منبع مقاله درمورد رفتارهاي، داراي، فراواني، افقي

دانلود پایان نامه ارشد

افراد مورد مطالعه در طول زندگي حشيش مصرف ميکردهاند و 3/95 درصد نيز حشيش مصرف نمي کرده اند. در بين افرادي که حشيش مصرف مي کرده اند، 1/7 درصد داراي رفتارهاي پرخطر کم، 4/71 درصد داراي رفتارهاي پرخطر متوسط و 4/21 درصد داراي رفتارهاي پرخطر زياد هستند. در بين افرادي که حشيش مصرف نمي کرده اند، 3/84 درصد داراي رفتارهاي پرخطر کم، 6/13 درصد داراي رفتارهاي پرخطر متوسط و 1/2 درصد داراي رفتارهاي پرخطر زياد هستند. کساني که حشيش مصرف مي کرده اند، داراي ميزان رفتارهاي پرخطر بيشتري بوده اند.

جدول شماره 53-2-5: توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس مصرف حشيش و ميزان رفتارهاي پرخطر

رفتارهاي پرخطر

مصرف حشيش
کل
زياد
متوسط
کم

درصد
فراواني
درصد
کل
درصد افقي
فراواني
درصد
کل
درصد افقي
فراواني
درصد
کل
درصد افقي
فراواني

7/4
28
1
4/21
6
3/3
4/71
20
3/0
1/7
2
بلي
3/95
572
2
1/2
12
13
6/13
78
4/80
3/84
482
خير
100
600
3
18
3/16
98
7/80
484
کل

جدول 54-2-5- نشان مي دهد که 3/1 درصد افراد مورد مطالعه در طول زندگي کراک مصرف مي کردهاند و 7/98 درصد نيز کراک مصرف نمي کرده اند. در بين افرادي که کراک مصرف مي کرده اند، 25 درصد داراي رفتارهاي پرخطر کم، 25 درصد داراي رفتارهاي پرخطر متوسط و 50 درصد داراي رفتارهاي پرخطر زياد هستند. در بين افرادي که کراک مصرف نمي کرده اند، 4/81 درصد داراي رفتارهاي پرخطر کم، 2/16 درصد داراي رفتارهاي پرخطر متوسط و 4/2 درصد داراي رفتارهاي پرخطر زياد هستند. کساني که کراک مصرف مي کرده اند، داراي ميزان رفتارهاي پرخطر بيشتري بوده اند.

جدول شماره 54-2-5: توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس مصرف کراک و ميزان رفتارهاي پرخطر

رفتارهاي پرخطر

مصرف کراک
کل
زياد
متوسط
کم

درصد
فراواني
درصد
کل
درصد افقي
فراواني
درصد
کل
درصد افقي
فراواني
درصد
کل
درصد افقي
فراواني

3/1
8
7/0
50
4
3/0
25
2
3/0
25
2
بلي
7/98
592
3/2
4/2
14
16
2/16
96
4/80
4/81
482
خير
100
600
3
18
3/16
98
7/80
484
کل

جدول 55-2-5- نشان مي دهد که 2 درصد افراد مورد مطالعه در طول زندگي قرص اکس مصرف ميکردهاند و 98 درصد نيز قرص اکس مصرف نمي کرده اند. در بين افرادي که قرص اکس مصرف مي کردهاند، 7/16 درصد داراي رفتارهاي پرخطر کم، 3/33 درصد داراي رفتارهاي پرخطر متوسط و 50 درصد داراي رفتارهاي پرخطر زياد هستند. در بين افرادي که قرص اکس مصرف نمي کرده اند، 82 درصد داراي رفتارهاي پرخطر کم، 16 درصد داراي رفتارهاي پرخطر متوسط و 2 درصد داراي رفتارهاي پرخطر زياد هستند. کساني که قرص اکس مصرف مي کرده اند، داراي ميزان رفتارهاي پرخطر بيشتري بوده اند.

جدول شماره 55-2-5: توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس مصرف قرص اکس و ميزان رفتارهاي پرخطر

رفتارهاي پرخطر

مصرف
قرص اکس
کل
زياد
متوسط
کم

درصد
فراواني
درصد
کل
درصد افقي
فراواني
درصد
کل
درصد افقي
فراواني
درصد
کل
درصد افقي
فراواني

2
12
1
50
6
7/0
3/33
4
3/0
7/16
2
بلي
98
588
2
2
12
6/15
16
94
4/80
82
482
خير
100
600
3
18
3/16
98
7/80
484
کل

جدول 56-2-5- نشان مي دهد که 3/2 درصد افراد مورد مطالعه در طول زندگي هروئين مصرف ميکردهاند و 7/97 درصد نيز هروئين مصرف نمي کرده اند. در بين افرادي که هروئين مصرف مي کرده اند، 6/28 درصد داراي رفتارهاي پرخطر کم، 8/42 درصد داراي رفتارهاي پرخطر متوسط و 6/28 درصد داراي رفتارهاي پرخطر زياد هستند. در بين افرادي که هروئين مصرف نمي کرده اند، 9/81 درصد داراي رفتارهاي پرخطر کم، 7/15 درصد داراي رفتارهاي پرخطر متوسط و 4/2 درصد داراي رفتارهاي پرخطر زياد هستند. کساني که هروئين مصرف مي کرده اند، داراي ميزان رفتارهاي پرخطر بيشتري بوده اند.

جدول شماره 56-2-5: توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس مصرف هروئين و ميزان رفتارهاي پرخطر

رفتارهاي پرخطر

مصرف هروئين
کل
زياد
متوسط
کم

درصد
فراواني
درصد
کل
درصد افقي
فراواني
درصد
کل
درصد افقي
فراواني
درصد
کل
درصد افقي
فراواني

3/2
14
7/0
6/28
4
1
8/42
6
7/0
6/28
4
بلي
7/97
586
3/2
4/2
14
3/15
7/15
92
80
9/81
480
خير
100
600
3
18
3/16
98
7/80
484
کل

جدول 57-2-5- نشان مي دهد که 3/6 درصد افراد مورد مطالعه در طول زندگي تجربه مصرف ترياک داشته اند و 7/93 درصد نيز ترياک مصرف نمي کرده اند. در بين افرادي که ترياک مصرف مي کرده اند، 1/21 درصد داراي رفتارهاي پرخطر کم، 8/57 درصد داراي رفتارهاي پرخطر متوسط و 1/21 درصد داراي رفتارهاي پرخطر زياد هستند. در بين افرادي که ترياک مصرف نمي کرده اند، 7/84 درصد داراي رفتارهاي پرخطر کم، 5/13 درصد داراي رفتارهاي پرخطر متوسط و 8/1 درصد داراي رفتارهاي پرخطر زياد هستند. کساني که ترياک مصرف مي کرده اند، داراي ميزان رفتارهاي پرخطر بيشتري بوده اند.

جدول شماره 57-2-5: توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس مصرف ترياک و ميزان رفتارهاي پرخطر

رفتارهاي پرخطر

مصرف ترياک
کل
زياد
متوسط
کم

درصد
فراواني
درصد
کل
درصد افقي
فراواني
درصد
کل
درصد افقي
فراواني
درصد
کل
درصد افقي
فراواني

3/6
38
3/1
1/21
8
7/3
8/57
22
3/1
1/21
8
بلي
7/93
562
7/1
8/1
10
6/12
5/13
76
4/79
7/84
476
خير
100
600
3
18
3/16
98
7/80
484
کل

جدول 58-2-5- نشان مي دهد که 7/26 درصد افراد مورد مطالعه در طول زندگي تجربه رابطهي جنسي داشته و 3/73 درصد نيز تجربه رابطهي جنسي نداشته اند. در بين افرادي که تجربه رابطهي جنسي داشته اند، 2/51 درصد داراي رفتارهاي پرخطر کم، 40 درصد داراي رفتارهاي پرخطر متوسط و 8/8 درصد داراي رفتارهاي پرخطر زياد هستند. در بين افرادي که تجربه رابطهي جنسي نداشته اند، 4/91 درصد داراي رفتارهاي پرخطر کم، 7/7 درصد داراي رفتارهاي پرخطر متوسط و 9/0 درصد داراي رفتارهاي پرخطر زياد هستند. کساني که تجربه رابطهي جنسي داشته اند، داراي ميزان رفتارهاي پرخطر بيشتري بوده اند.
جدول ماره 58-2-5: توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس رابطه جنسي و ميزان رفتارهاي پرخطر

رفتارهاي پرخطر

رابطه جنسي
کل
زياد
متوسط
کم

درصد
فراواني
درصد
کل
درصد افقي
فراواني
درصد
کل
درصد افقي
فراواني
درصد
کل
درصد افقي
فراواني

7/26
160
3/2
8/8
14
7/10
40
64
7/13
2/51
82
بلي
3/73
440
7/0
9/0
4
6/5
7/7
34
67
4/91
402
خير
100
600
3
18
3/16
98
7/80
484
کل

جدول 59-2-5- نشان مي دهد که از مجموع افرادي که تجربه رابطهي جنسي داشته اند، 2/61 درصد از کاندوم استفاده مي کرده اند و 8/38 درصد نيز از کاندوم استفاده نمي کرده اند. در بين افرادي که از کاندوم استفاده مي کرده اند، 1/55 درصد داراي رفتارهاي پرخطر کم، 7/34 درصد داراي رفتارهاي پرخطر متوسط و 2/10 درصد داراي رفتارهاي پرخطر زياد هستند. در بين افرادي که از کاندوم استفاده نمي کردهاند، 2/45 درصد داراي رفتارهاي پرخطر کم، 4/48 درصد داراي رفتارهاي پرخطر متوسط و 5/6 درصد داراي رفتارهاي پرخطر زياد هستند.

جدول شماره 59-2-5: توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس استفاده از کاندوم و ميزان رفتارهاي پرخطر

رفتارهاي پرخطر

استفاده از کاندوم
کل
زياد
متوسط
کم

درصد
فراواني
درصد
کل
درصد افقي
فراواني
درصد
کل
درصد افقي
فراواني
درصد
کل
درصد افقي
فراواني

2/61
98
2/6
2/10
10
2/21
7/34
34
8/33
1/55
54
بلي
8/38
62
5/2
5/6
4
8/18
4/48
30
5/17
2/45
28
خير
100
160
7/8
14
40
64
3/51
82
کل

جدول 60-2-5- نشان مي دهد که 7/4 درصد از پاسخگويان داراي دلبستگي کم، 33 درصد داراي دلبستگي متوسط و 3/62 درصد داراي دلبستگي زياد بوده اند. در بين افراد داراي دلبستگي کم، 4/71 درصد داراي رفتارهاي پرخطر کم، 4/21 درصد داراي رفتارهاي پرخطر متوسط و 1/7 درصد داراي رفتارهاي پرخطر زياد هستند. در بين افراد داراي دلبستگي متوسط، 8/76 درصد داراي رفتارهاي پرخطر کم، 2/20 درصد داراي رفتارهاي پرخطر متوسط و 3 درصد داراي رفتارهاي پرخطر زياد هستند. در بين افراد داراي دلبستگي زياد، 4/83 درصد داراي رفتارهاي پرخطر کم، 9/13 درصد داراي رفتارهاي پرخطر متوسط و 7/2 درصد داراي رفتارهاي پرخطر زياد مي باشند. هرچه دلبستگي بيشتر مي شود، ميزان رفتارهاي پرخطر کاهش مي يابد.

جدول شماره 60-2-5: توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس ميزان دلبستگي و رفتارهاي پرخطر

دلبستگي
رفتارهاي پرخطر

کل

کم
متوسط
زياد

فراواني
درصد
افقي
درصد
کل
فراواني
درصد
افقي
درصد
کل
فراواني
درصد
افقي
درصد
کل
فراواني
درصد
کم
20
4/71
4/3
6
4/21
1
2
1/7
3/0
28
7/4
متوسط
152
8/76
3/25
40
2/20
7/6
6
3
1
198
33
زياد
312
4/83
52
52
9/13
6/8
10
7/2
7/1
374
3/62
کل
484
7/80
98
3/16
18
3
600
100

جدول 61-2-5- نشان مي دهد که 7/8 درصد از پاسخگويان داراي تعهد کم، 48 درصد داراي تعهد متوسط و 3/43 درصد داراي تعهد زياد بوده اند. در بين افراد داراي تعهد کم، 2/46 درصد داراي رفتارهاي پرخطر کم، 8/30 درصد داراي رفتارهاي پرخطر متوسط و 1/23 درصد داراي رفتارهاي پرخطر زياد هستند. در بين افراد داراي تعهد متوسط، 3/74 درصد داراي رفتارهاي پرخطر کم، 3/24 درصد داراي رفتارهاي پرخطر متوسط و 4/1 درصد داراي رفتارهاي پرخطر زياد هستند. در بين افراد داراي تعهد زياد، 6/94 درصد داراي رفتارهاي پرخطر کم، 6/4 درصد داراي رفتارهاي پرخطر متوسط و 8/0 درصد داراي رفتارهاي پرخطر زياد مي باشند. هرچه ميزان تعهد بيشتر مي شود، رفتارهاي پرخطر کاهش مي يابد.

جدول شماره 61-2-5: توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس ميزان تعهد و رفتارهاي پرخطر

تعهد
رفتارهاي پرخطر

کل

کم
متوسط
زياد

فراواني
درصد
افقي
درصد
کل
فراواني
درصد
افقي
درصد
کل
فراواني
درصد
افقي
درصد
کل
فراواني
درصد
کم
24
2/46
4
16
8/30
7/2
12
1/23
2
52
7/8
متوسط
214
3/74
7/35
70
3/24
6/11
4
4/1
7/0
288
48
زياد
246
6/94
41
12
6/4
2
2
8/0
3/0
260
3/43
کل
484
7/80
98
3/16
18
3
600
100

جدول 62-2-5- نشان مي دهد که 6/11 درصد از پاسخگويان داراي باور و اعتقاد کم، 7/47 درصد داراي باور متوسط و 7/40 درصد داراي باور زياد بوده اند. در بين افراد داراي باور و اعتقاد کم، 4/51 درصد داراي رفتارهاي پرخطر کم، 3/34 درصد داراي رفتارهاي پرخطر متوسط و 3/14 درصد داراي رفتارهاي پرخطر زياد هستند. در بين افراد داراي باور و اعتقاد متوسط، 5/75 درصد داراي رفتارهاي پرخطر کم، 4/22 درصد داراي رفتارهاي پرخطر متوسط و 1/2 درصد داراي رفتارهاي پرخطر زياد هستند. در بين افراد داراي باور و اعتقاد زياد، 1/95 درصد داراي رفتارهاي پرخطر کم، 1/4 درصد داراي رفتارهاي پرخطر متوسط و 8/0 درصد داراي رفتارهاي پرخطر زياد مي باشند. هرچه ميزان باور و اعتقاد بيشتر مي شود، رفتارهاي پرخطر کاهش مي يابد.

جدول شماره 62-2-5: توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس ميزان باور و رفتارهاي پرخطر

باور
رفتارهاي پرخطر

کل

کم
متوسط
زياد

فراواني
درصد
افقي
درصد
کل
فراواني
درصد
افقي
درصد
کل
فراواني
درصد
افقي
درصد
کل
فراواني
درصد
کم
36
4/51
6
24
3/34
4
10
3/14
7/1
70
6/11
متوسط
216
5/75
36
64
4/22
6/10
6
1/2
1
286
7/47
زياد
232
1/95
7/38
10
1/4
7/1
2
8/0
3/0
244
7/40
کل
484
7/80
98
3/16
18
3
600
100

جدول 63-2-5- نشان مي دهد که 31 درصد از

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله درمورد اوقات فراغت Next Entries پایان نامه با کلید واژگان روزنامه نگاران، نامه نگاری، روزنامه نگاری، کودتای 28 مرداد