منبع مقاله درمورد ضریب همبستگی، میزان برخورداری، یارانه ها، سیاست های اقتصادی

دانلود پایان نامه ارشد

تغییر بازار مصرف در طرحها
کاملاً
خیلی زیاد
زیاد
تاحدی
کم
خیلی کم
اصلاً
میزان تأثیر
2
8
14
16
16
16
16
درصد

تغییر مقررات مالیات:
تغییر قوانین مالیات و عوارض بر طرحهای سرمایه گذاران چندان تأثیر نداشته است و گزینه خیلی کم بیشتر درصد را بر خود اختصاص داده است.
جدول شماره 44 تأثیر تغییر مقررات و عوارض بر روی طرحها
کاملاً
خیلی زیاد
زیاد
تاحدی
کم
خیلی کم
اصلاً
میزان تأثیر
2
6
4
20
10
46
12
درصد

دخالت های غیرضروری:
تأثیر دخالت های غیرضروری دولت بر روی طرح های سرمایه گذاران در این پژوهش طبق نتایج جدول زیر در حد معمول صورت گرفته است. به عبارت دیگر برخی طرح ها از آن متأثر و تضعیف شده اند و برخی دیگر تأثیر نپذیرفته اند و در کل گزینه خیلی کم با 34 درصد بیشتر ترکیب را بخود اختصاص داده است در هر حال دخالتهای افراطی دولت موجب تضعیف امنیت سرمایه گذاری می باشد.
جدول شماره 45 تأثیر و دخالت های غیرضروری مؤسسات بر روی طرحها
کاملاً
خیلی زیاد
زیاد
تا حدی
کم
خیلی کم
اصلاً
میزان تأثیر
2
10
8
22
14
34
8
درصد

سیاست های اقتصادی:
بی اعتمادی به سیاست های اقتصادی درخصوص فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاری در صاحبان طرح ها و سرمایه گذاران بعنوان یکی از علائم ناامنی سرمایه گذاری طبق یافته های جدول زیر، در حد متوسط و زیاد به چشم می خورد که می تواند یک علائم خطر بر روند سرمایه گذاری به حساب آید.
جدول شماره 46 میزان بی اعتمادی سرمایه گذاران به سیاست های برنامه های اقتصادی کشور
کاملاً
خیلی زیاد
زیاد
تا حدی
کم
خیلی کم
اصلاً
میزان بی اعتمادی
22
22
30
24
4
6
2
درصد

نگرانی سرمایه گذاران:
میزان نگرانی سرمایه گذاران از آینده طرح و سرمایه گذاری خود طبق نتایج موجود در جدول زیر بر اساس مطالعه روی نمونه های مورد بررسی، نشانگر این است که سرمایه گذاری و صاحبان طرح در حد زیاد از آینده سرمایه گذاری انجام گرفته نگران و مضطرب هستند و درواقع به آینده کار خود خوش بین نمی باشند و این موضوع بعنوان عامل خطرناک و به لحاظ روانشناسی اجتماعی موجب تضعیف امنیت و اعتماد سرمایه گذاری و ارائه الگوی منفی و تاریک از سرمایه گذاری و سرمایه گذار به جامعه می باشد و همین نگرش است که باعث شده سرمایه گذاران خود را زیاد موفق نبینند.
جدول شماره 47 میزان نگرانی سرمایه گذاران به آینده طرح خود
کاملاً
خیلی زیاد
زیاد
تا حدی
کم
خیلی کم
اصلاً
میزان نگرانی
30
20
20
18
12
0
0
درصد

تهدید سرمایه گذار :
میزان تهدیدی که از سوی جامعه به مجریان طرح ها در طول اجرای طرح اعمال شده است در این پژوهش براساس نتایج جدول زیر عمدتاً در مقوله های کم می باشد البته نه به این معنی که اصلاً تهدیدی نبوده است بلکه تا حدی نیز وجود داشته است و این نشانه امنیت ضعیف سرمایه گذاری می باشد.
جدول شماره 48 میزان تهدید سرمایه گذاران
کاملاً
خیلی زیاد
زیاد
تا حدی
کم
خیلی کم
اصلاً
میزان تهدید
4
2
8
20
22
28
14
درصد

دزدی و سرقت :
میزان دزدی و سرقت بعنوان یکی از علائم ناامنی اجتماعی طرح ها و سرمایه گذاری براساس یافته های جدول زیر بیشتر در گزینه های خیلی کم و اصلاً می باشد و کمتر رخ داده است.
جدول شماره 49 میزان سرقت در طرح ها
کاملاً
خیلی زیاد
زیاد
تا حدی
کم
خیلی کم
اصلاً
میزان سرقت
0
2
0
8
2
34
54
درصد
تأثیر مسائل سیاسی :
تأثیر مسائل و تصمیمات سیاسی کشور بر روی طرح های سرمایه گذاری طبق نتایج جدول زیر ناچیز بوده است که نشانگر وجود امنیت سیاسی نسیتاً خوب برای سرمایه گذاری می باشد البته با توجه به اینکه نمونه های مورد بررسی جزو سرمایه گذاری داخلی و بخش غیردولتی بوده است نتیجه دور از انتظار نمی باشد.
جدول شماره 50 میزیان تأثیر مسائل سیاسی در طرح ها
کاملاً
خیلی زیاد
زیاد
تا حدی
کم
خیلی کم
اصلاً
میزان تأثیر
0
2
0
16
22
28
32
درصد

میزان بازدید و بررسی:
میزان بازدید و بررسی و ارزیابی بعنوان یکی از شاخص های نظارت بر طرحها از سوی مسئولین و سازمان های مرتبط طبق نتایج جدول زیر بیشتر در حد معمول و متوسط صورت گرفته است که نشانگر نظارت ضعیف و ناکافی می باشد.
جدول شماره 51 میزان بازدید و بررسی طرح ها
کاملاً
خیلی زیاد
زیاد
تا حدی
کم
خیلی کم
اصلاً
میزان بازدید
4
2
16
40
22
12
4
درصد

میزان رسیدگی بر مشکلات:
میزان رسیدگی بر مشکلات سرمایه گذاران در اجرای طرح ها از سوی مسئولین و ادارات مرتبط طبق نتایج جدول زیر، بیشتر در حد کم بوده است و کمتر در حد معمول صورت گرفته است که نشانگر عدم توجه مسئولین و سازمان های مربوط به طرح ها و پیگیری ضعیف و ناکافی در تضمین موفقیت سرمایه گذاری می باشد.
جدول شماره 52 میزان رسیدگی به مشکلات
کاملاً
خیلی زیاد
زیاد
تا حدی
کم
خیلی کم
اصلاً
میزان رسیدگی
0
0
4
20
34
24
18
درصد

ب) تحلیل دومتغیره ارزیابی رابطه برخی متغیرها
رابطه بین موفقیت سرمایه گذاری با اطلاع رسانی :
در این پژوهش رابطه بین میزان موفقیت سرمایه گذاری بعنوان متغیر وابسته با میزان برخورداری و دسترسی به آمار و اطلاعات موردنیاز صاحبان طرح بعنوان متغیر مستقل، مورد بررسی قرار گرفت که با توجه به مقدار سطح معنی دار و ضریب همبستگی بدست آمده، نتیجه می شود که رابطه نسبتاً قوی و کاملاً معنی دار (کمتر از 5 درصد) بین این دو متغیر برقرار است. یعنی اطلاع رسانی در حد قوی و بطور معنی دار در موفقیت سرمایه گذار تأثیر داشته است.
Tau – b = 0.76 کندال و sig = 0.000
رابطه بین موفقیت با آموزش:
در این بررسی میزان موفقیت صاحبان طرح ها (متغیر وابسته) و میزان برخورداری آنان با آموزش های لازم (متغیر تأثیرگذار) مورد ارزیابی قرار گرفت که ضریب همبستگی و سطح معنی دار بدست آمده نشان می دهد که یک رابطه متوسط پائین و در عین حال معنی دار بین این دو متغیر وجود دارد، بعبارت دیگر برخورداری سرمایه گذار از آموزشهای لازم در حد متوسط پایین در موفقیت آنان تأثیر داشته است.
Tau – b = 0.31 کندال و sig = 0.01
رابطه موفقیت سرمایه گذاری با راهنمایی های اولیه :
رابطه بین حدود موفقیت سرمایه گذاران (متغیر وابسته) با حدود راهنمایی های اولیه درخصوص زمینه یابی و نوع طرح (متغیر تأثیرگذار) مورد محک قرار گرفت که نتایج زیر در خصوص میزان ضریب همبستگی و سطح معنی دار نشان می دهد، رابطه ضعیف و نامعنی دار بین این دو متغیر وجود دارد، یعنی راهنمایی های اولیه سرمایه گذاران در حد ضعیف و غیر معنی دار در موفقیت آنان تأثیر داشته است.
tau – b = 0.22 کندال و sig = 0.10
رابطه موفقیت با مشاوره :
رابطه بین حدود موفیت سرمایه گذار (متغیر وابسته) با حدود برخورداری او با مشاوره و رهنمودهای چگونگی انجام کارها در کلیه فرآیند اجرای طرح (متغیر تأثیرگذار) مورد بررسی قرار گرفت که نتایج زیر در رابطه با ضریب همبستگی و سطح معنی دار بدست آمده دلالت بر رابطه ضعیف و غیرمعنی دار در موفقیت آنان تأثیر گذاشته است.
tau – b = 0.23 کندال و sig = 0.08
رابطه بین موفیت و رسیدگی به مشکلات :
در این پژوهش رابطه بین موفقیت سرمایه گذار (متغیر وابسته) با حدود رسیدگی و بررسی مشکلات آنان از طریق مسئولان و سازمان های مرتبط (متغیر تأثیرگذار) مورد بررسی قرار گرفت که نتایج ضریب همبستگی و سطح معنی دار زیر نشان می دهد یک رابطه ضعیف و غیر معنی دار بین آنها وجود دارد و رسیدگی به مشکلات اجرای طرح در حد ضعیف و غیرمعنی دار در موفقیت سرمایه گذار تأثیر داشته است.
tau – b = 0.05 کندال و sig = 0.71

رابطه موفیت با تخفیف مالیاتی
در بررسی نمونه ها رابطه بین میزان موفقیت سرمایه گذار بعنوان متغیر وابسته و میزان برخورداری آنان از تخفیف مالیاتی و عوارض بعنوان متغیر موثر، مورد ارزیابی قرار گرفت که نتایج ضریب همبستگی و سطح معنی دار ذیل رابطه متوسط و معنی دار بین این دو متغیر می باشد و در واقع طرح های سرمایه گذاران بطور معنی دار از مساعدت ها و تخفیف های مالیاتی و عوارض البته در حد متوسط تأثیر پذیرفته اند.
tau – b = 0.38 کندال و sig = 0.005
رابطه موفقیت با بازاریابی :
در بررسی نمونه های این پژوهش رابطه بین حدود موفقیت سرمایه گذاران با حدود حمایت های بازاریابی و خرید محصولات یا خدمات تولیدی آنان از سوی نهادهای مربوط مورد ارزیابی قرار گرفت که نتایج زیر درخصوص ضریب همبستگی و سطح معنی دار نشانگر رابطه منفی و غیرمعنی دار بین دو متغیر مذکور می باشد، یعنی عدم حمایت های بازاریابی موجب شده که تأثیر آن در موفقیت سرمایه گذار در حد ضعیف و منفی و غیرمعنی دار باشد.
tau – b = – 0.07 کندال و sig = 0.57

رابطه موفقیت با تسهیلات :
رابطه بین میزان موفقیت سرمایه گذاران با میزان برخورداری آنها از حمایت های تسهیلاتی بانکی جهت سرمایه گذاری و هزینه های طرح مورد بررسی قرار گرفت که نتایج بدست آمده درخصوص ضریب همبستگی و سطح معنی دار نشان می دهد که یک رابطه ضعیف و با سطح معنی دار غیرقابل قبول بین این دو متغیر وجود دارد. گرچه با توجه به نتایج تحلیل توصیفی، وابستگی طرحها به تسهیلات بیشتر است ولی به تناسب آن میزان موفقیت بالا نمی باشد، یعنی حمایت های تسهیلاتی بانک در حد ضعیف و بطور غیرمعنی دار در موفقیت سرمایه گذاران موثر بوده است.
tau – b = 0.27 کندال و sig = 0.22
رابطه موفقیت با تشویق:
در بررسی نمونه های تحقیق رابطه بین حدود موفقیت سرمایه گذاران با حدود برخورداری آنان از تشویق و پاداش های مختلف از سوی مسئولین و سازمان های مربوطه مورد ارزیابی قرار گرفت که نتایج ضریب همبستگی و سطح معنی دار بدست آمده دلالت بر رابطه ضعیف و غیرمعنی دار بین این دو متغیر وجود دارد که با عنایت به نتایج بدست آمده در تحلیل توصیفی، تشویق عملی از سرمایه گذاران ضعیف بوده است و تأثیر آن در موفقیت سرمایه گذار در حد ضعیف و بی معنی می باشد:
tau – b = 0.15 کندال و sig = 0.25
رابطه موفقیت با یارانه :
در نمونه های مورد مطالعه رابطه بین حدود موفقیت سرمایه گذاران با میزان بهره مندی آنان از یارانه ها و سوبسیدهای پرداختی از سوی نهادهای مربوطه مورد بررسی قرار گرفت که نتایج زیر درخصوص ضریب همبستگی و سطح معنی داری نشانگر وجود رابطه منفی بین این دو متغیر است همانطوریکه در تحلیل توصیفی مشاهده گردید حدود 78 درصد سرمایه گذاران از هرگونه یارانه و سوبسید درخصوص طرحشان محروم بوده اند، لذا نتیجه دور از انتظار نمی باشد، یعنی عدم برخورداری سرمایه گذاران از یارانه ها موجب تأثیر منفی آن در موفقیت آنان بوده است.
tau – b = -0.07 کندال و sig = 0.57
رابطه موفقیت با صادرات:
رابطه بین موفقیت سرمایه گذاران با برخورداری آنها از شرایط آسان صادرات و حمایت های صادراتی در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفت که نتایج میزان همبستگی و سطح معنی دار بدست آمده دال بر رابطه منفی و غیر معنی دار بین این دو متغیر است که با توجه به نتایج تحلیل توصیفی دوراز انتظار نیست و حمایت های صادراتی ضعیف تأثیر منفی در موفقیت سرمایه گذار داشته است.
tau – b = -0.05 کندال و sig = 0.71
رابطه موفقیت با مواد اولیه:
رابطه بین حدود موفقیت صاحبان طرح ها با حدود دسترسی به مواد اولیه و لوزام موردنیاز طرحشان مورد ارزیابی قرار گرفت که نتایج زیر درخصوص شدت رابطه و سطح معنی دار آن نشانگر رابطه در حد متوسط و در عین حال با معنی دار بین این دو متغیر می باشد و دسترسی به مواد اولیه در حد متوسط بر موفقیت سرمایه گذار تأثیر گذاشته است.
tau – b = 0.50 کندال و sig = 0.000
رابطه موفقیت با سوخت:
در نمونه های مورد مطالعه رابطه بین حدود موفیت سرمایه گذاران با میزان برخورداری آنها از امکانات آب، برق، سوخت، تلفن و غیره مورد بررسی قرار گرفت که نتایج ضریب همبستگی و سطح معنی دار بدست آمده نشان می دهد که رابطه متوسط مثبت و معنی دار

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله درمورد بهره مندی، میزان برخورداری، میزان استفاده، تسهیلات بانکی Next Entries منبع مقاله درمورد ضریب همبستگی، فعالیت های اقتصادی، سیاست های اقتصادی، بهره مندی