منبع مقاله درمورد شورای شهر، آزمون فریدمن، رتبه بندی

دانلود پایان نامه ارشد

برابر است با حداکثر قدرمطلق تفاضل فراوانی مشاهده شده نسبی تجمعی از فراوانی نظری نسبی تجمعی، یعنی:
| Fo-Fe|Maximum=Dn
که در آن Fe و Fo به ترتیب فراوانی نظری نسبی تجمعی و فراوانی مشاهده شده نسبی تجمعی است ( همان منبع،328).
اگر آماره آزمون از مقدار بحرانی کوچکتر باشد فرض صفر پذیرفته، در غیر این صورت رد می شود.
در این پژوهش آزمون فوق از طریق نرم افزار 20SPSS انجام و با توجه به نتایج بدست آمده از آزمون های ناپارامتریک خی-دو و دو جمله ای و آزمون پارامتریک t استفاده خواهد شد.
آزمون t فقط برای داده های نرمال انجام می پذیرد.
3-5-2 آزمون خی- دو(2χ)
در این پژوهش از آزمون خی-دو جهت بررسی فراوانی های پاسخهای داده شده استفاده خواهد شد.آزمون خی-دو از آزمون های ناپارامتری بوده که به منظور مقایسه نسبتها،درصدها و فراوانیها استفاده می شودکه پایه آن انطباق یا عدم انطباق توزیع فراوانی مشاهده شده با توزیع مورد انتظار است.
در این پژوهش با توجه به اینکه جامعه آماری از سه گروه حسابرسان داخلی، حسابرسان شورای شهر(حسابرسان مستقل) و گروههای اصلاح حساب تشکیل شده است، برای کنترل نظر و عقیده این سه گروه آزمون خی- دو در هر یک از فرضیه ها ابتدا برای هر گروه به طور جداگانه محاسبه گردیده و سپس برای کل حسابرسان و بدون در نظر گرفتن گروه به طور یکجا محاسبه شده است.
تابع آماره خی-دو بشرح ذیل می باشد:
=∑▒〖(〖Fo〗_i-〖Fe〗_i)〗^2/〖Fe〗_i 2χ
: 〖Fo〗_iفراونی مشاهده شده
〖Fe〗_i : فراونی مورد انتظار
در آزمون خی-دو درجه آزادی یک واحد کمتر از تعداد طبقهها میباشد (کینیر و گری،194،1381) بنابر این با توجه به طیف لیکرت (5 گزینه) و در سطح اطمینان 95%، مقدار بحرانی برابر با 488/9=4،95/0 2χ می باشد. اگر آماره آزمون از مقدار بحرانی کوچکتر باشد، فرض صفر پذیرفته، در غیر اینصورت رد می شود و فرضیه مقابل (H1) با 95% اطمینان پذیرفته می شود که نشان دهنده متفاوت بودن فراوانی مشاهده شده با فراوانی مورد انتظار می باشد.
3-5-3 آزمون دو جمله ای ( Binominal Test)
آزمون ناپارامتری دو جمله ای (که گاهی آزمون نسبت نامیده می شود) زمانی به کار می رود که بررسی نسبت خاصی در جامعه مورد نظر است.
در این آزمون p نسبت موفقیت در جامعه،q ( 1-p) نسبت عدم موفقیت در جامعه و=x/n p ̅ نسبت موفقیت در نمونه را نشان می دهد ( x : تعداد موفقیت ها در n بار تکرار می باشد)
آماره آزمون به شرح ذیل محاسبه می شود:

که از مقایسه آماره ی آزمون با مقادیر بحرانی فرض H0 رد یا تائید می گردد.

3-5-4 آزمون t
آزمون t نمونه ای یک آزمون پارامتری می باشد، بدین معنا که برای استفاده از آن فرض بر این که دادهها، نمونه هایی از یک جمعیت با یک توزیع خاص (نرمال) هستند. آماره t در این آزمون به صورت ذیل محاسبه می شود:

در این رابطه:x ̅ میانگین نمونه،s_x ̅ : خطای معیار x ̅ بوده که به صورت s/√n= s_x ̅ محاسبه می شود.
جهت انجام آزمون t میانگین جامعه با یک عدد ثابت بعنوان مبناء مقایسه گردیده و با توجه به اینکه به هر کدام از پاسخها ضرایبی از 1 تا 5 اختصاص داده شده، عدد3 (میانگین این ضرایب) مبناء قرار گرفته است.
در آزمون فرضیات آماری مقادیر بدست آمده بابت آماره آزمون با مقدار بحرانی مقایسه و چنانچه آماره آزمون در ناحیه پذیرش H0 قرار گیرد، گفته می شود که در سطح اطمینان 95% دلیل کافی برای پذیرش H0 وجود دارد.در غیر این صورت فرض H0رد و 1H در سطح خطای 5% پذیرفته می شود.

3-5-5 آزمون رتبه ای فریدمن
هنگام استفاده از آزمون فریدمن، تمامی k تیمار به گونه ای تصادفی به n بلوک تخصیص می یابند. بعد از آن که مشاهدات برای هر ترکیب تیمار- بلوک ثبت شدند، داده ها در یک جدول دو بعدی که در آن هر سطر بیانگر یک بلوک و هر ستون بیانگر یک تیمار است، نمایش داده می شوند. بنابراین جدول داده ها متشکل از n سطر و k ستون است.در هر سطر (بلوک ) داده ها رتبه بندی می شوند. در اینصورت آزمون فریدمن به دنبال تحلیل مجموع رتبه های ستونها(تیمارها) است.
فرضیات آماری در آزمون فریدمن به شرح ذیل می باشد:

H0: توزیع احتمال k تیمار مشابه است
H1 :دست کم توزیع دو تیمار یکسان نیست

آماره آزمون فریدمن به صورت زیر است:

که در آن k تعداد تیمارها، n تعداد بلوکها و Rj مجموع رتبه های j امین ستون (تیمار ) است. آماره آزمون2χ تقریبا” دارای توزیع2χ با (k-1 ) درجه آزادی است(آذر و مؤمنی،1388،331-330).
در این پژوهش جهت یافتن پاسخ این سؤال که آیا اختلافی بین رتبه میزان اهمیت هر یک از موانع (با توجه به نظر هر یک از گروههای حسابرسی به تفکیک و نظر کل حسابرسان در مجموع) وجود دارد؟ و اگر جواب مثبت است چه مانعی اهمیت بیشتری داردو یا به عبارت دیگر رتبه بندی اهمیت هر یک از موانع چگونه است؟ از آزمون تحلیل واریانس فریدمن استفاده شده است.
فرضیه های آماری بصورت ذیل تعریف گردیده است:
: H0 رتبه میزان اهمیت هر یک از موانع با هم برابر است.
: H1حداقل بین دو رتبه از رتبه های میزان اهمیت موانع،تفاوت
معنی دار وجود دارد.

3-6 جمع بندی فصل
در این فصل به روش اجرای عملی این تحقیق پرداخته شد و روش تجزیه و تحلیل دادهها به وسیله آزمونهای آماری تشریح گردید. در فصل چهار تجریه و تحلیل دادههای تحقیق ارائه خواهد شد.

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش

4-1 مقدمه
نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل های انجام شده بر مبنای روش تحقیقی که در فصل سوم به آن اشاره شد، در این فصل ارائه گردیده است.
ابتدا داده های پژوهشی مرتبط با ویژگی های جمعیت شناختی توصیف و نمودارهای مربوط به توزیع ویژگی ها ترسیم و در ادامه جداول مربوط به داده های جمع آوری شده از پرسشنامه ها برای هر یک از سوالات، به تفکیک گزینه های طیف لیکرت ارائه می شود و به آزمون فرضیات مطرح شده با استفاده از آزمون های خی- دو(برای هریک از گروههای حسابرسی بطور جداگانه و سپس برای کل حسابرسان بطور یکجا)، دو جمله ای و t (آزمون t فقط برای داده هایی که توزیع آنها نرمال است استفاده می شود) پرداخته میشود. همچنین با استفاده از آزمون رتبهای فریدمن موانع رتبه بندی و مقایسه خواهند گردید.

4-2 توصیف داده های پژوهشی مربوط به ویژگیهای جمعیت شناختی
اطلاعات گردآوری شده نشان دهنده آن است که از بین کل پاسخ دهندگان تحقیق حاضر، 57 درصد (49 نفر) مرد و 43 درصد (37 نفر) زن می باشند که در نمودار 4-1 نشان داده شده است.

30 درصد(26 نفر) دارای تحصیلات کارشناسی ارشد،70 درصد(60 نفر) دارای تحصیلات کارشناسی می باشند که در نمودار 4-2 نشان داده شده است.

تحصیلات 85 درصد (73 نفر) در رشته حسابداری، 13 درصد (11 نفر) در رشته مدیریت و 2 درصد (2 نفر) در رشته اقتصاد می باشد که در نمودار 4-3 نشان داده شده است.

53 درصد (46 نفر) دارای سابقه کمتر از 5 سال، 19 درصد (16 نفر) بین 5 تا 10 سال، 7 درصد (6 نفر) بین 10 تا 15 سال و 21 درصد (18 نفر ) بیشتر از 15 سال در حسابرسی می باشند که در نمودار 4-4 نشان داده شده است.

4-3 توصیف آماری داده های جمع آوری شده از پرسشنامه ها برای هر یک از سؤالات با توجه به فرضیات تحقیق

سؤالات فرضیه اول (فقدان شناخت):
تا چه اندازه با حسابرسی کامپیوتری آشنا هستید؟
جدول4-1 خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال یک از فرضیه ی اول

خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم
خیلی کم
جمع
حسابرسان داخلی
2
4
6
10
6
28
حسابرسان شورای شهر
0
6
9
4
1
20
گروه های اصلاح حساب
1
3
12
11
11
38
کل حسابرسان
3
13
27
25
18
86
درصد کل
5/3
1/15
4/31
1/29
9/20
100

میزان آشنایی شما با “ابزارها و فنون حسابرسی به کمک رایانه” (CAATT’s) تا چه حدی است؟
جدول4-2 خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال دوم از فرضیه ی اول

خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم
خیلی کم
جمع
حسابرسان داخلی
0
1
8
7
12
28
حسابرسان شورای شهر
0
3
7
8
2
20
گروه های اصلاح حساب
2
2
4
10
20
38
کل حسابرسان
2
6
19
25
34
86
درصد کل
3/2
7
1/22
1/29
5/39
100

چقدر با کاربرد نرم افزار های حسابرسی (مانند …,IDEA,ACL )آشنا هستید؟
جدول4-3 خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال سوم از فرضیه ی اول

خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم
خیلی کم
جمع
حسابرسان داخلی
0
1
7
6
14
28
حسابرسان شورای شهر
0
1
6
7
6
20
گروه های اصلاح حساب
2
2
2
12
20
38
کل حسابرسان
2
4
15
25
40
86
درصد کل
3/2
7/4
4/17
1/29
5/46
100
تا چه حد با نرم افزارهای حسابرسی کامپیوتری تهیه شده در ایران آشنا هستید؟
جدول4-4 خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال چهارم از فرضیه ی اول

خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم
خیلی کم
جمع
حسابرسان داخلی
0
0
3
10
15
28
حسابرسان شورای شهر
0
2
3
9
6
20
گروه های اصلاح حساب
1
2
5
10
20
38
کل حسابرسان
1
4
11
29
41
86
درصد کل
2/1
7/4
8/12
7/33
7/47
100

تا چه اندازه با مطلبی در خصوص حسابرسی کامپیوتری، در نشریات تخصصی مرتبط که در ایران منتشر شده باشد برخورد نموده اید؟
جدول4-5 خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال پنجم از فرضیه ی اول

خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم
خیلی کم
جمع
حسابرسان داخلی
1
4
6
9
8
28
حسابرسان شورای شهر
0
1
9
6
4
20
گروه های اصلاح حساب
0
3
8
16
11
38
کل حسابرسان
1
8
23
31
23
86
درصد کل
2/1
3/9
7/26
36
7/26
100

در اختیار نبودن منابع فارسی در مورد کاربرد ابزارها و فنون حسابرسی به کمک رایانه تا چه حد در عدم استفاده از آن ها در شهرداری تهران موثر بوده است؟
جدول4-6 خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال ششم از فرضیه ی اول

خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم
خیلی کم
جمع
حسابرسان داخلی
3
16
5
3
1
28
حسابرسان شورای شهر
5
7
7
0
1
20
گروه های اصلاح حساب
10
18
6
4
0
38
کل حسابرسان
18
41
18
7
2
86
درصد کل
9/20
7/47
9/20
1/8
3/2
100

به عنوان جزئی از دروس دانشگاهی، تا چه اندازه در مورد حسابرسی کامپیوتری مطالعه نموده اید؟

جدول4-7 خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال هفتم از فرضیه ی اول

خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم
خیلی کم
جمع
حسابرسان داخلی
0
1
9
4
14
28
حسابرسان شورای شهر
0
4
7
4
5
20
گروه های اصلاح حساب
1
5
6
10
16
38
کل حسابرسان
1
10
22
18
35
86
درصد کل
2/1
6/11
6/25
9/20
7/40
100

تا چه حد در خصوص کاربرد نرم افزارهای حسابرسی در دروس دانشگاهی مطالبی داشته اید؟

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله درمورد شهرداری تهران، الگوریتم ژنتیک، حسابرسان مستقل Next Entries پایان نامه ارشد درباره داده کاوی، درخت تصمیم، شبکه عصبی