منبع مقاله درمورد قضاوت اخلاقی، تعریف مفهومی، متغیرهای رشدی، الگوهای ارتباط

دانلود پایان نامه ارشد

ه طور علی و مستقیم اولویت های قضاوت اخلاقی را تحت تاثیر قرار می دهد؟
آیا بین دوجنس از نظر کارکرد خانواده ، زندگی معنوی، انتساب به منابع اخلاقی و اولویت قضاوت اخلاقی تفاوت وجود دارد؟
آیا بین دو جنس از نظر متغیرهای همدلی، شرم ، احساس گناه و اولویت قضاوت اخلاقی تفاوت وجود دارد؟
آیا الگوی پیشنهادی برای تبیین اولویت اخلاقی نوجوانان با توجه به متغیرهای رشدی و هیجانی، مناسب است؟
اهمیت و ضرورت پژوهش
کیفیت آموزش در سالهای اخیر در دوره دبیرستان مورد توجه قرارگرفته، و والدین و دانش آموزان می خواهند با توجه به هزینه های پرداختی، آموزش مناسبی به دست آورند. دوره دبیرستان، سهم قابل توجهی در رشد کلی دانش آموزان، به خصوص در استدلال اخلاقی دانش آموزان دارد. محیط های آموزشی می تواند نقش قابل توجهی در تحریک دانش آموزان به تفکر عمل اخلاقی داشته باشد. دانش آموزان دوره دبیرستان در مرحله شکل گیری هویت هستند و رشد هویت هم، ارتباط تنگاتنگی با آموزش مذهبی و اخلاقی دارد.
پژوهش حاضر از دو جهت کاربردی وبنیادی، دارای اهمیت است. از نظر کاربردی به دلیل اینکه اخلاق یکی از مقولات اساسی در زندگی انسان است و نبود یا آموزش نادرست آن می تواند برای قشرهای مختلف جامعه، بویژه برای دانش آموزان یا نوجوان دوره دبیرستان بسیار آسیب زا بوده، و خطراتی جدی برای فرد خانواده و جامعه داشته باشد و احتمال گرایش فرد را به رفتارهای ناشایست، ضد اجتماعی و بزهکارانه بیشتر می کند. بنابراین، تحقیق حاضر در این زمینه می تواند به برنامه ریزان کتب درسی ، معلمان و والدین کمک کند تا با اصول علمی به تربیت و رشد اخلاقی فرزندان بپردازند و از پیامدهای ناگوار تضعیف اخلاق در نوجوانان جلوگیری کنند.
از نظر بنیادی، ارائه مدلهای علی برای تبیین روابط علی میان متغیرهای رشدی و هیجانات اخلاقی در پیش بینی شایستگی قضاوت اخلاقی، به نظریه پردازی کمک می کند و فرضیه های مختلفی را برای آزمودن پیش روی محققان علاقه مند به حوزه تعلیم و تربیت ، به خصوص روانشناسی تربیتی وآموزشگاهی قرار می دهد. همچنین در این پژوهش، جنسیت نیز مورد توجه است و بررسی این متغیرمی تواند نتایج قابل توجهی در برداشته باشد.

تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها
محیط خانوادگی ناکارآمد1:
تعریف مفهومی
محیط خانوادگی ناکارآمد عبارت است از الگوهای ارتباطی قالبی و ثابت که در محیط خانواده شکل گرفته، منفی و ناسالم هستند ( بیوورز2 وهامپسون3، 1990).
تعریف عملیاتی
سیاهه خانوادگی خودسنجی، ویرایش دوم برای سنجش خانواده ناکارآمد در نظر گرفته شده است. این آزمون بر اساس مقیاس درجه بندی لیکرت تهیه شده و پاسخ به سوال ها، پنج درجه ای است. سیاهه خانوادگی خودسنجی دارای پنج خرده مقیاس به شرح زیر است: عبارتند از: شايستگي / سلامتي، تعارض ، پيوستگي ،رهبري، بيانگري
زندگی معنوی:
تعریف مفهومی.
زندگي معنوي در قالب رابطه شخصي فرد با قدرت بالاتر و رفتارها و تفكرات مرتبط با آن تعريف شده است . زندگي معنوي در اين مطالعه، با مذهبی خاص مرتبط نیست و براي هر فرد قابل دسترس است. همین طور ، با سازمان ها در ارتباط نيست و بدین ترتیب، در قالب چگونگي حضور فرد در خدمت مذهب به جاي ارتباط با قدرت بالاتر تعريف نمي شود. زندگي معنوي اصلي، به اين شكل تعريف شده است :” پيوند با قدرت بالاتر ، درگيري آييني ، توانايي داشتن ايمان و عقيده ، احساس معني دار بودن ، درگير در جامعه يا صحبت كردن با كسي در ارتباط با عقيده و تجارب معنوي “. ابعاد ديگر زندگي معنوي عبارت است از فعاليت هاي هستي گرايانه ، كاربردهاي فردي و بينش. فعاليت هاي هستي گرايانه عبارتند از : ديدگاه گيري معنوي و انعكاس معني در زندگي روزمره. كاربردهاي فردي آن نیز شامل فروتني و به كارگيري معنويت در زندگي روزمره است. بينش، شامل توانايي پذيرش چيزهايي است كه قابل تغيير نيستند (هتچ1 ، بورگ2 ، ناييرهاس3 و هيلميچ4 ، 1998 ) .
تعریف عملیاتی
مقیاس باورها و درگیری معنوی2. این ابزار چهار خرده مقیاس دارد که عبارتند از: معنویت اصلی3 باور به قدرت بالاتر، ماهیت ارتباط، ارتباط واقعی، تجارب واقعی، تجارب معنوی، احساس معنی، داشتن عقیده و درگیری (مشغول شدن) معنوی (کریمر5، آیرون سون 6، پور7، 2009)
– اسناد به منابع اقتدار اخلاقی 8
تعریف مفهومی
اسناد به منابع اقتدار اخلاقی این چنین تعریف شده است: “سطح اسناد داده شده تاثیر به منابع قدرت در امر تصمیم گیری اخلاقی “. به عبارت دیگر، اسناد به منابع اقتدار اخلاقی عبارت است از آنچه اشخاص یا گروه ها بر تصمیم گیری اخلاقی فرد تاثیر گذاشته اند. منابع تاثيرگذاري اقتدار اخلاقي عبارتند از : الف) خود علاقه مندي ب) خانواده ج) معلمان، دوستان و رسانه ها د) بهزيستي جامعه ت) برابري پ) موسسات مذهبي ش) موسسات دولتي (وايت،1997).
تعریف عملیاتی
مقیاس منابع اخلاقی تجدید نظر شده9
این مقیاس شش سوال اخلاقی متفاوتی را برای شرکت کنندگان طراحی کرده است که به صورت بلی یا خیر جواب می دهند و در زیر جواب، دلایلشان رامی نویسند. شرکت کنندگان سپس، در یک مقیاس لیکرت صفرتا ده، درجه بندی می شوند (وایت،1996).
تاثیرات هیجانی:
– همدلی
تعریف مفهومی
همدلی به عنوان هیجانی چند بعدی تعریف شده است ( به عنوان مثال تمایلات حالتی یا موقعیتی،که موارد فهم دیدگاه دیگران، تجربه دلسوزی و متاسف شدن برای دیگران وتوانایی انتقال موارد فوق الذکر به موقعیت های مصنوعی (یا قرار گرفتن در موقعیت تصنعی) را شامل می شود.
هيجان اخلاقي همدلي، به صورت مجزا تعريف شده است، امّا با تمايلات موقعيتي، ديدگاه گيري ، نگراني همدلانه ، آشفتگي فردي و خيالبافي در ارتباط است . ديدگاه گيري معنوي، شامل تمايل خود انگيخته به قبول ديدگاه دیگري است . نگراني همدلانه، شامل تمايل به تجربه احساسات دلسوزانه نسبت به افراد بدشانس است وآشفتگي فردي، شامل تمايل به تجربه اضطراب روانی و آشفتگي در پاسخ به ديگران است . خيالبافي، شامل تمایل به استفاده از قوه تخيل و پس و پيش كردن موقعيت هاي خيالي راگویند(داويز 1، 1996).
تعریف عملیاتی
شاخص واکنش بین فردی2
شاخص واکنش بین فردی از 28 سوال تشکیل شده است . این ابزار، از چهار خرده مقیاس تشکیل شده است : انتخاب دیدگاه ( تمایل خود به خود به اتخاذ دیدگاه دیگری)، علاقه همدلانه (تمایل به تجربه احساسات دلسوزانه برای افراد بد شانس)، آشفتگی فردی ( تمایل به تجربه آشفتگی و ناهمدلی در پاسخ به آشفتگی دیگران)، و خیال پردازی یا تجسم کردن ( تمایل به تصور انتقال خود به موقعیت های ساختگی)) بیون، برین و هال، 2004).
شرم
تعریف مفهومی
“شرم” به عنوان یک ارزشیابی کلی منفی و دردناک از خود، تعریف شده که با احساسات بی ارزشی و فقدان قدرت در ارتباط است . شرم، پنهانکاری، گریز، یا مقابله مثل کردن را تحریک می کند، و در مقایسه با گناه، اغلب دردناک وآسیب زننده است (هاریز1،2006).
تعریف عملیاتی
آزمون عاطفه خود آگاه1
پرسشنامه ای است که بین حالتهای هیجانی شرم و احساس گناه، تمایز قائل می شود . در شرم بیشتر تمرکز بر روی خودارزشیابی های منفی است. شکل کوتاه آزمون عاطفه خود آگاه از 44 سوال تشکیل شده است که بین حالتهای هیجانی شرم وگناه تمایز قائل می شود .این مقیاس براساس اصطلاحات رفتاری – نه بر اساس زبان انتزاعی- تنظیم شده است (تراسی2، رابینز3وتانجنی،2007) .
احساس گناه
تعریف مفهومی
احساس گناه معمولا در مقایسه با شرم کمتر، دردناک تعریف شده است، زیرا با رفتار ویژه در ارتباط است و با خودپنداره ارتباطی ندارد..با وجود این، احساس گناه می تواند دردناک باشد و با بیش مشغولی های عیب جویانه ای همراه گردد. احساسات مرتبط با احساس گناه عبارتند از:تنش، پشیمانی و تاسف. احساس گناه، اعتراف ، عذرخواهی و بیان عمل انجام شده را بر می انگیزاند(همان منبع).
تعریف عملیاتی
برای سنجش احساس گناه، از آزمون عاطفه خود آگاه نسخه کوتاه شده سه استفاده شد،که درقسمت متغیر شرم توضیح داده شده است.
شایستگی قضاوت اخلاقی:
تعریف مفهومی
شایستگی قضاوت اخلاقی به عنوان توانایی استدلال شناختی به طور منطقی وکاربرد اصول اخلاقی در موقعیت ها معنی می شود (لیند1،2006).
تعریف عملیاتی
آزمون قضاوت اخلاقی2 :
آزمونی است که شایستگی قضاوت اخلاقی را می سنجد و تصمیم گیری های آن بر اساس اصول درونی است.آزمون قضاوت اخلاقی، برخی از ویژگیهای نظریه رشد اخلاقی گلبرگ را دارد ، اما از بعد نظری بر پایه مدل “لیند” بنا شده است (لیند،2006).
چارچوب نظری تحقیق:
این پژوهش برمبنای دو جهت گیری یعنی ساختارگرایی شناختی و یادگیری شناختی- اجتماعی سازمان یافته است که قصد برآن است آن ها را با هم ترکیب کند یا پلی بین این دو جهت گیری ایجادکند، با توجه به دوجهت گیری، متغیرهایی متناسب با آنها انتخاب و در الگو ارائه شده است. به این ترتیب الگوی مفهومی فرضی از روابط بین متغیرهای تحقیق به شرح زیر ارائه می گردد:

نمودار 1-1: الگوی مفهومی فرضی از روابط متغیرهای تحقیق
در شکل فوق، الگوی اندازه گیری و معادله مفروض (متغیرهای مکنون در بیضی ها و متغیرهای مشاهده شده در مربع ها) نشان داده شده است:
مدل حاضر، از تاثيرات عوامل رشدي و هيجاني، شايستگي قضاوت اخلاقي را در شكل مدل اولیه نشان مي دهد. در شيوه مدل معادلات ساختاري، متغيرهاي نهفته (سازه ها) در قالب بيضي ها نشان داده مي شوند كه محورهايي بين اين بيضي ها وجود دارد و مدل ساختاري را نشان مي دهد و مربع هاي كوچكي (جعبه ها) زير اين متغيرهاي نهفته وجود دارد كه اندازه گيري آنها را نشان مي دهد (نشانگرها) و مدل اندازه گيري را شكل مي دهند. جهت پيش بيني تاثير هر برآورد، پارامتر بر اساس نماد نشان داده مي شود . همچنانكه در شكل بالا مشاهده می کنید، سه متغير رشـدي عبارتند از ناكارآمدي خانواده، زندگي معنوي و اسناد به منابع اقتدار اخلاقي . ناكارآمدی خانوادگي، ، زندگي معنوي و اسناد به منابع اقتدار اخلاقي درقالب متغیرهای برونزا نهفته بر چسپ خورده اند . متغیرهای همدلی ، شرم وگناه درقالب متغیرهای درون زا مستقل مطرح هستند. همچنین اولویت های اخلاقی متغیر درون زا وابسته می باشد.

فصل دوم
ادبیات پژوهش

در این فصل، بررسی دیدگاههای نظری مرتبط با متغیرها مد نظر است . مطالب مرتبط با حوزه نظریه اخلاق در سه زمینه فلسفه، جامعه شناسی و روان شناسی قابل طرح است، سپس مباحث مربوط به متغیرهای تحقیق بررسی می شود. در نهایت، مدل تحقیق و نمونه های پژوهشی مرتبط با آن در حیطه رشد اخلاقی، مورد مطالعه قرار می گیرد.
دیدگاههای فلسفی اخلاق
از لحاظ تاریخی، از بدو پیدایش فلسفه- از زمان ارسطو تا کانت – اخلاق و رشد آن مورد توجه فیلسوفان بوده است. ازنظر فلاسفه غرب، سه دیدگاه فلسفی در مورد وضعیت اخلاقی انسان وجود دارد. اولین دیدگاه این بود که انسان ذاتا گنهکار متولد می شود و تمایل به پیروی از نفس و گناه دارد. مطابق این دیدگاه، انسانها ماهیت آسیب پذیر و شکننده ای داشته و نیاز به محافظت دارند (چادویک1،1991). دیدگاه فلسفی دوم، از سوی روسو 2مطرح شد، که او در تضاد با دیدگاه اول بود. روسو بر این عقیده بود که انسانها ذاتا پاک متولد می شوند و در ارتباط با رشد اخلاقی باید مداخله کمتری از طرف والدین و جامعه صورت گیرد.در واقع روسو، احساس می کرد که انسانها از طرف موسسات اجتماعی گمراه می شوند. در نظر او انسان ایده آل، کسی است که از طرف جامعه گمراه نشده است.روسو جامعه را به عنوان عامل مداخله گر در ماهیت طبیعی و خوب انسان می داند. او در کتاب امیل (1774) می گوید:خداوند همه چیز را خوب و درست انجام می دهد، اما انسان در آنها دخالت کرده، باعث زشتی آنها می شود(هیرگنهان3،2001).
دیدگاه سوم از سوی فیلسوف

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله درمورد ساختارگرایی، متغیرهای رشدی، قضاوت اخلاقی، یادگیری اجتماعی Next Entries منبع مقاله درمورد فرد گرایی، اخلاق اجتماعی، تقسیم کار، جامعه شناختی