منبع مقاله درمورد سطح معنادار، اوقات فراغت، خودپنداره، مواد مخدر

دانلود پایان نامه ارشد

معني که هرچه مشارکت افزايش يابد، مهارتهاي اجتماعي و ارتباطي افزايش مييابد.
فرضيه چهارم: بين باور به اصول اخلاقي و مهارتهاي اجتماعي و ارتباطي رابطه وجود دارد.
با توجه به دادههاي جدول 9-3-5- يعني ضريب پيرسون (387/0r=) و سطح معناداري(000/0=sig)، رابطه بين باور به اصول اخلاقي و مهارتهاي اجتماعي و ارتباطي متوسط و مثبت است، بدين معني که هرچه باور به اصول اخلاقي افزايش يابد، مهارتهاي اجتماعي و ارتباطي نيز افزايش مييابد.
فرضيه پنجم: بين خودپنداره و مهارتهاي اجتماعي و ارتباطي رابطه وجود دارد.
با توجه به دادههاي جدول 9-3-5- و مشاهده ضريب پيرسون (446/0r=) و سطح معناداري(000/0=sig)، رابطه بين خودپنداره و مهارتهاي اجتماعي و ارتباطي متوسط و مثبت است، بدين معني که هرچه خودپنداره افزايش يابد، مهارتهاي اجتماعي و ارتباطي افزايش مييابد.
فرضيه ششم: بين خود-کنترلي و مهارتهاي اجتماعي و ارتباطي رابطه وجود دارد.
با توجه به دادههاي جدول 9-3-5- يعني ضريب پيرسون (355/0r=) و سطح معناداري(000/0=sig)، رابطه بين خود-کنترلي و مهارتهاي اجتماعي و ارتباطي متوسط و مثبت است، بدين معني که هرچه خودکنترلي افزايش يابد، مهارتهاي اجتماعي و ارتباطي نيز افزايش مييابد.

– فرضيات مربوط به رابطه متغيرهاي همنشيني افتراقي و مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي
فرضيه اول: بين همنشيني با دوستان بزهکار و مهارتهاي اجتماعي و ارتباطي رابطه وجود دارد.
با توجه به دادههاي جدول 9-3-5- يعني ضريب پيرسون (158/0-r=) و سطح معناداري(000/0=sig)، رابطه بين همنشيني با دوستان بزهکار و مهارتهاي اجتماعي و ارتباطي ضعيف و معکوس است، بدين معني که هرچه همنشيني با دوستان بزهکار افزايش يابد، مهارتهاي اجتماعي و ارتباطي کاهش مييابد.
فرضيه دوم: بين نظارت والدين بر فرزندان و مهارتهاي اجتماعي و ارتباطي رابطه وجود دارد.
با توجه به دادههاي جدول 9-3-5- و مشاهده ضريب پيرسون (358/0r=) و سطح معناداري(000/0=sig)، رابطه بين نظارت والدين بر فرزندان و مهارتهاي اجتماعي و ارتباطي متوسط و مثبت است، بدين معني که هرچه نظارت والدين بر فرزندان افزايش يابد، مهارتهاي اجتماعي و ارتباطي نيز افزايش مييابد.
جدول 9-3-5: همبستگي بين متغيرهاي کنترل اجتماعي و همنشيني افتراقي با متغير مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي
متغير
فراواني
ضريب پيرسون(r)
سطح معناداري
دلبستگي به خانواده و دوستان
600
319/0
000/0
تعهد به هنجارها
600
419/0
000/0
مشارکت(درگيري)
600
441/0
000/0
باور به اصول اخلاقي
600
387/0
000/0
خودپنداره
600
446/0
000/0
خود-کنترلي
600
355/0
000/0
همنشيني با دوستان بزهکار
600
158/0-
000/0
نظارت والدين بر فرزندان
600
358/0
000/0

همچنين جدول 10-3-5- همبستگي بين مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي با مؤلفه هاي هفت گانهي رفتارهاي پرخطر را نشان مي دهد. همانطور که داده ها نشان مي دهند، ضريب پيرسون براي همهي مؤلفهها، منفي و معنادار است. همبستگي به دست آمده براي رانندگي خطرناک در سطح 95 درصد و براي ساير مؤلفه ها در سطح 99 درصد معنادار مي باشد. مؤلفهي تمايل و اقدام به خودکشي با ضريب پيرسون(379/0-r=) داراي بيشترين همبستگي(البته منفي) و رانندگي خطرناک با ضريب پيرسون (093/0-r=) کمترين همبستگي را با متغير مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي داشته اند.

جدول 10-3-5: همبستگي بين مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي و انواع رفتارهاي پرخطر
متغير
فراواني
ضريب پيرسون(r)
سطح معناداري
رانندگي خطرناک
600
093/0-
023/0
رفتار خشونت آميز
600
260/0-
000/0
تمايل و اقدام به خودکشي
600
379/0-
000/0
مصرف سيگار و قليان
600
317/0-
000/0
مصرف الکل و مواد مخدر
600
178/0-
000/0
رفتار جنسي
600
235/0-
000/0
رفتار پرخطر فضاي مجازي
600
213/0-
000/0

– فرضيات مربوط به رابطه متغيرهاي زمينه اي و رفتارهاي پرخطر
فرضيه اول: بين سن و رفتارهاي پرخطر رابطه وجود دارد.
جدول 11-3-5- ميزان همبستگي بين سن و رفتارهاي پرخطر را نشان مي دهد. بر اساس دادههاي جدول و مشاهده ي ضريب پيرسون (049/0-=r) و سطح معناداري(232/0sig=)، بين سن و رفتارهاي پرخطر همبستگي وجود ندارد.
فرضيه دوم: بين تحصيلات و رفتارهاي پرخطر رابطه وجود دارد.
جدول 11-3-5- همبستگي بين تحصيلات فرد و رفتارهاي پرخطر را نشان مي دهد. بر اساس داده هاي به دست آمده يعني ضريب پيرسون (044/0-=r) و سطح معناداري(289/0sig=)، بين تحصيلات و رفتارهاي پرخطر همبستگي وجود ندارد.
فرضيه سوم: بين درآمد و رفتارهاي پرخطر رابطه وجود دارد.
جدول 11-3-5- همبستگي بين درآمد خانوار و رفتارهاي پرخطر را نشان مي دهد. بر اساس دادههاي به دست آمده يعني ضريب پيرسون (125/0=r) و سطح معناداري(003/0sig=)، بين درآمد و رفتارهاي پرخطر در سطح 99 درصد همبستگي مثبت و ضعيفي وجود دارد. به عبارت ديگر، هرچه درآمد افزايش يابد، رفتارهاي پرخطر نيز بيشتر مي شود.

جدول 11-3-5: همبستگي بين سن، تحصيلات و درآمد و رفتارهاي پرخطر
متغير
تعداد پاسخگو
ضريب پيرسون (r)
سطح معناداري
سن
600
049/0-
232/0
تحصيلات
584
044/0-
289/0
درآمد
552
125/0
003/0

فرضيه چهارم: بين جنسيت و رفتارهاي پرخطر رابطه وجود دارد.
جدول 12-3-5- نشان دهندهي آزمون تفاوت ميانگين رفتارهاي پرخطر افراد مورد مطالعه بر حسب جنسيت مي باشد. همانگونه که دادههاي جدول نشان مي دهد ميانگين نمره رفتارهاي پرخطر مردان برابر با 30/22 و زنان برابر با 16/12 مي باشد، که با توجه به مقدار T به دست آمده (35/9) و سطح معناداري (000/0=Sig)، تفاوت ملاحظه شده در سطح بيش از 99 درصد معنادار است. دادهها نشان مي دهند که ميزان رفتارهاي پرخطر مردان بسيار بيشتر از زنان است.

جدول 12-3-5: آزمون تفاوت ميانگين ميزان رفتارهاي پرخطر افراد با توجه به جنسيت
جنسيت
فراواني
ميانگين نمره رفتارهاي پرخطر
انحراف معيار
مقدار T
سطح معناداري
مرد
356
30/22
67/14

35/9

000/0
زن
244
16/12
18/10

فرضيه پنجم: بين وضعيت تأهل و رفتارهاي پرخطر رابطه وجود دارد.
جدول 13-3-5- نشان دهندهي آزمون تفاوت ميانگين رفتارهاي پرخطر افراد مورد مطالعه بر حسب وضعيت تأهل مي باشد. همانگونه که دادههاي جدول نشان مي دهد ميانگين نمره رفتارهاي پرخطر افراد مجرد برابر با 99/18 و افراد متأهل برابر با 32/14 مي باشد، که با توجه به مقدار T به دست آمده (11/3) و سطح معناداري (002/0=Sig)، تفاوت ملاحظه شده در سطح بيش از 99 درصد معنادار است. دادهها نشان مي دهند که ميزان رفتارهاي پرخطر افراد مجرد بيشتر از متأهلين است.

جدول 13-3-5: آزمون تفاوت ميانگين ميزان رفتارهاي پرخطر افراد با توجه به وضعيت تأهل
وضعيت تأهل
فراواني
ميانگين نمره رفتارهاي پرخطر
انحراف معيار
مقدار T
سطح معناداري
مجرد
490
99/18
75/13

11/3

002/0
متأهل
104
32/14
61/14

فرضيه ششم: بين قوميت و رفتارهاي پرخطر رابطه وجود دارد.
جدول 14-3-5- نشان دهندهي آزمون تفاوت ميانگين رفتارهاي پرخطر افراد مورد مطالعه بر حسب قوميت مي باشد. ابتدا متغير قوميت در قالب اقوام فارس، لر، ترک، کرد، عرب، بلوچ و ساير در نظر گرفته شد، اما با توجه به فراواني کم ساير مقولهها به غير از فارس، اين متغير کدگذاري مجدد شد و به صورت فارس و غيرفارس درآمد. همانگونه که دادههاي جدول نشان مي دهد ميانگين نمره رفتارهاي پرخطر افراد فارس برابر با 03/17 و غيرفارس برابر با 17/22 مي باشد، که با توجه به مقدار T به دست آمده (475/3-) در سطح بيش از 99 درصد (001/0=Sig) تفاوت ملاحظه شده معنادار است. دادهها نشان مي دهند که ميزان رفتارهاي پرخطر افراد غيرفارس بيشتر از افراد فارس مي باشد.

جدول 14-3-5: آزمون تفاوت ميانگين ميزان رفتارهاي پرخطر افراد با توجه به قوميت460
قوميت
فراواني
ميانگين نمره رفتارهاي پرخطر
انحراف معيار
مقدار T
سطح معناداري
فارس
466
03/17
22/13

475/3-

001/0
غيرفارس
134
17/22
61/15

فرضيه هفتم: بين نوع مسکن و رفتارهاي پرخطر رابطه وجود دارد.
جدول 15-3-5- آزمون تفاوت ميانگين رفتارهاي پرخطر با توجه به نوع مسکن افراد مورد مطالعه را نشان مي دهد. دادههاي جدول نشان مي دهند که افرادي که داراي مسکن سازماني و اجارهاي مي باشند ميانگين رفتارهاي پرخطر آنها بالاتر است. اما با توجه به مقدار F به دست آمده(839/0) و سطح معناداري (473/0=Sig) اين تفاوت معنادار نمي باشد.

جدول 15-3-5: آزمون تفاوت ميانگين ميزان رفتارهاي پرخطر افراد با توجه به نوع مسکن
نوع مسکن
فراواني
ميانگين نمره رفتارهاي پرخطر
انحراف معيار
مقدار F
سطح معناداري
شخصي
382
95/17
84/13

839/0

473/0
اجاره اي
152
44/19
58/14

سازماني
4
20
15/1

ساير
62
32/16
34/13

کل
600
18/18
95/13

فرضيه هشتم: بين وضعيت طبقاتي و رفتارهاي پرخطر رابطه وجود دارد.
جدول 16-3-5- آزمون تفاوت ميانگين رفتارهاي پرخطر با توجه به وضعيت طبقاتي افراد مورد مطالعه را نشان مي دهد. دادههاي جدول نشان مي دهند که ميانگين رفتارهاي پرخطر افراد متعلق به طبقه پايين از طبقه بالا و متوسط بالاتر است. با توجه به مقدار F به دست آمده(828/3) و سطح معناداري (022/0=Sig) اين تفاوت در سطح 95 درصد معنادار ميباشد.

جدول 16-3-5 : آزمون تفاوت ميانگين ميزان رفتارهاي پرخطر افراد با توجه به وضعيت طبقاتي
وضعيت طبقاتي
فراواني
ميانگين نمره رفتارهاي پرخطر
انحراف معيار
مقدار F
سطح معناداري
بالا
26
38/17
84/18

828/3

022/0
متوسط
454
39/17
43/13

پايين
120
31/21
33/14

کل
600
18/18
95/13

فرضيه نهم: بين ساختار خانواده و رفتارهاي پرخطر رابطه وجود دارد.
جدول 17-3-5- آزمون تفاوت ميانگين رفتارهاي پرخطر با توجه به ساختار خانوادهي افراد مورد مطالعه را نشان مي دهد. دادههاي جدول نشان مي دهند که ميانگين رفتارهاي پرخطر افرادي که با مادر خود و افرادي که به صورت مستقل زندگي مي کنند، نسبت به سايرين بالاتر است. همچنين ميانگين رفتارهاي پرخطر کساني که با همسر خود زندگي مي کنند(افراد متأهل) نسبت به سايرين کمتر است. با توجه به مقدار F به دست آمده(015/3) و سطح معناداري (011/0=Sig) اين تفاوت در سطح 95 درصد معنادار ميباشد.

جدول 17-3-5: آزمون تفاوت ميانگين ميزان رفتارهاي پرخطر افراد با توجه به ساختار خانواده
ساختار خانواده
فراواني
ميانگين نمره رفتارهاي پرخطر
انحراف معيار
مقدار F
سطح معناداري
زندگي با پدر و مادر
454
18/18
80/13

015/3

011/0
زندگي با پدر
8
5/16
82/11

زندگي با مادر
40
6/23
52/13

زندگي مستقل
30
4/21
12/10

زندگي با همسر
66
78/13
79/15

کل
600
18/18
95/13

فرضيه دهم: بين نحوه گذران اوقات فراغت و رفتارهاي پرخطر افراد رابطه وجود دارد.
جدول 18-3-5- آزمون تفاوت ميانگين رفتارهاي پرخطر با توجه به نحوه گذران اوقات فراغت افراد مورد مطالعه را نشان مي دهد. دادههاي جدول نشان مي دهند که ميانگين رفتارهاي پرخطر افرادي که اوقات فراغت خود را با دوستان شان مي گذرانند، نسبت به سايرين بالاتر است. همچنين ميانگين رفتارهاي پرخطر کساني که اوقات فراغت را با خانواده مي گذرانند، نسبت به سايرين کمتر است. با توجه به مقدار F به دست آمده(744/36) و سطح معناداري (000/0=Sig) اين تفاوت در سطح 99 درصد معنادار ميباشد.

جدول 18-3-5: آزمون تفاوت ميانگين ميزان رفتارهاي پرخطر افراد با توجه به نحوه گذران اوقات فراغت
نحوه گذران اوقات فراغت
فراواني
ميانگين نمره رفتارهاي پرخطر
انحراف معيار
مقدار F
سطح معناداري
با خانواده
220
99/11
55/8

744/36

000/0
با دوستان
206
03/25
68/15

با افراد

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله درمورد سطح معنادار، اوقات فراغت Next Entries منبع مقاله درمورد سطح معنادار، خودپنداره، رفتار پرخطر