منبع مقاله درمورد ضریب همبستگی، فعالیت های اقتصادی، سیاست های اقتصادی، بهره مندی

دانلود پایان نامه ارشد

بین این دو متغیر وجود دارد و برخورداری از امکانات مذکور در حد متوسط در موفقیت سرمایه گذار تأثیر گذاشته است.
tau – b = 0.49 کندال و sig = 0.000

رابطه موفقیت با مهارت :
در این پزوهش رابطه بین موفقیت سرمایه گذاران با حدود بهره مندی آنان از علم و فنون و تکنولوژی مربوط به طرحشان مورد بررسی قرار گرفت که نتایج ضریب همبستگی و سطح معنی دار زیر نشانگر یک رابطه متوسط و معنی دار قابل قبول بین این دو متغیر موجود است در واقع مجریان طرحها در خصوص داشتن دسترسی به فنون مربوط به طرحشان مشکل چندانی نداشته اند و برخورداری از مهارت های لازم در حد متوسط به بالا در موفقیت سرمایه گذاری تأثیر گذاشته است.
tau – b = 0.68 کندال و sig = 0.000
رابطه موفقیت و صنایع مکمل:
در بررسی نمونه های این پژوهش رابطه بین حدود موفقیت سرمایه گذاران با وجود صنایع مکمل و مرتبط با طرح آنان، مورد ارزیابی قرار گرفت که نتایج زیر درخصوص ضریب همبستگی و سطح معنی دار نشان می دهد رابطه متوسط و با معنی دار بین این دو متغیر وجود دارد و در دسترس بودن صنایع مکمل در حد متوسط در موفقیت سرمایه گذار تأثیر گذاشته است.
tau – b = 0.41 کندال و sig = 0.003

رابطه موفقیت و بیمه:
در این بررسی رابطه بین موفقیت سرمایه گذار با حدود برخورداری طرح آنها از قوانین و مزایای بیمه مورد مطالعه قرار گرفت که براساس نتایج، یک رابطه متوسط ضعیف و معنی دار قابل قبول بین این دو متغیر وجود دارد، یعنی برخورداری از مقررات و مزایای بیمه در حد متوسط به پایین در موفقیت سرمایه گذار تأثیر داشته است.
tau – b = 0.38 کندال و sig = 0.006
رابطه موفقیت و تغییر قوانین :
در این پژوهش رابطه بین موفقیت سرمایه گذاران با تأثیر تغییر قوانین و آئین نامه و دستورالعمل های مربوط به فعالیت های اقتصادی بعنوان شاخصی از بی ثباتی اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت که نتایج زیر درخصوص ضریب همبستگی و سطح معنی دار نشانگر یک رابطه منفی متوسط و معنی دار بین این دو متغیر می باشد و در واقع تأثیر منفی تغییر قوانین در موفقیت سرمایه گذاران در حد متوسط بوده است.
tau – b = -0.53 کندال و sig = 0.000

رابطه موفقیت و دخالت های دولت:
در مطالعه نمونه های این پژوهش رابطه بین موفقیت سرمایه گذاران با حدود دخالتهای غیرضروری مؤسسات دولتی مورد ارزیابی قرار گرفت که نتایج ضریب همبستگی و سطح معنی دار نشانگر وجود یک رابطه منفی با سطح معنی دار قابل قبول بین این دو متغیر است. یعنی تأثیر منفی دخالت های غیرضروری بر روی موفقیت سرمایه گذار در حد متوسط بوده است.
tau – b = -0.58 کندال و sig = 0.000
رابطه موفقیت و بی اعتمادی به سیاست های اقتصادی:
در این بررسی رابطه بین حدود موفقیت سرمایه گذاران و بی اعتمادی آنان به سیاست ها و برنامه های دولت درخصوص فعالیت های اقتصادی بعنوان شاخصی از ناامنی اقتصادی مورد ارزیابی قرار گرفت که نتایج حاصله زیر نشان می دهد که یک رابطه منفی متوسط با سطح معنی دار کاملاً قابل قبول بین این دو متغیر می باشد و تأثیر منفی بی اعتمادی به سیاست های اقتصادی در حدود موفقیت در حد متوسط بوده است.
tau – b = -0.50 کندال و sig = 0.000

رابطه موفقیت و تهدید :
در بررسی رابطه بین حدود و موفقیت سرمایه گذاری و حدود ترس و تهدید که از دیگران بعنوان شاخصی از ناامنی سیاسی و اجتماعی، بخاطر طرح و سرمایه گذاری داشته است نتایج زیر نشانگر رابطه منفی و غیر معنی دار بین این دو متغیر می باشد که با توجه به نتایج تحلیلی توصیفی، تأثیر این متغیر منفی در سرمایه گذاری در حد منفی و بی معنی می باشد و در واقع تأثیر معنی دار ندارد.
tau – b = -0.14 کندال و sig = 0.32

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله درمورد ضریب همبستگی، میزان برخورداری، یارانه ها، سیاست های اقتصادی Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد کیفیت حسابرسی، ضریب واکنش سود، بازار سرمایه، حق الزحمه