منبع مقاله درمورد رگرسیون، آزمون فرضیه، بازاریابی، اطلاعات بازار

دانلود پایان نامه ارشد

یافته ها
با توجه به نتایج تجزیه و تحلیل های آماری، فرضیه های تحقیق مورد بررسی قرار گرفتند. در جدول 1-5 نتایج آزمون فرضیه های تحقیق نشان داده شده است. همانگونه که در فصل چهارم نیز ذکر شد، 7 فرضیه ی این تحقیق مورد تأیید قرار گرفتند و 7 فرضیه ی دیگر رد شدند.
جدول 1-5: نتایج آزمون فرضیه های تحقیق
فرضیه
شرح
نوع آزمون
نتيجه
فرعي اول
ویژگی های فنی بر “تجزیه و تحلیل موقعیت یابی فیزیکی” اثر گذار است.
رگرسيون
تاييد فرضيه
فرعي دوم
ویژگی های فیزیکی بر “تجزیه و تحلیل موقعیت یابی فیزیکی” اثر گذار است.
رگرسيون
رد فرضيه
فرعي سوم
معیارهای عینی بر “تجزیه و تحلیل موقعیت یابی فیزیکی” اثر گذار است.
رگرسيون
رد فرضيه
فرعي چهارم
نیازهای مشتری بر “تجزیه و تحلیل موقعیت یابی ادراکی” اثر گذار است.
رگرسيون
رد فرضيه
فرعي پنجم
ویژگی های ادراکی بر “تجزیه و تحلیل موقعیت یابی ادراکی” اثر گذار است.
رگرسيون
رد فرضيه
فرعي ششم
معیارهای ذهنی بر “تجزیه و تحلیل موقعیت یابی ادراکی” اثر گذار است.
رگرسيون
تاييد فرضيه
اهم اول
بین موقعیت یابی فیزیکی و موقعیت یابی استراتژیک در یک رابطه‏ی معنادار وجود دارد.
پيرسون
تاييد فرضيه
اهم دوم
بین موقعیت یابی ادراکی و موقعیت یابی استراتژیک در یک رابطه‏ی معنادار وجود دارد.
پيرسون
تاييد فرضيه
اهم سوم
“موقعیت یابی ادراکی” ارتباط یکسانی با “مزیت هزینه‏ای” در دستیابی به موقعیت یابی استراتژیک دارد.
آزمون t
تاييد فرضيه
اهم چهارم
“موقعیت یابی ادراکی” ارتباط یکسانی با “مزیت منفعتی” در دستیابی به موقعیت یابی استراتژیک دارد.
آزمون t
تاييد فرضيه
اهم پنجم
“موقعیت یابی ادراکی” ارتباط یکسانی با “استراتژی تمرکز” در دستیابی به موقعیت یابی استراتژیک دارد.
آزمون t
تاييد فرضيه
اهم ششم
“موقعیت یابی فيزيكي” ارتباط یکسانی با “مزیت هزینه‏ای” در دستیابی به موقعیت یابی استراتژیک دارد.
آزمون t
رد فرضيه
اهم هفتم
“موقعیت یابی فيزيكي ” ارتباط یکسانی با “مزیت منفعتی” در دستیابی به موقعیت یابی استراتژیک دارد.
آزمون t
رد فرضيه
اهم هشتم
“موقعیت یابی فيزيكي ” ارتباط یکسانی با “استراتژی تمرکز” در دستیابی به موقعیت یابی استراتژیک دارد.
آزمون t
رد فرضيه

اثرگذاری ویژگی های فنی بر تجزیه و تحلیل موقعیت یابی فیزیکی: بر اساس نتایج تحلیل رگرسیون مشخص شد ویژگی های فنی بر تجزیه و تحلیل موقعیت یابی فیزیکی اثر گذار است (0.712β=). چنین یافته هایی سازگار با نتایج تحقیقات سونیا ماریا داسیلوا مونتیرو و همکاران (2009) است که اشاره کرده بودند استراتژی های یکپارچه در شرکت هایی بکار گرفته می شود که دارای ویژگی های برتر فنی و منابع مالی هستند و مسائل محیطی اثرگذار بر موقعیت یابی را در برنامه ریزی استراتژیک خود وارد می کنند. بکارگیری بهترین جنس ورق در تولید درب ها می تواند سبب ایجاد موقعیت برتر فیزیکی شرکت نودر در ارتباط با ویژگی های فنی شود.
اثر گذاری ویژگی های فیزیکی بر تجزیه و تحلیل موقعیت یابی فیزیکی: بر اساس نتایج تحلیل رگرسیون مشخص شد ویژگی های فیزیکی بر تجزیه و تحلیل موقعیت یابی فیزیکی اثرگذار نیست (0.092- β=). دلیل این امر این است که صرفه جویی به مقیاس در عمر محصولات تولیدی شرکت و همچنین نقاشی آنها اثر منفی گذاشته است (2.92=). این یافته منطبق با یافته های لوچتی و همکاران (1996) می باشد. با توجه به تحقیقات لوچتی و همکاران (1996) مقايسه‌هاي فيزيكي كه در ابتدا براساس اطلاعات فني انجام مي‌شود تا براساس اطلاعات بازار، مي‌توانند قدمي اساسي در انجام يك تجزيه و تحليل موقعيت‌يابي فیزیکی باشند زيرا خريداران عمدتاً براساس ويژگي‌ها و مشخصات محصول، ارزيابي خود را انجام مي‌دهند. بنابراین، عدم اثرگذاری صرفه جویی به مقیاس بر نقاشی و عمر محصولات، کیفیت بالای محصولات، افزایش طول عمر محصولات، و مقايسه‌هاي فيزيكي با تعيين مشخصات فيزيكي كليدي محصول می تواند موجب بهبود موقعیت فیزیکی شرکت نودر در ارتباط با ویژگی های فیزیکی مي‌شود.
اثر گذاری معیارهای عینی بر “تجزیه و تحلیل موقعیت یابی فیزیکی: بر اساس نتایج تحلیل رگرسیون مشخص شد معیارهای عینی بر تجزیه و تحلیل موقعیت یابی فیزیکی اثرگذار نیست (0.155β=). دلیل این امر عدم ارائه ی تسهیلات خرید ویژه توسط شرکت به بازارهای خاص نظیر خریداران با القوه و شرکت های دولتی و خصوصی بزرگ می باشد (2.94 =). با توجه به اینکه تاکنون تحقیقاتی در این زمینه انجام نگرفته است می توان گفت که این نتایج، یافته هایی نوین در زمینه ی معیارهای عینی اثرگذار بر موقعیت یابی فیزیکی می باشد. شرکت نودرمی تواند با ارائه ی خدمات پس از فروش بهتر و همچنین تسهیلات خرید مناسب و ویژه به بازارها و مشتریان خاص قدمی محکم در دستیابی به موقعیت برتر فیزیکی شرکت در ارتباط با معیارهای عینی بردارد.
اثر گذاری نیازهای مشتری بر تجزیه و تحلیل موقعیت یابی ادراکی: بر اساس نتایج تحلیل رگرسیون و با توجه به نتایج مشخص شد نیازهای مشتری بر تجزیه و تحلیل موقعیت یابی ادراکی اثرگذار نیست (0.076- β=). دلیل این امر عدم هماهنگی واحد تحقیقات و واحد بازاریابی در توجه و پاسخگویی به نیاز مشتریان در بازار رقابتی می باشد (3.06 =). چنین یافته هایی سازگار با نتایج تحقیقات تیم باینز و همکاران (2005) است که اشاره کرده اند ارائه ی تصمیمات موقعیت یابی استراتژیک در گرو وجود ارتباط مستقیم با مشتریان و تامین نیازهای آنها می باشد.
وجود هماهنگی واحد تحقیقات و واحد بازاریابی در توجه به نیاز مشتری، وجود استاندارد، عمر مفید، استحکام، و… مورد نظر مشتریان در محصولات و توانایی هزینه های انرژی، حمل و نقل،دستمزد، و مالیات در پاسخگویی به نیاز مشتریان می تواند منجر به بهبود موقعیت برتر ادراکی شرکت نودر در ارتباط با نیازهای مشتری شود.
اثر گذاری ویژگی های ادراکی بر تجزیه و تحلیل موقعیت یابی ادراکی: بر اساس نتایج تحلیل رگرسیون و با توجه به نتایج مشخص شد ویژگی های ادراکی بر تجزیه و تحلیل موقعیت یابی ادراکی اثرگذار نیست (0.135β=). دلیل این امر را می توان قابل درک و مناسب نبودن تسهیلات خرید برای مشتریان عنوان کرد. (2.94 =). با توجه به اینکه تاکنون تحقیقاتی در این زمینه انجام نگرفته است می توان گفت که این نتایج، یافته هایی نوین در زمینه ی ویژگی های ادراکی اثر گذار بر موقعیت یابی ادراکی می باشد. شرکت نودر می تواند با قابل درک و مناسب کردن استاندارد محصولات، قابل درک و مناسب کردن تسهیلات خرید برای مشتریان، و رعایت خوش قولی و اخلاقیات در ویژگی محصولات شرکت سبب ایجاد موقعیت برتر ادراکی در ارتباط با ویژگی های ادراکی شود.
اثر گذاری معیارهای ذهنی بر تجزیه و تحلیل موقعیت یابی ادراکی: بر اساس نتایج تحلیل رگرسیون و با توجه به نتایج مشخص شد معیارهای ذهنی بر تجزیه و تحلیل موقعیت یابی ادراکی اثرگذار است (0.622β=). چنین یافته هایی سازگار با نتایج تحقیقات یونگ جیم کین و همکاران (2008) است که اشاره کرده اند عواملی نظیر منابع ذهنی از عوامل تاثیر گذار بر موقعیت یابی استراتژیک می باشند. شرکت نودر می تواند با ارائه ی رنگ ها و طرح های متنوع محصولات، اثربخش کردن هزینه های تحقیقاتی، انعطاف پذیری در طراحی، زیبایی، و رنگ محصولات، و سازشکاری با محیط در حال تغییر سبب ایجاد موقعیت برتر ادراکی در ارتباط با معیارهای ذهنی شود.
رابطه ی معنادار موقعیت یابی فیزیکی با موقعیت یابی استراتژیک: بر اساس نتایج تحلیل ضریب همبستگی و با توجه به نتایج مشخص شد که رابطه‌ی معناداري بين موقعیت یابی فیزیکی و موقعیت یابی استراتژیک وجود دارد و از آنجا كه ميزان ضريب همبستگي پيرسون براي اين آزمون 0.937 می‌باشد، لذا نوع رابطه مستقيم است.
این یافته منطبق با یافته های لوچتی و همکاران (1996) می باشد. با توجه به تحقیقات لوچتی و همکاران (1996) تجزيه و تحليل موقعيت فيزيكي مي‌تواند اطلاعات مفيدي را، به ويژه در مراحل اوليه شناسايي و طراحي محصولات، به منظور دستیابی به موقعیت یابی استراتژیک در اختيار يك مدير قرار بدهد. آن ها اشاره می کنند مقايسه‌هاي فيزيكي كه در ابتدا برا

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله درمورد آزمون فرضیه، سطح معنادار، مزیت رقابتی، ضریب همبستگی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد تحقیقات مقدماتی، دادرسی کیفری، آیین دادرسی کیفری، آیین دادرسی