منبع مقاله درمورد معنویت سازمانی، رضایت شغلی، اهداف تربیت

دانلود پایان نامه ارشد

600 کارمند از دو سازمان در آفریقای جنوبی انتخاب شده بودند. در این پژوهش معنویت شخصی، معنویت سازمانی و رضایت شغلی توسط پژوهشگر در بین نمونه ها یا ریشه اندازه گیری شد. داده ها پس از تجزیه و تحلیل با ابزار واریانس آنوا 8و تحلیل همبستگی و تحلیل رگرسیون به این نتیجه انجامید که یک رابطه ی مثبت بین معنویت سازمانی و رضایت شغلی وجود دارد و رابطه ی معنا داری بین متغیرهای نوع زندگی یعنی جنس، گروه قومی و قدرت اعتقادات مذهبی با معنویت سازمانی وجود دارد.
ترز اریس در پژوهشی با عنوان رابطه ی بین معنویت و مقابله ی موفق با ناتوانی در افراد سالمند در دانشگاه فلوریدا، دانشکده ی آموزش و پرورش ویژه و خدمات مشاوره ی توانبخشی صورت گرفت، در این پژوهش معنویت در دو سطح الف) شیوه ها و ب) حمایت اجتماعی از جامعه ی مذهبی و یا معنوی فرد مورد ارزیابی قرار گرفت که در آن معنویت متغیر مستقل و انطباق با ناتوانی متغیر وابسته است. این پژوهش با پرسشنامه هایی توسط پژوهشگر ساخته و در آن برای اندازه گیری اعتقادات معنوی و مذهبی در دو سطح ساخته شده بود. شرکت کنندگان در این مطالعه 76 داوطلب بالای 60 سال در خانه ی سالمندان فلوریدا بودند. در پایان پژوهش، پژوهشگر نشان داد که 96% از مردم دارای اعتقادات معنوی به خدا هستند و معنویت یک ابزار قدرتمند و در دسترس برای مقابله با ناتوانایی ها در سالمندان می باشد.

همانطور که بحث شد پژوهشگران زیادی در حیطه های مختلف و به صورت های متفاوت مسئله معنویت و علی الخصوص تربیت معنوی را مورد بحث و بررسی قرار داده اند و همانگونه که دیوید کار فیلسوف تربیتی غرب اشاره دارد که “اخیرا انقلاب فوق العاده ای ازعلاقه و کشش در بین مربیان در باب موضوعات معنوی و تربیت معنوی به وجود آمده است” (کار،1996) واز طرفی تربیت معنوی با مورد توجه قرار دادن ساحت روحانی انسان ، باب مناسبی برای گفت و گو در عصر جهانی شدن فرهنگ هاست و می تواند پیروان ادیان توحیدی را به وحدت نظر در تربیت انسان رهنمون سازد .(اشعری،باقری وحسینی،1391) اینکه گرایش به سوی معنویت به عنوان گرایش نو در عرصه های تربیتی و فرهنگی است ونیز خلاء یک پژوهش تطبیقی در بحث مفهوم و اهداف تربیت معنوی در پژوهش های که تا کنون انجام شده ما را بر آن داشت تا برای نخستین بار به بررسی تطبیقی مفهوم واهداف تربیت معنوی از نگاه علامه طباطبایی به عنوان فیلسوف و دانشمند مسلمان با دیوید کار که یک فیلسوف تربیتی معروف غربی است بپردازیم.

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله درمورد برنامه درسی، هوش معنوی، بهداشت روان Next Entries اقتصاد باز