منبع مقاله درمورد سطح معنادار، متغیرهای رشدی، قضاوت اخلاقی

دانلود پایان نامه ارشد

اخلاقی است(39/0).
جدول 4- 9 میزان واريانس تبيين شده از متغيرهاي نهفته درون زا به وسیله متغيرهاي نهفته برون‌زا و درون زا در مدل دختران نشان مي دهد.
جدول 4-10، مقدار واريانس تبيين شد ه از متغيرهاي نهفته درون زا دختران
متغير هاي پيش بيني كننده
متغير پيش بيني شونده
۲R
ناکارآمدی خانواده، باورها ودرگیری معنوی
همدلی
18/0
ناکارآمدی خانواده، باورها ودرگیری معنوی،منابع اقتدار اخلاقی
شرم
14/0
باورها ودرگیری معنوی، منابع اقتدار اخلاقی
گناه
23/0
واکنش فردی ، شرم وگناه
قضاوت اخلاقی
18/0
بيشترين مقدار واريانس تبيين شده به وسیله ی مدل براي گناه ، حاصل تركيب متغيرهاي باورها ودرگیری معنوی و منابع اقتدار اخلاقی است(23/0).
جدول 4-10 ،آماره هاي مربوط به نيكويي برازش مدل کلی را نشان مي دهد.
جدول 4-11،آماره هاي مربوط به نيكويي برازش مدل
آماره برازش
ارزش
مجذور كاي
00/1671
درجه آزادي
689
سطح معناداري
00/0
نسبت خی دو به درجه آزادی
42/2
ريشه خطاي ميانگين مجذورات تقريب
047/0
ريشه استاندارد ميانگين باقي مانده ها
044/0
شاخص نيكويي برازش
88/0
شاخص تعديل شده نيكويي برازش
87/0

برنامه ليزرل پس از ارائه الگوي اندازه گيري (ضرايب لامبداي X، Y، تتا دلتا و تتا اپسيلون) و الگوي ساختار كوواريانس(ضرايب بتا، گاما و ساي)، برای پاسخ به اين پرسش كه آيا داده‌ها با مدل هماهنگي دارد ،34 شاخص برازندگي را محاسبه مي كند. هر يك از شاخص ها را به تنهايي نمي توان به عنوان دليلي بر برازندگي دانست يا بر عكس، بلكه اين شاخص ها را بايد در كنار يكديگر تفسير كرد.
جدول 4-11 ، شامل مهمترين اين شاخص ها است و نشان مي دهد که الگو با داده ها، برازش مناسبي دارد.
جدول 4-12، آماره هاي مربوط به نيكويي برازش مدل پسران را نشان مي دهد.
جدول 4-12، آماره هاي مربوط به نيكويي برازش مدل پسران
آماره برازش
ارزش
مجذور كاي
21/1879
درجه آزادي
808
سطح معناداري
00/0
نسبت خی دو به درجه آزادی
37/2
ريشه خطاي ميانگين مجذورات تقريب
064/0
ريشه استاندارد ميانگين باقي مانده ها
061/0
شاخص نيكويي برازش
78/0
شاخص تعديل شده نيكويي برازش
76/0

برنامه ليزرل پس از ارائه الگوي اندازه گيري (ضرايب لامبداي X، Y، تتا دلتا و تتا اپسيلون) و الگوي ساختار كوواريانس(ضرايب بتا، گاما و ساي)، برای پاسخ به اين پرسش كه آيا داده‌ها با مدل هماهنگي دارد، 34 شاخص برازندگي را محاسبه مي كند. هر يك از شاخص ها را به تنهايي نمي توان به عنوان دليلي بر برازندگي دانست يا بر عكس، بلكه اين شاخص ها را بايد در كنار يكديگر تفسير كرد.
جدول 4-12 ، شامل مهمترين اين شاخص ها است و نشان مي دهد که الگو با داده ها برازش مناسبي را دارد.
جدول 4-13، آماره هاي مربوط به نيكويي برازش مدل دختران را نشان مي دهد.
جدول 4-13،آماره هاي مربوط به نيكويي برازش مدل دختران
آماره برازش
ارزش
مجذور كاي
48/1666
درجه آزادي
802
سطح معناداري
00/0
نسبت خی دو به درجه آزادی
07/2
ريشه خطاي ميانگين مجذورات تقريب
58/0
ريشه استاندارد ميانگين باقي مانده ها
054/0
شاخص نيكويي برازش
80/0
شاخص تعديل شده نيكويي برازش
78/0

برنامه ليزرل پس از ارائه الگوي اندازه گيري (ضرايب لامبداي X، Y، تتا دلتا و تتا اپسيلون) و الگوي ساختار كوواريانس(ضرايب بتا، گاما و ساي)، به منظور پاسخ به اين پرسش كه آيا داده‌ها با مدل هماهنگي دارد، 34 شاخص برازندگي را محاسبه مي كند. هر يك از شاخص ها را به تنهايي نمي توان به عنوان دليلي بر برازندگي دانست يا بر عكس، بلكه اين شاخص ها را بايد در كنار يكديگر تفسير كرد.
جدول 4-12، شامل مهمترين اين شاخص ها است و نشان مي دهند که الگو با داده ها، برازش مناسبي را دارد.
نمودار 4-2 ، الگوی کلی مربوط به متغیرهای رشدی و هیجانی

خی دو=1671/00 درجه آزادی-=689 سطح معناداری= 0/00000
مجذورات تقریب ریشه خطای میانگین:0/047

نمودار4-4 ، الگوی کلی مربوط به متغیرهای رشدی و هیجانی پسران

خی دو=1879/21 درجه آزادی- = 808 سطح معناداری=0/00000
مجذورات تقریب ریشه خطای میانگین :0/064

نمودار4-5، الگوی کلی مربوط به متغیرهای رشدی و هیجانی دختران

خی دو=1666/48 درجه آزادی-=802 سطح معناداری=0/00000
مجذورات تقریب ریشه خطای میانگین:0/58

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله درمورد 231، p، کرویت، Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع تحلیل عامل، تحلیل عاملی، تحلیل عاملی اکتشافی، دوره نوجوانی