منبع مقاله درمورد سطح معنادار، اوقات فراغت

دانلود پایان نامه ارشد

پرخطر زياد هستند. در بين افراد داراي مهارتهاي اجتماعي و ارتباطي متوسط، 6/80 درصد داراي رفتارهاي پرخطر کم، 17 درصد داراي رفتارهاي پرخطر متوسط و 4/2 درصد داراي رفتارهاي پرخطر زياد هستند. در بين افراد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي زياد، 91 درصد داراي رفتارهاي پرخطر کم، 5/7 درصد داراي رفتارهاي پرخطر متوسط و 5/1 درصد داراي رفتارهاي پرخطر زياد مي باشند. هرچه مهارتهاي اجتماعي و ارتباطي بيشتر مي شود، ميزان رفتارهاي پرخطر کاهش مي يابد.

جدول شماره 71-2-5: توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس ميزان مهارتهاي اجتماعي و ارتباطي و رفتارهاي پرخطر

مهارتهاي اجتماعي و ارتباطي
رفتارهاي پرخطر

کل

کم
متوسط
زياد

فراواني
درصد
افقي
درصد
کل
فراواني
درصد
افقي
درصد
کل
فراواني
درصد
افقي
درصد
کل
فراواني
درصد
کم
30
6/55
5
18
3/33
3
6
1/11
1
54
9
متوسط
332
6/80
4/55
70
17
6/11
10
4/2
7/1
412
7/68
زياد
122
91
3/20
10
5/7
7/1
2
5/1
3/0
134
3/22
کل
484
7/80
98
3/16
18
3
600
100

5-3- يافته هاي استنباطي

آمار استنباطي با دو دسته از مسائل سروکار دارد: ابتدا به برآورد مي پردازد، و سپس به آزمون فرضيه. اجراي اين اعمال مستلزم برآورد پارامترهاي جامعه از طريق نمونه اي است که از جامعه به صورت تصادفي انتخاب شده است(دلاور، 1378: 210). کار آمار استنباطي نشان دادن اين نکته است که آيا الگوهاي توصيف شده در نمونه، کاربردي در مورد جمعيتي که نمونه از آن انتخاب شده دارد يا نه. به عبارت ديگر، آمار استنباطي ما را قادر به استنباط ويژگي هاي جمعيت از روي ويژگي هاي نمونه مي کند(دواس، 1385: 138). در اين بخش ابتدا تحليلهاي آماري دو متغيره و سپس تحليل هاي آماري چند متغيره ارائه ميشود.

5-3-1- تحليل هاي آماري دو متغيره (بررسي فرضيات)

در اين بخش، ارتباط بين متغيرهاي مستقل و وابسته و همچنين متغيرهاي واسطه اي از طريق آماره هاي متناسب با آنها مورد سنجش قرار مي گيرد.
– فرضيات مربوط به رابطه متغيرهاي زمينه اي و مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي
فرضيه اول: بين سن و مهارتهاي اجتماعي و ارتباطي رابطه وجود دارد.
جدول 1-3-5- ميزان همبستگي بين سن و مهارتهاي اجتماعي و ارتباطي را نشان مي دهد. بر اساس دادههاي جدول ضريب پيرسون (115/0=r) و سطح معناداري(005/0sig=)، بين سن و مهارتهاي اجتماعي و ارتباطي همبستگي مثبت و ضعيفي وجود دارد. به عبارت ديگر، هرچه سن بالاتر مي رود، ميزان مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي افزايش مي يابد.
فرضيه دوم: بين تحصيلات و مهارتهاي اجتماعي و ارتباطي رابطه وجود دارد.
جدول 1-3-5- همبستگي بين تحصيلات فرد و مهارتهاي اجتماعي و ارتباطي را نشان ميدهد. بر اساس داده هاي به دست آمده يعني ضريب پيرسون (095/0=r) و سطح معناداري(022/0sig=)، بين تحصيلات و مهارتهاي اجتماعي و ارتباطي در سطح 95 درصد همبستگي مثبت و ضعيفي وجود دارد. با افزايش تحصيلات، ميزان مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي افراد افزايش مي يابد.
فرضيه سوم: بين درآمد و مهارتهاي اجتماعي و ارتباطي رابطه وجود دارد.
جدول 1-3-5- همبستگي بين درآمد خانوار و مهارتهاي اجتماعي و ارتباطي را نشان ميدهد. بر اساس دادههاي به دست آمده يعني ضريب پيرسون (035/0-=r) و سطح معناداري(414/0sig=)، بين درآمد و مهارتهاي اجتماعي و ارتباطي همبستگي وجود ندارد.

جدول 1-3-5: همبستگي بين سن، تحصيلات و درآمد و مهارتهاي اجتماعي و ارتباطي
متغير
تعداد پاسخگو
ضريب پيرسون (r)
سطح معناداري
سن
600
115/0
005/0
تحصيلات
584
095/0
022/0
درآمد
552
035/0-
414/0

فرضيه چهارم: بين جنسيت و مهارتهاي اجتماعي و ارتباطي رابطه وجود دارد.
جدول 2-3-5- نشان دهندهي آزمون تفاوت ميانگين مهارتهاي اجتماعي و ارتباطي افراد مورد مطالعه بر حسب جنسيت مي باشد. همانگونه که دادههاي جدول نشان مي دهد ميانگين نمره مهارتهاي اجتماعي و ارتباطي مردان برابر با 68/141 و زنان برابر با 95/141 مي باشد، که با توجه به مقدار T به دست آمده (196/0-) و ضريب معناداري (845/0=Sig) تفاوت ملاحظه شده معنادار نيست. البته دادهها نشان ميدهند که ميزان مهارتهاي اجتماعي و ارتباطي مردان اندکي کمتر از زنان است.

جدول 2-3-5: آزمون تفاوت ميانگين ميزان مهارتهاي اجتماعي و ارتباطي افراد با توجه به جنسيت459
جنسيت
فراواني
ميانگين نمره مهارتهاي اجتماعي و ارتباطي
انحراف معيار
مقدار T
سطح معناداري
مرد
356
68/141
65/15

196/0-

845/0
زن
244
95/141
15/17

فرضيه پنجم: بين وضعيت تأهل و مهارتهاي اجتماعي و ارتباطي رابطه وجود دارد.
جدول 3-3-5- نشان دهندهي آزمون تفاوت ميانگين مهارتهاي اجتماعي و ارتباطي افراد مورد مطالعه بر حسب وضعيت تأهل مي باشد. همانگونه که دادههاي جدول نشان مي دهد ميانگين نمره مهارتهاي اجتماعي و ارتباطي افراد مجرد برابر با 80/140 و افراد متأهل برابر با 30/146 مي باشد، که با توجه به مقدار T به دست آمده (146/3-) و ضريب معناداري (002/0=Sig)، تفاوت ملاحظه شده معنادار است. دادهها نشان مي دهند که ميزان مهارتهاي اجتماعي و ارتباطي افراد متأهل بيشتر از مجردين است.

جدول 3-3-5: آزمون تفاوت ميانگين ميزان مهارتهاي اجتماعي و ارتباطي افراد با توجه به وضعيت تأهل
وضعيت تأهل
فراواني
ميانگين نمره مهارتهاي اجتماعي و ارتباطي
انحراف معيار
مقدار T
سطح معناداري
مجرد
490
80/140
42/16

146/3-

002/0
متأهل
104
30/146
06/15

فرضيه ششم: بين قوميت و مهارتهاي اجتماعي و ارتباطي رابطه وجود دارد.
جدول 4-3-5- نشان دهندهي آزمون تفاوت ميانگين مهارتهاي اجتماعي و ارتباطي افراد مورد مطالعه بر حسب قوميت مي باشد. ابتدا متغير قوميت در قالب اقوام فارس، لر، ترک، کرد، عرب، بلوچ و ساير در نظر گرفته شد، اما با توجه به فراواني کم ساير مقولهها به غير از فارس، اين متغير کدگذاري مجدد شد و به صورت فارس و غيرفارس درآمد. همانگونه که دادههاي جدول نشان مي دهد ميانگين نمره مهارتهاي اجتماعي و ارتباطي افراد داراي قوميت فارس برابر با 06/142 و غيرفارس برابر با 83/140 مي باشد، که با توجه به مقدار T به دست آمده (773/0) و ضريب معناداري (440/0=Sig)، تفاوت ملاحظه شده معنادار نيست. دادهها نشان مي دهند که ميزان مهارتهاي اجتماعي و ارتباطي افراد داراي قوميت فارس بيشتر از افراد غيرفارس مي باشد.

جدول 4-3-5: آزمون تفاوت ميانگين ميزان مهارتهاي اجتماعي و ارتباطي افراد با توجه به قوميت
قوميت
فراواني
ميانگين نمره مهارتهاي اجتماعي و ارتباطي
انحراف معيار
مقدار T
سطح معناداري
فارس
466
06/142
54/16

773/0

440/0
غيرفارس
134
83/140
29/15

فرضيه هفتم: بين نوع مسکن و مهارتهاي اجتماعي و ارتباطي رابطه وجود دارد.
جدول 5-3-5- آزمون تفاوت ميانگين مهارتهاي اجتماعي و ارتباطي با توجه به نوع مسکن افراد مورد مطالعه را نشان مي دهد. دادههاي جدول نشان مي دهند که ميانگين مهارتهاي اجتماعي و ارتباطي افرادي که داراي مسکن شخصي مي باشند، نسبت به افراد داراي مسکن اجاره اي و سازماني بالاتر است. با توجه به مقدار F به دست آمده(418/3) و سطح معناداري (017/0=Sig) تفاوت ملاحظه شده معنادار است.

جدول 5-3-5: آزمون تفاوت ميانگين ميزان مهارتهاي اجتماعي و ارتباطي افراد با توجه به نوع مسکن
نوع مسکن
فراواني
ميانگين نمره مهارتهاي اجتماعي و ارتباطي
انحراف معيار
مقدار F
سطح معناداري
شخصي
382
95/141
23/17

418/3

017/0
اجاره اي
152
46/139
22/14

سازماني
4
135
23/9

ساير
62
96/146
92/13

کل
600
79/141
26/16

فرضيه هشتم: بين وضعيت طبقاتي و مهارتهاي اجتماعي و ارتباطي رابطه وجود دارد.
جدول 6-3-5- آزمون تفاوت ميانگين مهارتهاي اجتماعي و ارتباطي با توجه به وضعيت طبقاتي افراد مورد مطالعه را نشان مي دهد. دادههاي جدول نشان مي دهند که ميانگين مهارتهاي اجتماعي و ارتباطي افراد متعلق به طبقه بالا از طبقه متوسط و پايين بالاتر است. با توجه به مقدار F به دست آمده(242/6) و سطح معناداري (002/0=Sig)، اين تفاوت معنادار مي باشد.

جدول 6-3-5 : آزمون تفاوت ميانگين ميزان مهارتهاي اجتماعي و ارتباطي افراد با توجه به وضعيت طبقاتي
وضعيت طبقاتي
فراواني
ميانگين نمره مهارتهاي اجتماعي و ارتباطي
انحراف معيار
مقدار F
سطح معناداري
بالا
26
15/152
44/19

242/6

002/0
متوسط
454
71/141
32/15

پايين
120
85/139
19/18

کل
600
79/141
26/16

فرضيه نهم: بين ساختار خانواده و مهارتهاي اجتماعي و ارتباطي رابطه وجود دارد.
جدول 7-3-5- آزمون تفاوت ميانگين مهارتهاي اجتماعي و ارتباطي با توجه به ساختار خانوادهي افراد مورد مطالعه را نشان مي دهد. دادههاي جدول نشان مي دهند که ميانگين مهارتهاي اجتماعي و ارتباطي افرادي که با همسر خود و افرادي که با پدر و مادر خود زندگي مي کنند، نسبت به سايرين بالاتر است. با توجه به مقدار F به دست آمده(172/2) و سطح معناداري (056/0=Sig) اين تفاوت در سطح 95 درصد معنادار نميباشد.

جدول 7-3-5: آزمون تفاوت ميانگين ميزان مهارتهاي اجتماعي و ارتباطي افراد با توجه به ساختار خانواده
ساختار خانواده
فراواني
ميانگين نمره مهارتهاي اجتماعي و ارتباطي
انحراف معيار
مقدار F
سطح معناداري
زندگي با پدر و مادر
454
86/141
86/16

172/2

056/0
زندگي با پدر
8
75/135
42/18

زندگي با مادر
40
3/136
26/14

زندگي مستقل
30
93/140
22/10

زندگي با همسر
66
146
41/14

کل
600
79/141
26/16

فرضيه دهم: بين نحوه گذران اوقات فراغت و مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي رابطه وجود دارد.
جدول 8-3-5- آزمون تفاوت ميانگين مهارتهاي اجتماعي و ارتباطي با توجه به نحوه گذران اوقات فراغت افراد مورد مطالعه را نشان مي دهد. دادههاي جدول نشان مي دهند که ميانگين مهارتهاي اجتماعي و ارتباطي افرادي که اوقات فراغت خود را با خانواده مي گذرانند، نسبت به سايرين بالاتر است. با توجه به مقدار F به دست آمده(317/11) و سطح معناداري (000/0=Sig)، اين تفاوت در سطح 99 درصد معنادار ميباشد.

جدول 8-3-5: آزمون تفاوت ميانگين ميزان مهارتهاي اجتماعي و ارتباطي افراد با توجه به نحوه گذران اوقات فراغت
نحوه گذران اوقات فراغت
فراواني
ميانگين نمره مهارتهاي اجتماعي و ارتباطي
انحراف معيار
مقدار F
سطح معناداري
با خانواده
220
10/146
50/15

317/11

000/0
با دوستان
206
81/137
45/15

با افراد ديگر
12
33/132
78/16

هيچکدام
58
41/143
38/18

کل
600
79/141
26/16

– فرضيات مربوط به رابطه متغيرهاي کنترل اجتماعي و مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي
فرضيه اول: بين دلبستگي به خانواده و دوستان و مهارتهاي اجتماعي و ارتباطي رابطه وجود دارد.
با توجه به دادههاي جدول 9-3-5- يعني ضريب پيرسون (319/0=r) و سطح معناداري(000/0=sig)، رابطه بين دلبستگي به خانواده و دوستان و مهارتهاي اجتماعي و ارتباطي متوسط و مثبت است، بدين معني که هرچه دلبستگي به خانواده و دوستان افزايش يابد، مهارتهاي اجتماعي و ارتباطي نيز افزايش مييابد.
فرضيه دوم: بين تعهد به هنجارها و مهارتهاي اجتماعي و ارتباطي رابطه وجود دارد.
با توجه به دادههاي جدول 9-3-5- يعني ضريب پيرسون (419/0r=) و سطح معناداري(000/0=sig)، رابطه بين تعهد به هنجارها و مهارتهاي اجتماعي و ارتباطي متوسط و مثبت است، بدين معني که هرچه تعهد به هنجارها افزايش يابد، مهارتهاي اجتماعي و ارتباطي افزايش مييابد.

فرضيه سوم: بين مشارکت(درگيري) و مهارتهاي اجتماعي و ارتباطي رابطه وجود دارد.
با توجه به دادههاي جدول 9-3-5- و مشاهده ضريب پيرسون (441/0r=) و سطح معناداري(000/0=sig)، رابطه بين مشارکت و مهارتهاي اجتماعي و ارتباطي متوسط و مثبت است، بدين

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله درمورد رفتارهاي، داراي، فراواني، افقي Next Entries منبع مقاله درمورد سطح معنادار، اوقات فراغت، خودپنداره، مواد مخدر