منبع مقاله درمورد رفتارهاي، داراي، فراواني، افقي

دانلود پایان نامه ارشد

افراد مورد مطالعه در طول زندگي حشيش مصرف ميکردهاند و 3/95 درصد نيز حشيش مصرف نمي کرده اند. در بين افرادي که حشيش مصرف مي کرده اند، 1/7 درصد داراي رفتارهاي پرخطر کم، 4/71 درصد داراي رفتارهاي پرخطر متوسط و 4/21 درصد داراي رفتارهاي پرخطر زياد هستند. در بين افرادي که حشيش مصرف نمي کرده اند، 3/84 درصد داراي رفتارهاي پرخطر کم، 6/13 درصد داراي رفتارهاي پرخطر متوسط و 1/2 درصد داراي رفتارهاي پرخطر زياد هستند. کساني که حشيش مصرف مي کرده اند، داراي ميزان رفتارهاي پرخطر بيشتري بوده اند.

جدول شماره 53-2-5: توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس مصرف حشيش و ميزان رفتارهاي پرخطر

رفتارهاي پرخطر

مصرف حشيش
کل
زياد
متوسط
کم

درصد
فراواني
درصد
کل
درصد افقي
فراواني
درصد
کل
درصد افقي
فراواني
درصد
کل
درصد افقي
فراواني

7/4
28
1
4/21
6
3/3
4/71
20
3/0
1/7
2
بلي
3/95
572
2
1/2
12
13
6/13
78
4/80
3/84
482
خير
100
600
3
18
3/16
98
7/80
484
کل

جدول 54-2-5- نشان مي دهد که 3/1 درصد افراد مورد مطالعه در طول زندگي کراک مصرف مي کردهاند و 7/98 درصد نيز کراک مصرف نمي کرده اند. در بين افرادي که کراک مصرف مي کرده اند، 25 درصد داراي رفتارهاي پرخطر کم، 25 درصد داراي رفتارهاي پرخطر متوسط و 50 درصد داراي رفتارهاي پرخطر زياد هستند. در بين افرادي که کراک مصرف نمي کرده اند، 4/81 درصد داراي رفتارهاي پرخطر کم، 2/16 درصد داراي رفتارهاي پرخطر متوسط و 4/2 درصد داراي رفتارهاي پرخطر زياد هستند. کساني که کراک مصرف مي کرده اند، داراي ميزان رفتارهاي پرخطر بيشتري بوده اند.

جدول شماره 54-2-5: توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس مصرف کراک و ميزان رفتارهاي پرخطر

رفتارهاي پرخطر

مصرف کراک
کل
زياد
متوسط
کم

درصد
فراواني
درصد
کل
درصد افقي
فراواني
درصد
کل
درصد افقي
فراواني
درصد
کل
درصد افقي
فراواني

3/1
8
7/0
50
4
3/0
25
2
3/0
25
2
بلي
7/98
592
3/2
4/2
14
16
2/16
96
4/80
4/81
482
خير
100
600
3
18
3/16
98
7/80
484
کل

جدول 55-2-5- نشان مي دهد که 2 درصد افراد مورد مطالعه در طول زندگي قرص اکس مصرف ميکردهاند و 98 درصد نيز قرص اکس مصرف نمي کرده اند. در بين افرادي که قرص اکس مصرف مي کردهاند، 7/16 درصد داراي رفتارهاي پرخطر کم، 3/33 درصد داراي رفتارهاي پرخطر متوسط و 50 درصد داراي رفتارهاي پرخطر زياد هستند. در بين افرادي که قرص اکس مصرف نمي کرده اند، 82 درصد داراي رفتارهاي پرخطر کم، 16 درصد داراي رفتارهاي پرخطر متوسط و 2 درصد داراي رفتارهاي پرخطر زياد هستند. کساني که قرص اکس مصرف مي کرده اند، داراي ميزان رفتارهاي پرخطر بيشتري بوده اند.

جدول شماره 55-2-5: توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس مصرف قرص اکس و ميزان رفتارهاي پرخطر

رفتارهاي پرخطر

مصرف
قرص اکس
کل
زياد
متوسط
کم

درصد
فراواني
درصد
کل
درصد افقي
فراواني
درصد
کل
درصد افقي
فراواني
درصد
کل
درصد افقي
فراواني

2
12
1
50
6
7/0
3/33
4
3/0
7/16
2
بلي
98
588
2
2
12
6/15
16
94
4/80
82
482
خير
100
600
3
18
3/16
98
7/80
484
کل

جدول 56-2-5- نشان مي دهد که 3/2 درصد افراد مورد مطالعه در طول زندگي هروئين مصرف ميکردهاند و 7/97 درصد نيز هروئين مصرف نمي کرده اند. در بين افرادي که هروئين مصرف مي کرده اند، 6/28 درصد داراي رفتارهاي پرخطر کم، 8/42 درصد داراي رفتارهاي پرخطر متوسط و 6/28 درصد داراي رفتارهاي پرخطر زياد هستند. در بين افرادي که هروئين مصرف نمي کرده اند، 9/81 درصد داراي رفتارهاي پرخطر کم، 7/15 درصد داراي رفتارهاي پرخطر متوسط و 4/2 درصد داراي رفتارهاي پرخطر زياد هستند. کساني که هروئين مصرف مي کرده اند، داراي ميزان رفتارهاي پرخطر بيشتري بوده اند.

جدول شماره 56-2-5: توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس مصرف هروئين و ميزان رفتارهاي پرخطر

رفتارهاي پرخطر

مصرف هروئين
کل
زياد
متوسط
کم

درصد
فراواني
درصد
کل
درصد افقي
فراواني
درصد
کل
درصد افقي
فراواني
درصد
کل
درصد افقي
فراواني

3/2
14
7/0
6/28
4
1
8/42
6
7/0
6/28
4
بلي
7/97
586
3/2
4/2
14
3/15
7/15
92
80
9/81
480
خير
100
600
3
18
3/16
98
7/80
484
کل

جدول 57-2-5- نشان مي دهد که 3/6 درصد افراد مورد مطالعه در طول زندگي تجربه مصرف ترياک داشته اند و 7/93 درصد نيز ترياک مصرف نمي کرده اند. در بين افرادي که ترياک مصرف مي کرده اند، 1/21 درصد داراي رفتارهاي پرخطر کم، 8/57 درصد داراي رفتارهاي پرخطر متوسط و 1/21 درصد داراي رفتارهاي پرخطر زياد هستند. در بين افرادي که ترياک مصرف نمي کرده اند، 7/84 درصد داراي رفتارهاي پرخطر کم، 5/13 درصد داراي رفتارهاي پرخطر متوسط و 8/1 درصد داراي رفتارهاي پرخطر زياد هستند. کساني که ترياک مصرف مي کرده اند، داراي ميزان رفتارهاي پرخطر بيشتري بوده اند.

جدول شماره 57-2-5: توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس مصرف ترياک و ميزان رفتارهاي پرخطر

رفتارهاي پرخطر

مصرف ترياک
کل
زياد
متوسط
کم

درصد
فراواني
درصد
کل
درصد افقي
فراواني
درصد
کل
درصد افقي
فراواني
درصد
کل
درصد افقي
فراواني

3/6
38
3/1
1/21
8
7/3
8/57
22
3/1
1/21
8
بلي
7/93
562
7/1
8/1
10
6/12
5/13
76
4/79
7/84
476
خير
100
600
3
18
3/16
98
7/80
484
کل

جدول 58-2-5- نشان مي دهد که 7/26 درصد افراد مورد مطالعه در طول زندگي تجربه رابطهي جنسي داشته و 3/73 درصد نيز تجربه رابطهي جنسي نداشته اند. در بين افرادي که تجربه رابطهي جنسي داشته اند، 2/51 درصد داراي رفتارهاي پرخطر کم، 40 درصد داراي رفتارهاي پرخطر متوسط و 8/8 درصد داراي رفتارهاي پرخطر زياد هستند. در بين افرادي که تجربه رابطهي جنسي نداشته اند، 4/91 درصد داراي رفتارهاي پرخطر کم، 7/7 درصد داراي رفتارهاي پرخطر متوسط و 9/0 درصد داراي رفتارهاي پرخطر زياد هستند. کساني که تجربه رابطهي جنسي داشته اند، داراي ميزان رفتارهاي پرخطر بيشتري بوده اند.
جدول ماره 58-2-5: توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس رابطه جنسي و ميزان رفتارهاي پرخطر

رفتارهاي پرخطر

رابطه جنسي
کل
زياد
متوسط
کم

درصد
فراواني
درصد
کل
درصد افقي
فراواني
درصد
کل
درصد افقي
فراواني
درصد
کل
درصد افقي
فراواني

7/26
160
3/2
8/8
14
7/10
40
64
7/13
2/51
82
بلي
3/73
440
7/0
9/0
4
6/5
7/7
34
67
4/91
402
خير
100
600
3
18
3/16
98
7/80
484
کل

جدول 59-2-5- نشان مي دهد که از مجموع افرادي که تجربه رابطهي جنسي داشته اند، 2/61 درصد از کاندوم استفاده مي کرده اند و 8/38 درصد نيز از کاندوم استفاده نمي کرده اند. در بين افرادي که از کاندوم استفاده مي کرده اند، 1/55 درصد داراي رفتارهاي پرخطر کم، 7/34 درصد داراي رفتارهاي پرخطر متوسط و 2/10 درصد داراي رفتارهاي پرخطر زياد هستند. در بين افرادي که از کاندوم استفاده نمي کردهاند، 2/45 درصد داراي رفتارهاي پرخطر کم، 4/48 درصد داراي رفتارهاي پرخطر متوسط و 5/6 درصد داراي رفتارهاي پرخطر زياد هستند.

جدول شماره 59-2-5: توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس استفاده از کاندوم و ميزان رفتارهاي پرخطر

رفتارهاي پرخطر

استفاده از کاندوم
کل
زياد
متوسط
کم

درصد
فراواني
درصد
کل
درصد افقي
فراواني
درصد
کل
درصد افقي
فراواني
درصد
کل
درصد افقي
فراواني

2/61
98
2/6
2/10
10
2/21
7/34
34
8/33
1/55
54
بلي
8/38
62
5/2
5/6
4
8/18
4/48
30
5/17
2/45
28
خير
100
160
7/8
14
40
64
3/51
82
کل

جدول 60-2-5- نشان مي دهد که 7/4 درصد از پاسخگويان داراي دلبستگي کم، 33 درصد داراي دلبستگي متوسط و 3/62 درصد داراي دلبستگي زياد بوده اند. در بين افراد داراي دلبستگي کم، 4/71 درصد داراي رفتارهاي پرخطر کم، 4/21 درصد داراي رفتارهاي پرخطر متوسط و 1/7 درصد داراي رفتارهاي پرخطر زياد هستند. در بين افراد داراي دلبستگي متوسط، 8/76 درصد داراي رفتارهاي پرخطر کم، 2/20 درصد داراي رفتارهاي پرخطر متوسط و 3 درصد داراي رفتارهاي پرخطر زياد هستند. در بين افراد داراي دلبستگي زياد، 4/83 درصد داراي رفتارهاي پرخطر کم، 9/13 درصد داراي رفتارهاي پرخطر متوسط و 7/2 درصد داراي رفتارهاي پرخطر زياد مي باشند. هرچه دلبستگي بيشتر مي شود، ميزان رفتارهاي پرخطر کاهش مي يابد.

جدول شماره 60-2-5: توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس ميزان دلبستگي و رفتارهاي پرخطر

دلبستگي
رفتارهاي پرخطر

کل

کم
متوسط
زياد

فراواني
درصد
افقي
درصد
کل
فراواني
درصد
افقي
درصد
کل
فراواني
درصد
افقي
درصد
کل
فراواني
درصد
کم
20
4/71
4/3
6
4/21
1
2
1/7
3/0
28
7/4
متوسط
152
8/76
3/25
40
2/20
7/6
6
3
1
198
33
زياد
312
4/83
52
52
9/13
6/8
10
7/2
7/1
374
3/62
کل
484
7/80
98
3/16
18
3
600
100

جدول 61-2-5- نشان مي دهد که 7/8 درصد از پاسخگويان داراي تعهد کم، 48 درصد داراي تعهد متوسط و 3/43 درصد داراي تعهد زياد بوده اند. در بين افراد داراي تعهد کم، 2/46 درصد داراي رفتارهاي پرخطر کم، 8/30 درصد داراي رفتارهاي پرخطر متوسط و 1/23 درصد داراي رفتارهاي پرخطر زياد هستند. در بين افراد داراي تعهد متوسط، 3/74 درصد داراي رفتارهاي پرخطر کم، 3/24 درصد داراي رفتارهاي پرخطر متوسط و 4/1 درصد داراي رفتارهاي پرخطر زياد هستند. در بين افراد داراي تعهد زياد، 6/94 درصد داراي رفتارهاي پرخطر کم، 6/4 درصد داراي رفتارهاي پرخطر متوسط و 8/0 درصد داراي رفتارهاي پرخطر زياد مي باشند. هرچه ميزان تعهد بيشتر مي شود، رفتارهاي پرخطر کاهش مي يابد.

جدول شماره 61-2-5: توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس ميزان تعهد و رفتارهاي پرخطر

تعهد
رفتارهاي پرخطر

کل

کم
متوسط
زياد

فراواني
درصد
افقي
درصد
کل
فراواني
درصد
افقي
درصد
کل
فراواني
درصد
افقي
درصد
کل
فراواني
درصد
کم
24
2/46
4
16
8/30
7/2
12
1/23
2
52
7/8
متوسط
214
3/74
7/35
70
3/24
6/11
4
4/1
7/0
288
48
زياد
246
6/94
41
12
6/4
2
2
8/0
3/0
260
3/43
کل
484
7/80
98
3/16
18
3
600
100

جدول 62-2-5- نشان مي دهد که 6/11 درصد از پاسخگويان داراي باور و اعتقاد کم، 7/47 درصد داراي باور متوسط و 7/40 درصد داراي باور زياد بوده اند. در بين افراد داراي باور و اعتقاد کم، 4/51 درصد داراي رفتارهاي پرخطر کم، 3/34 درصد داراي رفتارهاي پرخطر متوسط و 3/14 درصد داراي رفتارهاي پرخطر زياد هستند. در بين افراد داراي باور و اعتقاد متوسط، 5/75 درصد داراي رفتارهاي پرخطر کم، 4/22 درصد داراي رفتارهاي پرخطر متوسط و 1/2 درصد داراي رفتارهاي پرخطر زياد هستند. در بين افراد داراي باور و اعتقاد زياد، 1/95 درصد داراي رفتارهاي پرخطر کم، 1/4 درصد داراي رفتارهاي پرخطر متوسط و 8/0 درصد داراي رفتارهاي پرخطر زياد مي باشند. هرچه ميزان باور و اعتقاد بيشتر مي شود، رفتارهاي پرخطر کاهش مي يابد.

جدول شماره 62-2-5: توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس ميزان باور و رفتارهاي پرخطر

باور
رفتارهاي پرخطر

کل

کم
متوسط
زياد

فراواني
درصد
افقي
درصد
کل
فراواني
درصد
افقي
درصد
کل
فراواني
درصد
افقي
درصد
کل
فراواني
درصد
کم
36
4/51
6
24
3/34
4
10
3/14
7/1
70
6/11
متوسط
216
5/75
36
64
4/22
6/10
6
1/2
1
286
7/47
زياد
232
1/95
7/38
10
1/4
7/1
2
8/0
3/0
244
7/40
کل
484
7/80
98
3/16
18
3
600
100

جدول 63-2-5- نشان مي دهد که 31 درصد از

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله درمورد اوقات فراغت Next Entries منبع مقاله درمورد خودپنداره