منبع مقاله درمورد مدیریت مالی، زمان بندی

دانلود پایان نامه ارشد

نمي شود و بخش آموزشي تئوريك فعاليت قوي ندارد . ما درمجموعة حاضر به اين بخش توجه كرديم .
بخش تمرين
جهت انجام تمرينات بدني و مرور فنون كشتي به سالنهاي مجهز به وسائل بدن سازي – و وسائل كاهش وزن – تشك و ….. نياز داريم كه جزو فضاها در نتيجه گيري ذكر مي شود .
بخش اداري : جهت ايجاد هماهنگي به يك بخش اداري نيازمنديم
بخش خدماتي : كه وظيفه خدمات رساني به مجموعه را بر عهده دارد .
بخش اقامتي : شامل مكانهايي جهت اقامت افراد تيم – سرپرستان و مربيانمي باشد .
نتيجه :
بخش آموزشي : كلاسهاي آموزشي ، سمعي و بصري ، كتابخانة ، موزه ، بخش كامپيوتر
بخش تمريني : سالن بدن سازي ، سالن تمريني ، سونا ، جكوزي ، زمين هاي تمريني درهواي آزاد
بخش اداري : بخش هماهنگي ها ، قسمت مديريت مجموعه ، بخش مربيان ، سالن كنفرانس ، قسمت مالي ، تلفن خانه ها ، دبير خانه ، بايگاني
بخش اقامتي : شامل لابي ، پذيرش ، كنترل ، تلفن خانه ، سلف ، اتاقهاي دو نفره ، اتاق تلويزيون ، نمازخانه
بخش خدماتي : نظافت سالن ها ، نظافت اتاقها ، رختشويخانه ، آشپزخانه ، حمل و نقل وسائل و مواد .
كانسپت سالن اصلي مسابقات
ورزش كشتي از روزگاران بسيار دور در ايران رواج داشته مردم ايران صاحب اطلاعات وسيع ازاين ورزش هستند و به سنت هاي نيكويي پهلواني حرمت فراوان مي گذارند در روزگاران دور كشتي حالت جنگ و ستيز داشته و براي پيروزي بر حيوانات يا غلبه بر دشمن بكار مي‌آمده . بعدها بر اثر تعاليم ديني زرتشت جنبه روحاني و مقدس پيدا كرد از خلال آثار به جا مانده ازكشتي و كشتي گيران به صفات و سجاياي درخشاني بر مي خوريم كه از رادمردي و جوانمردي سخن مي گويد . در جنگ هاي باستاني از هر لشكري پهلواني به ميدان مي آمده و هماوردي مي طلبيد و با او به جنگ مي پرداخت اگر ازاسلحه و آلات كاري ساخته نمي شد به كشتي گرفتن مي پرداختند ، انچه كه از تاريخچةكشتي و ماهيت كشتي بر مي آيد جدالي و كشمكشي در جهت پيروزي است هرپيروزي همراه با شكستي در طرف مقابل است در كشمكش اين شكست و پيروزي است كه تجربه حاصل مي شود . و تجربه عصاره اصلي اين نبرد است .
زشت و زيبا :
زشت و زيبا نام فني در كشتي است كه جزء فنون بدل تعريف مي شود . فنون بدل فنوني هستند كه در جهت خنثي كردن اثر فنون اصلي اجرا مي‌شوند ايرانيان از ديرباز انسان هاي خلاق و در عين حال آرامي بودند .
ليكن همواره به يورش‌هايي كه از اقوام مختلف به مملكتشان وارد شده با آرامش فكر پاسخ دادند . زشت و زيبا حركتي زيركانه جهت خنثي كردن فنون زير مي باشد ازاين جهت زشت كه اگر ناقص اجرا شود ، اختمال ضربه فني را مي دهد و ازاين جهت زيبا كه اگر درست اجرا شود پاسخ مناسبي به حريف است . اين فن ايده اي در جهت طراحي سالن اصلي براي ما بوده است . از لحاظ حجمي تداخل 2 حجم با ايجاد حس درگيرانه جوهر ة كشتي را مي‌رساند . اين دو حجم درگير ازلحاظ سازه ،رنگ ، مصالح بكار رفته ، اتصال بازمين و آسمان تضاد دارند . ليكن در حالت كلي داراي حس تعادل در عين انتقال حس حركت مي باشد كه در مجموع لحظه اي حساس ازاجزاي فن زشت و زيبا را مي رساند .
سازه :
سيستم سازه اي اين بخش باتوجه به فرم حجمي انتخاب شده است .
1. حجم داخلي با جداره‌ي بتني كه داراي سقفي با سيستم سازه اي چرخ دوچرخه اي است اين سيستم متشكل از يك فشارهاي خارجي به ستون و سپس به فونداسيون مي رسد . سيستم سازه‌اي حجم خارجي متشكل از تعدادي تيروستون يكپارچه اي مي باشد كه پوششي پوستة بتني دارد
شکل هندسی فضاها:

سالن اصلی:

سالن های تمرین :

استخر:

پارکینگ:

موزه پهلوانی:

بخش کشتی لوچو:

خدماتی:

اقامتی:

رفاهی:

برنامه فیزیکی
در روند رسیدن به ریز فضاها و تدوین برنامه فیزیکی مجموعه خانه کشتی مرجع و نمونه کاملی وجود نداشت لزا اکثر یت فضاها با استانداردهای نویفرت تطبیق داده شد و تعدادی نیز بر اساس شناخت تجربی و نمونه های کمابیش مشابه طراحی شده اند
بخش سالن اصلی
تعداد نفرات استفاده کننده مساحت به ازای هر نفر مساحت
جایگاه تماشاچیان نفر 3000 5/0 * 8/0 2 m4000
محوطه تشک 2تشک m12 * 12 m2 288
جایگاه داوری 2 جایگاه 6 نفره 5/1*8/0 m2 4/14
رختکن 36 m21 m2 36
سرویس رختکن 36 m2 5/0 m2 18
جایگاه تصویر برداری 8 جایگاه m2 * 2 m2 32
جایگاه گزارشگری 8 جایگاه m2 * 8/1 m2 8/28
سرویس تماشاچیان 3000 m21/0 m2 300
کمکهای اولیه و درمان – – m2 15
انبار اتاق درمان – – m2 2
اتاق کنترل – – m24
فضای پارکینگ 3000 هر 4 تماشاگر 1 عدد 750
اتاق فروش بلیت 3000 – m2 20
اتاق تجهیزات و نظافت 3000 m 2 04/0 m2 200
اتاق خدمات اظطراری – – m2 12
اتاق داوران – – m2 45
فضای انبار میز و صندلی 3000 m206/0- 05/0 m2 400
اتاقهای اداری امور سالن اصلی – m2 15
جمع کل – – m2

توضیح :
اتاقهای اداری در ارتباط مستقیم با بخش اداری هستند.
اتاق داوران رختکن و اتاق داوران باید در مجاورت هم باشند.
تعداد نفرات استفاده کننده برای فضای رختکن بر طبق نحوه زمان بندی اوزان و نحوه استفاده تیمها تعین شده است.
بخش تمرینی
تعداد نفرات مساحت به ازای هر نفر مساحت بخش
سرویس 50 m2 1/0 m25
حمام 50 m25/0 m225
سالن بدن سازی 50 – m2200
تشک 3 تشک m2 9 * 9 m2243
انبار – – m220
نوار محافظ دور تشک – به عرض 2 متر m2144
اتاق تجهیزات و نظافت 50 m 2 04/0 m24
رختکن 50 m21 m250
جمع کل – – m2695

توضیح :
تعداد سالنهای تمرین با توجه به فضای مورد نیاز برای مسابقات جهانی 3 عدد در نظر گرفته شده است. تعداد نفرات استفاده کننده از بخش تمرینی بر اساس نفرات اعزامی به اردوی تیم ملی تعین شده است.استخر و تجهیزات وابسته به آن جزو بخش رفاهی در نظر گرفته شده اند.
اتاق بدن سازی حداقل دارای 6 متر عرض و 3 متر ارتفاع است و برای نظارت بر آموزش طول اتاق باید 15 متر یا کمتر باشد
بخش آموزشی
تعداد نفرات استفاده کننده مساحت به ازای هر نفر مساحت بخش
کلاسهای درس تشریحی 21 m23 m260
سمعی بصری 21 m23 m260
بخش کامپیوتر 21 m24 m280
سالنهای تمرینی – – –
سرویس بهداشتی 70 01/0 m24
اتاق نظافت – – m22
جمع کل – – m2206

بخش اقامتی
تعداد نفرات استفاده کننده مساحت به ازای هر نفر تعداد مساحت بخش
سويیت 150 نفر 30 متری 2 نفره 75 m2225
پذیرش و تلفن خانه 150 نفر m22/0 1 m28
سلف سرویس 150 نفر m21/1 1 m22/150
اشپزخانه و انبار 150 نفر m28/0 1 m2120
انبار – – 1 m230
رختشویخانه – – 1 m2120
تاسیسات – – 1 m270
پارکینگ 150 m215 برای هر پارکینگ 37 m2555
اتاق خدمات 150 نفر m26/0 – m290
لابی 150 نفر m23/0 1 m250
فضای راهرو و پلکان 150 نفر 6 متر مربع برای هراتاق – m2450
سرویس عمومی 150 نفر m204/0 1 m26
جمع کل – – – m21874

بخش اداری

مساحت
فضای انتظار m212
مدیریت مالی m218
مسئول هماهنگی m212
دبیرخانه m218
اتق کنفرانس m218
مدیریت بخش آموزشی m212
مدیریت بخش اقامتی m212
آبدارخانه m26
سرویس بهداشتی m25
جمع کل m2113

توضیح : با توجه به عدم وجود نمونه های مشابه برای بخش اداری میزان مساحت لحاظ شده بر اساس استانداردهای نویفرت می باشد.

بخش رفاهی
مساحت مساحت محیط های پیرامونی مساحت بخش
سالن بیلیارد M160 – M160
زمین بازی تنیس m200 – m200
کافی شاپ M30 90 M120
فست فود M90 – 90 M
سرویس بهداشتی M128 – M128

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله درمورد استان مازندران Next Entries پایان نامه با کلید واژگان (طوقه، نمای3D، cm)، 3D