منبع مقاله درمورد رفتار پرخطر، مواد مخدر

دانلود پایان نامه ارشد

بين افرادي که بعضي اوقات الکل و مواد مخدر مصرف مي کرده اند، 7/66 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي متوسط و 3/33 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي زياد هستند. در بين افرادي که بيشتر اوقات الکل و مواد مخدر مصرف مي کرده اند، 100 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي زياد مي باشند.

جدول شماره 35-2-5: توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس ميزان مصرف الکل و مواد مخدر و مهارتهاي اجتماعي و ارتباطي

مصرف الکل و مواد مخدر
مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي

کل

کم
متوسط
زياد

فراواني
درصد
افقي
درصد
کل
فراواني
درصد
افقي
درصد
کل
فراواني
درصد
افقي
درصد
کل
فراواني
درصد
هرگز
24
8/5
4
292
9/70
7/48
96
3/23
16
412
7/68
يک يا دو بار
30
9/16
5
112
9/62
7/18
36
2/20
6
178
6/29
بعضي اوقات
0
0
0
4
7/66
7/0
2
3/33
3/0
6
1
بيشتر اوقات
0
0
0
4
100
7/0
0
0
0
4
7/0
کل
54
9
412
7/68
134
3/22
600
100

جدول 36-2-5- نشان مي دهد که 3/37 درصد از پاسخگويان در طول يک سال گذشته(يک سال منتهي به زمان پر کردن پرسشنامه) هرگز تجربه رفتار جنسي نداشته اند، 7/49 درصد، يک يا دو بار، 3/10 درصد، بعضي اوقات و 7/2 درصد بيشتر اوقات داراي رفتار جنسي بوده اند. در بين افرادي که هرگز تجربه رفتار جنسي نداشتهاند، 1/7 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي کم، و در بين افرادي که بيشتر اوقات داراي رفتار جنسي بودهاند، 5/12 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي کم مي باشند. همچنين، در بين افرادي که هرگز تجربه رفتار جنسي نداشتهاند، 9/33 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي زياد، و در بين افرادي که بيشتر اوقات داراي رفتار جنسي بوده اند، 25 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي زياد مي باشند. داده ها نشان دهندهي رابطهي معکوس بين رفتار جنسي و مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي مي باشد.

جدول شماره 36-2-5: توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس ميزان رفتار جنسي و مهارتهاي اجتماعي و ارتباطي

رفتار جنسي
مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي

کل

کم
متوسط
زياد

فراواني
درصد
افقي
درصد
کل
فراواني
درصد
افقي
درصد
کل
فراواني
درصد
افقي
درصد
کل
فراواني
درصد
هرگز
16
1/7
7/2
132
9/58
22
76
9/33
6/12
224
3/37
يک يا دو بار
24
1/8
4
226
8/75
7/37
48
1/16
8
298
7/49
بعضي اوقات
12
4/19
2
44
71
3/7
6
7/9
1
62
3/10
بيشتر اوقات
2
5/12
3/0
10
5/62
7/1
4
25
7/0
16
7/2
کل
54
9
412
7/68
134
3/22
600
100

جدول 37-2-5- نشان مي دهد که 6/68 درصد از پاسخگويان در طول يک سال گذشته(يک سال منتهي به زمان پر کردن پرسشنامه) هرگز تجربه رفتار پرخطر مرتبط با فضاي مجازي نداشته اند، 28 درصد، يک يا دو بار، 7/2 درصد، بعضي اوقات و 7/0 درصد بيشتر اوقات داراي رفتار پرخطر مرتبط با فضاي مجازي بوده اند. در بين افرادي که هرگز تجربه رفتار پرخطر فضاي مجازي نداشته اند، 3/7 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي کم، 5/65 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي متوسط و 2/27 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي زياد هستند. در بين افرادي که يک يا دو بار داراي رفتار پرخطر فضاي مجازي بوده اند، 7/10 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي کم، 6/78 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي متوسط و 7/10 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي زياد هستند. در بين افرادي که بعضي اوقات داراي رفتار پرخطر فضاي مجازي بوده اند، 25 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي کم، 50 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي متوسط و 25 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي زياد هستند. در بين افرادي که بيشتر اوقات رفتارهاي پرخطر فضاي مجازي داشته اند، 50 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي کم و 50 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي متوسط مي باشند. هرچه رفتارهاي پرخطر فضاي مجازي بيشتر مي شود، ميزان مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي کاهش مي يابد.

جدول شماره 37-2-5: توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس ميزان رفتار پرخطر فضاي مجازي و مهارتهاي اجتماعي و ارتباطي

رفتار پرخطر
فضاي مجازي
مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي

کل

کم
متوسط
زياد

فراواني
درصد
افقي
درصد
کل
فراواني
درصد
افقي
درصد
کل
فراواني
درصد
افقي
درصد
کل
فراواني
درصد
هرگز
30
3/7
5
270
5/65
45
112
2/27
6/18
412
6/68
يک يا دو بار
18
7/10
3
132
6/78
22
18
7/10
3
168
28
بعضي اوقات
4
25
7/0
8
50
3/1
4
25
7/0
16
7/2
بيشتر اوقات
2
50
3/0
2
50
3/0
0
0
0
4
7/0
کل
54
9
412
7/68
134
3/22
600
100

جدول 38-2-5- نشان مي دهد که 7/80 درصد از افراد مورد مطالعه داراي رفتارهاي پرخطر در سطح کم، 3/16 درصد داراي رفتارهاي پرخطر در سطح متوسط و 3 درصد داراي رفتارهاي پرخطر در سطح زياد مي باشند. در بين افراد واقع در گروه سني 15-19 ساله، 9/80 درصد، در بين افراد واقع در گروه سني 20-24 ساله، 7/79 درصد و در بين افراد واقع در گروه سني 25-29 ساله، 4/82 درصد داراي رفتارهاي پرخطر کم هستند. در بين افراد واقع در گروه سني 15-19 ساله، 8/13 درصد، در بين افراد واقع در گروه سني 20-24 ساله، 4/17 درصد و در بين افراد واقع در گروه سني 25-29 ساله، 6/17 درصد داراي رفتارهاي پرخطر متوسط هستند. در بين افراد واقع در گروه سني 15-19 ساله، 3/5 درصد و در بين افراد واقع در گروه سني 20-24 ساله، 9/2 درصد داراي رفتارهاي پرخطر زياد مي باشند. داده هاي جدول نشان مي دهند که با افزايش سن، ميزان رفتارهاي پرخطر کم مي شود.

جدول شماره 38-2-5: توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس سن و ميزان رفتارهاي پرخطر

گروه سني
رفتارهاي پرخطر

کل

کم
متوسط
زياد

فراواني
درصد
افقي
درصد
کل
فراواني
درصد
افقي
درصد
کل
فراواني
درصد
افقي
درصد
کل
فراواني
درصد
15-19 ساله
152
9/80
3/25
26
8/13
3/4
10
3/5
7/1
188
3/31
20-24 ساله
220
7/79
7/36
48
4/17
8
8
9/2
3/1
276
46
25-29 ساله
112
4/82
7/18
24
6/17
4
0
0
0
136
7/22
کل
484
7/80
98
3/16
18
3
600
100

جدول 39-2-5- نشان مي دهد که 3/59 درصد افراد مورد مطالعه مرد و 7/40 درصد زن بوده اند. در بين مردان، 2/74 درصد داراي رفتارهاي پرخطر کم، 8/20 درصد داراي رفتارهاي پرخطر متوسط و 1/5 درصد داراي رفتارهاي پرخطر زياد هستند. در بين زنان، 2/90 درصد داراي رفتارهاي پرخطر کم، و 8/9 درصد داراي رفتارهاي پرخطر متوسط هستند. در بين دو جنس، ميزان رفتارهاي پرخطر مردان بيشتر از زنان است.

جدول شماره 39-2-5: توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس جنسيت و ميزان رفتارهاي پرخطر

رفتارهاي پرخطر

جنسيت

کل
زياد
متوسط
کم

درصد
فراواني
درصد کل
درصد افقي
فراواني
درصد کل
درصد افقي
فراواني
درصد کل
درصد افقي
فراواني

3/59
356
3
1/5
18
3/12
8/20
74
44
2/74
264
مرد
7/40
244
0
0
0
4
8/9
24
7/36
2/90
220
زن
100
600
3
18
3/16
98
7/80
484
کل

جدول 40-2-5- نشان مي دهد که 8/17 درصد از پاسخگويان داراي تحصيلات زير ديپلم، 1/53 درصد داراي تحصيلات ديپلم و فوق ديپلم، 7/25 درصد داراي تحصيلات ليسانس و 4/3 درصد داراي تحصيلات فوق ليسانس و بالاتر بوده اند. در بين افراد داراي تحصيلات زير ديپلم، 6/84 درصد داراي رفتارهاي پرخطر کم، 5/11درصد داراي رفتارهاي پرخطر متوسط و 8/3 درصد داراي رفتارهاي پرخطر زياد هستند. در بين افراد داراي تحصيلات ديپلم و فوق ديپلم، 5/75 درصد داراي رفتارهاي پرخطر کم، 6/20 درصد داراي رفتارهاي پرخطر متوسط و 9/3 درصد داراي رفتارهاي پرخطر زياد هستند. در بين افراد داراي تحصيلات ليسانس، 88 درصد داراي رفتارهاي پرخطر کم، و 12 درصد داراي رفتارهاي پرخطر متوسط مي باشند. در بين افراد داراي تحصيلات فوق ليسانس و بالاتر، 80 درصد داراي رفتارهاي پرخطر کم، 10 درصد داراي رفتارهاي پرخطر متوسط و 10 درصد داراي رفتارهاي پرخطر زياد هستند.

جدول شماره 40-2-5: توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس تحصيلات و ميزان رفتارهاي پرخطر

رفتارهاي پرخطر

تحصيلات
کل
زياد
متوسط
کم

درصد
فراواني
درصد
کل
درصد افقي
فراواني
درصد
کل
درصد افقي
فراواني
درصد
کل
درصد افقي
فراواني

8/17
104
7/0
8/3
4
1/2
5/11
12
1/15
6/84
88
زير ديپلم
1/53
310
1/2
9/3
12
11
6/20
64
1/40
5/75
234
ديپلم و فوق ديپلم
7/25
150
0
0
0
1/3
12
18
6/22
88
132
ليسانس
4/3
20
3/0
10
2
3/0
10
2
7/2
80
16
فوق ليسانس و
بالاتر
100
584
1/3
18
4/16
96
5/80
470
کل

جدول 41-2-5- نشان مي دهد که در بين افراد مجرد، 4/78 درصد و در بين افراد متأهل، 4/90 درصد داراي رفتارهاي پرخطر کم هستند. در بين افراد مجرد، 4/18 درصد و در بين افراد متأهل، 7/7 درصد داراي رفتارهاي پرخطر متوسط هستند. در بين افراد مجرد، 3/3 درصد و در بين افراد متأهل، 9/1 درصد داراي رفتارهاي پرخطر زياد هستند. افراد متأهل داراي رفتارهاي پرخطر کمتري نسبت به مجردين هستند.

جدول شماره 41-2-5: توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس وضعيت تأهل و ميزان رفتارهاي پرخطر

رفتارهاي پرخطر
وضعيت تأهل
کل
زياد
متوسط
کم

درصد
فراواني
درصد
کل
درصد افقي
فراواني
درصد
کل
درصد افقي
فراواني
درصد
کل
درصد افقي
فراواني

5/82
490
7/2
3/3
16
2/15
4/18
90
6/64
4/78
384
مجرد
5/17
104
3/0
9/1
2
3/1
7/7
8
9/15
4/90
94
متأهل
100
594
3
18
5/16
98
5/80
478
کل

جدول 42-2-5- نشان مي دهد در بين افراد داراي قوميت فارس، 7/83 درصد داراي رفتارهاي پرخطر کم، 7/13 درصد داراي رفتارهاي پرخطر متوسط و 6/2 درصد داراي رفتارهاي پرخطر زياد هستند. در بين افراد غيرفارس، 1/70 درصد داراي رفتارهاي پرخطر کم، 4/25 درصد داراي رفتارهاي پرخطر متوسط و 5/4 درصد داراي رفتارهاي پرخطر زياد هستند. افراد داراي قوميت فارس داراي رفتارهاي پرخطر کمتري نسبت به افراد غيرفارس هستند.

جدول شماره 42-2-5: توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس قوميت و ميزان رفتارهاي پرخطر

رفتارهاي پرخطر

قوميت
کل
زياد
متوسط
کم

درصد
فراواني
درصد
کل
درصد افقي
فراواني
درصد
کل
درصد افقي
فراواني
درصد
کل
درصد افقي
فراواني

7/77
466
2
6/2
12
7/10
7/13
64
65
7/83
390
فارس
3/22
134
1
5/4
6
6/5
4/25
34
7/15
1/70
94
غيرفارس
100
600
3
18
3/16
98
7/80
484
کل

جدول 43-2-5- نشان مي دهد که در بين افراد داراي مسکن شخصي، 6/80 درصد داراي رفتارهاي پرخطر کم، 8/16 درصد داراي رفتارهاي پرخطر متوسط و 6/2 درصد داراي رفتارهاي پرخطر زياد هستند. در بين افراد داراي مسکن اجاره اي، 3/76 درصد داراي رفتارهاي پرخطر کم، 7/19 درصد داراي رفتارهاي پرخطر متوسط و 9/3 درصد داراي رفتارهاي پرخطر زياد هستند. در بين افراد داراي مسکن سازماني، 100 درصد افراد داراي رفتارهاي پرخطر کم ميباشند. در بين افراد ساکن در گزينه هايي غير از سه گزينه ذکر شده، 3/90 درصد داراي رفتارهاي پرخطر کم، 5/6درصد داراي رفتارهاي پرخطر متوسط و 2/3 درصد داراي رفتارهاي پرخطر زياد هستند.

جدول شماره 43-2-5: توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس نوع مسکن و ميزان رفتارهاي پرخطر

رفتارهاي پرخطر

نوع مسکن
کل
زياد
متوسط
کم

درصد
فراواني
درصد
کل
درصد افقي
فراواني
درصد
کل
درصد افقي
فراواني
درصد
کل
درصد

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله درمورد مواد مخدر Next Entries منبع مقاله درمورد اوقات فراغت