منبع مقاله درمورد مواد مخدر

دانلود پایان نامه ارشد

کل
فراواني
درصد
افقي
درصد
کل
فراواني
درصد
افقي
درصد
کل
فراواني
درصد
کم
16
4/44
7/2
18
50
3
2
6/5
3/0
36
6
متوسط
28
9/9
6/4
212
6/74
4/35
44
5/15
3/7
284
3/47
زياد
10
6/3
7/1
182
65
3/30
88
4/31
7/14
280
7/46
کل
54
9
412
7/68
134
3/22
600
100

جدول 29-2-5- نشان مي دهد که 3/18 درصد از پاسخگويان داراي همنشيني کم با دوستان بزهکار، 7/62 درصد داراي همنشيني متوسط و 19 درصد داراي همنشيني زياد بودهاند. در بين افراد داراي همنشيني کم با دوستان بزهکار، 1/9 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي کم، 4/56 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي متوسط و 5/34 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي زياد هستند. در بين افراد داراي همنشيني متوسط با دوستان بزهکار، 9/5 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي کم، 75 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي متوسط و 1/19 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي زياد هستند. در بين افراد داراي همنشيني زياد با دوستان بزهکار، 3/19 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي کم، 6/59 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي متوسط و 1/21 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي زياد مي باشند. هرچه ميزان همنشيني با دوستان بزهکار بيشتر مي شود، ميزان مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي کاهش مي يابد.

جدول شماره 29-2-5: توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس ميزان همنشيني با دوستان بزهکار و مهارتهاي اجتماعي و ارتباطي

همنشيني با دوستان بزهکار
مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي

کل

کم
متوسط
زياد

فراواني
درصد
افقي
درصد
کل
فراواني
درصد
افقي
درصد
کل
فراواني
درصد
افقي
درصد
کل
فراواني
درصد
کم
10
1/9
7/1
62
4/56
3/10
38
5/34
3/6
110
3/18
متوسط
22
9/5
7/3
282
75
47
72
1/19
12
376
7/62
زياد
22
3/19
7/3
68
6/59
3/11
24
1/21
4
114
19
کل
54
9
412
7/68
134
3/22
600
100

جدول 30-2-5- نشان مي دهد که 14 درصد از پاسخگويان داراي نظارت کم والدين، 4/53 درصد داراي نظارت متوسط و 6/32 درصد داراي نظارت زياد والدين بوده اند. در بين افراد داراي نظارت کم والدين، 4/21 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي کم، 7/66 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي متوسط و 9/11 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي زياد هستند. در بين افراد داراي نظارت متوسط والدين، 4/9 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي کم، 9/71 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي متوسط و 8/18 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي زياد هستند. در بين افراد داراي نظارت زياد والدين، 1/3 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي کم، 3/64 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي متوسط و 6/32 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي زياد مي باشند. هرچه نظارت والدين بر فرزندان بيشتر مي شود، ميزان مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي افزايش مي يابد.

جدول شماره 30-2-5: توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس ميزان نظارت والدين بر فرزندان و مهارتهاي اجتماعي و ارتباطي

نظارت والدين
بر فرزندان
مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي

کل

کم
متوسط
زياد

فراواني
درصد
افقي
درصد
کل
فراواني
درصد
افقي
درصد
کل
فراواني
درصد
افقي
درصد
کل
فراواني
درصد
کم
18
4/21
3
56
7/66
3/9
10
9/11
7/1
84
14
متوسط
30
4/9
5
230
9/71
4/38
60
8/18
10
320
4/53
زياد
6
1/3
1
126
3/64
21
64
6/32
6/10
196
6/32
کل
54
9
412
7/68
134
3/22
600
100

جدول 31-2-5- نشان مي دهد که 13 درصد از پاسخگويان در طول يک سال گذشته(يک سال منتهي به زمان پر کردن پرسشنامه) هرگز رانندگي خطرناک نداشته اند، 40 درصد، يک يا دو بار رانندگي خطرناک را تجربه کرده، 3/36 درصد بعضي اوقات و 7/10 درصد بيشتر اوقات رانندگي خطرناک داشته اند. در بين افرادي که هرگز تجربه رانندگي خطرناک نداشته اند، 3/10 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي کم، 2/69 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي متوسط و 5/20 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي زياد هستند. در بين افرادي که يک يا دو بار رانندگي خطرناک داشته اند، 7/6 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي کم، 5/67 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي متوسط و 8/25 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي زياد هستند. در بين افرادي که بعضي اوقات رانندگي خطرناک داشته اند، 2/9 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي کم، 6/70 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي متوسط و 2/20 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي زياد هستند. در بين افرادي که بيشتر اوقات رانندگي خطرناک داشته اند، 6/15 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي کم، 6/65 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي متوسط و 8/18 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي زياد ميباشند.

جدول شماره 31-2-5: توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس ميزان رانندگي خطرناک و مهارتهاي اجتماعي و ارتباطي

رانندگي
خطرناک
مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي

کل

کم
متوسط
زياد

فراواني
درصد
افقي
درصد
کل
فراواني
درصد
افقي
درصد
کل
فراواني
درصد
افقي
درصد
کل
فراواني
درصد
هرگز
8
3/10
3/1
54
2/69
9
16
5/20
7/2
78
13
يک يا دو بار
16
7/6
7/2
162
5/67
27
62
8/25
3/10
240
40
بعضي اوقات
20
2/9
3/3
154
6/70
7/25
44
2/20
3/7
218
3/36
بيشتر اوقات
10
6/15
7/1
42
6/65
7
12
8/18
2
64
7/10
کل
54
9
412
7/68
134
3/22
600
100

جدول 32-2-5- نشان مي دهد که 39 درصد از پاسخگويان در طول يک سال گذشته(يک سال منتهي به زمان پر کردن پرسشنامه) هرگز رفتار خشونت آميز انجام نداده اند، 4/53 درصد، يک يا دو بار، 7 درصد بعضي اوقات و 6/0 درصد بيشتر اوقات رفتار خشونت آميز انجام داده اند. در بين افرادي که هرگز رفتار خشونت آميز انجام نداده اند، 6/2 درصد داراي مهارتهاي اجتماعي و ارتباطي کم، 8/65 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي متوسط و 6/31 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي زياد هستند. در بين افرادي که يک يا دو بار رفتارهاي خشونت آميز انجام داده اند، 5/12 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي کم، 2/71 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي متوسط و 2/16 درصد داراي مهارتهاي اجتماعي و ارتباطي زياد هستند. در بين افرادي که بعضي اوقات رفتارهاي خشونت آميز انجام داده اند، 19 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي کم، 7/66 درصد داراي مهارتهاي اجتماعي و ارتباطي متوسط و 3/14 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي زياد هستند. در بين افرادي که بيشتر اوقات رفتارهاي خشونت آميز انجام داده اند، 50 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي متوسط و 50 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي زياد مي باشند.

جدول شماره 32-2-5: توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس ميزان رفتار خشونت آميز و مهارتهاي اجتماعي و ارتباطي

رفتار
خشونت آميز
مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي

کل

کم
متوسط
زياد

فراواني
درصد
افقي
درصد
کل
فراواني
درصد
افقي
درصد
کل
فراواني
درصد
افقي
درصد
کل
فراواني
درصد
هرگز
6
6/2
1
154
8/65
7/25
74
6/31
3/12
234
39
يک يا دو بار
40
5/12
7/6
228
2/71
38
52
2/16
7/8
320
4/53
بعضي اوقات
8
19
3/1
28
7/66
7/4
6
3/14
1
42
7
بيشتر اوقات
0
0
0
2
50
3/0
2
50
3/0
4
6/0
کل
54
9
412
7/68
134
3/22
600
100

جدول 33-2-5- نشان مي دهد که 3/64 درصد از پاسخگويان در طول يک سال گذشته(يک سال منتهي به زمان پر کردن پرسشنامه) هرگز تمايل و اقدام به خودکشي نداشتهاند، 26 درصد، يک يا دو بار، 8 درصد بعضي اوقات و 7/1 درصد بيشتر اوقات تمايل و اقدام به خودکشي داشته اند. در بين افرادي که هرگز تمايل و اقدام به خودکشي نداشته اند، 1/3 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي کم، و در بين افرادي که بيشتر اوقات تمايل و اقدام به خودکشي داشته اند، 40 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي کم هستند. همچنين، در بين افرادي که هرگز تمايل و اقدام به خودکشي نداشته اند، 18 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي زياد، و در بين افرادي که بيشتر اوقات تمايل و اقدام به خودکشي داشتهاند، 3/0 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي زياد هستند. هرچه ميزان تمايل و اقدام به خودکشي بيشتر مي شود، ميزان مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي کاهش مي يابد.

جدول شماره 33-2-5: توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس ميزان تمايل و اقدام به خودکشي و مهارتهاي اجتماعي و ارتباطي

تمايل و اقدام
به خودکشي
مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي

کل

کم
متوسط
زياد

فراواني
درصد
افقي
درصد
کل
فراواني
درصد
افقي
درصد
کل
فراواني
درصد
افقي
درصد
کل
فراواني
درصد
هرگز
12
1/3
2
266
9/68
3/44
108
28
18
386
3/64
يک يا دو بار
20
8/12
3/3
114
1/73
19
22
1/14
7/3
156
26
بعضي اوقات
18
5/37
3
28
3/58
7/4
2
2/4
3/0
48
8
بيشتر اوقات
4
40
7/0
4
40
7/0
2
20
3/0
10
7/1
کل
54
9
412
7/68
134
3/22
600
100
جدول 34-2-5- نشان مي دهد که 20 درصد از پاسخگويان در طول يک ماه گذشته(يک سال منتهي به زمان پر کردن پرسشنامه) هرگز تجربه سيگار و قليان کشيدن نداشته اند، 40 درصد، يک يا دو بار، 6/30 درصد، بعضي اوقات و 4/9 درصد بيشتر اوقات سيگار و قليان ميکشيده اند. در بين افرادي که هرگز تجربه سيگار و قليان کشيدن نداشته اند، 7/6 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي کم، و در بين افرادي که بيشتر اوقات سيگار و قليان ميکشيده اند، 4/21 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي کم هستند. همچنين، در بين افرادي که هرگز تجربه سيگار و قليان کشيدن نداشته اند، 3/38 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي زياد، و در بين افرادي که بيشتر اوقات سيگار و قليان مي کشيده اند، 1/7 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي زياد هستند. هرچه مصرف سيگار و قليان بيشتر مي شود، ميزان مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي کاهش مي يابد.

جدول شماره 34-2-5: توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس ميزان مصرف سيگار و قليان و مهارتهاي اجتماعي و ارتباطي

مصرف سيگار
و قليان
مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي

کل

کم
متوسط
زياد

فراواني
درصد
افقي
درصد
کل
فراواني
درصد
افقي
درصد
کل
فراواني
درصد
افقي
درصد
کل
فراواني
درصد
هرگز
8
7/6
3/1
66
55
11
46
3/38
7/7
120
20
يک يا دو بار
14
8/5
3/2
174
5/72
29
52
7/21
6/8
240
40
بعضي اوقات
20
9/10
3/3
132
7/71
22
32
4/17
3/5
184
6/30
بيشتر اوقات
12
4/21
2
40
4/71
7/6
4
1/7
7/0
56
4/9
کل
54
9
412
7/68
134
3/22
600
100

جدول 35-2-5- نشان مي دهد که 7/68 درصد از پاسخگويان در طول يک سال گذشته(يک سال منتهي به زمان پر کردن پرسشنامه) هرگز تجربه مصرف الکل و مواد مخدر نداشته اند، 6/29 درصد، يک يا دو بار، 1 درصد، بعضي اوقات و 7/0 درصد بيشتر اوقات الکل و مواد مخدر مصرف مي کرده اند. در بين افرادي که هرگز تجربه مصرف الکل و مواد مخدر نداشته اند، 8/5 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي کم، 9/70 درصد داراي مهارتهاي اجتماعي و ارتباطي متوسط و 3/23 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي زياد هستند. در بين افرادي که يک يا دو بار الکل و مواد مخدر مصرف مي کرده اند، 9/16 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي کم، 9/62 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي متوسط و 2/20 درصد داراي مهارتهاي اجتماعي و ارتباطي زياد هستند. در

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله درمورد خودپنداره Next Entries منبع مقاله درمورد رفتار پرخطر، مواد مخدر