منبع مقاله درمورد سطح معنادار، خودپنداره، رفتار پرخطر

دانلود پایان نامه ارشد

ديگر
12
50/22
80/15

هيچکدام
58
68/17
89/14

کل
600
18/18
95/13

– فرضيات مربوط به رابطه متغيرهاي کنترل اجتماعي و رفتارهاي پرخطر
فرضيه اول: بين دلبستگي به خانواده و دوستان و رفتارهاي پرخطر رابطه وجود دارد.
با توجه به دادههاي جدول 19-3-5- يعني ضريب پيرسون (124/0-=r) و سطح معناداري(002/0=sig)، رابطه بين دلبستگي به خانواده و دوستان و رفتارهاي پرخطر ضعيف و معکوس است، بدين معني که هرچه دلبستگي به خانواده و دوستان افزايش يابد، رفتارهاي پرخطر کاهش مي يابد.
فرضيه دوم: بين تعهد به هنجارها و رفتارهاي پرخطر رابطه وجود دارد.
با توجه به دادههاي جدول 19-3-5- يعني ضريب پيرسون (524/0-=r) و سطح معناداري(000/0=sig)، رابطه بين تعهد به هنجارها و رفتارهاي پرخطر متوسط و معکوس است، بدين معني که هرچه تعهد به هنجارها افزايش يابد، رفتارهاي پرخطر کاهش مي يابد.
فرضيه سوم: بين مشارکت(درگيري) و رفتارهاي پرخطر رابطه وجود دارد.
با توجه به دادههاي جدول 19-3-5- و مشاهده ضريب پيرسون (283/0-=r) و سطح معناداري(000/0=sig)، رابطه بين مشارکت و رفتارهاي پرخطر ضعيف و معکوس است، بدين معني که هرچه مشارکت افزايش يابد، رفتارهاي پرخطر کاهش مي يابد.
فرضيه چهارم: بين باور به اصول اخلاقي و رفتارهاي پرخطر رابطه وجود دارد.
با توجه به دادههاي جدول 19-3-5- يعني ضريب پيرسون (482/0-=r) و سطح معناداري(000/0=sig)، رابطه بين باور به اصول اخلاقي و رفتارهاي پرخطر متوسط و معکوس است، بدين معني که هرچه باور به اصول اخلاقي افزايش يابد، رفتارهاي پرخطر کاهش مييابد.
فرضيه پنجم: بين خودپنداره و رفتارهاي پرخطر رابطه وجود دارد.
با توجه به دادههاي جدول 19-3-5- يعني ضريب پيرسون (213/0-=r) و سطح معناداري(000/0=sig)، رابطه بين خودپنداره و رفتارهاي پرخطر ضعيف و معکوس است، بدين معني که هرچه خودپنداره افزايش يابد، رفتارهاي پرخطر کاهش مي يابد.
فرضيه ششم: بين خود-کنترلي و رفتارهاي پرخطر رابطه وجود دارد.
با توجه به دادههاي جدول 19-3-5- يعني ضريب پيرسون (105/0-=r) و سطح معناداري(003/0=sig)، رابطه بين خودکنترلي و رفتارهاي پرخطر ضعيف و معکوس است، بدين معني که هرچه خودکنترلي افزايش يابد، رفتارهاي پرخطر کاهش مي يابد.

– فرضيات مربوط به رابطه متغيرهاي همنشيني افتراقي و رفتارهاي پرخطر
فرضيه اول: بين همنشيني با دوستان بزهکار و رفتارهاي پرخطر رابطه وجود دارد.
با توجه به دادههاي جدول 19-3-5- و مشاهده ضريب پيرسون (313/0=r) و سطح معناداري(000/0=sig)، رابطه بين همنشيني با دوستان بزهکار و رفتارهاي پرخطر متوسط و مثبت است، بدين معني که هرچه همنشيني با دوستان بزهکار افزايش يابد، رفتارهاي پرخطر نيز افزايش مي يابد.
فرضيه دوم: بين نظارت والدين بر فرزندان و رفتارهاي پرخطر رابطه وجود دارد.
با توجه به دادههاي جدول 19-3-5- يعني ضريب پيرسون (396/0-=r) و سطح معناداري(000/0=sig)، رابطه بين نظارت والدين بر فرزندان و رفتارهاي پرخطر متوسط و معکوس است، بدين معني که هرچه نظارت والدين بر فرزندان افزايش يابد، رفتارهاي پرخطر کاهش مي يابد.

جدول 19-3-5: همبستگي بين متغيرهاي کنترل اجتماعي و همنشيني افتراقي با متغير وابسته(رفتارهاي پرخطر)
متغير
فراواني
ضريب پيرسون(r)
سطح معناداري
دلبستگي به خانواده و دوستان
600
124/0-
002/0
تعهد به هنجارها
600
524/0-
000/0
مشارکت(درگيري)
600
283/0-
000/0
باور به اصول اخلاقي
600
482/0-
000/0
خودپنداره
600
213/0-
000/0
خود-کنترلي
600
105/0-
003/0
همنشيني با دوستان بزهکار
600
313/0
000/0
نظارت والدين بر فرزندان
600
396/0-
000/0

– فرضيات مربوط به رابطه مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي و رفتارهاي پرخطر
فرضيه اصلي: بين مهارتهاي اجتماعي و ارتباطي و رفتارهاي پرخطر رابطه وجود دارد.
با توجه به دادههاي جدول 20-3-5- و مشاهده ضريب پيرسون (349/0-=r) و سطح معناداري(000/0=sig)، رابطه بين مهارتهاي اجتماعي و ارتباطي و رفتارهاي پرخطر متوسط و معکوس است، بدين معني که هرچه مهارتهاي اجتماعي و ارتباطي افزايش يابد، رفتارهاي پرخطر کاهش مي يابد. مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي در قالب 10 مهارت و 38 گويه سنجش قرار گرفت، اما در تحليل ها، مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي به سه بعد مهارت اجتماعي، مهارت جرأت ورزي و مهارت ارتباطي تقسيم و رابطهي آنها با رفتارهاي پرخطر به صورت جداگانه بررسي گرديد. در رابطه با ابعاد مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي، دادهها نشان دهندهي اين است که همبستگي بين مهارت اجتماعي و رفتارهاي پرخطر برابر با (427/0-=r)، همبستگي بين مهارت جرأت ورزي و رفتارهاي پرخطر برابر با (254/0-=r) و همبستگي بين مهارت ارتباطي و رفتارهاي پرخطر برابر با (097/0-=r) مي باشد. به علاوه، رابطهي بين اين ابعاد و رفتارهاي پرخطر معنادار است.

جدول 20-3-5: همبستگي بين مهارتهاي اجتماعي و ارتباطي با متغير وابسته(رفتارهاي پرخطر)
متغير
فراواني
ضريب پيرسون(r)
سطح معناداري(sig)
مهارت ارتباطي
600
097/0-
017/0
مهارت جرأت ورزي
600
254/0-
000/0
مهارت اجتماعي
600
427/0-
000/0
مهارت اجتماعي و ارتباطي
600
349/0-
000/0

5-3-2- تحليلهاي آماري چندمتغيره

در اين بخش تحليل رگرسيون چند متغيره براي متغيرهاي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي و متغير وابسته اصلي يعني رفتارهاي پرخطر براي کل افراد مورد مطالعه آورده مي شود. بعلاوه، از تحليل مسير نيز استفاده مي شود.

5-3-2-1- تحليل رگرسيون چندمتغيره

در اين بخش تحليل رگرسيون چند متغيره ابتدا براي متغير مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي به عنوان متغير وابسته در ارتباط با متغيرهاي مستقل ديگر مانند متغيرهاي زمينه اي و متغيرهاي برگفته از مفاهيم کنترل اجتماعي و همنشيني افتراقي آورده مي شود(در واقع متغير مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي به عنوان متغير وابسته در رابطه با متغيرهاي مستقل ديگر عمل مي کند. همچنين به عنوان متغير مستقل براي متغير وابستهي رفتارهاي پرخطر نيز وارد معادلهي رگرسيوني مي گردد). سپس تحليل رگرسيون چندمتغيره براي متغير وابسته اصلي يعني رفتار پرخطر در ارتباط با متغيرهاي مستقل براي کل افراد مورد مطالعه آورده مي شود. براي انجام تحليل رگرسيون چندمتغيره، متغيرهاي مستقل به روش گام به گام461 وارد معادله شده اند. قابل ذكر است براي استفاده از اين روش متغيرهاي اسمي به صورت ساختگي462 وارد تحليل شده اند. در اينجا متغير ساختگي برداري است كه در آن به اعضاي طبقه معيني يك عدد دلخواه و به بقيه(آزمودني هايي كه عضوآن طبقه نباشند) عدد دلخواه ديگري(معمولاً صفر و يک) داده ميشود. با اين روش اين متغيرها در جوار متغيرهاي پيوسته به كارمي روند و از آنها مي توان به عنوان متغيرهاي وابسته استفاده كرد. در ضمن بايد به اين نکته اشاره کرد که انجام معادله هاي رگرسيوني جداگانه براي متغيرهاي هر مفهوم در رابطه با متغير وابسته به نوعي آزمون قضاياي پژوهش مي باشد.
جدول 21-3-5- معادلهي رگرسيوني مربوط به تحليل چند متغيره متغيرهاي زمينه اي جهت پيشبيني متغير مهارتهاي اجتماعي و ارتباطي ميباشد. همانگونه که دادههاي جدول نشان ميدهد معادله رگرسيوني ما داراي سه مرحله مي باشد. براساس دادههاي جدول، ضريب رگرسيوني چندمتغيره(R) در مرحله سوم برابر با (185/0=R) مي باشد. ضريب تعيين بدست آمده(034/0= R²) نيز نشان مي دهد که در مجموع سه متغير درون معادله شامل(وضعيت تأهل(مجرد)، طبقه اجتماعي(بالا) و سن) توانستند 3 درصد از واريانس متغير مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي را پيش بيني نمايند.
جدول 21-3-5- عناصر اصلي تحليل چندمتغيره متغيرهاي زمينه اي به روش گام به گام از مرحله اول تا مرحله سوم براي پيش بيني متغير مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي
مرحله
متغير وارد شده
R

مقدار افزوده شده به R²
اول
وضعيت تأهل(مجرد)
122/0
015/0

دوم
طبقه اجتماعي(بالا)
161/0
026/0
011/0
سوم
سن
185/0
034/0
008/0

ساير شاخصهاي آماري براي متغيرهاي درون معادله مانند ضريب رگرسيون(B) براي نمرات خام و Beta براي نمرات استاندارد شده و نيز آزمون T را مي توان در جدول 22-3-5- ملاحظه کرد. ضرايب B نشان مي دهد که در مرحله اول به ازاي يک واحد افزايش در وضعيت تأهل(مجرد)، 719/3 نمره از ميزان مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي افراد مورد مطالعه کم ميشود(ضريب B منفي است). در مرحله دوم، به ازاي يک واحد افزايش در طبقه اجتماعي(بالا)، 048/9 نمره به ميزان مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي افراد مورد مطالعه افزوده مي شود. در مرحله سوم به ازاي يک سال افزايش در سن، 439/0 نمره به ميزان مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي افراد مورد مطالعه افزوده مي شود. آزمون T نيز نشان مي دهد که ضرايب B براي هر سه متغير در سطح 95 درصد اطمينان از لحاظ آماري معنادار است.

جدول 22-3-5- عناصر متغيرهاي درون معادله(متغيرهاي زمينه اي) براي پيش بيني متغير مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي در مرحله سوم
متغير
B
Beta
T
Sig. T
وضعيت تأهل(مجرد)
719/3-
090/0-
014/2-
044/0
طبقه اجتماعي(بالا)
048/9
115/0
673/2
008/0
سن
439/0
095/0
130/2
034/0
185/0= R 271/6=F
034/0= R² 000/0=Sig

جدول 23-3-5- معادلهي رگرسيوني مربوط به تحليل چندمتغيره متغيرهاي کنترل اجتماعي جهت پيشبيني متغير مهارتهاي اجتماعي و ارتباطي ميباشد. همانگونه که دادههاي جدول نشان ميدهد معادله رگرسيوني ما داراي شش مرحله مي باشد. براساس دادههاي جدول، ضريب رگرسيوني چندمتغيره(R) در مرحله ششم برابر با (636/0=R) مي باشد. ضريب تعيين بدست آمده(404/0= R²) نيز نشان مي دهد که در مجموع شش متغير درون معادله شامل(خودپنداره، تعهد به هنجارها، مشارکت، دلبستگي و تعلق، باور به اصول اخلاقي و خود-کنترلي) توانستند حدود 40 درصد از واريانس متغير مهارتهاي اجتماعي و ارتباطي را پيش بيني نمايند.

جدول 23-3-5- عناصر اصلي تحليل چندمتغيره متغيرهاي کنترل اجتماعي به روش گام به گام از مرحله اول تا مرحله ششم براي پيش بيني متغير مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي
مرحله
متغير وارد شده
R

مقدار افزوده شده به R²
اول
خودپنداره
446/0
199/0

دوم
تعهد به هنجارها
563/0
317/0
118/0
سوم
مشارکت
591/0
350/0
033/0
چهارم
دلبستگي و تعلق
610/0
372/0
022/0
پنجم
باور به اصول اخلاقي
623/0
388/0
016/0
ششم
خود-کنترلي
636/0
404/0
016/0

ساير شاخصهاي آماري براي متغيرهاي درون معادله مانند ضريب رگرسيون(B) براي نمرات خام و Beta براي نمرات استاندارد شده و نيز آزمون T را مي توان در جدول 24-3-5- ملاحظه کرد. ضرايب B نشان مي دهد که در مرحله اول به ازاي يک واحد افزايش در نمره خودپنداره، 911/0 نمره به ميزان مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي افراد مورد مطالعه افزوده ميشود. در مرحله دوم، به ازاي يک واحد افزايش در نمره تعهد به هنجارها، 727/0 نمره به ميزان مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي افراد مورد مطالعه افزوده ميشود. در مرحله سوم به ازاي يک واحد افزايش در نمره مشارکت، 652/0 نمره به ميزان مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي افراد مورد مطالعه افزوده مي شود. در مرحله چهارم به ازاي يک واحد افزايش در نمره دلبستگي، 598/0 نمره به ميزان مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي افراد مورد مطالعه افزوده ميشود. در مرحله پنجم به ازاي يک واحد افزايش در نمره باور به اصول اخلاقي، 741/0 نمره به ميزان مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي افراد مورد مطالعه افزود مي شود. در مرحله ششم به ازاي يک واحد افزايش در نمره خود-کنترلي، 794/0 نمره به ميزان مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي افراد مورد مطالعه افزوده مي شود. آزمون T نيز نشان مي دهد که ضرايب B براي هر شش متغير در سطح 99 درصد اطمينان از لحاظ آماري معنادار است.

جدول 24-3-5- عناصر متغيرهاي درون معادله(متغيرهاي کنترل اجتماعي) براي پيش

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله درمورد سطح معنادار، اوقات فراغت، خودپنداره، مواد مخدر Next Entries منبع مقاله درمورد خودپنداره