منبع مقاله درمورد مدل رگرسیون، ضریب تعیین، تامین مالی

دانلود پایان نامه ارشد

مدل رگرسیونی با توجه به آماره F و به دست آمده معنی‌دار نیست که این موضوع بیانگر عدم تأثیر کلی متغیرهای مستقل بر روی متغیر وابسته است که برای تعیین اثر هریک از این متغیرها در ادامه آزمون معنی‌داری ضرایب انجام و اعتبار مدل را نیز از طریق ضریب تعیین مشخص می‌شود.
از طرف دیگر با توجه به مقدار ضریب تعیین مدل که 0.314 است می‌توان نتیجه گرفت که در حدود 31.4 درصد تغییر در متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل توضیح داده می‌شود. همچنین آماره دوربین- واتسون نیز برابر 2.034 است که چون عددی نزدیک 2 است بنابراین خودهمبستگی در مدل وجود ندارد.
4-3-4-2-1- بررسي پيش‌فرض‌هاي مدل
در مرحله بعد براي اطمينان از درستي آزمون، پيش‌فرض‌هاي مدل رگرسیون كه عبارت است از آزمون مستقل بودن خطاها، آزمون ثابت بودن واريانس خطاها ، آزمون نرمال بودن خطاها و متغیر وابسته است و در صورت درست بودن آن نتايج آزمون پذيرفته خواهد شد.
یکی از پیش‌فرض‌های مدل ثابت بودن واریانس خطا است برای بررسی این فرض هم از نمودار استفاده می‌کنیم. نمودار خطاها در مقابل مقادیر برآورد شده برای آزمون ثابت بودن واریانس استفاده می‌شود بدین صورت که اگر شکل کلی (دامنه تغییرات) نمودار بصورت افزایشی یا کاهشی باشد (اصطلاحا نمودار به شکل قیفی به سمت چپ یا راست باشد) واریانس ثابت نیست که با توجه به نمودار زیر فرض ثابت بودن واریانس خطاها پذیرفته می‌شود. همچنین یکی از پیش‌فرض‌های مدل رگرسیونی مستقل بودن خطاها (مانده‌ها یا قدرمطلق مقدار واقعی متغیر وابسته منهای مقدار برآورد شده) است برای بررسی این فرض از نمودار خطاها در مقابل ترتیب زمانی برای فرض مستقل بودن استفاده می‌شود بدین ترتیب که اگر روند این نمودار دارای نظم خاصی باشد (مثلا روند سینوسی و …) خطاها مستقل نیستند. با توجه به نمودار زیر فرض مستقل بودن خطاها پذیرفته می‌شود. از جمله مفروضات در نظر گرفته شده در رگرسیون آن است که خطاها دارای توزیع نرمال با میانگین صفر می‌باشند. نرمال بودن خطاها بدین معنا است که میانگین خطاها صفر و واریانس خطاها ثابت باشد. بدیهی است در صورت عدم برقراری این پیش فرض، نمی‌توان از رگرسیون استفاده کرد. بدین منظور باید مقادیر استاندارد خطاها محاسبه شود و نمودار توزیع داده و نمودار نرمال آن رسم شود و سپس مقایسه‌ای بین دو نمودار صورت گیرد. این فرض با رسم نمودار مستطیلی و نمودار احتمال نرمال انجام می‌شود. در این نمودار همان طور که ملاحظه می‌شود مقادیر احتمال نرمال (محور عمودی) در مقابل مقادیر خطاهای مدل (محور افقی) رسم می‌شود. بطور منطقی محل انطباق ایندو خط نیمساز می‌باشد و نقاط نشانگر مقادیر واقعی است که اگر این نقاط روی این خط یا در اطراف این خط باشند ( البته بطور تقریبی) فرض نرمال بودن پذیرفته می‌شود که با توجه به نمودار زیر فرض نرمال بودن متغیر وابسته پذیرفته می‌شود.

نمودار 4-9: نمودار پیش فرض‌های مدل

4-3-4-3- نرخ رشد تامین مالی خارجی ( EXCESS-SG)
در این حالت متغیر وابسته را EXCESS-SG در نظر می‌گیریم. نتایج به صورت زیر هستند:
خلاصه نتایج مدل شامل مقدارضریب تعیینr^2،r^2 تعديل شده و همچنين انحراف استاندارد بدست آمده براي هر مدل رگرسیونی و برآورد ضرایب مدل و آزمون معنی‌دار بودن آنها در جدول زیر ارایه شده است که در آن مقدار ضریب تعیینr^2 و r^2تعديل شده نشان داده شده و ضریب تعیین نشان‌دهنده این موضوع است که تغییرات ناشی از رگرسیون چه درصدی از تغییرات کل را به خود اختصاص می‌دهد. هرگاه در مدل رگرسیون هر ضريب معنی‌دار نشود بدین معنی است که در مدل رگرسیون آن متغیر بر روی متغیر وابسته اثر ندارد که این آزمون با استفاده از P-Value بدست آمده در جدول که در مقابل هر ضریب نوشته شده انجام می‌شود بدین صورت که اگر P-Value کمتر از α باشد ضریب معنی‌دار شود و اگر P-Value بیشتر از α باشد ضریب معنی‌دار نمی‌شود.

جدول 4-18: خلاصه نتایج مدل رگرسيوني
متغیر
ضریب
مقدار
انحراف استاندارد
آماره
P-Value
ثابت مدل
β_0
0.889
6.957
0.128
0.898
DIV/TA
β_1
8.899-
6.854
1.298-
0.195
NI/NS
β_2
0.036-
0.100
0.354-
0.723
NS/NFA
β_3
0.087
0.123
0.713
0.476
LOG_TA
β_4
0.216-
0.810
0.267-
0.790
LTD/TA
β_5
2.643
2.095
1.262
0.208
NFA/TA
β_6
1.533
3.470
0.442
0.659
Q
β_7
0.057
0.905
0.063
0.950
POST
β_8
2.824-
5.274
0.535-
0.593
NON-FRAUD
β_9
2.268
5.228
0.434
0.665
POST * NON-FRAUD
β_10
1.139-
5.275
** 2.216-
0.029
FRAUD
β_11
0.032
5.505
0.006
0.995
POST * FRAUD
β_12
2.576-
5.795
** 2.445-
0.017
*** معنی‌دار در سطح 1 درصد، ** معنی‌دار در سطح 5 درصد، * معنی‌دار در سطح 10 درصد.
منبع : محاسبات تحقیق

r^2
r^2 تعديل شده
انحراف استاندارد
دوربین- واتسون
آماره F
P-Value
0.102
0.058
8.911
2.012
0.599
0.842
منبع : محاسبات تحقیق
طبق جدول بالا مدل رگرسیونی با توجه به آماره F و به دست آمده معنی‌دار نیست که این موضوع بیانگر عدم تأثیر کلی متغیرهای مستقل بر روی متغیر وابسته است که برای تعیین اثر هریک از این متغیرها در ادامه آزمون معنی‌داری ضرایب انجام و اعتبار مدل را نیز از طریق ضریب تعیین مشخص می‌شود.
از طرف دیگر با توجه به مقدار ضریب تعیین مدل که 0.102 است می‌توان نتیجه گرفت که در حدود 10.2 درصد تغییر در متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل توضیح داده می‌شود. همچنین آماره دوربین- واتسون نیز برابر 2.012 است که چون عددی نزدیک 2 است بنابراین خودهمبستگی در مدل وجود ندارد.
4-3-4-3-1- بررسي پيش‌فرض‌هاي مدل
در مرحله بعد براي اطمينان از درستي آزمون، پيش‌فرض‌هاي مدل رگرسیون كه عبارت است از آزمون مستقل بودن خطاها، آزمون ثابت بودن واريانس خطاها ، آزمون نرمال بودن خطاها و متغیر وابسته است و در صورت درست بودن آن نتايج آزمون پذيرفته خواهد شد.
یکی از پیش‌فرض‌های مدل ثابت بودن واریانس خطا است برای بررسی این فرض هم از نمودار استفاده می‌کنیم. نمودار خطاها در مقابل مقادیر برآورد شده برای آزمون ثابت بودن واریانس استفاده می‌شود بدین صورت که اگر شکل کلی (دامنه تغییرات) نمودار بصورت افزایشی یا کاهشی باشد (اصطلاحا نمودار به شکل قیفی به سمت چپ یا راست باشد) واریانس ثابت نیست که با توجه به نمودار زیر فرض ثابت بودن واریانس خطاها پذیرفته می‌شود. همچنین یکی از پیش‌فرض‌های مدل رگرسیونی مستقل بودن خطاها (مانده‌ها یا قدرمطلق مقدار واقعی متغیر وابسته منهای مقدار برآورد شده) است برای بررسی این فرض از نمودار خطاها در مقابل ترتیب زمانی برای فرض مستقل بودن استفاده می‌شود بدین ترتیب که اگر روند این نمودار دارای نظم خاصی باشد (مثلا روند سینوسی و …) خطاها مستقل نیستند. با توجه به نمودار زیر فرض مستقل بودن خطاها پذیرفته می‌شود. از جمله مفروضات در نظر گرفته شده در رگرسیون آن است که خطاها دارای توزیع نرمال با میانگین صفر می‌باشند. نرمال بودن خطاها بدین معنا است که میانگین خطاها صفر و واریانس خطاها ثابت باشد. بدیهی است در صورت عدم برقراری این پیش فرض، نمی‌توان از رگرسیون استفاده کرد. بدین منظور باید مقادیر استاندارد خطاها محاسبه شود و نمودار توزیع داده و نمودار نرمال آن رسم شود و سپس مقایسه‌ای بین دو نمودار صورت گیرد. این فرض با رسم نمودار مستطیلی و نمودار احتمال نرمال انجام می‌شود. در این نمودار همان طور که ملاحظه می‌شود مقادیر احتمال نرمال (محور عمودی) در مقابل مقادیر خطاهای مدل (محور افقی) رسم می‌شود. بطور منطقی محل انطباق ایندو خط نیمساز می‌باشد و نقاط نشانگر مقادیر واقعی است که اگر این نقاط روی این خط یا در اطراف این خط باشند ( البته بطور تقریبی) فرض نرمال بودن پذیرفته می‌شود که با توجه به نمودار زیر فرض نرمال بودن متغیر وابسته پذیرفته می‌شود.

نمودار 4-10: نمودار پیش فرض‌های مدل

نتایج حاصل از برازش مدل دوم تحقیق :
در این پژوهش علت وقوع ارائه مجدد در صورتهای مالی را دو عامل زیر معرفی نمودیم:
ارائه مجدد رخ داده در صورتهای مالی ناشی از وقوع تخلفات مالی(FROUD )
ارائه مجدد رخ داده در صورتهای مالی به دلایلی غیر از تخلفات مالی (NON-FROUD)
در این بخش تمرکز ما بر تعامل بین متغیر POST بادو متغیر FROUD و NON-FROUD می باشد. اگر ارائه مجدد از طریق محدود کردن دسترسی شرکتها به هزینه های پایین تر تامین مالی خارجی، بیشتر مانع رشد شرکتهای تجدید ارائه شده ناشی از تخلفات مالی باشد تا شرکتهای تجدید ارائه شده به دلایلی غیر از تخلفات مالی، در اینصورت رابطه ی منفی بین تعامل POST*FROUD با معیارهای رشد تامین مالی خارجی، برجسته تر از رابطه ی منفی بین تعامل POST*NON-FROUD با معیارهای رشد تامین مالی خواهد بود. در اینجا نیز به منظور تجزیه و تحلیل قابل درک تر، مقدار این دو متغیر با اهمیت حاصل از آزمون فرضیه دوم تحقیق بطور خلاصه در جدول زیر نشان داده شده است:
متغیر
EXCESS-GR-IG
EXCESS-GR-SFG
EXCESS-GR-SG
POST * NON-FRAUD
0.966-
0.126-
1.139-
POST * FRAUD
1.081-
0.791-
2.576-

جدول فوق به وضوح نشان میدهد که مقدار متغیر POST*FRAUD در ارتباط با معیارهای رشد تامین مالی خارجی شرکت، منفی و برجسته تر از مقدار متغیر POST*NON-FRAUD است. در نتیجه میتوان گفت فرضیه دوم تحقیق نیز مورد پذیرش قرار می گیرد.
در انتها نیز براي پذیرش نتایج حاصل از جدول فوق، به آزمون اختلاف بين دو گروه داده‌هاي POST*FRAUD و POST * NON-FRAUD می پردازیم. بدین منظور دو روش وجود دارد. در صورتي كه توزيع نمونه نرمال باشد از آزمون tدو نمونه مستقل، و در صورتي كه توزيع نمونه نرمال نباشد از آزمون ناپارامتري U-من‌ويتني، استفاده مي‌شود. جدول شماره 4-19 نتايج آزمون نرمال بودن توزيع ضرايب را نشان مي‌دهد:
جدول4-19: آزمون نرمال بودن توزيع ضرايب
ميزان آماره Z، در آزمون كولموگراف- اسميرنف
احتمال معناداري
نتيجه
.422
.994
توزيع متغيرها نرمال است.

مطابق با نتايج جدول شماره فوق، دليلي براي رد فرض صفر آزمون كولموگراف-اسميرنف، مبني بر نرمال بودن توزيع ميانگين ضرايب وجود ندارد زيرا ميزان احتمال اين آماره با مقدار بيشتر از 5% است. لذا براي آزمون اختلاف ميانگين‌ها در دو جامعة مستقل از آزمون پارامتريك t استفاده شده است. نتايج حاصل از آزمون t دو نمونه مستقل در جدول زير ارائه شده است:

جدول 4-20: نتايج آزمون مقايسه ميانگين‌ها در دو نمونه مستقل
نوع آزمون
برابري واريا‌نس‌ها
برابري ميانگين‌ها
آماره‌ها
F
سطح معناداري
t
درجه آزادي
سطح معناداري
فرض برابري واريانس‌هاي دو جامعه
2.164
.215
2.766
4
0.018
فرض عدم تساوي واريانس دو جامعه

2.766
3.077
0.025

نسبت واريانس دو گروه داراي توزيع F(فيشر) هستند و فرض صفر اين آزمون بيان مي‌كند كه نسبت واريانس جامعه اول به جامعه دوم برابر يك است ( (σ_1^2)/(σ_2^2 )=1 ). بنابر نتايج جدول شماره 4-20، فرض صفر آزمون فيشر(F) مبني بر برابري واريانس‌ها با ميزان آماره 2.164 و احتمال معناداري 0.215 پذيرفته مي‌شود لذا آماره t در سطر اول با فرض برابري واريانس‌ها محاسبه مي‌شود. درجه آزادي آماره t در حالت برابري واريانس‌ها برابر با مجموع مشاهدات دو گروه منهاي 2 است(n1+n2-2=3+3-2).
بر اساس نتايج جدول شماره 4-20 ، در حالت واريانس‌هاي مساوي، سطح معناداري آماره t با مقدار 0.018 زير 5% است و لذا نتيجه مي‌شود كه، بين ضرايب در دو گروه كنترل و تجديد ارائه اختلاف معنادار وجود دارد.
هم‌چنين در حالت عدم تساوي واريانس‌ها نيز سطح معناداري آماره t با مقدار 0.025 زير 5% است و در اين حالت نيز عدم برابري ضرايب در دو گروه پذيرفته مي‌شود.

خلاصه فصل:
در اين فصل با توجه به مطالب ارائه شده در فصل‌هاي قبل به بررسي و تجزيه و تحليل يافته‌هاي تحقيق پرداخته شد.

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله درمورد تامین مالی، تامین مالی خارجی، مدل رگرسیون Next Entries منبع مقاله درمورد تامین مالی، تامین مالی خارجی، گروه کنترل