منبع پایان نامه ارشد با موضوع  ، Value، F-statistic، (1,

دانلود پایان نامه ارشد

Statistic
Value
df
Probability
t-statistic
3.776754
1170
0.0002

t-statistic
5.073068
1142
0
F-statistic
14.26387
(1, 1170)
0.0002

F-statistic
25.73602
(1, 1142)
0
Chi-square
14.26387
1
0.0002

Chi-square
25.73602
1
0
 
 
 
 

 
 
 
 
Null Hypothesis: C(2)+C(6)+C(15)=0
 
Null Hypothesis: C(2)+C(5)+C(12)+C(21)=0
Null Hypothesis Summary:
 

Null Hypothesis Summary:
 
 
 

 
 
 
 
Normalized Restriction (= 0)
Value
Std. Err.

Normalized Restriction (= 0)
Value
Std. Err.
C(2) + C(6) + C(15)
0.299
0.079169

C(2) + C(5) + C(12) + C(21)
0.618638
0.121946
Restrictions are linear in coefficients.

Restrictions are linear in coefficients.

Wald Test:
 
 

Wald Test:
 
 
Equation: EQ03
 
 

Equation: EQ04
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Test Statistic
Value
df
Probability

Test Statistic
Value
df
Probability
t-statistic
3.698894
1170
0.0002

t-statistic
5.188977
1142
0
F-statistic
13.68182
(1, 1170)
0.0002

F-statistic
26.92549
(1, 1142)
0
Chi-square
13.68182
1
0.0002

Chi-square
26.92549
1
0
 
 
 
 

 
 
 
 
Null Hypothesis: C(2)+C(6)+C(14)=0
 
Null Hypothesis: C(2)+C(5)+C(12)+C(20)=0
Null Hypothesis Summary:
 

Null Hypothesis Summary:
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Normalized Restriction (= 0)
Value
Std. Err.

Normalized Restriction (= 0)
Value
Std. Err.
C(2) + C(6) + C(14)
0.345478
0.0934

C(2) + C(5) + C(12) + C(20)
0.496697
0.095722
Restrictions are linear in coefficients.

Restrictions are linear in coefficients.

Wald Test:
 
 

Wald Test:
 
 
Equation: EQ03
 
 

Equation: EQ04
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Test Statistic
Value
df
Probability

Test Statistic
Value
df
Probability
t-statistic
3.749571
1170
0.0002

t-statistic
5.254568
1142
0
F-statistic
14.05928
(1, 1170)
0.0002

F-statistic
27.61048
(1, 1142)
0
Chi-square
14.05928
1
0.0002

Chi-square
27.61048
1
0
 
 
 
 

 
 
 
 
Null Hypothesis: C(2)+C(6)+C(13)=0
 
Null Hypothesis: C(2)+C(5)+C(12)+C(19)=0
Null Hypothesis Summary:
 

Null Hypothesis Summary:
 
 
 

 
 
 
 
Normalized Restriction (= 0)
Value
Std. Err.

Normalized Restriction (= 0)
Value
Std. Err.
C(2) + C(6) + C(13)
0.348276
0.092884

C(2) + C(5) + C(12) + C(19)
0.494998
0.094203
Restrictions are linear in coefficients.

Restrictions are linear in coefficients.

Wald Test:
 
 

Wald Test:
 
 
Equation: EQ03
 
 

Equation: EQ04
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Test Statistic
Value
df
Probability

Test Statistic
Value
df
Probability
t-statistic
5.148402
1170
0

t-statistic
5.128387
1142
0
F-statistic
26.50604
(1, 1170)
0

F-statistic
26.30035
(1, 1142)
0
Chi-square
26.50604
1
0

Chi-square
26.30035
1
0
 
 
 
 

 
 
 
 
Null Hypothesis: C(2)+C(5)+C(15)=0
 
Null Hypothesis: C(2)+C(5)+C(11)+C(21)=0
Null Hypothesis Summary:
 

Null Hypothesis Summary:
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Normalized Restriction (= 0)
Value
Std. Err.

Normalized Restriction (= 0)
Value
Std. Err.
C(2) + C(5) + C(15)
0.326497
0.063417

C(2) + C(5) + C(11) + C(21)
0.630117
0.122869
Restrictions are linear in coefficients.

Restrictions are linear in coefficients.

Wald Test:
 
 

Wald Test:
 
 
Equation: EQ03
 
 

Equation: EQ04
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Test Statistic
Value
df
Probability

Test Statistic
Value
df
Probability
t-statistic
5.037649
1170
0

t-statistic
4.641494
1142
0
F-statistic
25.37791
(1, 1170)
0

F-statistic
21.54347
(1, 1142)
0
Chi-square
25.37791
1
0

Chi-square
21.54347
1
0
 
 
 
 

 
 
 
 
Null Hypothesis: C(2)+C(5)+C(14)=0
 
Null Hypothesis: C(2)+C(5)+C(11)+C(20)=0
Null Hypothesis Summary:
 

Null Hypothesis Summary:
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Normalized Restriction (= 0)
Value
Std. Err.

Normalized Restriction (= 0)
Value
Std. Err.
C(2) + C(5) + C(14)
0.372975
0.074038

C(2) + C(5) + C(11) + C(20)
0.508176
0.109485
Restrictions are linear in coefficients.

Restrictions are linear in coefficients.

Wald Test:
 
 

Wald Test:
 
 
Equation: EQ03
 
 

Equation: EQ04
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Test Statistic
Value
df
Probability

Test Statistic
Value
df
Probability
t-statistic
5.138866
1170
0

t-statistic
4.740004
1142
0
F-statistic
26.40794
(1, 1170)
0

F-statistic
22.46764
(1, 1142)
0
Chi-square
26.40794
1
0

Chi-square
22.46764
1
0
 
 
 
 

 
 
 
 
Null Hypothesis: C(2)+C(5)+C(13)=0
 
Null Hypothesis: C(2)+C(5)+C(11)+C(19)=0
Null Hypothesis Summary:
 

Null Hypothesis Summary:
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Normalized Restriction (= 0)
Value
Std. Err.

Normalized Restriction (= 0)
Value
Std. Err.
C(2) + C(5) + C(13)
0.375773
0.073124

C(2) + C(5) + C(11) + C(19)
0.506477
0.106852
Restrictions are linear in coefficients.

Restrictions are linear in coefficients.

Wald Test:
 
 

Wald Test:
 
 
Equation: EQ03
 
 

Equation: EQ04
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Test Statistic
Value
df
Probability

Test Statistic
Value
df
Probability
t-statistic
5.29598
1170
0

t-statistic
4.592001
1142
0
F-statistic
28.0474
(1, 1170)
0

F-statistic
21.08647
(1, 1142)
0
Chi-square
28.0474
1
0

Chi-square
21.08647
1
0
 
 
 
 

 
 
 
 
Null Hypothesis: C(2)+C(4)+C(12)=0
 
Null Hypothesis: C(2)+C(5)+C(10)+C(18)=0
Null Hypothesis Summary:
 

Null Hypothesis Summary:
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Normalized Restriction (= 0)
Value
Std. Err.

Normalized Restriction (= 0)
Value
Std. Err.
C(2) + C(4) + C(12)
0.499933
0.094399

C(2) + C(5) + C(10) + C(18)
0.443699
0.096624
Restrictions are linear in coefficients.

Restrictions are linear in coefficients.

Wald Test:
 
 

Wald Test:
 
 
Equation: EQ03
 
 

Equation: EQ04
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Test Statistic
Value
df
Probability

Test Statistic
Value
df
Probability
t-statistic
3.233588
1170
0.0013

t-statistic
4.542218
1142
0
F-statistic
10.45609
(1, 1170)
0.0013

F-statistic
20.63175
(1, 1142)
0
Chi-square
10.45609
1
0.0012

Chi-square
20.63175
1
0
 
 
 
 

 
 
 
 
Null Hypothesis: C(3)+C(11)+C(19)=0
 
Null Hypothesis: C(3)+C(22)+C(27)+C(35)=0
Null Hypothesis Summary:
 

Null Hypothesis Summary:
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Normalized Restriction (= 0)
Value
Std. Err.

Normalized Restriction (= 0)
Value
Std. Err.
C(3) + C(11) + C(19)
0.146492
0.045303

C(3) + C(22) + C(27) + C(35)
0.534552
0.117685
Restrictions are linear in coefficients.

Restrictions are linear in coefficients.

Wald Test:
 
 

Wald Test:
 
 
Equation: EQ03
 
 

Equation: EQ04
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Test Statistic
Value
df
Probability

Test Statistic
Value
df
Probability
t-statistic
4.344965
1170
0

t-statistic
4.163186
1142
0
F-statistic
18.87872
(1, 1170)
0

F-statistic
17.33212
(1, 1142)
0
Chi-square
18.87872
1
0

Chi-square
17.33212
1
0
 
 
 
 

 
 
 
 
Null Hypothesis: C(3)+C(11)+C(18)=0
 
Null Hypothesis: C(3)+C(22)+C(27)+C(34)=0
Null Hypothesis Summary:
 

Null Hypothesis Summary:
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Normalized Restriction (= 0)
Value
Std. Err.

Normalized Restriction (= 0)
Value
Std. Err.
C(3) + C(11) + C(18)
0.206521
0.047531

C(3) + C(22) + C(27) + C(34)
0.58711
0.141024
Restrictions are linear in coefficients.

Restrictions are linear in coefficients.

Wald Test:
 
 

Wald Test:
 
 
Equation: EQ03
 
 

Equation: EQ04
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Test Statistic
Value
df
Probability

Test Statistic
Value
df
Probability
t-statistic
4.313948
1170
0

t-statistic
4.344052
1142
0
F-statistic
18.61015
(1, 1170)
0

F-statistic
18.87078
(1, 1142)
0
Chi-square
18.61015
1
0

Chi-square
18.87078
1
0
 
 
 
 

 
 
 
 
Null Hypothesis: C(3)+C(11)+C(17)=0
 
Null Hypothesis: C(3)+C(22)+C(27)+C(33)=0
Null Hypothesis Summary:
 

Null Hypothesis Summary:
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Normalized Restriction (= 0)
Value
Std. Err.

Normalized Restriction (= 0)
Value
Std. Err.
C(3) + C(11) + C(17)
0.210412
0.048775

C(3) + C(22) + C(27) + C(33)
0.608761
0.140137
Restrictions are linear in coefficients.

Restrictions are linear in coefficients.

Wald Test:
 
 

Wald Test:
 
Equation: EQ03
 
 

Equation: EQ04
 
 
 
 
 

 
 
 
Test Statistic
Value
df
Probability

Test Statistic
Value
df
t-statistic
3.362589
1170
0.0008

t-statistic
4.247823
1142
F-statistic
11.307
(1, 1170)
0.0008

F-statistic
18.044
(1, 1142)
Chi-square
11.307
1
0.0008

Chi-square
18.044
1
 
 
 
 

 
 
 
Null Hypothesis: C(3)+C(10)+C(19)=0

Null Hypothesis: C(3)+C(22)+C(26)+C(35)=0
Null Hypothesis Summary:
 

Null Hypothesis Summary:
 
 
 
 

 
 
 
Normalized Restriction (= 0)
Value
Std. Err.

Normalized Restriction (= 0)
Value
C(3) + C(10) + C(19)
0.139518
0.041491

C(3) + C(22) + C(26) + C(35)
0.465886
Restrictions are linear in coefficients.

Restrictions are linear in coefficients.

Wald Test:
 
 

Wald Test:
 
 
Equation: EQ03
 
 

Equation: EQ04
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Test Statistic
Value
df
Probability

Test Statistic
Value
df
Probability
t-statistic
4.106983
1170
0

t-statistic
3.886123
1142
0.0001
F-statistic
16.86731
(1, 1170)
0

F-statistic
15.10195
(1, 1142)
0.0001
Chi-square
16.86731
1
0

Chi-square
15.10195
1
0.0001
 
 
 
 

 
 
 
 
Null Hypothesis:

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع  ، Value، Equation:، Std. Next Entries تحقیق رایگان با موضوع عنصر مادی، محیط مجازی، سرقت حدی