منبع مقاله درمورد عوامل خطر، اوقات فراغت، گروه همسالان، خودپنداره

دانلود پایان نامه ارشد

: توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس مصرف ماري جوانا و ميزان رفتارهاي پرخطر 205
جدول شماره 53-2-5: توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس مصرف حشيش و ميزان رفتارهاي پرخطر 205
جدول شماره 54-2-5: توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس مصرف کراک و ميزان رفتارهاي پرخطر 206
جدول شماره 55-2-5: توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس مصرف قرص اکس و ميزان رفتارهاي پرخطر 206
جدول شماره 56-2-5: توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس مصرف هروئين و ميزان رفتارهاي پرخطر 207
جدول شماره 57-2-5: توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس مصرف ترياک و ميزان رفتارهاي پرخطر 207
جدول شماره 58-2-5: توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس رابطه جنسي و ميزان رفتارهاي پرخطر 208
جدول شماره 59-2-5: توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس استفاده از کاندوم و ميزان رفتارهاي پرخطر 208
جدول شماره 60-2-5: توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس ميزان دلبستگي و رفتارهاي پرخطر 209
جدول شماره 61-2-5: توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس ميزان تعهد و رفتارهاي پرخطر 209
جدول شماره 62-2-5: توزيع فراواني افراد براساس ميزان باور و رفتارهاي پرخطر 210
جدول شماره 63-2-5: توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس ميزان مشارکت و رفتارهاي پرخطر 211
جدول شماره 64-2-5: توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس ميزان خود-کنترلي و رفتارهاي پرخطر 211
جدول شماره 65-2-5: توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس ميزان خودپنداره و رفتارهاي پرخطر 212
جدول شماره 66-2-5: توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس ميزان همنشيني با دوستان بزهکار و رفتارهاي پرخطر 213
جدول شماره 67-2-5: توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس ميزان نظارت والدين بر فرزندان و رفتارهاي پرخطر 213
جدول شماره 68-2-5: توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس ميزان مهارت اجتماعي و رفتارهاي پرخطر 214
جدول شماره 69-2-5: توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس ميزان مهارت ارتباطي و رفتارهاي پرخطر 215
جدول شماره 70-2-5: توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس ميزان مهارت جرأت ورزي و رفتارهاي پرخطر 215
جدول شماره 71-2-5: توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس ميزان مهارتهاي اجتماعي و ارتباطي و رفتارهاي پرخطر 216
جدول 1-3-5: همبستگي بين سن، تحصيلات و درآمد و مهارتهاي اجتماعي و ارتباطي 217
جدول 2-3-5: آزمون تفاوت ميانگين ميزان مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي افراد با توجه به جنسيت 218
جدول 3-3-5: آزمون تفاوت ميانگين ميزان مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي افراد با توجه به وضعيت تأهل 218
جدول 4-3-5: آزمون تفاوت ميانگين ميزان مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي افراد با توجه به قوميت 219
جدول 5-3-5: آزمون تفاوت ميانگين ميزان مهارتهاي اجتماعي و ارتباطي افراد با توجه به نوع مسکن 219
جدول 6-3-5 : آزمون تفاوت ميانگين ميزان مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي افراد با توجه به وضعيت طبقاتي 220
جدول 7-3-5: آزمون تفاوت ميانگين ميزان مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي افراد با توجه به ساختار خانواده 220
جدول 8-3-5: آزمون تفاوت ميانگين ميزان مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي افراد با توجه به نحوه گذران اوقات فراغت 221
جدول 9-3-5: همبستگي بين متغيرهاي کنترل اجتماعي و همنشيني افتراقي با متغير مهارت اجتماعي و ارتباطي 223
جدول 10-3-5: همبستگي بين مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي و انواع رفتارهاي پرخطر 223
جدول 11-3-5: همبستگي بين سن، تحصيلات و درآمد و رفتارهاي پرخطر 224
جدول 12-3-5: آزمون تفاوت ميانگين ميزان رفتارهاي پرخطر افراد با توجه به جنسيت 225
جدول 13-3-5: آزمون تفاوت ميانگين ميزان رفتارهاي پرخطر با توجه به وضعيت تأهل 225
جدول 14-3-5: آزمون تفاوت ميانگين ميزان رفتارهاي پرخطر افراد با توجه به قوميت 226
جدول 15-3-5: آزمون تفاوت ميانگين ميزان رفتارهاي پرخطر افراد با توجه به نوع مسکن 226
جدول 16-3-5 : آزمون تفاوت ميانگين ميزان رفتارهاي پرخطر با توجه به وضعيت طبقاتي 227
جدول 17-3-5: آزمون تفاوت ميانگين ميزان رفتارهاي پرخطر با توجه به ساختار خانواده 227
جدول 18-3-5: آزمون تفاوت ميانگين ميزان رفتارهاي پرخطر افراد با توجه به نحوه گذران اوقات فراغت 228
جدول 19-3-5: همبستگي بين متغيرهاي کنترل اجتماعي و همنشيني افتراقي با متغير وابسته(رفتارهاي پرخطر) 230
جدول 20-3-5: همبستگي بين متغير مهارتهاي اجتماعي و ارتباطي با متغير وابسته(رفتارهاي پرخطر) 230
جدول 21-3-5- عناصر اصلي تحليل چندمتغيره متغيرهاي زمينه اي به روش گام به گام از مرحله اول تا مرحله سوم براي پيش بيني متغير مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي 232
جدول 22-3-5- عناصر متغيرهاي درون معادله(متغيرهاي زمينه اي) براي پيش بيني متغير مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي در مرحله سوم 232
جدول 23-3-5- عناصر اصلي تحليل چندمتغيره متغيرهاي کنترل اجتماعي به روش گام به گام از مرحله اول تا مرحله ششم براي پيش بيني متغير مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي 233
جدول 24-3-5- عناصر متغيرهاي درون معادله(متغيرهاي کنترل اجتماعي) براي پيش بيني متغير مهارتهاي اجتماعي و ارتباطي در مرحله ششم 234
جدول 25-3-5- عناصر اصلي تحليل چندمتغيره متغيرهاي همنشيني افتراقي به روش گام به گام از مرحله اول تا مرحله دوم براي پيش بيني متغير مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي 234
جدول 26-3-5- عناصر متغيرهاي درون معادله(متغيرهاي همنشيني افتراقي) براي پيش بيني متغير مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي در مرحله دوم 235
جدول 27-3-5- عناصر اصلي تحليل چندمتغيره به روش گام به گام از مرحله اول تا مرحله هفتم براي پيش بيني متغير مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي در سطح کل 235
جدول 28-3-5- عناصر متغيرهاي درون معادله براي پيش بيني متغير مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي در سطح کل در مرحله هفتم 236
جدول 29-3-5- عناصر اصلي تحليل چندمتغيره متغيرهاي زمينه اي به روش گام به گام از مرحله اول تا مرحله چهارم براي پيش بيني متغير وابستهي رفتارهاي پرخطر 237
جدول 30-3-5- عناصر متغيرهاي درون معادله(متغيرهاي زمينه اي) براي پيش بيني متغير وابستهي رفتارهاي پرخطر در مرحله چهارم 238
جدول 31-3-5- عناصر اصلي تحليل چندمتغيره متغيرهاي کنترل اجتماعي به روش گام به گام از مرحله اول تا مرحله سوم براي پيش بيني متغير وابستهي رفتارهاي پرخطر 238
جدول 32-3-5- عناصر متغيرهاي درون معادله(متغيرهاي کنترل اجتماعي) براي پيش بيني متغير وابسته رفتارهاي پرخطر در مرحله سوم 239
جدول 33-3-5- عناصر اصلي تحليل چندمتغيره متغيرهاي همنشيني افتراقي به روش گام به گام از مرحله اول تا مرحله دوم براي پيش بيني متغير وابستهي رفتارهاي پرخطر 239
جدول 34-3-5- عناصر متغيرهاي درون معادله(متغيرهاي همنشيني افتراقي) براي پيش بيني متغير وابستهي رفتارهاي پرخطر در مرحله دوم 240
جدول 35-3-5- عناصر اصلي تحليل چندمتغيره مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي به روش گام به گام از مرحله اول تا مرحله دوم براي پيش بيني متغير وابستهي رفتارهاي پرخطر 240
جدول 36-3-5- عناصر متغيرهاي درون معادله(مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي) براي پيش بيني متغير وابستهي رفتارهاي پرخطر در مرحله دوم 241
جدول 37-3-5- عناصر اصلي تحليل چندمتغيره به روش گام به گام از مرحله اول تا مرحله ششم براي پيش بيني متغير وابستهي رفتارهاي پرخطر در سطح کل 241
جدول 38-3-5- عناصر متغيرهاي درون معادله براي پيش بيني متغير وابستهي رفتارهاي پرخطر در سطح کل در مرحله ششم 242
جدول 39-3-5- اثرات مستقيم، غير مستقيم و کل متغيرهاي مستقل بر رفتارهاي پرخطر 245
جدول 40-3-5- کميت خطاي e مدل تحليل مسير 245

فهرست شکلها
عنوان و شماره شکل صفحه
شکل 3-1- شاخه هاي نظريه ساختار اجتماعي 54
شکل 3-2- عناصر نظريه بي سازماني اجتماعي 59
شکل 3-3- نظريه فعاليت هاي روزمره: ارتباط بين عوامل سه گانه 61
شکل 3-4- عناصر اصلي نظريه فشار 62
شکل 3-5- عناصر نظريه فشار عمومي 70
شکل 3-6- مدل تحليلي ارتباط بين سازمان اجتماعي کلان و جرم 72
شکل 3-7- عناصر نظريه انحراف فرهنگي 74
شکل 3-8- شاخه هاي نظريه فرآيند اجتماعي . 82
شکل 3-9- نظريه يادگيري اجتماعي بزهکاري 83
شکل 3-10- ميراث بوم شناختي نظريه همنشيني افتراقي 85
شکل 3-11- پيوندهاي افتراقي 87
شکل 3-12- فنون خنثي سازي ماتزا 92
شکل 3-13- عناصر نظريه پيوند اجتماعي هيرشي 96
شکل 3-14- فرآيند برچسب زني 100
شکل 3-15- فرآيند شکل گيري انحراف ثانويه 103
شکل 3-16- مدل مفهومي پژوهش 152
شکل 3-17- مدل تجربي پژوهش 153
شکل 5-1- نمودار تحليل مسير 246
شکل5-2- مدل نهايي استخراج شده از پژوهش 247
شکل 6-1- عوامل خطر و محافظت کننده در سطح فردي 265
شکل 6-2- عوامل خطر و محافظت کننده در سطح خانواده 267
شکل 6-3- عوامل خطر و محافظت کننده در سطح مدرسه 268
شکل 6-4- عوامل خطر و محافظت کننده در سطح گروه همسالان 269
شکل 6-5- عوامل خطر و محافظت کننده در سطح محيط اجتماعي 271

فصل اول

کليات

1-1- مقدمه

انسان موجودي اجتماعي و نيازمند برقراري ارتباط با انسانهاي ديگر براي رفع نيازهاي خود ميباشد. زندگي اجتماعي انسان خيلي پيچيدهتر از موجودات ديگر است. در اثر زندگي گروهي، روابط اجتماعي انتزاعي و مجموعهي مشترکي از مفاهيم که معاني مشترک دارند، تبديل به نماد ميشوند، و انسانها از طريق اين نمادها با هم ارتباط برقرار ميکنند. روابط اجتماعي گروه حاصل کنش متقابل اجتماعي مکرري است که تبديل به اشکال گوناگون نظم، وظايف و انتظارات متقابل ميگردد. در اين فرآيند کنش متقابل، انسان اعمالش را با در نظر گرفتن انتظارات ديگران انجام ميدهد. بنابراين، زندگي اجتماعي به شکل مستمر در حال تغيير و دگرگوني است و اشکال جديدي از جامعه ظهور ميکند که در ابعاد مختلف با جامعهي گذشته داراي تفاوتهايي ميباشد. گذر جوامع از سنتي به مدرن همراه با آثار و پيامدهاي مختلفي در سطوح خرد و کلان ميباشد. بخشي از اين پيامدها مربوط به رفتارهاي اجتماعي است که دچار تحولات و دگرگونيهايي گرديدند. رفتار و روابط اجتماعي از طريق هنجارها تنظيم ميشود. يک هنجار تعيين ميکند که فرد در شرايط گوناگون چه رفتاري بايد يا نبايد داشته باشد. اما هميشه اين امکان وجود دارد که رفتار فرد با هنجارها مطابقت نداشته باشد. در جوامع ابتدايي و کوچک، هنجارها مشخصتر و محدودتر هستند و ميزان همنوايي با آنها بيشتر است. در جوامع مدرن، به علت وجود تمايز ميان گروهها و طبقات و تعلق به زمينههاي طبقاتي، قومي و نژادي گوناگون، هنجارها متنوعتر شده و ميزان پيروي از آنها کمتر ميشود. به تدريج که جوامع به سمت صنعتيشدن و شهرنشيني پيش رفتند، بروز رفتارهايي که همنوا و سازگار با هنجارها و ارزشهاي جامعه نبودند، بيشتر شد. اين ناهنجاريها و ناسازگاريها به تدريج زمينهي تخريب نظم و انسجام موجود در جامعه را فراهم نمود. جامعهشناسي در اصل براي مطالعه و بررسي اين بينظميها و ناهنجاريها پديدار گرديد. با گسترش اين ناهنجاريها، حوزهاي از جامعهشناسي به نام جامعهشناسي انحرافات به شکل تخصصي بر روي رفتارهاي انحرافي و بزهکارانه متمرکز شد، تا با شناسايي علل و عوامل مؤثر بر رفتارهاي انحرافي و بزهکارانه، راهکارهايي براي بهبود وضع موجود بيابد.
رفتارهاي انحرافي و بزهکارانه به نوبهي خود انواع مختلفي از رفتارها را در برميگيرند. نکته مهم در رابطه با اين رفتارها، پيامدهاي مخرب و ويرانگر آنها است که نيازمند توجه جدي و عميق از سوي نهادهاي مسؤول و دستاندرکار و همچنين محققان و پژوهشگران ميباشد. در اين راستا، با توجه به شرايط کنوني و افزايش هرچه بيشتر رفتارهاي انحرافي و بزهکارانه، بخشي از اين رفتارها بايد مورد توجه بيشتري قرار بگيرد که نسبت به ساير رفتارهاي انحرافي، داراي

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد نماز جماعت، دوره قاجار، دندانپزشک، حداد عادل Next Entries دانلود پایان نامه درمورد پاسخ‌هاي، زير، آگاهي،، تعليم