منبع مقاله درمورد ورزشکاران، بیومکانیک، آنتروپومتریک، مبانی نظری

دانلود پایان نامه ارشد

کیکبوکسینگ صورت گرفته است (6). و همچنین پیرامون متغیرهای روانشناختی ورزشکاران کیکبوکسینگ و ووشو پژوهش معتبری توسط محقق یافت نگردید. لذا با توجه به مواردی که اشاره شد و با استناد به مبانی نظری و پیشینه تحقیق؛ محقق در پی یافتن پاسخ به این پرسش است که:
آیا بین متغیرهای آنتروپومتریکی، بیومکانیکی و روانی ورزشکاران مرد نخبه جوان و بزرگسال در رشتههای رزمی کیکبوکسینگ و ووشو تفاوت وجود دارد؟

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق
درصد بالایی از جوانان مستعد کشور میتوانند پشتوانهای ارزشمند جهت کسب مقامهای قهرمانی در رشتههای مختلف ورزشی در جهان باشند، اما با توجه به محدود بودن امکانات و تجهیزات ورزشی که قادر به پاسخگویی تمام نیازهای جوانان نمیباشد و همچنین با توجه به اینکه در کشور ما انتخاب ورزشکاران بر مبنای آزمایش و خطا صورت میگیرد، به منظور جلوگیری از اتلاف وقت، سرمایه و به هدر رفتن استعدادها و تلاشهای بیحاصل دستاندرکاران، انجام تحقیقات و مطالعه پیرامون عوامل اثرگذار امری مهم به نظر میرسد. بهتر است تا از طریق تعیین ملاکهایی، بهترین و مناسبترین افراد شناخته شوند و با برنامهریزی صحیح آنها را در راه رسیدن به سکوی قهرمانی هدایت کرد. انجام این تحقیقات دارای اهمیت و ارزش است زیرا نه تنها در تعیین یک مرجع جهت کشف زودهنگام استعدادها میتوان از آن کمک گرفت بلکه تأثیر هر رشته ورزشی را بر تیپ بدنی و نیز سایر متغیرهای بیومکانیکی میتوان مشاهده کرد. مطالعه قالب انسان ابزار مفیدی برای انتخاب استعداد زودهنگام و ارزیابی برنامه تمرینی میباشد. دانستن شاخصها و ویژگیهای افراد میتواند به مربیان، ورزشکاران و متخصصین این رشته ورزشی کمک کند که برای رسیدن به قلهی رفیع قهرمانی میبایستی دارای چه ویژگیهای آنتروپومتریکی و جسمانی باشند (35). بنابراین شناخت علل و عوامل مؤثر در عملکرد بالای قهرمانان ورزشی در صحنههای بینالمللی ضرورت پیدا میکند (3).
در این راه به دلیل اهمیت کشف استعداد ورزشی، تأثیر تیپ بدنی در عملکرد ورزشی، و نبود تعریف مناسبی از شکلشناسی ورزشکاران رشتههای رزمی به تفکیک، لازم است که تحقیقی صورت پذیرد که امکان تهیه یک مرجع آنتروپومتریکی، بیومکانیکی و روانشناختی مشخص برای ورزشکاران کیکبوکسینگ و ووشو را فراهم آورد. چون در کشور تاکنون تحقیقی در این زمینه روی مردان کیکبوکسر و ووشوکار صورت نگرفته است، انجام این گونه تحقیقات ضروری به نظر میرسد. ضرورت این تحقیق را میتوان مشخص شدن وضعیت ووشوکاران و کیکبوکسرها به لحاظ متغیرهای آنتروپومتریکی، بیومکانیکی و روانشناختی دانست. ضرورت اصلی و عمده این تحقیقات کمک به مربیان است که در سطوح مختلف ورزشی فعالیت دارند تا بهترین و مناسبترین افراد را از نظر ویژگیهای بدنی و روانی جهت آموزش انتخاب نمایند. دستاندرکاران امر ورزش و تربیت بدنی معتقدند که آمادگی جسمانی بالاتر توأم با مهارتهای روانی مطلوبتر برای رسیدن به اوج قهرمانی لازمهی هر ورزشی است. شناخت ویژگیهای جسمانی و شاخصهای اجرای مهارت به طور قطع بر عملکرد ورزشکاران تأثیر میگذارند. با این همه، تحقیقات آنتروپومتریکی (4،13) و بیومکانیکی (6) روی ورزشکاران رزمی محدود میباشد. و همچنین پیرامون متغیرهای روانشناختی ورزشکاران کیکبوکسینگ و ووشو پژوهش معتبری توسط محقق یافت نگردید. پیکرسنجی بهعنوان اولین گام جهت سرمایهگذاری روی قهرمانان ملی و رسیدن به پیروزی در مسابقات بینالمللی باید در برنامههای آموزشی لحاظ گردد.
1-4- فرضیههای تحقیق
1-4-1- فرض کلی
بین متغیرهای آنتروپومتریکی (ترکیب بدن و تیپ بدنی)، بیومکانیکی (استقامت عضلانی، قدرت، چابکی، انعطافپذیری، تعادل و توان انفجاری) و روانی (مهارتهای روانی) ورزشکاران مرد نخبه جوان و بزرگسال رشتههای کیکبوکسینگ و ووشو تفاوت وجود دارد.
1-4-2- فرضیات اختصاصی
1- بین متغیرهای آنتروپومتریکی ترکیب بدن و تیپ بدنی کیکبوکسرهای مرد نخبه جوان و بزرگسال، و ووشوکاران مرد نخبه جوان و بزرگسال تفاوت وجود دارد.
2- بین متغیرهای بیومکانیکی استقامت عضلانی، قدرت، چابکی، انعطافپذیری، تعادل و توان انفجاری کیکبوکسرهای مرد نخبه جوان و بزرگسال، و ووشوکاران مرد نخبه جوان و بزرگسال تفاوت وجود دارد.
3- بین مهارتهای روانی کیکبوکسرهای مرد نخبه جوان و بزرگسال، و ووشوکاران مرد نخبه جوان و بزرگسال تفاوت وجود دارد.
1-5- اهداف تحقیق
1-5-1- هدف کلی
مقایسه منتخبی از متغیرهای آنتروپومتریکی (ترکیب بدن و تیپ بدنی)، بیومکانیکی (استقامت عضلانی، قدرت، چابکی، انعطافپذیری، تعادل و توان انفجاری) و روانی (مهارتهای روانی) ورزشکاران مرد نخبه جوان و بزرگسال رشتههای کیکبوکسینگ و ووشو.
1-5-2- اهداف اختصاصی
1- مقایسه متغیرهای آنتروپومتریکی ترکیب بدن و تیپ بدنی کیکبوکسرهای مرد نخبه جوان و بزرگسال، و ووشوکاران مرد نخبه جوان و بزرگسال
2- مقایسه متغیرهای بیومکانیکی استقامت عضلانی، قدرت، چابکی، انعطافپذیری، تعادل و توان انفجاری کیکبوکسرهای مرد نخبه جوان و بزرگسال، و ووشوکاران مرد نخبه جوان و بزرگسال
3- مقایسه مهارتهای روانی کیکبوکسرهای مرد نخبه جوان و بزرگسال، و ووشوکاران مرد نخبه جوان و بزرگسال
1-6- قلمرو تحقیق
1-6-1- محدوده تحت کنترل
جنسیت آزمودنیها: آزمودنیهای این تحقیق را مردان تشکیل میدادند.
سن آزمودنیها: افراد 35–14 سال بهعنوان آزمودنی برای شرکت در این تحقیق انتخاب شدند.
کیکبوکسر بودن و ووشوکار بودن آزمودنیها: این تحقیق فقط روی ورزشکاران رشتهی کیکبوکسینگ و ووشو انجام شد.
1-6-2- محدودیتهای خارج از کنترل
کنترل وضعیت روحی آزمودنیها در حین اندازهگیری خارج از توانایی محقق بود.
کنترل ساعت خواب آزمودنیها: از آزمودنیها خواسته شده بود که شب قبل از آزمون ساعت 11 شب بخوابند تا به حد کافی استراحت کرده باشند ولی اینکه آیا آنها این موضوع را رعایت کردهاند یا نه تحت کنترل محقق نبود.
تغذیه آزمودنیها: از آزمودنیها خواسته شده بود که شب قبل از آزمون شام سبک خورده و از خوردن غذاهای چرب و عطشزا بپرهیزند ولی اینکه آیا آنها این موضوع را رعایت کردهاند یا نه تحت کنترل محقق نبود.
فعالیت آزمودنیها: از آزمودنیها خواسته شد که روز قبل از آزمون فعالیت بدنی شدید انجام ندهند.
1-7- تعریف واژههای کلیدی 1. تعریف مفهومی 2. تعریف عملیاتی
آنتروپومتری
تکنیک طبقهبندی برای اندازهگیری بدن انسان است (36،37).
در این تحقیق منظور از آنتروپومتری، اندازهگیری قد، وزن، طول، عرض، محیط اندامها و چربی زیرپوستی برای تعیین سوماتوتایپ (تیپ بدنی) و ترکیب بدن آزمودنیها میباشد (38،39).

بیومکانیک
بیومکانیک یکی از شاخههای علوم بشری است که انسان را در درک و شناخت قوانین فیزیکی حاکم بر عملکرد جسمانی موجودات زنده یاری میکند (37).
در این تحقیق منظور از بیومکانیک اندازهگیری استقامت عضلانی، قدرت، چابکی، انعطافپذیری، تعادل و توان انفجاری میباشد.

متغیرهای روانی
مجموعه خصوصیات روانی ورزشکار است که غیر قابل مشاهده بوده ولی بر رفتار حرکتی وی اثر میگذارند (40).
در این تحقیق منظور از متغیرهای روانی اندازهگیری مهارتهای روانی (هدف گزيني، اعتماد به نفس، تعهد، واكنش به استرس، آرميدگي، كنترل ترس، نيروبخشي، تمركز، تمركز دوباره، تصويرسازي، تمرين ذهني و طرح مسابقه) ورزشکاران میباشد.

ورزشکاران نخبه
ورزشکارانی که داراي يکی از مقامهای ملی، آسيايی، جهانی و المپيک هستند (41).
در این تحقیق تعریف مفهومی و عملیاتی یکسان است.
کیکبوکسینگ
کیکبوکسینگ نسبتاً یک ورزش جوان میباشد که از کاراته به وجود آمده است. ساختار آن عناصری از ورزشهای کاراته، تکواندو و بوکس را شامل میشود (5).
کیکبوکسینگ شامل گرایشهای متنوعی میباشد که عبارتند از: سمیکنتاکت16، لایتکنتاکت17، فولکنتاکت18، لوکیک19، تای کیکبوکسینگ20، فرمِ موزیکال21 و ایروبیک22 (5). در این تحقیق منظور از کیکبوکسینگ، لوکیک میباشد.

ووشو
ووشو که تحت عنوان کانگفو نیز شناخته میشود یک هنر رزمی با قدمت هزار ساله است که خاستگاه آن کشور چین میباشد (4). درواقع ووشو مجموعهای از انواع هنرهای رزمی کشور چین را شامل میشود (19).
ووشو در مسابقات در دو بخش تالو23 و ساندا24 ارائه میگردد. زمینه تالو عبارت است از اجرای فرمهای سنتی چینی به صورت زیبا به همراه حرکات آکروباتیک. زمینه ساندا عبارت است از مبارزه آزاد بر روی سکو با استفاده از دستان و پاها و زیرگیری (42). در این تحقیق منظور از ووشو، ساندا میباشد.

فصل دوم
مبانی نظری و پیشینه تحقیق
2-1- مقدمه
در این فصل، در بخش مبانی نظری ابتدا مفهوم ترکیب بدن، سوماتوتایپ و روشهای اندازهگیری آن مورد بررسی قرار گرفته است. سپس در مورد متغیرهای بیومکانیکی و برخی از آزمونهای مورد استفاده برای اندازهگیری آنها توضیحاتی ارائه شده و پس از آن به زمینههای نظری مربوط به روانشناسی ورزش و خصوصاً مهارتهای روانی اشاره میشود. بعد از آن تاریخچه دو رشته کیکبوکسینگ و ووشو آورده شده و در ادامه مطالب فصل، در بخش پیشینهی تحقیق به مطالعاتی که در داخل و خارج از کشور مرتبط با موضوع تحقیق انجام شده است، اشاره میشود.
2-2- ترکیب بدن
در رشته کینآنتروپومتری25 (سنجش حرکت انسان) (حرکت= kin، انسان= anthropo و سنجش= metry)، زیرشاخهای وجود دارد که ترکیب بدن نامیده میشود. ترکیب بدن واژهای است که به عناصر بدن انسان اشاره دارد. ترکیب بدن میتواند به مقادیر اجزای اصلی سازنده بدن در سطح زیرمیکروسکوپی (اتمها و مولکولها) یا در سطح میکروسکوپی (سلولها) و یا در سطح ماکروسکوپی (بافتها و کل بدن) اشاره داشته باشد. در فیزیولوژی ورزشی، ترکیب بدن اغلب به معنای تقسیم بدن به یک مدل دو جزئی توده بدون چربی و توده چربی میباشد (43).
هدف روشهای فراوان سنجش ترکیب بدن، تعیین وزن مطلوب یک فرد است. برخی از این روشها (برای مثال چارتهای سن- وزن- قد) به تنهایی ترکیب بدن را نشان نمیدهند، اما این فرضیه را مطرح میکند که وزن بیش از حد به ازای یک قد و سن معین، نشانهی چربی اضافی است. وزن مطلوب را میتوان با آزمایش ترکیب بدن تا با آزمایش چارتهای استاندارد سن- وزن- قد، رواتر ارزیابی کرد. برای مثال، توده خالص بدن ورزشکاران عضلانی میتواند 30 درصد بیشتر از میانگین وزن بدن با توجه به قد آنان باشد که در جدولهای سن- وزن- قد استاندارد ارائه شده است. بدیهی است این ورزشکاران عضلانی نباید به عنوان افراد دارای اضافه وزن طبقهبندی شوند. بنابراین، فراتر رفتن بدن از مقدار میانگین، اگر ناشی از سنگینتر بودن توده خالص بدن مانند عضله باشد تا بافت چربی، معنای کاملاً متفاوتی دارد. مثال دیگر، مربوط به مربیان بیسبال لیگ برتر است که وزنشان تقریباً به اندازه میانگین وزن بازیکنان بیسبال لیگ برتر است. با وجود این، ارزیابیهای ترکیب بدنی آنها نشان داد که مربیان 4/6 کیلوگرم کمتر بافت خالص دارند تا بازیکنان. این بدان معنی است که درصد چربی بدن مربیان بیسبال معادل 20 درصد و درصد چربی بازیکنان لیگ برتر، 6/12 درصد است. بنابراین، سنجش ترکیب بدن نسبت به سنجش وزن بدن، روش رواتری برای تعین وزن مطلوب بهشمار میرود (43).
در مطالعه روشهای گوناگون تعیین ترکیب بدن، باید به خاطر داشت هیچ روش مستقیمی برای سنجش کل چربی موجود در بدن فرد زنده وجود ندارد و همه روشها جنبهی فرضی دارند. یک روش مطمئن، مخلوط کردن بدن و سپس تجزیه و تحلیل شیمیایی اجزای تشکیلدهندهی آن است. بدیهی است این روش، روشی پیچیده و آسیبزا است. جسدهای انسانی بسیار کمی از راه استخراج شیمیایی چربیها برای ارزیابی مستقیم ترکیب بدن، تجزیه و تحلیل شدهاند. همه روشهای ترکیب بدنی که در بدن موجود زنده انجام میشوند، غیرمستقیم برآورد میشوند که در دامنه وسیعی از قیمتها و مهارتها قرار دارند (43).
بدن انسان را میتوان به مدلهای جزئی طبقهبندی کرد. هر چند معمولاً فیزیولوژیستها، از مقیاسی به نام “استاندارد طلایی” موسوم به وزنکشی زیر آب برای پیشبینی درصد چربی بد

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله درمورد ورزشکاران، بیومکانیک، آنتروپومتریک، سوماتوتایپ Next Entries منبع مقاله درمورد سوماتوتایپ، درصد چربی بدن، آنتروپومتریک، ورزشکاران