منبع مقاله درمورد فلسفه حقوق، افغانستان، حقوق بشر

دانلود پایان نامه ارشد

رهبر‌معظم،‌خامنه‌ای‌،‌علی‌،‌مطلع‌عشق،‌‌ناشر‌دفتر‌نشر‌فرهنگ‌اسلامی،‌چاپ‌پنجم‌،‌1384.
60- ری‌شهری‌محمدی‌،‌محمد،‌میزان‌الحکمة،‌ناشر‌،‌مکتب‌الاعلام‌الاسلامی‌قم‌چاپ‌چهارم‌1372ش.
61- الز‌محشری،‌محمود‌بن‌احمد‌،‌الکشاف‌عن‌غوامض‌التنزیل‌و‌عیون‌الاقاویل‌فی‌وجوه‌التاویل‌،‌درالکتب‌العلمیه‌،‌بیروت‌چاپ‌اول‌1415‌هجری‌
62- زمخشری‌‌محمود‌بن‌عمر‌،اساس‌البلاغة‌،‌نشر‌دار‌بیروت‌،‌1404‌قمری‌.
63- الزهیلی‌،‌وهبة‌،‌التفسیر‌المنیر‌،‌ناشر‌،‌دارافکر‌،‌دمشق‌،‌چاپ‌هشتم‌،‌1426‌ق.
64- السباعی،‌مصطفی،‌المراة‌بین‌الفقه‌و‌القانون‌،‌ناشر‌دارالورق‌بیروت‌،‌چاپ‌هفتم،‌بی‌تا.
65- سبزواری‌،‌عبدالاعلی‌،‌مواهب‌الرحمن‌فی‌تفسیر‌القرآن‌،‌ناشر‌،‌دفتر‌آیة‌الله‌سبزواری‌،‌چاپ‌سوم‌1418‌قمری.
66- سعید‌رمضان‌بوطی،‌محمد،‌زن‌در‌میان‌شفافیت‌شریعت‌الهی‌و‌تیرگی‌فرهنگ‌غرب،‌مترجم‌فرید‌قادری،‌ناشر‌،‌انتشارات‌کردستان‌،‌چاپ‌اول‌،‌1382ش.
67- سلوی،‌خماش‌،‌المراة‌العربیة‌و‌المجتمع‌التقلیدی‌المختلف،‌ناشر‌دارالحقیقة‌،‌بیروت.‌چاپ‌اول،‌1973‌م.
68- شریعتی،سعید‌،حقوق‌ملت‌و‌دولت‌در‌قانون‌اسلامی‌،‌،‌ناشر‌،‌انتشارات‌کانون‌اندیشه‌جوان.‌چاپ‌اول‌1382.
69- شمس‌الدین‌،‌محمد‌مهدی‌،‌مسایل‌حرجة‌فی‌فقه‌المرأة‌،‌موسسه‌المنار‌،‌بی‌جا‌،‌بی‌تا.‌
70- شهید‌اول‌،‌العاملی‌،‌محمد‌بن‌مکی‌،‌الدروس‌الشریعه‌فی‌فقه‌الامامیه‌،‌ناشر‌موسسه‌نشر‌اسلامی‌،‌ربیع‌الثانی‌1414‌قمری‌.
71- شهید‌ثانی‌،‌زین‌الدین‌بن‌علی‌،‌مسالک‌الافهام‌،‌ناشر‌،‌موسسه‌المعارف‌الاسلامیه‌،‌چاپ‌سوم‌1425‌قمری‌.
72- شهید‌ثانی‌،‌زین‌الدین‌بن‌علی‌،‌شرح‌لمعه،بیروت دار الاحیاء التراث العربی1403 هجری.
73- شهین‌،‌لودین‌،‌اصول‌مدیریت‌از‌دیدگاه‌قرآن‌و‌روایات‌،‌ناشر‌واسع‌،‌تاریخ‌انتشار‌1380ش.
74- شیخ‌اعظم‌انصاری‌،‌مرتضی‌،‌مکاسب‌،‌ناشر‌،‌مجمع‌الفکر‌الاسلامی‌،‌چاپ‌نهم‌1429‌هجری‌قمری‌.
75- صابونی،‌محمد‌علی‌،‌ارث‌در‌پرتو‌قرآن‌و‌حدیث‌،‌مترجم‌،‌محمد‌بهاالدینی‌حسینی‌،‌نشر‌چاپ‌حیدری،‌بی‌تا‌.
76- صانعی،‌فخرالدین‌،‌شهادت‌زن‌در‌اسلام‌،‌ناشر‌انتشارت‌میثم‌تمار،‌چاپ‌ششم‌‌بی‌تا.
77- صفایی‌،‌حسین‌،‌اسدالله‌امامی‌،‌مختصر‌حقوق‌خانواده‌،‌نشر‌داد‌گستر‌،‌چاپ‌پنجم‌،‌زمستان‌1384ش.
78- طباطبایی‌،‌محمد‌حسین‌،‌تفسیر‌المیزان‌،‌مترجم‌باقر‌موسوی‌همدانی،‌ناشر‌،‌دفتر‌انتشارات‌اسلامی،
79- طباطبایی،‌محمد‌حسین‌،‌فرازهایی‌از‌اسلام،‌تنظیم‌سید‌مهدی‌آیت‌اللهی،‌انتشارات‌جهان‌آرا.‌بی‌تا‌.
80- طباطبایی،‌محمد‌رضا،‌صرف‌ساده‌،‌بضمیمه‌صرف‌مقدماتی‌،‌ناشر‌موسسه‌انتشارات‌دارالعلم‌قم‌،‌چاپ‌56‌،‌1382‌ش.
81- الطبرسی،‌فضل‌بن‌حسن،‌مجمع‌البیان‌،‌بیروت‌دارالمعرفة،‌چاپ‌دوم‌1407‌ق.
82- طبرسی،‌محمد‌حسن‌،‌جوامع‌الجامع‌فی‌تفسیر‌القرآن‌،‌دارالاضوا،‌بیروت‌،‌چاپ‌اول،‌1405‌ق.
83- الطبری‌،‌محمد‌بن‌جریر‌،‌تفسیر‌الطبری‌،‌ناشر‌دارالمعارف‌،‌مصر‌،‌بی‌تا‌.‌
84- الطریحی،‌فخرالدین،‌مجمع‌البحرین‌ف‌چاپ‌خانه‌صدری،‌چاپ‌سوم،‌1375ش.
85- الطوسی‌،‌محمد‌بن‌حسن‌،‌النهایه‌،‌ناشر‌داراکتاب‌العربی‌بیروت‌،‌چاپ‌دوم‌1980‌میلادی‌.‌
86- طوسی‌،‌محمد‌بن‌حسن‌،‌التبیان‌فی‌التفسیر‌القرآن‌،‌بیروت‌داراحیاء‌التراث.‌بی‌تا‌.‌
87- العروسی‌الحویزی،‌عبد‌علی‌بن‌جمعه‌تفسیر‌،‌نورالثقلین‌،‌ناشر‌،‌دارالتفسیر‌،‌1424‌هجری‌قمری.
88- علامه‌حلی‌،‌حسن‌بن‌یوسف‌،‌ارشاد‌الذهان‌الی‌احکام‌الایمان‌،‌ناشر‌موسسه‌النشر‌اسلامی‌‌،‌1410‌هجری‌قمری.
89- علامه‌حلی‌،‌حسن‌بن‌یوسف‌،‌تذکرة‌الفقهاء‌ناشر‌موسسه‌اهل‌البیت‌قم‌،‌1414هجری‌قمری.
90- علامه‌حلّی‌،‌حسن‌بن‌یوسف‌،‌قواعد‌الاحکام‌فی‌معرفت‌الحلال‌و‌الحرام‌،‌ناشر‌موسسه‌نشر‌اسلامی‌1413‌هجری‌قمری.
91- علامه‌حلی‌،‌حسن‌بن‌یوسف‌،‌مختلف‌الشیعه‌فی‌احکام‌الشریعة‌،‌ناشر‌،‌مکتبه‌الاعلام‌الاسلامی‌،‌چاپ‌اوّل‌1417.‌
92- علی‌پور،‌مینا‌،‌مجموعه‌مقالات‌همایش‌زنان‌در‌افغانستان‌،‌فرصت‌ها‌،‌چالش‌ها‌و‌راهکارها،‌ناشر‌انتشارات‌بین‌المللی‌ترجمه‌و‌نشر‌المصطفی‌.‌چاپ‌اول‌1386ش.
93- عمید‌،‌حسین‌،‌فرهنگ‌فارسی‌عمید‌،‌موسسه‌انتشارات‌امیر‌کبیر‌1384‌ش‌.
94- فائز‌،‌احمد،‌دستورالاسرة‌فی‌ظلال‌القرآن‌،‌ناشر‌موسسه‌الرسالة‌چاپ‌بیروت‌1414هجری‌قمری.
95- الفاضل‌الهندی‌،‌محمد‌بن‌حسن‌،‌کشف‌اللثام‌عن‌قواعد‌الاحکام‌،‌ناشر‌،‌موسسه‌النشر‌اسلامی1416‌هجری‌قمری.
96- فتاحی‌زاده‌،‌فتحیه‌،‌زن‌در‌تاریخ‌و‌اندیشه‌اسلامی‌،‌نشر‌،‌دفتر‌تبلیغات‌اسلامی‌حوزه‌علمیه‌قم‌،‌موسسه‌بوستان‌کتاب‌،‌چاپ‌اول‌،‌1386ش.
97- فخر‌رازی‌،‌محمد‌بی‌عمر‌،‌مفاتیح‌الغیب‌،‌داراحیاء‌التراث‌،‌چاپ‌سوم‌بی‌تا‌.
98- فراهیدی،‌خلیل‌بن‌احمد،‌العین‌،‌ناشر‌الصدر،‌چاپ‌دوم‌1410‌ه‌ق.
99- فضل‌الله‌،‌محمد‌حسین‌،‌اسلام‌،‌زن‌و‌جستاری‌تازه‌،‌مترجم‌مجید‌مرادی‌،‌ناشر‌بوستان‌کتاب‌قم‌،‌چاپ‌سوم‌1387ش.‌
100- فضل‌الله‌،‌محمد‌حسین‌،‌تأملات‌اسلامیه‌حول‌المرأة‌،‌ناشر‌دارالملاک،‌چاپ‌دوم‌،‌1421‌ه‌.
101- فضل‌الله‌،‌محمد‌حسین‌،‌دنیای‌زن‌،‌نشر‌سهروردی،‌چاپ‌اول‌ف‌1383‌ش
102- فضل‌الله‌،‌محمد‌حسین‌،‌من‌وحی‌القرآن‌،‌دارالزهرا،‌بیروت‌،‌1405‌ه..
103- فیاض،‌محمد‌اسحاق،‌حکومت‌اسلامی‌و‌جایگاه‌زن‌در‌آن‌،‌مترجم‌محمد‌جواد‌برهانی،‌انتشارات‌مقصودی‌،‌کابل،چاپ‌اول‌،‌1391ش.
104- قربان‌نیا‌،‌ناصر‌و‌معصومه‌حافظی،‌فصل‌نامه‌علمی‌پژوهشی‌حقوق‌اسلامی،‌شماره‌31‌،‌ناشر‌پژوهشگاه‌فرهنگ‌اندیشه‌اسلامی،‌زمستان‌1390ش.
105- قربان‌نیا‌،‌ناصر،‌‌و‌همکارانش‌،‌بازپژوهی‌حقوق‌زن‌،‌ناشر‌انتشارات‌روز‌نو،‌چاپ‌اول‌بی‌تا‌.
106- قزوینی‌،‌محمد‌ابراهیم‌،‌حقوق‌مدنی‌بررسی‌فقهی‌و‌حقوقی‌خانواده‌،‌نشر‌تهران‌،‌راه‌نوین‌،‌چاپ‌اول،‌1390ش.
107- کاتوزیان‌،‌ناصر‌،‌حقوق‌مدنی‌خانواده‌،‌ناشر‌،‌شرکت‌انتشارات‌با‌همکاری‌بهمن‌برنا‌،‌چاپ‌سوم،‌تابستان‌1371ش.
108- کاظم‌زاده‌،‌علی‌،‌تفاوت‌زن‌و‌مرد‌در‌نظام‌حقوقی‌ایران،‌نشر‌میزان،‌چاپ‌دوم‌،‌1386ش.
109- کریمی‌،‌حمید،‌زن‌و‌مرد‌تشابه‌یا‌تناسب؟‌ناشر‌،‌مرکز‌نشر‌هاجر،‌چاپ‌اول‌تابستان‌1391ش.
110- کریمی،‌حمید،‌حقوق‌زن‌،‌ناشر،‌انتشارات‌کانون‌اندیشه‌جوان،‌چاپ‌اول‌1383ش.
111- گردآورنده‌واحد‌خواهران‌دفتر‌تبلیغات‌اسلامی‌قم‌،‌منزلت‌زن‌،‌ناشر‌،‌دفتر‌تبلیغات‌اسلامی‌قم‌،‌تاریخ‌انتشار‌،‌1371‌ش.
112- گلپایگانی،‌محمد‌ابراهیم‌،‌تحقیقی‌پیرامون‌ارث‌از‌دیدگاه‌امامیه‌،‌نشر‌،‌دفتر‌انتشارات‌اسلامی،‌چاپ‌اول،‌1380‌ش.
113- مجلسی‌،‌محمد‌باقر‌،‌بحار‌الانوار‌،‌چاپ‌دوم‌بیروت‌،‌لبنان‌،‌1403‌قمری.
114- محدث‌بحرانی،‌یوسف،‌الحدائق‌الناظره‌فی‌احکام‌العترة‌الطاهرة،‌ناشر‌دارالاضوا،‌چاپ‌سوم‌،‌1413ه.
115- محقق‌داماد،‌مصطفی،‌بررسی‌فقهی‌حقوق‌خانواده‌نکاح‌و‌انحلال،‌ناشر‌مرکز‌نشر‌علوم‌اسلامی‌،‌چاپ‌پانزدهم‌1387ش.
116- محقق،‌محمد‌باقر،‌حقوق‌مدنی‌زوجین‌،‌چاپ‌خانه‌صدری،‌1343ش.
117- محمد‌بن‌مسعود‌،‌تفسیر‌العیاشی‌،‌تصحیح‌و‌تعلیق‌هاشم‌رسولی‌محلاتی‌،‌ناشر‌موسسه‌الأعملی‌چاپ‌بیروت‌،‌1411‌هجری‌قمری‌.
118- محمدی،‌مریم‌،‌کنوانسیون‌زنان‌از‌نگاه‌فقه‌شیعه‌،‌ناشر،‌موسسه‌بوستان‌کتاب‌قم،‌چاپ‌اول،‌1386ش.
119- محمودی‌،‌عباس‌علی‌،‌زن‌در‌اسلام‌،‌ناشر‌انتشارات‌نهضت‌زنان‌مسلمان‌،‌تاریخ‌چاپ‌1360‌ش.
120- مصباح‌یزدی‌ف‌محمد‌تقی،‌حقوق‌بشر‌از‌دیدگاه‌اسلامی‌،‌انتشارات‌موسسه‌آموزشی‌و‌پژوهشی‌امام‌خمینی‌،‌چاپ‌اول‌1388ش.
121- مصباح‌یزدی،‌محمد‌تقی،‌حقوق‌و‌سیاست‌در‌قرآن‌،‌ناشر‌انتشارات‌موسسه‌آموزشی‌و‌پژوهشی‌امام‌خمینی،‌چاپ‌اول‌1377.
122- مصباح‌یزدی،‌محمد‌تقی،‌نظریه‌حقوق‌اسلامی‌،‌مرکز‌انتشارات‌موسسه‌آموزشی‌و‌پژوهشی‌امام‌خمینی‌،‌قم‌چاپ‌1382.
123- مصطفوی‌،فریده‌و‌همکارش،‌زن‌از‌منظر‌اسلام،‌ناشر،‌موسسه‌بوستان‌کتاب‌قم‌،‌چاپ‌اول،‌1382‌ش.
124- مطهری‌،‌مرتضی‌،‌زن‌و‌مسائل‌قضایی‌و‌سیاسی،‌انتشارات‌صدرا،‌چاپ‌اول،1391‌ش.
125- مطهری‌،‌مرتضی‌،‌مجموعه‌آثار‌،‌انتشارت‌صدرا‌،‌1378‌ش.
126- مطهری‌،‌مرتضی‌،‌نظام‌حقوق‌زن‌در‌اسلام‌،‌انتشارات‌صدرا‌،‌چاپ‌62،‌تیر‌1391.
127- مطهری‌،‌مرتضی‌،‌یادداشت‌های‌استاد‌،‌انتشارات‌صدرا‌،‌چاپ‌دوم‌1424‌قمری‌.
128- مطهری‌،‌مرتضی،‌آشنایی‌با‌قرآن‌،‌انتشارات‌صدرا،‌چاپ‌سوم‌1381ش.
129- مطهری،‌مرتضی،‌اخلاق‌جنسی،‌ناشر‌،‌انتشارات‌صدرا،‌بی‌تا‌.
130- مغنیه‌،‌محمد‌جواد‌،‌التفسیر‌المبین‌،‌ناشر‌،‌دارالتعارف‌بیروت‌،‌1398‌هجری‌قمری‌.
131- مغنیه‌،‌محمد‌جواد‌،‌الکاشف،ناشر‌دارالکتاب‌الاسلامی‌2003‌میلادی‌.‌
132- مقدادی،‌محمد‌مهدی،‌ریاست‌خانواده‌،‌ناشر‌،‌روابط‌عمومی‌شورای‌فرهنگی‌اجتماعی‌زنان‌،‌چاپ‌اول،‌بی‌تا‌.
133- مقدس‌اردبیلی‌،‌احمد‌،‌مجمع‌الفائدة‌و‌البرهان‌،‌ناشر‌جامعه‌المدرسین‌قم‌،‌شوال‌1403‌هجری‌قمری.
134- مکارم‌شیرازی،‌ناصر،‌تفسیر‌نمونه،‌ناشر‌دارالکتب‌الاسلامیه،‌چاپ‌بیست‌و‌سوم‌1374ش.
135- منتظری‌،‌حسین‌علی‌،‌اسلام‌و‌دین‌و‌فطرت،‌ناشر‌نشر‌سایه‌.‌چاپ‌دوم‌،‌1385.
136- منتظری‌،‌حسین‌علی‌،‌مبانی‌فقهی‌حکومت‌اسلامی‌،‌ترجمه‌و‌تقریر‌،‌محمود‌صلواتی‌،‌ناشر‌،‌سرایی‌،‌چاپ‌سوم‌بی‌تا‌.
137- موسوی‌،‌روح‌الله‌،‌صحیفه‌نور‌،‌ناشر‌،‌چاپ‌خانه‌وزارت‌ارشاد‌اسلامی،‌بهمن‌ماه‌1361ش.
138- مهر‌پور‌،‌حسین‌،‌مباحثی‌از‌حقوق‌زن‌،‌نشر‌اطلاعات‌تهران‌،چاپ‌اول‌1379ش.
139- مهریزی‌،‌مهدی‌،‌زن‌در‌اندیشه‌اسلامی‌،‌ناشر‌،‌سازمان‌چاپ‌و‌انتشارات‌تهران‌،‌1381.
140- مهریزی‌،‌مهدی،‌زن‌و‌فرهنگی‌دین‌،‌ناشر‌،‌هستی‌نما‌،‌چاپ‌اول‌1382ش.
141- مهریزی،‌مهدی،‌شخصیت‌و‌حقوق‌زن‌در‌اسلام‌،‌ناشر‌شرکت‌انتشارات‌علمی‌و‌فرهنگی‌چاپ‌نخست‌1382ش.
142- میرزا‌نوری،‌حسین‌،‌مستدرک‌الوسائل،‌چاپ‌آل‌البیت‌بی‌تا.
143- نافعی‌فرد‌،‌کریم‌،‌زن‌از‌دیدگاه‌اسلام‌و‌تمدن‌غرب‌،‌انتشارات‌عابد‌،‌چاپ‌دوم‌،‌1382ش.
144- نجفی‌،‌محمد‌حسن‌،‌جواهر‌الکلام‌،‌دارالاحیاء‌التراث‌،‌بی‌تا‌.
145- نجفی‌،‌محمد‌حسن‌،‌جواهر‌الکلام‌،‌ناشر‌،‌دارالحیاء‌الشرات‌العربی‌،‌چاپ‌هفتم‌،‌بی‌تا‌.
146- نوری‌،‌یحیی‌،‌حقوق‌زن‌در‌اسلام‌و‌جهان‌،‌ناشر‌موسسه‌انتشارات‌فراهانی،‌چاپ‌چهارم،‌بی‌تا.
۱۴۷۔هبة،‌رئوف،‌مشارکت‌سیاسی‌زن‌دیدگاهی‌اسلامی،‌مترجم‌،‌محسن‌آرمین‌،‌نشر‌قطره‌تهران،‌چاپ‌اول‌1371.

1. مصباح يزدي، محمّد تقي، حقوق و سياست در قرآن، ص 25- 24.
2. راغب اصفهاني، حسین بن محمد، مفردات القرآن، ج1، ص 518، ترجمه و تحقيق غلام رضا خسروي حسيني.
3. احمد بن فارس ابن زكريا، معجم مقاييس اللّغه، ص 227، فراهيدي، خليل ابن احمد، ترتيب كتاب العين، ج 1، ص 407.
4. ابن منظور، جمال الدّين محمّد، ، لسان العرب، ج 3، ص 255 تا 262.
5. زمخشري، محمود بن عمر ،اساس البلاغه، ص 90.
6. جمال الدّين محمّد بن منظور، لسان العرب، ج 3، ص 255 تا 262.
7. شيخ اعظم مرتضي انصاري، مكاسب، اول كتاب البيع.
8. محقق يزدي، حاشيه بر مكاسب، ص 56- 55.
9. جوادي آملي، عبد الله ،فلسفه حقوق بشر، ص 75، نوبت چاپ دوم، بهار 1377، ناشر مركز نشر اسراء.
10. حج، 62 و لقمان، 30.
11. روم، 8.
12. ص، 22.
13. مصباح يزدي، محمّد تقي ،حقوق و سياست در قرآن، ص 34 تا 38.
14. بقره، 61.
15. بقره، 282.
16. راغب اصفهاني، مفردات، ص 248.
17. احمد بن فارس بن ذكريا، معجم مقاييس اللّغه، ص 258.
18. فراهيدي، خليل بن احمد، العين، ج 1، ص 411 تا 412.
19. ابن منظور، جمال الدّين محمد، لسان العرب، ج 3، ص 270.
20. تهانوي، محمّد بن علي، كشاف اصطلاحات الفنون، ج 1، ص 372 الي 378.
21. زمخشري، محمود بن عمر ،اساس البلاغه، ص 61.
22. شريعتي ،سعيد ، حقوق ملّت و دولت در قانون اسلامي، ص 29، چاپ اول، 1382، ناشر انتشارات كانون انديشه جوان.
23. مائده/ 42.
24. انعام/ 136.
25. مريم/ 12.
26. آل عمران/ 69.
27. يوسف/ 40.
28. رعد/ 37.
29. آل بحر

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله درمورد سوره بقره، انتخاب همسر، علامه طباطبایی، آیت الله جوادی آملی Next Entries منابع پایان نامه با موضوع مکانیابی، تحلیل فضایی، توزیع فضایی، پیشگیری از جرم