منبع مقاله درمورد صورتهای مالی، ریسک اطلاعات، بورس اوراق بهادار

دانلود پایان نامه ارشد

شناسایی اشتباهات موجود در صورتهای مالی دوره های قبل ناتوان بوده اند و این امر موجب عدم انتخاب مجدد حسابرس برای دوره بعد میشود.

پالمروز و شولز 32(2004)
در تحقیق مزبور تحت عنوان” شرایط و عواقب حقوقی گزارشگری خارج از اصول پذیرفته شده حسابداری: شواهدی از ارائه مجدد صورتهای مالی” به بررسی 492 مورد تجدید ارائه صورتهای مالی طی سالهای 1995 الی 1999 با تکیه بر صورت سود وزیان و رابطه ی موجود بین فعالیتهای عملیاتی و فعالیتهای غیر عملیاتی با مشکلات قانونی ایجاد شده پرداخته شده است .در این تحقیق شواهدی در خصوص اینکه دفعات و اشتباهات حسابداری، ماهیت و احتمال ایجاد مشکلات حقوقی را افشا می نمایند یا خیر نیز ارائه شده است .
در نمونه بررسی شده در این تحقیق شرکتهایی که دارای تجدید ارائه فعالیتهای عملیاتی بوده اند ،درصد بالاتری از اشتباهات عمدی(تخلفات) و در نتیجه ورشکستگی و یا حذف از بورس اوراق بهادار را داشته اند. همچنین این شرکتها تجدید ارائه هایی با اهمیت تر و روند کاهش قیمت سهام بیشتر ی طی شش ماه قبل و بعد از تجدید ارائه صورتهای مالی خود شاهد بوده اند. بر اساس تحقیق فوق تجدید ارائه صورتهای مالی در 68% از کل نمونه آماری تحقیق ،به فعایتهای عملیاتی شرکت مربوط بوده و حدود 38% کل نمونه آماری انتخاب شده ، پس از تجدید ارائه با مشکلات حقوقی مواجه شده اند .

هریبار و جانکینز33 (2004)
این مقاله به بررسی اثر ارائه مجدد صورتهای مالی بر هزینه سرمایه شرکت پرداخته است. محققان مزبور با بررسی نمونه ای متشکل از 292 رویداد ارائه مجدد صورتهای مالی از تاریخ 1997 الی 2002 به نتایج زیر دست یافته اند :
بطور متوسط ارائه مجدد صورتهای مالی منجر به کاهش سودهای آتی مورد انتظار و افزایش در هزینه سرمایه شرکت میگردد .همچنین ارائه مجدد صورتهای مالی که توسط حسابرسان ایجاد و آغاز شده باشد، با افزایش بیشتری در هزینه سرمایه همراه است و شرکتها با اهرم مالی بیشتر نیز، افزایش بیشتری را در هزینه سرمایه تجربه می کنند .بطور کلی شواهد این تحقیق بیانگر این موضوع می باشد که ارائه مجدد صورتهای مالی کیفیت سود شرکت را کاهش داده و باعث افزایش نرخ بازده مورد درخواست سرمایه گذاران میشود .

پالمروز و همکاران34 (2004)
در این تحقیق با عنوان “عوامل تعیین کننده واکنش بازار به اعلامیه های ارائه مجدد” به بررسی 403 نمونه صورتهای مالی تجدید ارائه شده طی سالهای 1995 الی 1999 پرداخته اند. بر اساس این تحقیق، واکنش منفی قابل ملاحظه ای به میزان تقریبی 9% طی دو روز پس از اعلام تجدید ارائه، نسبت به تجدید ارائه صورتهای مالی صورت می پذیرد.
همچنین در این تحقیق به بررسی نشت اطلاعات قبل از تجدید ارائه پرداخته شده است و این مسئله را ناچیز و کم اهمیت برآورد نموده است. نحوه ی وزن دهی به مبلغ تجدید ارائه در این تحقیق بر اساس سود سال انجام تجدید ارائه (قبل از تجدید ارائه صورتهای مالی) انجام پذیرفته است .

مطالعات تجربی انجام شده در داخل کشور
ساعی و همکاران (1392)
هدف تحقیق مزبور با عنوان” بررسی فراوانی واهمیت تجدید ارائه صورتهای مالی” پاسخ به این پرسش هاست که : نسبت توزيع فراواني تجديد ارائه ها بين عناصر صورت هاي مالي چگونه بوده؛ و آيا اين نسبت در سال ها و صنايع مختلف متفاوت است؟ و آيا مبالغ تجديد ارائه شده تفاوت معني داري با مبالغ اوليه دارند؟
در اين پژوهش، با استفاده از اطلاعات مالي 229 شركت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال هاي 1380 تا 1387 ، مشخص گرديد بيشترين فراواني تجدید ارائه ها مربوط به بدهي ها؛ صنعت خودرو و قطعات، و سال 1384 است. يافته هاي تحقيق نشان مي دهد كه نسبت توزيع فراواني تجديد ارائه ها، در سال ها و صنايع مختلف معني دار است. علاوه بر آن، با بررسي اختلاف ميانگين ها، معني داري تفاوت ارقام اوليه و تجديد ارائه شده به تأييد رسيد .

نجف تومرایی(1391)
این پژوهش ارتباط تجدید ارائه صورتهای مالی و قیمت گذاری ریسک اطلاعاتی را در شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران بررسی می کند. قیمت گذاری ریسک اطلاعاتی با منظور کردن ریسک اطلاعاتی بر مبنای کیفیت سود در مدل سه عاملی فاما و فرنچ آزمون شده است.کیفیت اقلام تعهدی به عنوان معیار کیفیت سود به دو جزء ذاتی واختیاری تفکیک و عوامل ریسک اطلاعاتی ذاتی و اختیاری با استفاده از معیارهای کیفیت اقلام تعهدی ذاتی و اختیاری محاسبه شده است. دوره بررسی سالهای 1389-1384 ونمونه شامل 144 شرکت میباشد.
نتایج تحقیق نشان می دهد که بعد از تجدید ارائه صورت های مالی، ریسک اطلاعاتی اختیاری افزایش می یابد و همچنین تجدید ارائه حساب های اصلی در مقایسه با حساب های غیر اصلی باعث افزایش بیشتر در ریسک اطلاعاتی ذاتی می شود، اما با افزایش ریسک اطلاعاتی اختیاری همراه نیست. شرکت هایی که بیشتر از یک بار تجدید ارائه داشته اند نسبت به شرکت هایی که فقط یک بار تجدید ارائه داشته اند، افزایش در ریسک اطلاعاتی ذاتی را تجربه می کنند.

نیکبخت و رفیعی(1391)
این تحقیق در پی یافتن الگوی عوامل موثر بر تجدید ارائه صورتهای مالی در ایران است. بدین منظور نخست از طریق مصاحبه با 50 نفر از خبرگان عوامل موثر بر تجدید ارائه صورتهای مالی شناسایی و سپس با روش رگرسیون لجستیک الگوی مورد نظر تخمین زده شد. به منظور تخمین الگو، داده های مربوط به 202 شرکت بورسی طی سالهای 1384 تا 1388 مورد استفاده قرار گرفت.
یافته های این تحقیق نشان میدهد که سودآوری، اهرم مالی، طول دوره تصدی مدیریت، تغییر مدیریت، تغییر حسابرس و اندازه موسسه حسابرسی بر وقوع تجدید ارائه صورتهای مالی موثر است.

کاظمی(1389)
در اين تحقيق، كاهش محتواي اطلاعاتي سود متعاقب تجديد ارائه صورت هاي مالي مورد بررسي قرار گرفته است و همچنین بیان گردیده که ارائه مجدد صورت هاي مالي براي بازار، حاوي اطلاعات جديدي است. از ديدگاه سرمايه گذاران، اخبار ارائه مجدد صور تهاي مالي فقط بيانگر مشكلات عملكرد دوره گذشته نيست بلكه نوعي پيش بيني مشكلات آتي براي شركت و مديريت آن نيز محسوب مي شود و موجب سلب اطمينان سرمايه گذاران نسبت به اعتبار و شايستگي مديريت و كاهش كيفيت سودهاي گزارش شده مي گردد.
محقق با بررسی تعداد 185 شركت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طي سال هاي 1378 الي 1386 به این نتیجه دست یافته است که تجديد ارائه صور تهاي مالي موجب كاهش محتواي اطلاعاتي سود مي شود و شركت هايي كه عمده ترين دليل صورت هاي مالي تجديد ارائه شده آنها اصلاح اشتباه ناشي از شناسايي درآمد است محتواي اطلاعاتي سود آنها كاهش يافته است.

حیدرپور و ازوجی(1389)
این تحقیق عوامل موثر بر تجدید ارائه سود هر سهم را در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1380 الی 1386 مورد بررسی قرار داده است. بر این اساس رابطه بین متغیر وابسته(تفاوت سود هر سهم تجدید ارائه شده و نشده) با متغیرهای مستقل شامل اندازه شرکت، رشد فروش، نسبت اهرم مالی، بازده دارائی ها، شاخص محافظه کاری حسابداری، شاخص کیفیت سود،تغییر حسابرس و نسبت جریان نقدی عملیاتی به سود مورد آزمون قرار گرفته است. هدف تحقیق مزبور یافتن عواملی است که بر تجدید ارائه سود هر سهم موثر می باشد.
روش تحقیق از نوع همبستگی می باشد. در این تحقیق تاثیر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته(تفاوت سود هر سهم تجدید ارائه شده و تجدید ارائه نشده) مورد بررسی قرار گرفته است. این فرایند شامل پالایش و پردازش داده ها هم از لحاظ مفهومی و هم از لحاظ تجربی است. روش آزمون مبتنی بر ENTER بوده و بر اساس آن داده های متغیرهای مستقل وارد نرم افزار SPSS شده و بررسی رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته در یک مرحله انجام شده است. همچنین جهت بررسی رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته در هر سال از تحلیل همبستگی پیرسون سال به سال استفاده شده است.
نتیجه اصلی تحقیق بیانگر آن است که از بین متغیرهای مستقل در نظر گرفته شده، تنها عامل موثر بر تجدید ارائه سود هر سهم،شاخص کیفیت بود است.

نجارزاده (1388)
این تحقیق به بررسی عکس العمل بازار سرمایه ایران نسبت به تجدید ارائه صورتهای مالی می پردازد و با توجه به علل تجدید ارائه صورتهای مالی و آثار مترتب بر سود(زیان)انباشته ، عکس العمل بازار سرمایه نسبت به تجدید ارائه صورتهای مالی را در چهار حوزه مورد بررسی قرار می دهد :
تجدید ارائه صورتهای مالی با اثر کاهنده سود انباشته ،به علت اصلاح اشتباهات دوره های گذشته
تجدید ارائه صورتهای مالی با اثر افزاینده سود انباشته ،به علت اصلاح اشتباهات دوره های گذشته
تجدید ارائه صورتهای مالی با اثر کاهنده سود انباشته ،به علت تغییر در رویه حسابداری
تجدید ارائه صورتهای مالی با اثر افزاینده سود انباشته ،به علت تغییر در رویه حسابداری
جهت دستیابی به اهداف تحقیق ،محقق عکس العمل بازار سرمایه نسبت به تجدیدارائه صورتهای مالی طی سالهای 1382 الی 1386 در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار میدهد. محقق به این نتیجه دست یافته است که بازار سرمایه ایران واکنش معناداری نسبت به تجدید ارائه صورتهای مالی ،چه از نوع کاهنده و چه از نوع افزاینده نشان نمی دهد .

جمع بندی:
دراین پژوهش محقق قصد دارد به بررسی تاثیر ارائه مجدد صورتهای مالی بررشد شرکتها بپردازد. در این فصل به بررسی مفاهیم گزارشگری مالی و اهداف آن، صورتهای مالی و نقش آن در تحقق هدفهای گزارشگری مالی، خصوصیات کیفی اطلاعات و تصمیم گیری پرداخته شد. همچنین موضوع تجدید ارائه صورتهای مالی، علل ایجاد و ریشه های تجدید ارائه، واکنش به تجدید ارائه صورتهای مالی و نهایتاً گزارشگری تجدید ارائه صورتهای مالی به طور مفصل مورد بحث قرار گرفت. در ادامه تحقیقات داخلی و خارجی مربوط به موضوع مورد بحث، بیان گردید. حال با توجه به مطالب ذکر شده روش انجام پژوهش را در فصل بعد شرح می دهیم.

مقدمه
واژه تحقیق درلغت به معنای بررسی، وارسی واقعیت، به حقیقت امری رسیدگی کردن و بازجویی کردن می باشد. جان دیویی درکتاب “منطق نظریه تحقیق” تحقیق را چنین تعریف میکند:
“تحقیق عبارت است از تغییر کنترل و هدایت شده یک موقعیت غیر ثابت یا نامعین به موقعیتی که از لحاظ مشخصات و روابط کاملا معین وثابت است و در وضعی قرار دارد که عناصر موقعیت اصلی یا اولی به صورت یک کل متحد تغییر یافته اند.” تحقیق مجموعه ی فعالیتهای منظمی است که هدف آن کشف حقیقت یارسیدن از علم اندک به علم بیشتر است. تحقیق به عنوان یک فرآیند پژوهشی در درست ترین شکل خود واجد دو شرط است:
1-کنترل دقیق: شرطی که مانع تاثیر عوامل نامربوط و مزاحم می شود.
2-نمونه گیری صحیح: شرطی که یافته های پژوهش راقابل بسط وتعمیم می سازد.(دلاور،1383)
تحقیق اطلاق عام دارد و می توان آن را برای هرنوع فعالیت جستجوگرانه وکاوشگرانه ای که افراد برای پاسخگویی به مساله ای یاکشف مجهولی انجام می دهند به کاربرد. اما اصطلاح تحقیق علمی اطلاقی خاص دارد و عبارت است از تلاش کاوشگرانه ای که با آداب خاصی به طور نظام یافته با هدف کشف مجهول به منظور گسترش قلمرو معرفتی نوع بشر انجام شده وشناخت حاصل از آن مصادیق و ما به ازای خارجی داشته باشد.
از آنجا که پژوهش علمی با ظهور مساله یا مجهولی درذهن محقق شروع می شود هدف اصلی تحقیق علمی را باید معلوم کردن آن مجهول و یا به عبارتی حل مساله و پاسخ یافتن برای آن دانست .(حافظ نیا،1386)
برای انجام تحقیقات علمی رویه مشخص و معینی براساس روش شناسی علمی وجود دارد که رعایت آن ضروری است. دراین فصل جزئیات روش اجرای تحقیق شامل نوع تحقیق، سوالات وفرضیه های تحقیق، الگوهای تحقیق، قلمرومکانی وزمانی تحقیق ،جامعه آماری ، نمونه آماری، نحوه جمع آوری داده های مورد نیاز، متغیرهای تحقیق ونحوه ی اندازه گیری آنها و سایر موضوعات مربوط بیان می شود.
روش تحقیق:
در اين تحقيق به بررسي اثرات ارائه مجدد حسابداري بر رشد شركت و

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله درمورد صورتهای مالی، اقلام تعهدی، قلام تعهدی Next Entries منبع مقاله درمورد تامین مالی، صورتهای مالی، بورس اوراق بهادار