و فرعی تحقیق پرداخته و در ادامه به دنبال پاسخ به یافتههای است.

4-2- تجزیه و تحلیل داده ها

بعد از گردآوری دادهها از نمونهی معرف جامعه، نوبت به تحلیل دادهها است. در تجزیه و تحلیل دادهها، سه هدف دنبال میشود: توصیف آماری اولیه از داده ها(آگاهی اولیه نسبت به داده ها)، آزمون برازش دادهها و آزمون فرضیه های پژوهش]25[.
در تحقیق حاضر، برای توصیف آماریِ دادههایِ جمعیت شناختی، از فنون آمار توصیفی، شامل: جداول فراوانی، نمودارهای میله ای و برای آزمون فرضیههای پژوهش از آزمونهای آماری، شامل: آزمون کلوموگروف-اسمیرنوف(آزمونKS)، آزمون میانگین یک جامعه، ضریب همبستگی پیرسون، آزمون مقایسه میانگین دو جامعه استفاده شده است.

4-2-1- تحلیلهای توصیفی

هدف علم آمار، استنتاج از تعداد زیادی مشاهدات است که از جامعه بدست میآیند؛ بنابراین اولین سوالی که به ذهن هر پژوهشگری میرسد این است که آیا میتوان این مجموعه بزرگ از مقادیر را توصیف کرد و چگونه میتوان مشاهدات زیاد جامعه را در یک چارچوب مشخص سازماندهی نمود]8[. در تجزیه و تحلیل توصیفی، محقق دادههای جمعیت شناختی جمعآوری شده از نمونه آماری را با استفاده از ابزارهای تجزیه و تحلیل توصیفی مناسب از جمله جداول فراوانی، نمودار میله ای بررسی کرده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل به صورت زیر میباشد:

جنسیت

در این پژوهش، محقق نمونه تحقیق را به دو دسته مرد و زن تقسیم کرده است که فراوانی هر یک از این دو در جدول زیر آمده است:

جدول 4-1- فراوانی نمونه تحقیق بر حسب جنسیت
جنسیت کارکنان
فراوانی
درصد فراوانی
مرد
51
59%
زن
32
37%
سفید
3
4%
* محاسبات محقق

با توجه به اطلاعات به دست آمده از پرسشنامه و همانطور که در جدول 4-1 مشاهده میشود، اکثریت نمونه تحقیق (59%) را مردان تشکیل داده اند. این مساله در نمودار 4-1 نیز نمایش داده شده است.

نمودار 4-1- فراوانی نمونه تحقیق بر حسب جنسیت

نوع قرارداد

در این پژوهش، محقق نمونه تحقیق را به سه دسته رسمی، قراردادی و پیمانکاری تقسیم کرده است که فراوانی هر یک از آن ها در جدول زیر آمده است:

جدول 4-2- فراوانی نمونه تحقیق بر حسب نوع قرارداد
نوع قرارداد
فراوانی
درصد فراوانی
رسمی
32
38%
قراردادی
22
25%
پیمانکاری
29
34%
سفید
3
3%
* محاسبات محقق

با توجه به اطلاعات به دست آمده از پرسشنامه و همانطور که در جدول 4-2 مشاهده میشود، اکثریت نمونه تحقیق (38%) را کارکنان با قرارداد رسمی تشکیل داده اند. این مساله در نمودار 4-2 نیز نمایش داده شده است.

نمودار 4-2- فراوانی نمونه تحقیق بر حسب نوع قرارداد

تحصیلات

در این پژوهش، محقق نمونه تحقیق را به پنج دسته زیر دیپلم، دیپلم، فوق دیپلم، لیسانس، فوق لیسانس تقسیم کرده است که فراوانی هر یک از آن ها در جدول زیر آمده است:

جدول 4-3- فراوانی نمونه تحقیق بر حسب تحصیلات
نوع قرارداد
فراوانی
درصد فراوانی
زیردیپلم
1
1%
دیپلم
7
8%
فوق دیپلم
5
5%
لیسانس
43
50%
فوق لیسانس
19
23%
سفید
11
13%
* محاسبات محقق
با توجه به اطلاعات به دست آمده از پرسشنامه و همانطور که در جدول 4-3 مشاهده میشود، اکثریت نمونه تحقیق(38%) را کارکنان با مدرک لیسانس تشکیل داده اند. این مساله در نمودار 4-3 نیز نمایش داده شده است.

نمودار 4-3- فراوانی نمونه تحقیق بر حسب تحصیلات
سابقه

در این پژوهش، محقق نمونه تحقیق را بر حسب سابقه کاری به چهار دسته 0 تا 5 سال، 5 تا 10 سال، 10 تا 15 سال و 15 سال به بالا تقسیم کرده است که فراوانی هر یک از آن ها در جدول زیر آمده است:

جدول 4-4- فراوانی نمونه تحقیق بر حسب سابقه
نوع قرارداد
فراوانی
درصد فراوانی
سابقه 0 تا 5 سال
48
56%
سابقه5 تا 10 سال
19
23%
سابقه10 تا 15 سال
8
9%
سابقه15 تا 20 سال
11
13%
* محاسبات محقق
با توجه به اطلاعات به دست آمده از پرسشنامه و همانطور که در جدول4-4 مشاهده میشود، اکثریت نمونه تحقیق(56%) را کارکنان با سابقه0 تا 5 سال تشکیل داده اند. این مساله در نمودار 4-4 نمایش داده شده است.

نمودار 4-4- فراوانی نمونه تحقیق بر حسب سابقه
سن

در این پژوهش، محقق نمونه تحقیق را بر حسب سن به چهار دسته 25 تا 35 سال، 35 تا 45 سال، 45 تا 55 سال تقسیم کرده است که فراوانی هر یک از آن ها در جدول زیر آمده است:

جدول 4-5- فراوانی نمونه تحقیق بر حسب سن
نوع قرارداد
فراوانی
درصد فراوانی
سن 25 تا 35 سال
55
64%
سن 35 تا 45 سال
14
16%
سن 45 تا 55 سال
10
12%
سفید
7
8%
* محاسبات محقق
با توجه به اطلاعات به دست آمده از پرسشنامه و همانطور که در جدول4-5 مشاهده میشود، اکثریت نمونه تحقیق(64%) را کارکنان با سن 25 تا 35 سال تشکیل داده اند. این مساله در نمودار 4-5 نمایش داده شده است.

نمودار 4-5- فراوانی نمونه تحقیق بر حسب سن

4-2-2- تجزیه و تحلیل استنباطی

آمار استنباطي به شيوههايي اطلاق مي ‌شود که از طريق آنها، ويژگي گروه هاي بزرگ بر اساس اندازهگيري همان ويژگي گروههاي کوچک استنباط مي‌شود. به عبارت دیگر؛ روش‌هاي آمار استنباطي به منظور برآورد پارامترهاي جامعه(ميانگين جامعه) از طريق نمونهگيري ‌از جامعه مورد نظر بکار مي‌رود.
در این بخش ابتدا به بررسی نرمال بودن دادهها از طریق آزمون کولموگروف- اسمیرنوف پرداخته میشود، سپس به منظور آزمون هر یک از فرضیهها از آزمون همبستگی پیرسون و برای پاسخ دادن به یافته های جانبی تحقیق با توجه به نرمال یا غیر نرمال بودن دادهها از آزمونهای پارامتری یا ناپارامتری استفاده میشود.

4-2-2-1- بررسی فرض نرمال بودن دادهها

برای آن که مشخص شود از کدام دسته از آزمونهای آماری میتوان استفاده کرد، ابتدا باید نرمال بودن دادهها را مورد آزمون قرار داد. بدین منظور فرضیه مربوط به این قسمت عبارتند از:

H0=توزیع داده ها نرمال است
H1= توزیع داده ها نرمال نیست

فرضیه فوق برای متغیرهای تحقیق از طریق اجرای آزمون کولموگروف- اسمیرنوف(آزمونKS) بررسی شد که نتیجه آن در جدول 4-6 نشان داده شده است.

جدول 4-6- آزمون بررسی نرمال بودن دادهها
متغیر
خطای محاسبه شده
متغیر
خطای محاسبه شده
توانایی
23/0
ريسک پذيري
71/0
وضوح
45/0
کانون کنترل
62/0
کمک
36/0
نياز به موفقيت
43/0
انگیزه
66/0
سلاست فکري
29/0
ارزیابی
18/0
عملگرايي
36/0
اعتبار
20/0
تحمل ابهام
33/0
محیط
09/0
رويا پردازي
41/0

چالش طلبي
18/0
بهره وری
28/0
کارآفرینی
74/0
* محاسبات محقق

همانطور که ملاحظه میشود، مقدار سطح معنیداری تمامی پارامترهای تحقیق از 05/0 بیشتر میباشد؛ لذا در سطح معنیداری 95% شواهد قوی برای رد فرضیه H0 وجود ندارد. بنابراین همه متغیرهای این تحقیق از توزیع نرمال برخوردارند.
4-2-2-2- آزمون فرضیهها

نحوه همبستگي و ارتباط دو متغير داراي اهميت مي‌باشد و از اين راه مي‌توان يكي از اين دو متغير را كنترل يا پيش‌بيني كرد(دانایی فرد و همکاران، 1389). لذا به کمک ضریب همبستگی، همبستگی معنادار یا تصادفی بین دو متغییر را میتوان بدست آورد(مومنی، قیومی، 1389). در این تحقیق از آن جا که فرضیه اصلی و فرضیات فرعی تحقیق، بررسی رابطه بین متغییرها میباشد؛ لذا از ضریب همبستگی باید بهره گرفت که این فرضیات در ضریب اطمینان 95% مورد آزمون قرار خواهند گرفت. از طرفی با توجه به نرمال بودن داده ها باید از ضریب همبستگي پیرسون استفاده كرد(مومنی، قیومی، 1389). در خصوص پاسخگویی به سوالات تحقیق نیز، از آنجا که داده های آماری از توزیع نرمال برخوردار می باشند؛ بنابراین باید از آزمونهای پارمتریک(آزمون میانگین یک جامعه) استفاده کرد. محقق در این تحقیق از آزمونهای یاد شده به کمک نرم افزار SPSS 11.5 بهره گرفته است.

4-2-2-2-1- آزمون فرضیه اصلی

فرضیه اصلی پژوهش عبارتند از: بین بهره وری و مهارت های کارآفرینانه کارکنان شرکت نفت خزر رابطه معناداری وجود دارد
این فرضیه به صورت زیر در قالب فرضیه آماری تعریف شده است:

H0= بین بهره وری و مهارت های کارآفرینانه رابطه معناداری وجود ندارد
H1= بین بهره وری و مهارت های کارآفرینانه رابطه معناداری وجود دارد

جدول4-7- آزمون بررسی رابطه بهره وری و مهارت های کارآفرینانه
رابطه
خطای محاسبه شده
میزان رابطه
نتیجه
واحد عملیاتی
00/0
72/0
رابطه مثبت و معنادار
واحد ستاد
00/0
68/0
رابطه مثبت و معنادار
کل
00/0
70/0
رابطه مثبت و معنادار
* محاسبات محقق

با توجه به جدول شماره 4 -7 خطای محاسبه شده(00/0 sig =) در هر سه بخش واحد ستاد، عملیاتی و کل

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع کارآفرینی، مهارت های کارآفرینانه، تحمل ابهام Next Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع ، α)،، میبا