منبع پایان نامه ارشد با موضوع آرايش، لايه، فضايي، خيز

دانلود پایان نامه ارشد

ابعاد کاميون بر اساس آيين نامه ايران ………………………………………………………………………………………………………………………….. 54
2-3- بار معادل در آيين نامه ايران …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 55
2-4- ابعاد يک تانک استاندارد در بارگذاري پل …………………………………………………………………………………………………………………….. 56
2-5- ابعاد و نيروهاي محور چرخ تريلي تانک بر در بارگذاري پل ………………………………………………………………………………………… 57
2-6- بارگذاري جان پناه سواره رو ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 67
2-7- کاميون هاي استاندارد Hبر اساس آيين نامه AASHTO (1989) ………………………………………………………………………………. 72
2-8- کاميون هاي استاندارد HSبر اساس آيين نامه AASHTO (1989) ……………………………………………………………………………. 74

فصل سوم

3-1- شبکه دو لايه با آرايش مربع روي مربع جابه جا شده …………………………………………………………………………………………………. 82
3-2- شبکه دو لايه با آرايش مربع روي مربع قطري …………………………………………………………………………………………………………….. 82
3-3- شبکه دو لايه با آرايش مربع مورب روي مربع مورب جابه جا شده …………………………………………………………………………….. 82
3-4- شبکه دو لايه خرپايي با آرايش مربع روي مربع …………………………………………………………………………………………………………… 83
3-5- شبکه دو لايه خرپايي با آرايش مربع مورب روي مربع مورب ……………………………………………………………………………………… 83
3-6- پلان عرشه پل به صورت سازه فضايي دو لايه با آرايش مربع روي مربع جابه جا شده ……………………………………………… 89
3-7- نماي عرشه پل به صورت سازه فضايي دو لايه با آرايش مربع روي مربع جابه جا شده …………………………………………….. 89
3-8- محل بيشترين مقدار خيز ناشي از بارهاي مرده در عرشه فضايي دو لايه با آرايش مربع روي مربع جابه جا شده …… 90
3-9- خيز عرشه فضايي دو لايه با آرايش مربع روي مربع جابه جا شده، در اثر بارهاي مرده …………………………………………….. 90
3-10- بيشترين مقدار خيز ناشي از بارهاي مرده در عرشه فضايي دو لايه با آرايش مربع روي مربع جابه جا شده ………….. 90
3-11- محل بيشترين مقدار خيز ناشي از بارهاي متحرک در عرشه فضايي دو لايه با آرايش مربع روي مربع جابه جا شده ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 92
3-12- خيز عرشه فضايي دو لايه با آرايش مربع روي مربع جابه جا شده در اثر بارهاي متحرک ……………………………………….. 92
3-13- بيشترين مقدار خيز ناشي از بارهاي متحرک در عرشه فضايي دو لايه با آرايش مربع روي مربع جابه جا شده …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 92
3-14- محل بيشترين مقدار خيز نهايي در عرشه فضايي دو لايه با آرايش مربع روي مربع جابه جا شده …………………………… 93
3-15- تغيير مکان نهايي عرشه فضايي دو لايه با آرايش مربع روي مربع جابه جا شده ………………………………………………………. 93
3-16- بيشترين مقدار خيز نهايي در عرشه فضايي دو لايه با آرايش مربع روي مربع جابه جا شده ……………………………………. 93
3-17- پلان عرشه پل به صورت سازه فضايي دو لايه با آرايش مربع روي مربع قطري ………………………………………………………… 94
3-18- نماي عرشه پل به صورت سازه فضايي دو لايه با آرايش مربع روي مربع قطري ………………………………………………………. 94
3-19- محل بيشترين مقدار خيز ناشي از بارهاي مرده در عرشه فضايي دو لايه با آرايش مربع روي مربع قطري …………….. 96
3-20- خيز عرشه فضايي دو لايه با آرايش مربع روي مربع قطري، در اثر بارهاي مرده ………………………………………………………. 96
3-21- بيشترين مقدار خيز ناشي از بارهاي مرده در عرشه فضايي دو لايه با آرايش مربع روي مربع قطري ……………………… 96
3-22- محل بيشترين مقدار خيز ناشي از بارهاي متحرک در عرشه فضايي دو لايه با آرايش مربع روي مربع قطري ……….. 97
3-23- خيز عرشه فضايي دو لايه با آرايش مربع روي مربع قطري در اثر بارهاي متحرک ………………………………………………….. 97
3-24- بيشترين مقدار خيز ناشي از بارهاي متحرک در عرشه فضايي دو لايه با آرايش مربع روي مربع قطري ………………… 97
3-25- محل بيشترين مقدار خيز نهايي در عرشه فضايي دو لايه با آرايش مربع روي مربع قطري …………………………………….. 98
3-26- خيز نهايي عرشه فضايي دو لايه با آرايش مربع روي مربع قطري …………………………………………………………………………….. 98
3-27- بيشترين مقدار خيز نهايي در عرشه فضايي دو لايه با آرايش مربع روي مربع قطري ………………………………………………. 98
3-28- پلان عرشه پل به صورت سازه فضايي دو لايه با آرايش مربع مورب روي مربع مورب جابه جا شده ……………………….. 100
3-29- نماي عرشه پل به صورت سازه فضايي دو لايه با آرايش مربع مورب روي مربع مورب جابه جا شده ………………………. 100
3-30- محل بيشترين مقدار خيز ناشي از بارهاي مرده در عرشه فضايي دو لايه با آرايش مربع مورب روي مربع مورب جابه جا شده ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 101
3-31- خيز عرشه فضايي دو لايه با آرايش مربع مورب روي مربع مورب جابه جا شده، در اثر بارهاي مرده ………………………. 101
3-32- بيشترين مقدار خيز ناشي از بارهاي مرده در عرشه فضايي دو لايه با آرايش مربع مورب روي مربع مورب جابه جا شده ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 101
3-33- محل بيشترين مقدار خيز ناشي از بارهاي متحرک در عرشه فضايي دو لايه با آرايش مربع مورب روي مربع مورب جابه جا شده ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 102
3-34- خيز عرشه فضايي دو لايه با آرايش مربع مورب روي مربع مورب جابه جا شده، در اثر بارهاي متحرک …………………. 102
3-35- بيشترين مقدار خيز ناشي از بارهاي متحرک در عرشه فضايي دو لايه با آرايش مربع مورب روي مربع مورب جابه جا شده، در اثر بارهاي متحرک ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 102
3-36- محل بيشترين مقدار خيز نهايي در عرشه فضايي دو لايه با آرايش مربع مورب روي مربع مورب جابه جا شده ……… 103
3-37- خيز نهايي عرشه فضايي دو لايه با آرايش مربع مورب روي مربع مورب جابه جا شده ……………………………………………. 103
3-38- بيشترين مقدار خيز نهايي در عرشه فضايي دو لايه با آرايش مربع مورب روي مربع مورب جابه جا شده ……………… 103
3-39- پلان عرشه پل به صورت سازه فضايي دو لايه خرپايي با آرايش مربع روي مربع ……………………………………………………… 107
3-40- نماي عرشه پل به صورت سازه فضايي دو لايه خرپايي با آرايش مربع روي مربع …………………………………………………….. 107
3-41- محل بيشترين مقدار خيز ناشي از بارهاي مرده در عرشه فضايي دو لايه خرپايي با آرايش مربع روي مربع …………… 108
3-42- محل بيشترين مقدار خيز ناشي از بارهاي مرده در عرشه فضايي دو لايه خرپايي با آرايش مربع روي مربع …………… 108
3-43- خيز عرشه فضايي دو لايه خرپايي با آرايش مربع روي مربع، در اثر بارهاي مرده …………………………………………………….. 108
3-44- بيشترين مقدار خيز ناشي از بارهاي مرده در عرشه فضايي دو لايه خرپايي با آرايش مربع روي مربع …………………….. 108
3-45- محل بيشترين مقدار خيز ناشي از بارهاي متحرک در عرشه فضايي دو لايه خرپايي با آرايش مربع روي مربع ………. 109
3-46- خيز عرشه فضايي دو لايه خرپايي با آرايش مربع روي مربع، در اثر بارهاي متحرک ………………………………………………… 109
3-47- بيشترين مقدار خيز ناشي از بارهاي متحرک در عرشه فضايي دو لايه خرپايي با آرايش مربع روي مربع ……………….. 109
3-48- محل بيشترين مقدار خيز نهايي در عرشه فضايي دو لايه خرپايي با آرايش مربع روي مربع ……………………………………. 110
3-49- خيز نهايي عرشه فضايي دو لايه خرپايي با آرايش مربع روي مربع …………………………………………………………………………… 110
3-50- بيشترين مقدار خيز نهايي در عرشه فضايي دو لايه خرپايي با آرايش مربع روي مربع …………………………………………….. 110
3-51- پلان عرشه پل به صورت سازه فضايي دو لايه خرپايي با آرايش مربع مورب روي مربع مورب جابه جا شده …………… 112
3-52- نماي عرشه پل به صورت سازه فضايي دو لايه خرپايي با آرايش مربع مورب روي مربع مورب جابه جا شده ………….. 112
3-53- محل بيشترين مقدار خيز ناشي از بارهاي مرده در عرشه فضايي دو لايه خرپايي با آرايش مربع مورب روي مربع مورب جابه جا شده ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 113
3-54- محل بيشترين مقدار خيز ناشي از بارهاي مرده در عرشه فضايي دو لايه خرپايي با آرايش مربع مورب روي مربع مورب جابه جا شده

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع حمل و نقل Next Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع لايه، آرايش، فضايي، بيشترين