منبع پایان نامه ارشد با موضوع آرايش، لايه، فضايي، بارهاي

دانلود پایان نامه ارشد

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 141
3-130- خيز عرشه فضايي سه لايه با آرايش مربع روي مربع جابه جا شده، در اثر بارهاي مرده ……………………………………….. 141
3-131- بيشترين مقدار خيز ناشي از بارهاي مرده در عرشه فضايي سه لايه با آرايش مربع روي مربع جابه جا شده ……….. 142
3-132- محل بيشترين مقدار خيز ناشي از بارهاي متحرک در عرشه فضايي سه لايه با آرايش مربع روي مربع جابه جا شده ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 143
3-133- خيز عرشه فضايي سه لايه با آرايش مربع روي مربع جابه جا شده در اثر بارهاي متحرک ……………………………………. 143
3-134- بيشترين مقدار خيز ناشي از بارهاي متحرک در عرشه فضايي سه لايه با آرايش مربع روي مربع جابه جا شده ….. 143
3-135- پلان عرشه پل به صورت سازه فضايي دو لايه با آرايش مربع روي مربع جابه جا شده ………………………………………….. 144
3-136- نماي عرشه پل به صورت سازه فضايي دو لايه با آرايش مربع روي مربع جابه جا شده …………………………………………. 144
3-137- محل بيشترين مقدار خيز ناشي از بارهاي مرده در عرشه فضايي دو لايه با آرايش مربع روي مربع جابه جا شده ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 144
3-138- خيز عرشه فضايي دو لايه با آرايش مربع روي مربع جابه جا شده، در اثر بارهاي مرده …………………………………………. 144
3-139- بيشترين مقدار خيز ناشي از بار مرده در عرشه فضايي دو لايه با آرايش مربع روي مربع جابه جا شده ……………….. 144
3-140- محل بيشترين مقدار خيز ناشي از بارهاي متحرک در عرشه فضايي دو لايه با آرايش مربع روي مربع جابه جا شده ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 145
3-141- خيز عرشه فضايي دو لايه با آرايش مربع روي مربع جابه جا شده، در اثر بارهاي متحرک ……………………………………. 145
3-142- بيشترين مقدار خيز ناشي از بار متحرک در عرشه فضايي دو لايه با آرايش مربع روي مربع جابه جا شده ………….. 145
3-143- تصوير سه بعدي از دياگرام نيروهاي محوري ناشي از بارهاي مرده در عرشه فضايي دو لايه با آرايش مربع روي مربع جابه جا شده ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 146
3-144- نمايي از دياگرام نيروهاي محوري ناشي از بارهاي مرده در عرشه فضايي دو لايه با آرايش مربع روي مربع جابه جا شده ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 146
3-145- محل بيشترين نيروي محوري ناشي از بارهاي مرده در عرشه فضايي دو لايه با آرايش مربع روي مربع جابه جا شده ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 147
3-146- دياگرام بيشترين نيروهاي محوري ناشي از بارهاي مرده در عرشه فضايي دو لايه با آرايش مربع روي مربع جابه جا شده ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 147
3-147- بيشترين مقدار دياگرام نيروهاي محوري ناشي از بارهاي مرده در عرشه فضايي دو لايه با آرايش مربع روي مربع جابه جا شده …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 147
3-148- خيز در تير I شکل با تکيه گاه در هر دو بال فوقاني و تحتاني ……………………………………………………………………………….. 149
3-149- خيز در تير I شکل با تکيه گاه در بال تحتاني …………………………………………………………………………………………………………. 149
3-150- مرز بين کشش و فشار در عرشه فضايي دو لايه با آرايش مربع روي مربع جابه جا شده ……………………………………….. 149
3-151- محل بيشترين نيروي محوري ناشي از بارهاي متحرک در عرشه فضايي دو لايه با آرايش مربع روي مربع جابه جا شده ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 150
3-152- دياگرام بيشترين نيروهاي محوري ناشي از بارهاي متحرک در عرشه فضايي دو لايه با آرايش مربع روي مربع جابه جا شده ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 150
3-153- بيشترين مقدار دياگرام نيروهاي محوري ناشي از بارهاي متحرک در عرشه فضايي دو لايه با آرايش مربع روي مربع جابه جا شده ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 150
3-154- پلان عرشه پل به صورت سازه فضايي دو لايه با آرايش مربع روي مربع جابه جا شده ………………………………………….. 151
3-155- نماي عرشه پل به صورت سازه فضايي دو لايه با آرايش مربع روي مربع جابه جا شده …………………………………………. 151
3-156- محل بيشترين مقدار خيز ناشي از بارهاي مرده در عرشه فضايي دو لايه با آرايش مربع روي مربع جابه جا شده ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 152
3-157- خيز عرشه فضايي دو لايه با آرايش مربع روي مربع جابه جا شده، در اثر بارهاي مرده …………………………………………. 152
3-158- بيشترين مقدار خيز ناشي از بار مرده در عرشه فضايي دو لايه با آرايش مربع روي مربع جابه جا شده ……………….. 152
3-159- محل بيشترين مقدار خيز ناشي از بارهاي متحرک در عرشه فضايي دو لايه با آرايش مربع روي مربع جابه جا شده ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 153
3-160- خيز عرشه فضايي دو لايه با آرايش مربع روي مربع جابه جا شده، در اثر بارهاي متحرک ……………………………………. 153
3-161- بيشترين مقدار خيز ناشي از بار متحرک در عرشه فضايي دو لايه با آرايش مربع روي مربع جابه جا شده ………….. 153
3-162- تصوير سه بعدي از دياگرام نيروهاي محوري ناشي از بارهاي مرده در عرشه فضايي دو لايه با آرايش مربع روي مربع جابه جا شده ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 154
3-163- نمايي از دياگرام نيروهاي محوري ناشي از بارهاي مرده در عرشه فضايي دو لايه با آرايش مربع روي مربع جابه جا شده ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 154
3-164- محل بيشترين نيروي محوري ناشي از بارهاي مرده در عرشه فضايي دو لايه با آرايش مربع روي مربع جابه جا شده ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 155
3-165- دياگرام بيشترين نيروهاي محوري ناشي از بارهاي مرده در عرشه فضايي دو لايه با آرايش مربع روي مربع جابه جا شده ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 155
3-166- بيشترين مقدار دياگرام نيروهاي محوري ناشي از بارهاي مرده در عرشه فضايي دو لايه با آرايش مربع روي مربع جابه جا شده ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 155
3-167- محل بيشترين نيروي محوري ناشي از بارهاي متحرک در عرشه فضايي دو لايه با آرايش مربع روي مربع جابه جا شده ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 156
3-168- دياگرام بيشترين نيروهاي محوري ناشي از بارهاي متحرک در عرشه فضايي دو لايه با آرايش مربع روي مربع جابه جا شده ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 156
3-169- بيشترين مقدار دياگرام نيروهاي محوري ناشي از بارهاي متحرک در عرشه فضايي دو لايه با آرايش مربع روي مربع جابه جا شده ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 156
3-170- خيز ناشي از اعمال بار منفرد P در وسط دهانه يک تير I شکل با تکيه گاه هاي گيردار در طرفين …………………….. 157
3-171- پلان عرشه پل به صورت سازه فضايي دو لايه با آرايش مربع روي مربع جابه جا شده ………………………………………….. 158
3-172- نماي عرشه پل به صورت سازه فضايي دو لايه با آرايش مربع روي مربع جابه جا شده …………………………………………. 158
3-173- محل بيشترين مقدار خيز ناشي از بارهاي مرده در عرشه فضايي دو لايه با آرايش مربع روي مربع جابه جا شده

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع لايه، آرايش، فضايي، بيشترين Next Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع آرايش، فضايي، لايه، ناشي