منبع مقاله درمورد پردازش اطلاعات، سیستم کار، فناوری اطلاعات

دانلود پایان نامه ارشد

مشخص می کند.اطلاعات آزمایشی باید آنچنان انتخاب شوند که تمام شرایط حساس و مورد نظر حسابرس را آزمایش کنند. مزایای پردازش اطلاعات آزمایشی در مقایسه با پردازش اطلاعات فایل های اصلی صاحبکار، یکی کمتر بودن حجم اطلاعات مورد آزمایش و دیگری امکان آزمون تمام کنترل های مورد نظر حسابرس است که احتمالا” چنین امکانی هنگام استفاده از فایل های اصلی صاحبکار وجود ندارد.
در مواردی که در سیستم کاربردی امکان آزمایش همگام23 اطلاعات آزمایشی همراه با پردازش اطلاعات واقعی وجود داشته باشد، حسابرس می تواند اطلاعات آزمایشی را تهیه کند و همراه با اطلاعات واقعی صاحبکار برای اجرا ارسال دارد.
برای استفاده از روش تسهیلات آزمایش همگام، حسابرس باید دید جامعتر و عمیقتری نسبت به سیستم داشته باشد. در این روش حسابرس اقدام به ایجاد یک شخصیت فرضی می کند و در مقاطع زمانی مختلف برای ارزیابی عملکرد سیستم، مبادلاتی را به طور فرضی برای این شخصیت فرضی ایجاد می نماید( فرقاندوست حقیقی، 1378، 58 ).
هنگام پردازش اطلاعات آزمایشی، حسابرس دو نکته را باید در نظر داشته باشد. اول آنکه نسخه ای از برنامه که با آن آزمایش انجام می گیرد، دقیقاً همان نسخه ای باشد که سازمان از آن استفاده می کند. دوم آنکه پس از انجام آزمایش، آثار اطلاعات آزمایشی باید از سیستم حذف شود ( همان منبع، 57 ).

2-3-5-2-2 پردازش اطلاعات واقعی
آزمون های رعایت کنترل ها و اثباتی را می توان از طریق کنترل پردازش اطلاعات واقعی در سیستم کاربردی انجام داد.روشهای معمول برای انجام این آزمون ها به شرح ذیل می باشد:
پردازش کنترل شده
پردازش مجدد
پردازش موازی
2-3-5-2-2-1 پردازش کنترل شده
پردازش کنترل شده، پردازش واقعی است که حسابرس به اجرای آن،درمرکز خدمات کامپیوتری صاحبکار یا هر نقطه ای که نرم افزار در آن اجرا شود،نظارت می کند. حسابرس می تواند به اجرای یک یا چند مرحله از سیستم کاربردی، با بررسی اطلاعات ورودی، کنترل پردازش و مطالعه اطلاعات گزارش های خروجی نظارت نماید ( آریا، 1389، 272 ).

2-3-5-2-2-2 پردازش مجدد
پردازش مجدد عبارت است از پردازش دوباره قسمتی از اطلاعات واقعی در شرایط کنترل شده توسط حسابرس، به منظور بررسی کنترل ها یا حصول اطمینان از صحت عملیات و پردازش برنامه های سیستم کاربردی. تفاوت آن با پردازش کنترل شده در این است که پردازش کنترل شده در زمان واقعی پردازش اطلاعات توسط صاحبکار انجام می شود در حالی که پردازش مجدد در زمانی بعد از پردازش اطلاعات توسط صاحبکار انجام می شود و و نتایج حاصله پس از بررسی، با نتایج پردازش واقعی صاحبکار نیز بررسی می شود (همان منبع، 273 ).

2-3-5-2-2-3 پردازش موازی24
پردازش موازی عبارت است از پردازش اطلاعات واقعی صاحبکار با برنامه یا نرم افزاری که حسابرس تهیه کرده است. بررسی نتایج حاصل از پردازش اطلاعات با برنامه تهیه شده توسط حسابرس و مقایسه آن با نتایج حاصل از اجرای برنامه صاحبکار می تواند طرز کار برنامه صاحبکار را مشخص و نقاط ضعف یا قوت آن را نشان دهد ( همانجا).

2-3-6 استفاده از کامپیوتر به عنوان یک ابزار حسابرسی (حسابرسی با کامپیوتر)
امروزه،فرآیند حسابرسی توسط ابزارها و فنون مختلف حسابرسی به کمک رایانه (CAATT’s)25پشتیبانی می گردد. ابزارها و فنون حسابرسی به کمک رایانه را می توان به معنی هرگونه استفاده از فناوری اطلاعات برای انجام حسابرسی تعریف کرد. این تعریف گسترده در برگیرنده کاربرگ های ماشینی و خودکار، برنامه های کاربردی واژه پردازی، یا شکلی از استفاده نرم افزار خاص است که حسابرس می تواند برای اجرای رسیدگی ها و دست یابی به اهداف حسابرسی از آن استفاده کند (Pedrosa & Costa,2012,161).
ابزارها و فنون حسابرسی به کمک رایانه اجازه ی افزایش بهره وری را به حسابرسان و موسسه های حسابرسی می دهند. این ابزار ها و فنون می توانند اثربخشی و کارایی حسابرسی را در گام های برنامه ریزی، اجرا، گزارشگری و پیگیری به طور چشم گیری بهبود بخشند و زمینه های بهبود حسابرسی را فراهم سازند. در بعضی از موارد، استفاده از رایانه حسابرسان را قادر به اجرای وظایفی می کند که انجام دستی آنها غیر ممکن یا بسیار زمان بر است. رایانه ابزاری آرمانی برای مرتب کردن، جستجو، تطبیق و اجرای انواع مختلف آزمون ها و محاسبات ریاضی روی داده ها است. همچنین ابزارهای ماشینی می توانند محدودیت های اجرای برنامه های حسابرسی دستی دشوار را به صورت مجموعه گام هایی که باید اجرا شوند برطرف کنند. ابزارها و فنون حسابرسی به کمک رایانه به حسابرسان اجازه ی بررسی داده ها و اطلاعات و واکنش بی درنگ در برابر یافته ها از راه تعدیل و ارتقای رویکرد حسابرسی اولیه را می دهند ( قنبریان،25،1391).
اگرچه ابزارها و فنون حسابرسی به کمک رایانه در ابتدا به منظور پشتیبانی از فرآیند حسابرسی مالی طراحی شدند اما امروزه دامنه ی استفاده از آنها فراتر از آن است (Pedrosa & Costa,2012,161 ).
ابزارها و فنون حسابرسی به کمک رایانه بی آنکه اهداف کلی حسابرسی را تغییر دهند بطور چشمگیر و تواماً کارایی و اثربخشی حسابرسی ها را افزایش می دهند.
مزایا و فواید بالقوه استفاده از فناوری اطلاعات در حسابرسی به شرح ذیل می باشد: ( زند بابا رئیسی،44،1390 با اندکی تصرف)
کاربرگ های تهیه شده توسط رایانه نسبت به کاربرگ های دستی به مراتب خواناتر و یکنواخت تر می باشند.
کاربرگ هایی که به وسیله رایانه تهیه می شوند، به آسانی ذخیره شده، در دسترس قرار گرفته و اصلاح می شوند.
به دلیل عدم نیاز به محاسبات دستی و استفاده از کامپیوتر در انجام محاسبات، در زمان صرفه جویی می شود.
محاسبات و مقایسه ها و تعدیل ها در سامانه های رایانه ای به راحتی انجام می شود در حالیکه ممکن است بخشی از این عملیات در روشهای دستی امکان پذیرنباشد یا به سختی انجام شود.
تحلیل های حسابرسی و بررسی های تحلیلی در حسابرسی دستی بسیار سخت است اما در حسابرسی مبتنی بر رایانه بسیار راحت و به شکل گسترده ای انجام می شود.
اطلاعات کنترل پروژه ازحیث زمان در حسابرسی مبتنی بر رایانه بسیار راحت تر است.
در حسابرسی کامپیوتری، بحث استانداردسازی مکاتبات را داریم.وقتی که فرمهای مورد استفاده حسابرسی مانند فرم تهیه حساب، در یک سامانه رایانه ای انباشته شده باشد دسترسی و استفاده از آنها بسیار آسان است.
روحیه و بهره وری کارکنان حسابرسی بواسطه صرفه جویی در زمان مصرف شده بر روی عملیات دفتری و نوشتاری افزایش می یابد.
سرعت خیره کننده دستگاه در مقایسه با دست، استفاده از صد در صد داده ها و کنار گذاشتن نمونه گیری، استفاده از اشکال گوناگون داده ها ( مالی، غیر مالی، عددی، نوشتاری، نمادی و …) ، استفاده از فنون پیشرفته داده کاوی و تحلیل داده ها که به کار گیری آنها با دست نشدنی است و رسیدگی های از راه دور(همه جا) و مستمر (همیشه ) باعث شده است تا ابزار ها و فنون حسابرسی به کمک رایانه به یک ضرورت انکار ناپذیر برای همه ی حسابرسان تبدیل شود (پوریا نسب،2،1390 با اندکی تصرف).
رسیدگی به انبوه داده های رایانه ای با استفاده از روش های دستی باعث کاهش کارایی و اثربخشی حسابرسی شده و حسابرسان جهت ارتقای کارایی و اثربخشی عملیات حسابرسی و ارائه گزارشات به موقع و بهبود زمان پاسخگویی می بایست از حسابرسی به کمک رایانه و نرم افزار های حسابرسی کامپیوتری بهره گیرند.

2-3-6-1 نرم افزار های حسابرسی کامپیوتری
نرم افزارهای حسابرسی به کمک کامپیوتر می تواند در تمام مراحل حسابرسی از برنامه ریزی تا گزارش حسابرسی، مورد استفاده باشد. نرم افزارهای حسابرسی به کمک کامپیوتر می تواند بر اساس سیستم یا تراکنش ساخته شده باشد یا نرم افزاری برای استخراج و تحلیل خودکار اطلاعات باشد( گلایم، 1385، 377 ) .
انواع بسیار متداول نرم افزارهای حسابرسی به کمک کامپیوتر به شرح ذیل است:
نرم افزارهای عمومی حسابرسی26: که عملیات خودکاری را اجرا می کند.این نرم افزارها هم برای آزمون کنترلها و هم برای آزمون های اثباتی مفید است(همان منبع،377 ).
نرم افزارهای عمومی برای عملیات پردازش اطلاعات شامل خواندن پرونده های کامپیوتری، انتخاب اطلاعات، انجام محاسبات، ایجاد پرونده های اطلاعات و چاپ گزارش به صورت مورد نظر حسابرس، طراحی شده است (فرقاندوست حقیقی،72،1389).
نرم افزارهای خدماتی27: که پردازش های معمولی مانند مرتب کردن، ادغام و تفکیک را انجام می دهد (گلایم،377،1385).
این برنامه ها معمولاً برای مقاصد حسابرسی طراحی نشده و بنابراین ممکن است فاقد برخی قابلیت ها چون شمارش رکوردها( سوابق ) یا جمع های کنترلی باشد(فرقاندوست حقیقی،72،1389).
نرم افزارهای عطف و پیگیری سیستم کاربردی28: می تواند ردّ حسابرسی ایجاد شده توسط سیستم کامپیوتری، هنگام پردازش اطلاعات را دنبال کند(گلایم،377،1385).
نرم افزار سیستم های خبره29: دانش و منطق کارشناسان یک حرفه مشخص را در یک سیستم خلاصه می کند تا در تصمیم گیری و تحلیل خطر به حسابرس کمک کند(همان منبع، 377 ).
برنامه های ویژه: برنامه هایی است که برای انجام وظایف حسابرسی در محیط های خاص طراحی شده است. این برنامه ها می تواند توسط حسابرس، واحد اقتصادی یا توسط برنامه نویس منتخب حسابرس در خارج از موسسه حسابرسی تهیه شده باشد(فرقاندوست حقیقی،72،1389). نظر به هزینه گزاف تهیه و موارد استفاده محدود این نوع برنامه ها ، برنامه های ویژه تنها در مواردی به کار می رود که سیستم کاربردی دارای شرایط خاص و پیچیده باشد و آزمون مورد نظر حسابرس، ضروری و انجام آن به سایر روش ها ممکن نباشد( آریا،265،1389).
مطرح ترین و مشهورترین نرم افزارهای حسابرسی به کمک کامپیوتر در حال حاضر نرم افزار ACL و IDEA است. این نرم افزارهای آماده که ویژه حسابرسی ایجاد شده اند، 11 عمل عمده را به شرح ذیل انجام می دهند: (گلایم،1385،378-377)
جدول سنی: حسابرس می تواند جدول سنی حسابهای دریافتنی را بدست آورده و بررسی کند.
شناسایی اقلام تکراری: حسابرس می تواند با مرتب کردن اطلاعات برحسب ویژگی مورد نظر ، اطلاعات تکراری را مشخص کند.
ارسال: حسابرس می تواند تمام یا بخش مشخصی از اطلاعات را به نرم افزارهای دیگر، منتقل کند.
استخراج: بخشهای مشخصی از اطلاعات را می توان برای بررسی های بعدی تفکیک کرد.
شناسایی جا افتادگی: اقلام جا افتاده در بین اطلاعات پیاپی به طور خودکار قابل تعیین است.
متصل کردن و ادغام: برای ترکیب و تطبیق اطلاعات، می توان تمام یا بخشهایی از اطلاعات دو یا چند فایل جداگانه را بهم متصل یا در هم ادغام کرد.
نمونه گیری: نمونه هایی از اطلاعات را می توان انتخاب و بررسی کرد.
مرتب کردن: اطلاعات را می توان روی هر فیلد اطلاعات مورد نظر ، منظم کرد.
طبقه بندی کردن: اطلاعات زیاد را می توان بر اساس مشخصه های مورد نظر، طبقه بندی کرد تا بررسی آن ساده شود.
تلخیص: اطلاعات را می توان با ساختارهای متفاوتی نمایش داد تا تا روندهای مورد نظر بررسی شود.
– تجمیع: جمع فیلدهای عددی به سادگی و با دقت و سرعت زیاد قابل محاسبه است.

2-3-7خطرهای استفاده از فناوری اطلاعات ( گلایم، 1385،381-380 )

2-3-7-1 خطرهای ذاتی فناوری اطلاعات
در استفاده از وسائل کامپیوتری، اشکالات ذاتی متعددی وجود دارد که برخی از آنها بشرح ذیل می باشد:
مشکل سال 2000 نمونه ای از مشکلاتی است که می تواند در آینده هم پیش آید، این مشکل در نتیجه صرفه جویی در ثبت دو رقمی شماره سال میلادی بجای چهار رقم در سالهای قبل از 2000 میلادی، ایجاد شد. هزینه بسیار بالایی برای بررسی و حذف این خطر صرف شد. در تاریخ های دیگری هم ممکن است مشکلات مشابهی ایجاد شود.
ویروس کامپیوتری یک برنامه کامپیوتری است که هنگام اتصال به شبکه های کامپیوتری یا هنگام دریافت اطلاعات یا برنامه از طریق

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله درمورد سیستم کار، پردازش اطلاعات، گروه کنترل Next Entries منبع مقاله درمورد شورای شهر، امور مالی، گزارشهای مالی