منبع مقاله درمورد ناگویی هیجانی، رضایت زناشویی، خودکارآمدی

دانلود پایان نامه ارشد

قرار گرفتند. گروه آزمایش در 10 جلسه زوجدرمانی مبتنی بر رویکرد شناختیرفتاری شرکت کردند. نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که کاربرد تکنیکهای مبتنی بر نظریههای شناختی-رفتاری میزان صمیمیت و صمیمیت عاطفی-جنسی زوجین را افزایش داده است .
– پژوهشی با عنوان ناگویی هیجانی و مشکلات بین شخصی، توسط بشارت (1386) بر روی 357 دانشجو از رشته های مختلف دانشگاه تهران از طریق نمونه گیری تصادفی طبقه ای صورت گرفت. یافته ها نشان دادند که ناگویی هیجانی با مشکلات بین شخصی همبستگی مثبت معنادار دارد. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که مولفه های ناگویی هیجانی میتوانند مشکلات بین شخصی دانشجویان در زمینه های قاطعیت، مردم آمیزی، صمیمیت و مسؤلیت پذیری را پیش بینی کنند.
– رستمی (1380) دلبستگی نوجوانان به والدین و همسالان و رابطه ی آن را با آلکسیتیمیا در بین یک جمعیت 100 نفر از والدین و 100 نفر از همسالان کودکان شان به صورت نمونه گیری در دسترس بررسی کرد. از بین مجموعه متغیرهای دلبستگی به همسالان و والدین دو متغیر اعتماد به والدین و رابطه گرم و صمیمی با والدین بیشترین نقش را در پیش بینی آلکسیتیمیا افراد داشت.
– پژوهش مالیس، وین هیل و رودیک110 (1999؛ به نقل از کیقبادی، 1380) این پژوهش بر روی والدین (مادران) و نوجوانان 13-15 سال به صورت نمونه گیری خوشه ای مرحله ای انجام گرفته بود. نتایج نشان داد که آلکسیتیمیا با شدت دلبستگی به مادر همبستگی مثبت دارد. نوجوانانی که در گروه های دارای دلبستگی بالا به مادر طبقه بندی شده بودند در مقایسه با همکلاسیهایشان که در گروه های دارای دلبستگی پایین به مادر قرار گرفته بودند؛ آلکسیتیمیا (ناتوانی در ابراز هیجان) کمتری را در ارتباط با دیگران داشتند.
پیشینه تحقیق در جهان
-كاپر من و لاكس111(2014) معتقدند بین شادکامی و رضایت زناشویی و پنج عامل شخصیت هستند رابطه معنادار وجود دارد. بین شادکامی و رضایت زناشویی رابطه منفی وجود دارد. بین شادکامی و روانرنجوری رابطه معنادار نبود.
-امیری و همکاران(2014) در پژوهشی به بررسی شادکامی و سبک های ارتباطی در رضایت زناشویی در دانشجویان متاهل دانشگاه های دولتی تهران پرداختند. آزمودنی ها متشکل از 100 نفر(50زوج) بودند. یافته ها نشان داد شادکامی رابطه منفی و معنی داری با رضایت زناشویی دارد . همچنین مشخص شد که سبک های ارتباطی انتظار ترک و اجتناب متقابل رابطه معنی داری با رضایت زناشویی دارد.
-محمدزاده ابراهيمي و فرهاد برجعلي(2012) دريافتند كه ازدواجهايي از پايداري و صلابت برخوردارند كه هنگام شروع زندگي مشترك،ويژگي هاي شخصيتي زوج ها مشابه باشد .تشابه شخصيت منجر به تعادل و روابط نسبتا خوب و موفق مي شود. نتایج نشان داد بين مشابه بودن در خوشايندي و برون گرايي بارضايت زناشويي رابطه ي معنا داري وجود دارد و بين مكمل بودن در عامل شادکامی با رضایت زناشويي رابطه منفي وجود دارد.
-کوردوا و همکاران112(2013)، توانایی تشخیص و ابراز هیجان ها، صمیمیت و رضایت زناشویی را مورد بررسی قرار دادند. نمونه شامل 92زوج متاهل بود. نتایج حاکی از آن بود که توانایی تشخیص و توانایی ابراز هیجان ها با سازگاری زناشویی توسط صمیمیت تعدیل شد.
-سويني113 و همكاران (2009). به بررسي رضایت زناشویی، شادکامی و بهزيستي رواني ذهني در ميان دانشجويان پرداخت . وي مشاهده كرد دانشجوياني كه رضایت زناشویی كمي دارند از بهزيستي رواني كمتري برخوردار هستند. وي عواملي مانند عزت نفس، نشانه هاي افسردگي، نگرش به تحصيل و ارزيابي از هدف هاي آموزشي و تربيتي را از عوامل مهم بهزيستي رواني مي داند.
-كريد114 و همكاران(2010). به بررسی رابطه بین بهزیستی روانی، شادکامی و ناگویی هیجانی در بین دانشجویان متاهل پرداخت. نتایج پژوهش او نشان داد که بین شادکامی و ناگویی هیجانی رابطه معناداری و منفی وجود دارد. بین بهزیستی روانی و ناگویی رابطه معنادار نبود.
-شوارزر115 و فاچس116 (2012) در پژوهشی که تحت عنوان رابطه خودکارآمدی با خودبازبینی و ارتباط آن با ناگویی هیجانی در بین زوجین انجام دادند ، نشان دادند که بین خودکارآمدی و خودبازبینی رابطه مثبت وجود دارد .
-گادیانو و هربرت117 (2012) در پژوهش خود تحت عنوان خودکارآمدی جنسی و ناگویی هیجانی و خودبازبینی را در موقعیتهای اجتماعی را در بین زوجین بررسی کردند. نتایج نشان داد تغییرات در ناگویی هیجانی و خودبازبینی به شدت با تغییرات موقعیت های اجتماعی همخوان است.
-اولسون (2010) برای مطالعه ناگویی هیجانی و شادکامی با رضایت زناشویی در مديران شركت، گروه کوچکی از كاركنان مرد را انتخاب و برنامه خلاصه شده را بر روی آنها اجرا کرد. وی با استفاده از یک طرح شبه تجربی، اندازه های قبل و بعد از مداخله را برای آزمودنی ها جمع آوری کرد و با استفاده از تحلیل واریانس نشان داد که سبک های ابراز هیجان و شادکامی با رضایت زناشویی در مديران مرد رابطه مستقيم و معناداري با هم دارند.
-گراهام118 (2010) در پژوهش خود تحت عنوان ناگویی هیجانی و هیجان خواهی با رضایت زناشویی كاركنان نساجي و كاركنان شركت هاي مواد غذايي نشان دادند بین ناگویی هیجانی و هیجان خواهی و همچنین بین خودکارآمدی با رضایت زناشویی رابطه معناداری وجود دارد.
-در پژوهش هيكمن119 و همكاران ( 2012) بر روي تاثير آموزش هاي غني سازي در رضايت مندي زناشويي، صميميت زناشويي سي و هفت زوج شركت كننده در دو برنامه ي غني سازي و الگوي ديگري از غني سازي با عنوان ماجراجويي120، قبل و بعد از شركت در گروه ها توسط پرسش نامه ي صميمت وارينگ121 (WIQ) مورد بررسي قرار گرفت. نتايج مطالعه نشان داد، ارتباط بين فردي زوج هاي هر دو گروه، بهبود معناداري در مقايسه با گروه كنترل داشت و شركت كنندگان در دو گروه آزمايشي تفاوت معناداري در بهبود رضايت مندي زناشويي نداشتند.
– جوهونی122 (2010) در پژوهش، خود تحت عنوان رابطه بین آلکسیتیمیا و خودکارآمدی در بین دانشجویان نشان داد؛ دانشجویانی که از خودکارآمدی ضعیفی برخوردارند؛ در بیان هیجانات خود با مسایل زیادی روبه رو هستند و این مسأله در دختران بیشتر دیده شده است.
– بال123 (2008) در پژوهشی به بررسی رابطه بین برانگیختگی عاطفی و تفکرات غیرمنطقی با ناگویی هیجانی بین دانشجویان دختر و پسر (765=N) پرداخت. نتایج پژوهش نشان داد افرادی که تفکرات غیر منطقی بالایی دارند؛ دارای آشفتگی هیجانی بیشتری و شادکامی کمتری هستند. او همچنین دریافت در دانشجویانی که تفکرات غیر منطقی وجود دارد؛ طرحواره های ناسازگار با نداشتن خویشتن داری و برخی نشانه های اختلالات روانی رابطه معناداری دارد.
– پیرو124 (2006) در یک مطالعه رابطه بین شرایط اقتصادی – اجتماعی، اضطراب و ناگویی هیجانی افراد را در 5 کشور (فرانسه، انگلستان، ایتالیا، اتریش، یونان ) بررسی کرد. در این بررسی 10900 نفر شرکت کردند که نیمی از آنان را زنان تشکیل می دادند. او دریافت که سن، سلامتی و ناگویی هیجانی به طور قوی با اضطراب و رضایت كلي افراد در ارتباط هستند و این رابطه معکوس است.
– لیپورمرسکی125 و همکاران (2005) در پژوهش خود بر روی دانشجویان (2300=N) شهر اوکلاهاما به میزان بررسی رابطه ناگویی هیجانی و سازگاری با موقعیت های زندگی پرداختند. آنها معتقدند که به طور کلی افراد شاد به شرایط و اتفاقات به شیوه مثبت و سازگارانه تری پاسخ می دهند از این رو ناگویی هیجانی کمتری تجربه می کنند. و دارای سطح استرس کمتر و سیستم ایمنی قوی تر و خلاق تری از افراد ناشاد هستند. بنابراین افراد شاد به شرایط اتفاقات به شیوه مثبت تر و سازگارانه تری پاسخ می دهند. شادی امری مسری است یعنی شادی یک فرد می تواند در دیگران نیز شادی پدید آورد و زندگی را دلپذیرتر سازد.
-کافتسیوس126 (2001) بر مطالعه ایی برروی چهل زوج ،آثار دلبستگی و الگوهای همبسته تنظیم هیجان در ارتباطات نزدیک را بررسی کرد .توضیحات چهرهای شرکت کنندهها ضبط میشد و هر یک از زوجها در ادامه حالت چهره ی شریک زندگی خود را توصیف میکردند.نتایج نشان داد که تفاوتهای پیش بینی شده در تنظیم هیجان بین سبک های دلبستگی ایمن و نا ایمن ،تنها با توجه به عواطف منفی یافت شد.مشاهده گران مستقل نیز مردهایی با دلبستگی ناایمن را در توصیف هیجان ها در مقایسه با مردان با دلبستگی ایمن ، ناتوان تر یافتند.
– آدام و کینگراس127 (1982) ، به بررسی اثر بخشی یک برنامه غنی سازی ازدواج در افزایش صمیمیت زوج های متاهل پرداختند . نتایج نشان دهنده تاثیر برنامه غنی سازی بر صمیمیت و تغییر جهت فکری زوجین بود . همچنین نتایج نشان داد که برنامه می تواند به زوج ها در بهبود ارتباطات کمک کرده حتی به تغییر تصمیم آنان از طلاق به ادامه زندگی کمک کند .

3-1- مقدمه
در این فصل رو شناسی پژوهش بررسی می شود و روش تحقیق، جامعه آماری، حجم نمونه و نحوه ی گزینش آنها، ابزارهای جمـع آوری اطـلاعات و روش هـای تـجزیه و تحلیل داده ها بیان می گردد.

3-2- روش پژوهش
اين پژوهش از نوع پژوهش همبستگي128 است. این روش به دنبال بررسی میزان تغییرات یک یا چند عامل ، در یک يا چند عامل دیگر است (خلعتبری، 1385 ). هدف از تحقيق همبستگي عبارت است ازدرك الگوهاي پيچيده رفتاري از طريق مطالعه همبستگي بين اين الگوها و متغيرها است كه فرض شده است ؛كه بين آنها رابطه وجود دارد. روش همبستگي اين مزيت را دارد كه به محقق اجازه مي دهد احتمال ارتباط چند متغير پيش بين با متغير ملاك مورد پژوهش قرار گيرد ( دلاور ،‌1389).

3-3- جامعه آماری
جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانشجویان متاهل دانشگاه های آزاد استان گیلان (10054=N) در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری می باشد که در نیمسال دوم سال تحصیلی 92-93 مشغول به تحصیل بودند. لازم به ذکر است که حداقل 2سال از زندگی مشترک آن ها گذشته است. درضمن اطلاعات مربوط به جامعه پژوهش برمبنای گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان ارائه شده است.

3-4- نمونه و روش نمونهگیری
روش نمونه گیری در پژوهش حاضر خوشهای تصادفی است .در این روش واحد نمونه گیری فرد نیست بلکه گروه است.هدف این نمونه گیری این است که خوشه ها همگن و افراد در آن خوشه ها ناهمگن تر باشند (خلعتبری ، 1385) روش تصادفی طبقه ای مستلزم دانش و آگاهی قبلی درباره تعداد یا نسبت اعضای جامعه در طبقه های مختلف است که احتمالاً از سرشماری به دست می آیند؛ بنابراین، آگاهی لازم و مناسبی درباره تعداد مردان و زنان در گروه های مختلف سنی و مانند آن وجود دارد. در انتخاب نمونه اعضا به صورت تصادفی از طبقه ها و لایه های مختلف انتخاب می شوند.(دلاور،1389) با توجه به حجم جامعه یعنی 10054 نفر عدد پیشنهادی جدول نمونه گیری مورگان 365 نفر بود. پژوهشگر با توجه به احتمال عدم همکاری یا مخدوش بودن تعدادی از پرسشنامه ها 55نفر به این تعداد اضافه کرد. بنابر این تعداد نمونه به 420 نفر (210 زوج) افزایش یافت. ابتدا از 17 واحد دانشگاهي داراي دانشجوي متأهل، 3 واحد به صورت تصادفي انتخاب گرديد كه عبارتند از دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، لاهیجان و آستارا و در مجموع از هر واحد به طور متوسط،به صورت تصادفي تعداد 3127 واحد متأهلي برگزيده شد و در نهايت از ميان واحدهای برگزيده، 264 زوج داوطلب شركت در پژوهش ،مورد شناسايي و پذيرش قرار گرفت ،و در نهایت از این تعداد ،به علت مخدوش بودن تعدادی از پرسشنامه ها و عدم تحویل به موقع، تعدادی از پرسش نامه ها از فرایند پژوهش کنار گذاشته و اطلاعات 396 پرسشنامه در قالب 198 زوج برای تحلیل نهایی وارد نرم افزار spss21 شد.

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد کاربری اراضی، کلان شهر تبریز، مدیریت شهری Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد عدالت اجتماعی، اوقات فراغت، روستا- شهر