منبع مقاله درمورد شهرداری تهران، حسابرسان مستقل، شورای شهر

دانلود پایان نامه ارشد

آزمون قرار گرفته است.

1-7 آزمون های آماری به کار گرفته شده
این تحقیق با جمع آوری اطلاعات از حسابرسان داخلی اداره کل حسابرسی شهرداری تهران،حسابرسان شورای شهر(حسابرسان مستقل)و گروه های اصلاح حساب از طریق پرسشنامه کتبی طیف لیکرت و تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده به بررسی موانع پیاده سازی حسابرسی کامپیوتری در شهرداری تهران می پردازد.در این خصوص برای هر یک از فرضیه های پژوهشی ،فرضیه های آماری تعریف و در سطح اطمینان 95 درصد آزمون گردیده است.
پس از انجام آزمون کولموگروف_اسمیرنوف و تشخیص نرمال بودن داده های مربوط به هر یک از فرضیات مطرح شده با در نظر گرفتن کل حسابرسان به عنوان یک جامعه آماری، از آزمون های ناپارامتریک خی_ دو و دو جمله ای و آزمون پارامتریک t (فقط برای داده های نرمال) جهت آزمون فرضیه های آماری استفاده شده است.
همچنین به منظور مقایسه نظرات، با تفکیک جامعه آماری به سه گروه حسابرسان داخلی،حسابرسان شورای شهر(حسابرسان مستقل) و گروه های اصلاح حساب ، آزمون فرضیات پژوهشی با استفاده از آزمون خی_ دو در هر گروه انجام پذیرفته و در ادامه با آزمون رتبه ای فریدمن اهمیت هر یک از موانع(طبق نظر هر یک از گروه های حسابرسی به تفکیک و نظر کل حسابرسان در مجموع) رتبه بندی گردیده است.

1-8 روش تحقیق
روش انجام این پژوهش روش قیاسی-استقرایی است. بدین معنی که در ابتدا با کمک روش قیاسی پنج فرضیه در خصوص موانع پیاده سازی حسابرسی کامپیوتری در شهرداری تهران مطرح و در ادامه با استفاده از روش استقرایی، داده های پژوهش جمع آوری گردید. همچنین از روش تحلیلی، برای تحلیل داده ها واز روش توصیفی، برای تشريح و توصيف موانع پیاده سازی حسابرسی کامپیوتری در شهرداری تهران استفاده شد.
همچنین جهت تجزیه وتحلیل داده های آماری از نرم افزار 20SPSS و آزمون های نا پارامتریک خی_ دو و دو جمله ای و آزمون پارامتریک t و آزمون رتبه ای فریدمن استفاده گردیده است.

1-9 قلمرو مکانی(جامعه آماری)، قلمرو زمانی وقلمرو موضوعی تحقیق
جامعه آماری این پژوهش شامل حسابرسان داخلی اداره کل حسابرسی شهرداری تهران ، حسابرسان شورای شهر (حسابرسان مستقل) و گروه های اصلاح حساب مستقر در مناطق 22 گانه
شهرداری تهران می باشد.
قلمرو موضوعی:موانع پیاده سازی حسابرسی کامپیوتری در شهرداری تهران
قلمرو مکانی : مناطق22 گانه شهرداری تهران
قلمرو زمانی: از نظر زمانی بررسی های این پژوهش در سال 1391 انجام شده است .

1-10 بر آورد حجم نمونه و روش نمونه گیری
کارکنان شاغل در اداره کل حسابرسی شهرداری تهران شامل هفت گروه حسابرسی 4 الی 5 نفره (بیش از30 نفر) و حسابرسان مستقل و گروه های اصلاح حساب مستقر در مناطق 22 گانه شهرداری تهران نیزشامل گروه های 2 الی 3 نفره می باشند که دراکثر مناطق حضور دارند. لذا با توجه به حجم کم جامعه ی آماری در این پژوهش سعی گردید که کلیه افراد مورد نظرسنجی قرار گیرند و از طریق سرشماری جامعه ی آماری،جمع آوری داده های پژوهش صورت پذیرفت.

1-11 روش گرد آوري اطلاعات
با هماهنگی بعمل آمده پرسشنامه هایی بین حسابرسان اداره کل حسابرسی شهرداری تهران، حسابرسان مستقل و گروه های اصلاح حساب مستقر در مناطق 22 گانه شهرداری تهران به همراه پاسخ نامه 5 گزینه ای وزن داده شده (خیلی کم،کم،متوسط،زیاد، خیلی زیاد) توزیع و پس از پیگیری، پاسخ نامه های تکمیل شده جمع آوری و به اطلاعات کمی تبدیل و مورد استفاده قرار گرفته است.

1-12 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
در ابتدا 5 فرضیه مطرح وسوالاتی برای سنجش هر فرضیه در نظر گرفته شد و سپس به جمع آوری داده ها از طریق پرسشنامه براساس مقیاس لیکرت و تکمیل آن توسط حسابرسان شاغل در اداره کل حسابرسی شهرداری تهران ، حسابرسان مستقل و گروههای اصلاح حساب مستقر در مناطق 22 گانه شهرداری تهران پرداخته شد.
برای تحلیل میزان رعایت هر یک از موانع پیاده سازی حسابرسی کامپیوتری در شهرداری تهران، از آزمون های آماری خی_ دو،دو جمله ای و t در سطح اطمینان 95% استفاده و با آزمون رتبه ای فریدمن اهمیت هر یک از موانع رتبه بندی گردید. همچنین در تحلیل داده های آماری از نرم افزار 20SPSS استفاده شد.

1-13 واژه هاي كليدي و مفاهیم عملیاتی آن ها
واژه های زیر با مفاهیم عملیاتی زیر در این پژوهش به کار رفته است:
سیستم های کامپیوتری:سیستم کامپیوتری به طور اخص به مفهوم مجموعه واحد پردازش مرکزی،دستگاههای جانبی وسایر دستگاههای ورود و خروج و نگهداری اطلاعات می باشد. به طور کلی، سیستم های کامپیوتری مجموعه سخت افزار،نرم افزار و حتی کارکنان مرکز خدمات کامپیوتری را شامل می گردد. به عبارت دیگر،سیستم های کامپیوتری به مفهوم سیستم کامپیوتری به اضافه سیستم های کاربردی کامپیوتری،سایرنرم افزارها،کارکنان، سازمان و مدیریت مرکز خدمات کامپیوتری است (آریا،1389،3-2).
سیستم کاربردی کامپیوتری: سیستمی است که به منظور تامین نیازهای استفاده کننده در زمینه خاص پردازش اطلاعات، طراحی گردیده است و در آن از کامپیوتر برای نگهداری و پردازش اطلاعات استفاده می شود (آریا،3،1389).
حسابرسی کامپیوتری: حسابرسی کامپیوتری فرآیند کاربرد هر نوع سیستم مبتنی بر تکنولوژی اطلاعاتی در راستای کمک به حسابرسان در فرآیند برنامه ریزی، اجرا، کنترل، تکمیل و هدایت عملیات حسابرسی است (فرقاندوست حقیقی، 1378، 36).
نرم افزار حسابرسی:نرم افزار حسابرسی به برنامه های حسابرسی اطلاق می شود که به عنوان بخشی از روش های حسابرسی،به منظور پردازش اطلاعات سیستم حسابداری واحد مورد رسیدگی که از نظر حسابرسی بااهمیت است،توسط حسابرس مورد استفاده قرار گیرد.این نرم افزار ممکن است از یک مجموعه برنامه های نرم افزاری ،برنامه های مخصوص و برنامه خدماتی تشکیل شده باشد (فرقاندوست حقیقی،72،1389).

1-14 جمع بندی فصل
در این فصل،کلیات تحقیق شامل خلاصه ای از موضوع تحقیق و اهمیت آن، اهداف و فرضیه های تحقیق، چارچوب نظری و روش تحقیق و … بیان شد که نشان دهنده شرحی روشن از موضوع تحت مطالعه می باشد. مطالب ذکر شده در فصول بعد به تناسب موضوع و نیازهای تحقیق با تفصیل بیشتری ارائه خواهد گردید.

فصل دوم

مبانی نظری و پیشینه پژوهش

2-1 مقدمه
گسترش روزافزون و همه جانبه فناوری اطلاعات به عنوان یک ابزار مفید و با کاربردهای گوناگون، موجب دگرگونی های زیادی در تمام رشته های اقتصادی و اجتماعی شده است و در این گستره، استفاده روزافزون حرفه های حسابداری و حسابرسی از فناوری اطلاعات، قابل استثناء نیست. در دنیای امروز، بخشی اساسی از سیستم های اطلاعاتی تمام بنگاهها، مبتنی بر فناوری اطلاعات بوده و سیستم اطلاعاتی بدون کامپیوتر، کمتر قابل تصور می باشد ( گلایم، 1385،الف ).
بیش از دو دهه از ورود نرم افزارهای حسابداری و دیگر سامانه های اطلاعاتی مدیریت به شرکت ها وسازمان های دولتی و خصوصی کشورمان می گذرد و صاحبکاران برای پردازش اطلاعات و عملیات خود از سیستم های کامپیوتری استفاده می کنند و حجم و سرعت تبادل اطلاعات بسیار بالا می باشد.
مفاهیمی چون حسابخواهی، حسابدهی و شفافیت اطلاعات مالی نیاز روز افزون به حسابرسی سالانه صورتهای مالی شرکتها و سازمانهارا در پی داشته است. لذا حسابرسان باید به دنبال روش های تازه ای در حسابرسی باشند که جایگزین روشهای دستی شده و موجب افزایش کارایی و اثربخشی عملیات حسابرسی می گردد .ابزار لازم برای این کار، حسابرسی کامپیوتری و استفاده از نرم افزارهای عمومی و پیشرفته حسابرسی کامپیوتری است.
در حال حاضر زمان تهیه ی گزارش با استفاده از حسابداری به کمک رایانه به سمت صفر میل کرده است و بهای تمام شده گزارش گیری از ماشین هم تقریبا به سمت صفرمیل می کند و حسابرس دیگر نمی تواند با رسیدگی های دستی و طولانی وزنه ای به پای کیفیت اطلاعات صاحب کار بشود(فرقاندوست حقیقی،44،1390).
استفاده از نرم افزارهای حسابرسی که معروف ترین آنها IDEA 1و ACL 2می باشد در دنیا تا حدودی جایگزین حسابرسی دستی شده است . در ایران هم حسابرسی به کمک رایانه عملی شده و حسابرسی به کمک رایانه در یک سطح پنهان زیر پوست جامعه حسابرسی دیده می شود که لايه هاي روی آن مانند پوسته نازکی است كه بزودي مي تركد (همان منبع،44). بنابراین انجام تحقیقات مختلف توسط سازمان ها و شرکتها در راستای امکان سنجی حسابرسی کامپیوتری و موانع پیاده سازی آن می تواند مفید باشد.

2-1-1 آشنایی با شهرداری تهران و حسابرسی آن
شهرداری تهران که تحت عنوان بلدیه در سال 1286 هجری شمسی و بعدها به نام شهرداری شکل گرفته وتکامل یافته است یک سازمان عمومی غیر دولتی است که هم اکنون دارای 22 منطقه می باشد. حجم عملیات مالی هریک از مناطق بالا بوده و برای پردازش اطلاعات مالی از سیستم های کامپیوتری استفاده می شود.
براساس ماده 44 آییننامه مالی شهرداریها ،حسابرسی و ممیزی حساب شهرداریها در سه مرحله به شرح ذیل انجام میشود:
الف ) حسابرسی به وسیله شهرداری قبل و بعد از خرج توسط کارکنان ثابت شهرداری که اطلاعات کافی در امور مالی و حسابداری داشته باشند.
ب )حسابرسی به وسیله حسابرسان وزارت کشور انجام و در صورت نداشتن حسابرس، شورای شهر میتواند از وجود حسابرسان قسم خورده یا کارشناسان رسمی دادگستری استفاده نماید که در این صورت شورای شهر و شهرداری مکلفند نتیجه گزارش حسابرسان مذکور را به وزارت کشور ارسال دارند.
ج )رسیدگی نهایی توسط انجمن شهر از طریق بررسی گزارشهای مالی و گزارش حسابرسان مذکور در بند ب ماده فوق .
انجام هر یک ازرسیدگی های فوق توسط حسابرسان داخلی شهرداری تهران و حسابرسان مستقل که در حال حاضر به صورت دستی صورت می گیرد ، مستلزم صرف زمان طولانی بوده و هزینه انجام عملیات حسابرسی بالا می باشد. لذا استفاده از حسابرسی کامپیوتری توسط حسابرسان مزبور باعث افزایش کارایی و اثربخشی عملیات حسابرسی شده و منافع قابل توجهی را برای شهرداری تهران در بر خواهد داشت.
با توجه به مزایا و فواید به کارگیری تکنولوژی سیستم های اطلاعاتی در حسابرسی و هچنین با توجه به سیاست شهرداری تهران در زمینه سیستمی شدن فعالیت ها و تغییر روش از رویکرد سنتی به سیستمی و اقداماتی همانند راه اندازی “سامانه هوشمند شهربان”،که سامانه ای هوشمند جهت کنترل و نظارت آنلاین بر ساخت و سازهای پایتخت می باشد و یا امکان رصد آنلاین همه پروژه های شهرداری با هدف نظارت بیشتر بر عملکرد پیمانکاران و پروژه ها و …،در این پژوهش سعی بر آن است که به بررسی موانع پیاده سازی حسابرسی کامپیوتری (حسابرسی با کامپیوتر)در شهرداری تهران بپردازد. امید است انجام این پژوهش و نتایج آن گامی در راستای پیاده سازی حسابرسی کامپیوتری در محیط حسابرسی شهرداری تهران باشد.

2-2 گفتاراول:حسابرسی
2-2-1 تعریف حسابرسی
حسابرسی عبارتست از فرایندی سیستماتیک برای بدست آوردن و ارزیابی مدارکی که پشتوانه وقایع و فعالیتهای اقتصادی محسوب می شوند به منظور تعیین میزان ارتباط بین مطلوبیت آنها و معیارهای تعیین شده وانتقال نتایج به استفاده کنندگان ذینفعAAA) ،2،1973(.

2-2-2 انواع حسابرسی براساس اهداف آنها(میگز و دیگران،9،1378)
1-حسابرسی صورتهای مالی
2-حسابرسی رعایت
3-حسابرسی عملیاتی

جدول2-1 مقایسه بین حسابرسی صورتهای مالی،حسابرسی رعایت و حسابرسی عملیاتی

حسابرسی صورتهای مالی
حسابرسی رعایت
حسابرسی عملیاتی
حوزه
بررسی گزاره های مدیریت در صورتهای مالی
بررسی عمل یک فرد یا یک واحد
بررسی فعالیت های تمام و یا قسمتی از یک سازمان
معیار
استاندارد های حسابرسی مرتبط
قوانین ومقررات
هدفهای معین

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله درمورد شهرداری تهران، اطلاعات مالی، پردازش اطلاعات Next Entries منبع مقاله درمورد صورتهای مالی، خطر کنترل، حسابرسی مستقل