منبع مقاله درمورد زنان و دختران، شهرستان اردل

دانلود پایان نامه ارشد

عمومي نفوس و مسکن سال 85 و برآورد ابتداي سال 89 بر اساس ميانگين نرخ رشد سالهاي 85-75:
رديف
شهرهاي شهرستان شهرکرد
آمارجمعيت سال 85
آمار جمعيت ابتداي سال 89
1
شهر شهرکرد
شهرکرد
131612
139162

چالشتر
6729
7906

اشکفتک
3891
4212

مهديه
6232
7411
2
سامان
14800
15950
3
بن
11838
12758
4
نافچ
3814
4110
5
هفشجان
20049
21607
6
فرخ شهر
29499
31791
7
طاقانک
5504
5932
8
سورشجان
11136
12012
9
کيان
10925
11774
ماخذ: سالنامه آماري استان چهارمحال و بختياري:1388 ،90

3-3-4-2 بعد خانوار
در نقاط شهري شهرکرد ببشترين درصد خانوارها جمعيتي مشتمل بر 3 الي 5 نفر دارند. در عين اينکه خانواده هايي را مي بينيم که حتي از 10 نفر بيشتر در يک خانوار زندگي مي کنند. (جدول شماره 11-1) درصد خانواده ها را از لحاظ تعداد افراد تشکيل دهنده خانواده در سال 75 نشان مي دهد.

جدول شماره 3-11 : جمعيت بر حسب تعداد افراد تشکيل دهنده خانواده در سال 1385

جمع
1نفر
2نفر
3نفر
4نفر
5نفر
6نفر
7نفر
8نفر
9نفر
10نفر
تعداد
39884
1187
4085
6136
6992
6621
5720
4619
2296
2812
1000
درصد
100
3
10
5/15
5/17
5/16
5/14
5/11
5/5
3
5/2
ماخذ: سالنامه آماري استان چهارمحال و بختياري :1388 ،93

جدول شماره 3-12 : جمعيت برحسب نوع خانوار، جنس و شهرستان: آبان 1385
سن
كل
خانوار ساكن
خانوار معمولي
غير ساكن

معمولي
گروهي
موسسه‌اي

مرد و زن
مرد
زن
مرد
زن
مرد
زن
مرد
زن
مرد
زن
كل استان
857910
431644
426266
421611
419110
2586
477
6988
6150
459
529
بروجن
115286
57807
57479
56649
56692
386
68
772
719
0
0
شهركرد
368466
184762
183704
180051
180634
1524
172
3184
2896
3
2
فارسان
90980
46399
44581
45715
44167
143
86
517
307
24
21
لردگان
177277
89655
87622
88366
86642
189
92
1094
884
6
4
اردل
70381
35398
34983
34531
34057
130
22
729
893
6
11
كوهرنگ
35520
17625
17895
16299
16918
214
37
692
449
420
491
مأخذ – مركز آمار ايران

نمودار شماره 3-4 : تراکم جمعيت در استان و به تفکيک شهرستان

3-3-4-3 تحولات حجم جمعيت
بر اساس داده هاي سرشماري سال 1375 ، جمعيت استان چهارمحال و بختياري برابر با 761168 نفر بوده است که از اين تعداد 342905 نفر در نقاط شهري و 417005 نفر در نقاط روستايي مي زيسته و بقيه (1258 نفر) غير ساکن بوده اند. بررسي تحولات حجم جمعيت در محدوده هاي همسان شده ، نشان مي دهد که در طول دوره 30 ساله 1345 تا 1375 ، بالغ بر 450 هزار نفر به جمعيت استان افزوده شده است و جمعيت آن را بيش از 4/2 برابر خود افزايش داده است. بيش از نيمي از اين افزايش (51 درصد) مربوط به افزايش جمعيت در نقاط شهري و نيم ديگر آن مربوط به نقاط روستايي بوده است. اين امر حاکي از آن است که رشد جمعيت در نواحي روستايي پا به پاي نواحي شهري صورت مي گرفته و بافت روستايي در استان هنوز غالب است(سالنامه آماري استان چهارمحال و بختياري :1388 ،102).
به رغم کاهش سطح باروري همچنان بالا (15/4 درصد) و بيانگر مهاجرپذيري شهر است. سهم گروه بالاي 65 سال نيز از کل جمعيت، در تمامي مقاطع، ضمن داشتن نوساناتي بين 8/2 و 4 درصد ثابت مانده است.
در جدولهاي شماره 10-3 و 11-3 توزيع جمعيت بر حسب گروه هاي سني بزرگ، ميزانهاي رشد ويژه گروه سني به تفکيک مرد و زن در مقاطع 1345 تا 1375 و توزيع سني جمعيت شهر به تفکيک مرد و زن در مقطع سرشماري 1375 ارئه شده است. بر اساس داده هاي جدول شماره 10-3 در دو دوره دهساله اول و دوم (55-45 و 65-55) تفاوت چندان محسوسي بين ميزان رشد جمعيت مردان و زنان واقع در گروه سني 49-15 ساله ملاحظه نمي شود اما در دوره دهساله سوم (75-65) اين تفاوت محسوس بوده و ميزان رشد جمعيت مردان واقع در گروه سني ياد شده (90/3 درصد) پايين تر از ميزان رشد سني زنان واقع در گروه سني مشابه است. مي توان اين تفاوت را هم ناشي از کاهش مهاجر پذيري شهر در فاصله دودوره 65-55 و 75-65 و در نتيجه کمتر بودن ميزان رشد مردان واقع در سنين کار و فعاليت نسبت به زنان واقع در اين سنين دانست و هم آنرا به ازدواج مهاجريني نسبت داد که قبلا به شهر وارد شده و سپس موجب مهاجرت زنان و دختران شده اند.
در دوره دهساله بعد به خانه هاي خود بازگشته اند. در جدول شماره 10-3 روند رشد جمعيت استان به تفکيک شهرستانها منعکس شده است. بر اساس ارقام اين جدول در طول دوره 30 ساه مورد بررسي جمعيت استان در تمامي شهرستاها بين 4/2 (شهرستان اردل) تا 6/3 درصد (شهرستان لردگان) رشد داشته است(سالنامه آماري استان چهارمحال و بختياري :1388 ،103).

جدول شماره 3-13 : توزيع سني شهر شهرکرد و ميزان رشد ويژه گروه هاي بزرگ سني (1375-1345)
سال
1345
1355
1365
1375
ميزان رشد سالانه
گروه هاي سني
جمعيت
درصد
جمعيت
درصد
جمعيت
درصد
جمعيت
درصد
جمعيت
درصد
کليه سنين
23757
100
40359
100
75080
100
100477
100
44/5
40/6
14-0 ساله
11448
2/48
18642
2/46
33302
3/44
38810
6/38
5
97/5
49-15 ساله
9632
5/40
17823
1/44
34749
3/46
52203
52
35/6
90/6
50-64 ساله
1731
3/7
2569
4/6
4934
6/6
6015
6
03/4
74/6
65 ساله به بالا
946
4
1325
3/3
2095
8/2
3449
4/3
42/3
69/4
ماخذ:طرح جامع شهرکرد، 1382، سازمان مسکن و شهرسازي

3-3-4-4 ميزان رشد جمعيت
جمعيت شهر شهرکرد طي دوره 30 ساله 1345 تا 1375 برابر 92/2 درصد در سال رشد داشته است. اين ميزان رشد از ميزان مشابه در استان (10/3 درصد) اندکي پايين تر و از ميزان مشابه در کشور (85/2 درصد) اندکي بالاتر است. روند رشد جمعيت شهرستان در دوره هاي دهساله مورد بررسي از روندي مشابه در استان و کل کشور تبعيت مي کرده و اوج رشد جمعيت شهرستان (61/4 درصد) مربوط به سالهاي 1355 تا 1365 بوده است. در اين دوره جمعيت شهرستان ها با شتاب بيشتري نسبت به جمعيت کل کشور رشد يافته است و اين ميزان از رشد حاکي از مهاجر پذيري شهرستان در دوره ياد شده است. شهرستان شهرکرد در دوره دهساله بعد (75-1365) از پايينترين ميزان رشد جمعيت خود (65/1 درصد در سال) برخوردار بوده است . جمعيت نقاط شهري شهرستان شهرکرد در تمامي دوره هاي زماني مورد بررسي از رشد نسبتا بالايي برخوردار بوده است. ميزان رشد جمعيت اين نقاط در طول دوره سي ساله 1345 تا 1375، 8/3 درصد در سال بوده است که اندکي بالاتر از ميزان متناظر در استان (7/3 درصد) است. اما همچنان رشدي پايينتر از رشد جمعيت شهري کشور در اين دوره (18/4 درصد) را نشان مي دهد. يادآوري اين نکته ضروري است که با همسان سازي داده ها در سطح کل کشور از فاصله ميزانهاي متناظر در نقاط شهري شهرستان و کشور کاسته خواهد شد.
ميزان رشد جمعيت شهري شهرستان در تمامي دوره هاي مورد بررسي بجز دوره 75-65، از ميانگين رشد جمعيت شهري استان بالاتر است. نوسان رشد جمعيت اين نقاط نيز حاکي از يک دوره اوج در سالهاي 1355تا 1365 (46/5 درصد) و يک دوره افت در سالهاي 1365 تا 1375، (24/2 درصد) است. نوسانهايي که در ميزانهاي رشد جمعيت شهري ملاحضه مي شود حاکي از آن است که نقاط شهري شهرستان شهرکرد همانند اين نقاط در اين استان و کشور در سالهاي 1355 تا 1356، تحت تاثير تحولات اجتماعي و اقتصادي کشور با حجم وسيعي از مهاجرتها روبرو بوده اند(سالنامه آماري استان چهارمحال و بختياري :1388 ،133).
جمعيت نقاط روستايي شهرستان طي سالهاي 1345 تا 1355 برابر 98/1 در سال رشد داشته است. مقايسه اين ميزان با ميزان متناظر در استان نشان مي دهد که رشد جمعيت روستايي شهرستان با شتاب کمتري نسبت به رشد جمعيت اين نقاط در استان صورت پذيرفته است. اين مقايسه در ميزان هاي رشد مربوط به دوره هاي ده ساله مورد بررسي نيز نتايج مشابهي را به دست مي دهد. روند تحولات ميزان هاي رشد جمعيت روستايي در شهرستان شهرکرد حاکي از روندي فزاينده از دوره ده ساله اول (55-45) به دوره دهساله دوم (65-55) و افزايش ميزان رشد از 43/1 به 66/3 درصد و روندي کاهنده در دوره دهساله بعد است. چنانکه ميزان رشد جمعيت روستايي در دوره دهساله 75-65 به رقم 87/0 درصد فرو افتاده است. اين تحولات نشان مي دهد که نقاط روستايي شهرستان شهرکرد همانند نقاط شهري شهرستان و همچنين ساير نقاط روستايي استان ، در دوره 65-55 پذيراي مهاجران بوده و در دوره دهساله بعد با بازگشت آنان مواجه شده است(سالنامه آماري استان چهارمحال و بختياري :1388 ،134).

3-3-4-5 پيش بيني جمعيت آينده شهرکرد
پيش بيني جمعيت شهر در سه گزينه متفاوت که در هر يک از آنها فرضيه هاي متفاوتي براي تحولات مهمترين عوامل موثر بر رشد جمعيت خصوصا باروري در نظر گرفته شده ، انجام گرفته است. همچنين در فرضيه هاي مربوط به مهاجرت به طور کلي ظرفيت هاي جمعيت پذيري شهر بر اساس وضع موجود با بافت هاي اجتماعي و فرهنگي و کارکرد فعلي ان ، اشتغال زايي و سهم هر يک از بخش هاي اقتصادي پيش بيني شده در الگوي توسعه پيشنهادي شهر در طرح حاضر از يک سو و موانع فيزيکي و جمعيت پذيري آن از سوي ديگر مورد توجه بوده است.
بر اساس نتايج محاسبات انجام شده و با توجه به الحاق سه محدوده مهديه – اشکفتک و چالشتر به شهرکرد ، جمعيت کل شهرکرد در سال 1395 بر پايه گزينه انتخابي بالغ بر 188427 نفر برآورد شده ، بدين ترتيب با توجه به جمعيت پايه سال 1375 بالغ بر 114377 نفر، رشد دوره بيست ساله بالغ بر 52/2 درصد برآورد مي گردد(سالنامه آماري استان چهارمحال و بختياري :1388 ،144).

جدول شماره 3-14 : پيش بيني جمعيت شهر شهرکرد ، ميزان هاي حياتي و ميزان هاي رشد بر حسب دوره هاي پنج ساله از سال 1375 تا 1395 (گزينه اول)
دوره هاي 5 ساله
ميزان عمومي مواليدGBR
ميزان عمومي مرگ و مير CDR
ميزان رشد طبيعيNGR
ميزان رشد سالانهAGR
اثر مهاجرت
جمعيت
1375
80-1375
85-1380
90-1385
95-1390

72/24
61/24
33/24
34/21

72/4
66/4
57/4
45/4

00/2
00/2
98/1
69/1

88/2
70/2
42/2
88/1

88/0
70/0
44/0
19/0
100477
116309
134729
154705
173386

جدول شماره 3-15 : پيش بيني جمعيت شهر شهرکرد ، ميزان هاي حياتي و ميزان هاي رشد بر حسب دوره هاي پنج ساله از سال 1375 تا 1395 (گزينه دوم)
دوره هاي 5 ساله
ميزان عمومي مواليدGBR
ميزان عمومي مرگ و مير CDR
ميزان رشد طبيعيNGR
ميزان رشد سالانهAGR
اثر مهاجرت
جمعيت
1375
80-1375
85-1380
90-1385
95-1390

66/27
44/28
88/27
25/24

84/4
78/4
61/4
40/4

28/2
37/2
33/2
99/1

93/2
94/2
77/2
28/2

65/0
57/0
44/0
29/0
100477
116370
132780
149856
164637

جدول شماره 3-16 : پيش بيني جمعيت شهر شهرکرد ، ميزان هاي حياتي و ميزان هاي رشد بر حسب دوره هاي پنج ساله از سال 1375 تا 1395 (گزينه سوم)
دوره هاي 5 ساله
ميزان عمومي مواليدGBR
ميزان عمومي مرگ و مير CDR
ميزان رشد طبيعيNGR
ميزان رشد سالانهAGR
اثر مهاجرت
جمعيت
1375
80-1375
85-1380
90-1385
95-1390

96/27
31/29
18/29
84/25

85/4
80/4
63/4
39/4

31/2
45/2
45/2
15/2

94/2
03/3
90/2
49/2

63/0
58/0
45/0
34/0
100477
116023
135415
156517
177242
ماخذ:طرح جامع شهرکرد، 1382، سازمان مسکن و شهرسازي

3-3-4-6 برآورد مهاجرت در شهر و شهرستان شهرکرد
برآورد شمار مهاجران و ميزان هاي مهاجرت در سطح شهرستان، با توجه به موجود نبودن داده هاي مورد نياز براي استفاده از روش مستقيم، با استفاده از روش غيرمستقيم انجام شده است. بر مبنابي اين روش تنها مي توان به شمار مهاجران و ميزان خالص مهاجرت دست يافت و امکان محاسبه شمار مهاجران خارج و وارد شده و همچنين ميزان هاي مهاجرپذيري و مهاجرفرستي وجود

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درباره شهر اصفهان، رفتار سفر، توسعه مدل Next Entries منبع مقاله درمورد استان اصفهان، استان خوزستان