منبع مقاله درمورد مصرف مواد

دانلود پایان نامه ارشد

فراواني افراد مورد مطالعه براساس مصرف سيگار و ميزان مهارتهاي اجتماعي و ارتباطي

مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي

مصرف سيگار
کل
زياد
متوسط
کم

درصد
فراواني
درصد
کل
درصد افقي
فراواني
درصد
کل
درصد افقي
فراواني
درصد
کل
درصد افقي
فراواني

3/38
230
3/6
5/16
38
3/28
9/73
170
7/3
6/9
22
بلي
7/61
370
16
9/25
96
4/40
4/65
242
3/5
6/8
32
خير
100
600
3/22
134
7/68
412
9
54
کل

جدول 12-2-5- نشان مي دهد که 3/58 درصد پاسخگويان در طول زندگي تجربه قليان کشيدن داشتهاند و 7/41 درصد نيز قليان نمي کشيده اند. در بين افرادي که قليان مي کشيدهاند، 9/10 درصد داراي مهارتهاي اجتماعي و ارتباطي کم، 4/71 درصد داراي مهارتهاي اجتماعي و ارتباطي متوسط و 7/17 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي زياد هستند. در بين افرادي که قليان نمي کشيده اند، 4/6 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي کم، 8/64 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي متوسط و 8/28 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي زياد هستند. کساني که قليان نمي کشيدهاند، داراي مهارتهاي اجتماعي و ارتباطي بيشتري بوده اند.

جدول شماره 12-2-5: توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس مصرف قليان و ميزان مهارتهاي اجتماعي و ارتباطي

مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي

مصرف
قليان
کل
زياد
متوسط
کم

درصد
فراواني
درصد
کل
درصد افقي
فراواني
درصد
کل
درصد افقي
فراواني
درصد
کل
درصد افقي
فراواني

3/58
350
3/10
7/17
62
7/41
4/71
250
3/6
9/10
38
بلي
7/41
250
12
8/28
72
27
8/64
162
7/2
4/6
16
خير
100
600
3/22
134
7/68
412
9
54
کل

جدول 13-2-5- نشان مي دهد که 32 درصد افراد مورد مطالعه در طول زندگي الکل مصرف مي کردهاند و 68 درصد نيز الکل مصرف نمي کرده اند. در بين افرادي که الکل مصرف مي کرده اند، 6/14 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي کم، 7/66 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي متوسط و 8/18 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي زياد هستند. در بين افرادي که الکل مصرف نمي کرده اند، 4/6 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي کم، 6/69 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي متوسط و 24 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي زياد هستند. کساني که الکل مصرف نمي کردهاند، داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي بيشتري بوده اند.

جدول شماره 13-2-5: توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس مصرف الکل و ميزان مهارتهاي اجتماعي و ارتباطي

مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي

مصرف
الکل
کل
زياد
متوسط
کم

درصد
فراواني
درصد
کل
درصد افقي
فراواني
درصد
کل
درصد افقي
فراواني
درصد
کل
درصد افقي
فراواني

32
192
6
8/18
36
3/21
7/66
128
7/4
6/14
28
بلي
68
408
3/16
24
98
3/47
6/69
284
3/4
4/6
26
خير
100
600
3/22
134
7/68
412
9
54
کل

جدول 14-2-5- نشان مي دهد که 7/2 درصد پاسخگويان در طول زندگي شيشه مصرف ميکرده اند و 3/97 درصد نيز شيشه مصرف نمي کرده اند. در بين افرادي که شيشه مصرف مي کرده اند، 25 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي کم، 5/62 درصد داراي مهارتهاي اجتماعي و ارتباطي متوسط و 5/12 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي زياد هستند. در بين افرادي که شيشه مصرف نمي کردهاند، 6/8 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي کم، 8/68 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي متوسط و 6/22 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي زياد هستند. کساني که شيشه مصرف نمي کرده اند، داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي بيشتري بوده اند.

جدول شماره 14-2-5: توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس مصرف شيشه و ميزان مهارتهاي اجتماعي و ارتباطي

مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي

مصرف شيشه
کل
زياد
متوسط
کم

درصد
فراواني
درصد
کل
درصد افقي
فراواني
درصد
کل
درصد افقي
فراواني
درصد
کل
درصد افقي
فراواني

7/2
16
3/0
5/12
2
7/1
5/62
10
7/0
25
4
بلي
3/97
584
22
6/22
132
67
8/68
402
3/8
6/8
50
خير
100
600
3/22
134
7/68
412
9
54
کل

جدول 15-2-5- نشان مي دهد که 3/9 درصد افراد مورد مطالعه در طول زندگي ماريجوانا مصرف ميکرده اند و 7/90 درصد نيز ماري جوانا مصرف نمي کرده اند. در بين افرادي که ماري جوانا مصرف ميکردهاند، 3/14 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي کم، 75 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي متوسط و 7/10 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي زياد هستند. در بين افرادي که ماري جوانا مصرف نمي کرده اند، 5/8 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي کم، 68 درصد داراي مهارتهاي اجتماعي و ارتباطي متوسط و 5/23 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي زياد هستند. کساني که ماري جوانا مصرف نمي کرده اند، داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي بيشتري بوده اند.

جدول شماره 15-2-5: توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس مصرف ماري جوانا و ميزان مهارتهاي اجتماعي و ارتباطي

مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي

مصرف
ماري جوانا
کل
زياد
متوسط
کم

درصد
فراواني
درصد
کل
درصد افقي
فراواني
درصد
کل
درصد افقي
فراواني
درصد
کل
درصد افقي
فراواني

3/9
56
1
7/10
6
7
75
42
3/1
3/14
8
بلي
7/90
544
3/21
5/23
128
7/61
68
370
7/7
5/8
46
خير
100
600
3/22
134
7/68
412
9
54
کل

جدول 16-2-5- نشان مي دهد که 7/4 درصد پاسخگويان در طول زندگي حشيش مصرف مي کردهاند و 3/95 درصد نيز حشيش مصرف نمي کرده اند. در بين افرادي که حشيش مصرف مي کرده اند، 7/85 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي متوسط و 3/14 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي زياد هستند. در بين افرادي که حشيش مصرف نميکرده اند، 4/9 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي کم، 8/67 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي متوسط و 8/22 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي زياد هستند. کساني که حشيش مصرف نميکرده اند، داراي مهارتهاي اجتماعي و ارتباطي بيشتري بودهاند.

جدول شماره 16-2-5: توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس مصرف حشيش و ميزان مهارتهاي اجتماعي و ارتباطي

مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي

مصرف حشيش
کل
زياد
متوسط
کم

درصد
فراواني
درصد
کل
درصد افقي
فراواني
درصد
کل
درصد افقي
فراواني
درصد
کل
درصد افقي
فراواني

7/4
28
7/0
3/14
4
4
7/85
24
0
0
0
بلي
3/95
572
6/21
8/22
130
7/64
8/67
388
9
4/9
54
خير
100
600
3/22
134
7/68
412
9
54
کل

جدول 17-2-5- نشان مي دهد که 3/1 درصد افراد مورد مطالعه در طول زندگي کراک مصرف ميکردهاند و 7/98 درصد نيز کراک مصرف نمي کرده اند. در بين افرادي که کراک مصرف مي کرده اند، 25 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي کم، 50 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي متوسط و 25 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي زياد هستند. در بين افرادي که کراک مصرف نمي کرده اند، 8/8 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي کم، 9/68 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي متوسط و 3/22 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي زياد هستند. کساني که کراک مصرف نميکردهاند، داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي بيشتري بوده اند.

جدول شماره 17-2-5: توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس مصرف کراک و ميزان مهارتهاي اجتماعي و ارتباطي

مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي

مصرف کراک
کل
زياد
متوسط
کم

درصد
فراواني
درصد
کل
درصد افقي
فراواني
درصد
کل
درصد افقي
فراواني
درصد
کل
درصد افقي
فراواني

3/1
8
3/0
25
2
7/0
50
4
3/0
25
2
بلي
7/98
592
22
3/22
132
68
9/68
408
7/8
8/8
52
خير
100
600
3/22
134
7/68
412
9
54
کل

جدول 18-2-5- نشان مي دهد که 2 درصد پاسخگويان در طول زندگي قرص اکس مصرف مي کردهاند و 98 درصد نيز مصرف نمي کرده اند. در بين افرادي که قرص اکس مصرف مي کرده اند، 25 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي کم، 3/58 درصد داراي مهارتهاي اجتماعي و ارتباطي متوسط و 7/16 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي زياد هستند. در بين افرادي که قرص اکس مصرف نميکردهاند، 8/8 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي کم، 7/68 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي متوسط و 4/22 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي زياد هستند. کساني که قرص اکس مصرف نميکرده اند، داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي بيشتري بوده اند.

جدول شماره 18-2-5: توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس مصرف قرص اکس و ميزان مهارتهاي اجتماعي و ارتباطي

مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي

مصرف
قرص اکس
کل
زياد
متوسط
کم

درصد
فراواني
درصد
کل
درصد افقي
فراواني
درصد
کل
درصد افقي
فراواني
درصد
کل
درصد افقي
فراواني

2
12
3/0
7/16
2
3/1
3/58
7
4/0
25
3
بلي
98
588
22
4/22
132
4/67
7/68
405
6/8
8/8
51
خير
100
600
3/22
134
7/68
412
9
54
کل

جدول 19-2-5- نشان مي دهد که 3/2 درصد افراد مورد مطالعه در طول زندگي هروئين مصرف ميکردهاند و 7/97 درصد نيز هروئين مصرف نمي کرده اند. در بين افرادي که هروئين مصرف مي کرده اند، 3/14 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي کم، 4/71 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي متوسط و 3/14 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي زياد هستند. در بين افرادي که هروئين مصرف نمي کرده اند، 9/8 درصد داراي مهارتهاي اجتماعي و ارتباطي کم، 6/68 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي متوسط و 5/22 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي زياد هستند. کساني که هروئين مصرف نمي کرده اند، داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي بيشتري بوده اند.

جدول شماره 19-2-5: توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس مصرف هروئين و ميزان مهارتهاي اجتماعي و ارتباطي

مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي

مصرف هروئين
کل
زياد
متوسط
کم

درصد
فراواني
درصد
کل
درصد افقي
فراواني
درصد
کل
درصد افقي
فراواني
درصد
کل
درصد افقي
فراواني

3/2
14
3/0
3/14
2
7/1
4/71
10
3/0
3/14
2
بلي
7/97
586
22
5/22
132
67
6/68
402
7/8
9/8
52
خير
100
600
3/22
134
7/68
412
9
54
کل

جدول 20-2-5- نشان مي دهد که 3/6 درصد پاسخگويان در طول زندگي ترياک مصرف مي کرده اند و 7/93 درصد نيز ترياک مصرف نمي کرده اند. در بين افرادي که ترياک مصرف مي کرده اند، 1/21 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي کم، 4/68 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي متوسط و 5/10 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي زياد هستند. در بين افرادي که ترياک مصرف نميکردهاند، 2/8 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي کم، 7/68 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي متوسط و 1/23 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي زياد هستند. کساني که ترياک مصرف مي کردهاند، داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي کمتري بوده اند.

جدول شماره 20-2-5: توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس مصرف ترياک و ميزان مهارتهاي اجتماعي و ارتباطي

مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي

مصرف ترياک
کل
زياد
متوسط
کم

درصد
فراواني
درصد
کل
درصد افقي
فراواني
درصد
کل
درصد افقي
فراواني
درصد
کل
درصد افقي
فراواني

3/6
38
7/0
5/10
4
3/4
4/68
26
3/1
1/21
8
بلي
7/93
562
6/21
1/23
130
4/64
7/68
386
7/7
2/8
46
خير
100
600
3/22
134
7/68
412
9
54
کل

با توجه به داده هاي جداول 11-2-5 تا 20-2-5، بيشترين مصرف مواد در بين جوانان به ترتيب شامل قليان(3/58 درصد)، سيگار(3/38 درصد)،

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله درمورد اوقات فراغت Next Entries منبع مقاله درمورد خودپنداره