منبع مقاله درمورد شرکت برق، سنجش اثربخشی، استان یزد، مصرف کنندگان

دانلود پایان نامه ارشد

راستای دستیابی به اهداف عالی این سازمان تدوین گردیده است، به شرح زیر می‌باشد.
چشمانداز شرکت: برترین شرکت برق منطقهای در سطح ملی با ایجاد بستری مطمئن و مناسب برای سرمایهگذاری، فعالیت و پیشرفت
وظیفه شرکت: تامین،تولید، فرآوری،انتقال و توزیع انرژی الکتریکی در استان یزد
ماموریت شرکت: تامین،تولید،انتقال، توزیع و فروش انرژی برق و نظارت بر آنها به گونهای که مطابق با استاندارد و ودر جهت رضایتمندی ذینفعان باشد.
شرکت برق منطقهای در راستای تامین ماموریت و چشم انداز خود سالانه تعدادی طرح تحقیقاتی را به مراکز دانشگاهی و پژوهشی اعلان میدارد. از آنجا که حوزه مرتبط با این پژوهش دفتر تحقیقات شرکت می‌باشد، در این راستا اهم فعالیتها و موفقیتهای دفتر تحقیقات شرکت در سال 1391 را میتوان در قالب موارد زیر خلاصه نمود:
جمع بندی و اعلام 40 عنوان اولویت پژوهشی شرکت به مراکز دانشگاهی و پژوهشی
برگزاری جلسات متعدد با دفتر تحقیقات شرکت توانیر در خصوص محدودیتها و قوانین ایجاد شده در تحقیقات
بررسی پروژه‌های تحقیقاتی پیشنهادی به شرکت و عقد قرارداد تنها یک عنوان پروژه در سال 91
پیگیری انجام 10 پروژه تحقیقاتی منعقده از سال‌های قبل.
پیگیری در خصوص فاز نهایی تجهیز آزمایشگاه فشار قوی دانشگاه یزد.
جدول 3- 1. پروژههای تحقیقاتی شرکت برق منطقهای
ردیف
عنوان پروژه
1
راهکارهای تسریع در اجرای پروژه‌های طرح و توسعه با توجه به شناسایی علل تاخیرات
2
بررسی ضرایب فنی و مالی پروژهها در مناقصات و تعیین فرمول بهینه
3
طرح سنجش وضعيت مديريت دانش شرکت برق منطقه اي يزد و استخراج درخت دانشي شرکت
4
امكان توليد انرژي الكتريكي از قنات و پتانسيل‌سنجي قنوات استان يزد
5
تحقيق در بازه زماني تست سيستم حفاظتي پستهاي فوق توزيع و انتقال
6
بررسي علل تاخير در انجام پروژه‌هاي بهره‌برداري و طرح و توسعه شرکت برق منطقه‌اي يزد
7
عارضه یابی شرکت برق منطقه ای یزد با رویکرد تحلیل رفتگی
8
ارزيابي فرسودگي شغلي و شناسايي و بررسي عوامل موثر برآن در شركت برق منطقه‌اي يزد
9
راهبردها و راهکارهای بهره‌گیری از سازمان‌های مردم‌نهاد برای ارتقاء بهره‌وری انرژی در سطح جامعه، صنعت و فرهنگ‌سازی آن در استان یزد
10
تدوين و انتقال دانش فني مطالعات قابليت اطمينان شبكه‌هاي انتقال و فوق‌توزيع شركت برق منطقه‌اي يزد به منظور بكارگيري در بهبود عملكرد شبكه و كاهش خاموشي‌هاي ناخواسته
11
معرفي منابع پاسخ‌گويي بار و امكان‌سنجي استفاده از آن در شركت‌ برق منطقه‌اي يزد
12
برنامه بهينه براي اعمال خاموشي در شبکه برق منطقه اي يزد براي کاهش هزينه هاي تحميلي به مصرف کنندگان
13
برنامهریزی تولید سلسلهمراتبی مبتنی بر بازار در شرایط عدم قطعیت برای یک شرکت تولید برق
14
ارزشيابي اثربخشي برنامه‌هاي آموزشي اجرا شده در سال 1388 در شركت برق منطقه‌اي يزد
15
بررسي راهكارهاي تسريع جايگزيني لامپ‎‎هاي كم‎مصرف براي مشتركين كم‎انگيزه و كم‎درآمد

3-4- گامهای انجام تحقیق
ترکیب روشهای مختلف به شناخت بهتر پیچیدگیهای مسائل دنیای واقعی کمک میکند(مینگرز و بروکلسبی68، 2006)
مطالعه ادبیات تحقیق، شناسایی و تعیین معیارهای سنجش اثربخشی پروژههای تحقیقاتی
در ابتدا با مطالعه ادبیات و تحقیقات پیشین صورت گرفته شاخصهای گوناگونی برای سنجش اثربخشی پروژههای تحقیقاتی استخراج گردید.
جدول 3- 2. معیارهای اولیه سنجش اثربخشی پروژه
منابع
معیارهای موثر
ردیف
(Kolemans, 2004), (Zhong,, Yuang, Li, & Huang, 2011)
سابقه کاری مسئولین و تیم همکار پروژه
1
(Chen, Chang, & Chang, 2012)
تناسب تعداد نیروی انسانی درگیر در پروژه
2
(Jeong, Kwon, Zhang , & Yang, 2010)
تناسب و ترکیب تخصصی پرسنل درگیر در پروژه
3
(Drongelen et al, 2000)
خلاقیت و نوآوری در انجام پروژه
4
(Eilat, Golany, & Shtub, 2008)
(Jeong, Kwon, Zhang , & Yang, 2010)
بودجه تحقیق و توسعه در سازمان
5
(Jeong, Kwon, Zhang , & Yang, 2010)
(Chen, Chang, & Chang, 2012)
مهارت اعضای تیم پروژه در ارتباط با موضوع پروژه
6
(Eilat, Golany, & Shtub, 2008), (Drongelen et al, 2000)
کیفیت شرح خدمات و پروپوزال تدوین شده توسط تیم پروژه
7
(دربندی, رشیدی نژاد و خزاعی, 1388)
ساعت آموزشهای لازم برای تیم پروژه
8
(دربندی, رشیدی نژاد و خزاعی, 1388)
تعریف فعالیتها توسط مدیر پروژه
9
(دربندی, رشیدی نژاد و خزاعی, 1388)
هماهنگی مسئولین پروژه با تیم پروژه
10
(دربندی, رشیدی نژاد و خزاعی, 1388)
ارتباط و هماهنگی مستمر مدیر پروژه با حوزه مربوطه
11
مستخرج از فرایند مربوط به پروژههای دفتر تحقیقات شرکت برق منطقهای یزد
ارائه گزارش پیشرفت کار توسط مدیر پروژه به دفتر تحقیقات در زمان مقرر شده
12
(دربندی, رشیدی نژاد و خزاعی, 1388)
برگزاری به موقع جلسات تیم پروژه با سازمان
13
( Martinez Sanchez & Perez, 2002),
(Dweiri & Kablan, 2006)
تحویل به موقع پروژه در زمان مقرر شده
14
مستخرج از فرایند مربوط به پروژههای دفتر تحقیقات شرکت برق منطقهای یزد
تهیه و ثبت گزارش تغییرات و وضعیت انجام پروژه توسط مدیر پروژه
15
(عباسی, 1384)
(Cao & Hoffman, 2011), (Dweiri & Kablan, 2006), (Drongelen et al, 2000)
مدت زمان انجام پروژه
16
مستخرج از فرایند مربوط به پروژههای دفتر تحقیقات شرکت برق منطقهای یزد
کیفیت مستندسازی(رعایت نکات دستوری و نگارشی،فرم ظاهری و …)
17
مستخرج از فرایند مربوط به پروژههای دفتر تحقیقات شرکت برق منطقهای یزد
انطباق پروژه با آیین نامه های تحقیقاتی دفتر تحقیقات سازمان
18
(دربندی, رشیدی نژاد و خزاعی, 1388)
تطابق عملیات انجام شده با روشهای تایید شده در متون علمی
19
(Kolemans, 2004), (Eilat, Golany, & Shtub, 2008)
میزان رضایت مشتری
20
(Drongelen et al, 2000)
(Dweiri & Kablan, 2006)
میزان انطباق کیفی و اقدامات انجام شده توسط تیم پروژه با شرح خدمات مصوب
21
(دربندی, رشیدی نژاد و خزاعی, 1388)
میزان پاسخگویی به مشتری بعد از اتمام کار
22
(دربندی, رشیدی نژاد و خزاعی, 1388)
میزان کاربردی بودن پروژه
23
(Eilat, Golany, & Shtub, 2008)
نرخ بازگشت سرمایه
24
(Dweiri & Kablan, 2006)
( Martinez Sanchez & Perez, 2002)

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله درمورد ارزیابی عملکرد، روش تحقیق، سنجش اثربخشی، تحقیق و توسعه Next Entries پایان نامه درمورد تعالی سازمان، مدیریت کیفیت، مدیریت کیفیت جامع، کیفیت جامع