منبع مقاله درمورد دلزدگی زناشویی، پذیرش خود، همبستگی پیرسون، بهزیستی روانشناختی

دانلود پایان نامه ارشد

مقیاس شامل سوالات 5، 11، 17، 23، 29، 35، 41، 47، 53، 59، 65، 71، 77، 83 می باشد.
6-پذیرش خود:این مقیاس شامل سوالات 6، 12، 18، 24، 30، 36 ،42، 48، 54، 60، 66، 72، 78، 84 می باشد.
ون دیراندانک(2005، به نقل نعیمی،1392) ضرایب آلفای کرونباخ را برای نسخه 14 سوالی در مقیاس های استقلال، تسلط محیطی، رشد فردی، روابط مثبت با دیگران، هدف در زندگی و پذیرش خود به ترتیب 90/0، 80/0، 83/0، 77/0، 84/0، 82/0 به دست داد. چنگ و چان(2005، به نقل نعیمی،1392) ضرایب آلفای کرانباخ را برای مقیاس های استقلال، تسلط محیطی، رشد فردی، روابط مثبت با دیگران، هدف در زندگی و پذیرش خود به ترتیب 59/0 ،63/0، 55/0، 65/0، 70/0 و 59/0 گزارش کردند.ضریب پایایی به روش بازآزمایی مقیاس بهزیستی روانشناختی ریف 82/0 و خرده مقیاس های پذیرش خود، روابط مثبت با دیگران، خود مختاری، تسلط بر محیط، زندگی هدفمند و رشد شخصی به ترتیب 71/0، 77/0، 78/0، 77/0، 70/0، 78/0 گزارش شده است(بیانی، کوچکی، بیانی،1387). ضریب پایایی محاسبه شده برای آزمون بهزیستی روانشناختی ریف به طور کلی در پژوهش حاضر 91/0 بدست آمد.
روش نمره گذاری: از شرکت کنندگان خواسته می شود که مشخص کنند. هر عبارت چقدر در مورد آنها کاربرد دارد. پاسخ هر آزمودنی در دامنه ای از یک تا شش قرار می گیرد 1.کاملا مخالفم 2. تاحدی مخالفم 3. مخالفم4. موافقم 5. تا حدی موافقم 6. کاملا موافقم. نمرات بالاتر، نشان دهنده بهزیستی روان شناختی بالا است عبارات 2، 4، 7 ، 9، 11، 13، 15، 17، 18، 20، 24،22، 27، 29، 31، 32، 34، 35، 41، 42، 43، 44، 45، 54، 55، 56، 58، 60، 61، 62، 63، 65، 66، 73، 74، 75، 76، 82، 83، 84 در این مقیاس به شکل معکوس نمره گذاری می شوند.
مقیاس دلزدگی زناشویی(CBM): در این پژوهش به مقدار اندازه گیری میزان دلزدگی زناشویی از مقیاس 21 سوالی دلزدگی زناشویی پاینز (1996) استفاده شده است.
یک ابزار خود سنجی است که برای اندازه گیری درجه دلزدگی زناشویی در بین زوج ها طراحی گردیده است CBM.ازیک ابزار خودسنجی دیگری که برای اندازه گیری دلزدگی بکار می رود  اقتباس شده است CBM .توسط پاینز (۱۹۹۶)ابداع گردید”(پاینز و نانز، ۲۰۰۳). این پرسشنامه ۲۱ماده دارد که شامل ۳ جزء اصلی خستگی جسمی (مثلا احساس خستگی، سستی و داشتن اختلالات خواب) از پا افتادن عاطفی (احساس افسردگی، ناامیدی ، در دام افتادن) و از پا افتادن روانی (مثل احساس بی ارزشی ، سرخوردگی و خشم به همسر)می باشد  تمام این موارد روی یک مقیاس هفت امتیازی پاسخ داده می شوند. سطح ۱ معرف عدم تجربه عبارت مورد نظر و سطح ۷ معرف تجربه زیاد عبارت مورد نظر است. تکمیل کردن CBM15 تا 20دقیقه طول می کشد (پانیز: ۱۹۹۶ ترجمه شاداب ۱۳۸1). در این مقیاس نمرات بالاتر نشان دهنده ی دلزدگی بیشتر است و حد بالای نمره 147 و حد پایین نمره 21 می باشد. برای تفسیر نمره ها باید آن ها را تبدیل به درجه کرد که این عمل از طریق تقسیم نمودن نمره های حاصل شده از پرسش نامه بر تعداد سوالات (21 سوال) به دست می آید. در تفسیر نمره ها درجه بیشتر از 5، نشانگر لزوم کمک فوری، درجه 5 نشان دهنده وجود بحران، درجه 4، نشان دهنده حالت فرسودگی، درجه 3 نشان دهنده خطر دلزدگی و درجه 2 و کمتر از آن نیز نشان دهنده وجود رابطه خوب است. ضریب اطمینان آزمون-بازآزمون 89/. برای یک دوره یک ماهه،76/. برای یک دوره دو ماهه، و 66/. برای دوره 3 ماهه بود.ضریب آلفای اندازه گیری شده بین 99/. و 93/. گزارش شده است. در ایران نیز نویدی ضریب پایایی این پرسش نامه را با استفاده از آلفای کرونباخ 86/. گزارش کرده است(نویدی، 1384). در پژوهش حاضر نیز همسانی درونی پرسش نامه با بهره گیری از محاسبه آلفای کرونباخ برای مولفه های خستگی هیجانی، خستگی عاطفی و خستگی روانی به ترتیب 71/0 و 83/0 و 76/0 به دست آمد. همچنین میزان آلفای کرونباخ برای آزمون دلزدگی زناشویی پاینز در پژوهش حاضر 90/0 بدست آمد.
شیوه نمره گذاری پرسشنامه دلزدگی زناشویی پاینز(CBM):
مرحله اول:سوال های شماره 1-2-4-5-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18 و 21 را باهم جمع می کنیم.
مرحله دوم: سوال های شماره 3-6-19-20 را با هم جمع می کنیم.
مرحله سوم: امتیاز مرحله ی دوم از عدد 32 کم می شود.
مرحله چهارم: امتیاز مرحله اول را با مرحله ی سوم جمع می کنیم.
مرحله پنجم:عدد مرحله 4 را بر عدد 21 تقسیم می کنیم.
عدد حاصل درجه دلزدگی رانشان می دهد.
چگونگی بررسی درجه دلزدگی
درجه 5 نشان دهنده وجود بحران
درجه 4 نمایانگر حالت دلزدگی
درجه 3 نشان دهنده وجود خطر دلزدگی
درجه 2 یا کمتر نشان دهنده رابطه خوب است.
روش تجزيه و تحليل اطلاعات
داده های پژوهش حاضر، استفاده از نرم افزار آماری SPSS21 مورد تحلیل قرار گرفته است. در پژوهش حاضر برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی (شامل میانگین و انحراف معیار، جدول ها و نمودارها) و از آمار استنباطی (آزمون t برای دو گروه مستقل در جهت مقایسه میانگین ها و ضریب همبستگی پیرسون- برای فرضیه های اصلی- و ضریب همبستگی پیرسون – برای فرضیه های فرعی)، استفاده شده است.
آزمون T مستقل، انجام عملیات ریاضی لازم برای مقایسه دو گروه مستقل را ممکن می سازد و مشخص می سازد که تفاوت مشاهده شده بین دو میانگین نمونه، ناشی از تفاوت واقعی میان دو جامعه است یا ناشی از عوامل تصادفی است. لذا از آنجا که هدف پژوهش حاضر مقایسه دو گروه مستقل از یکدیگر (زنان شاغل و غیر شاغل) در زمینه بهزیستی روانشناختی و دلزدگی زناشویی آن هاست؛ از آزمون T مستقل استفاده شده است.
برای استفاده از این آزمون در بررسی تفاوت بین دو میانگین مستقل،وجود مفروضه های زیر ضروری است:
1-جامعه مورد بررسی به صورت تصادفی انتخاب شود یعنی انتخاب هر آزمودنی مستقل از آزمودنی دیگر انجام شود.
2-شکل توزیع نمرات درجامعه مورد نظر نرمال باشد.
3-واریانس نمرات دو جامعه با یکدیگر مساوی باشد(همگنی واریانسها)
در پژوهش حاضر مفروضه اول با نمونه گیری تصادفی آزمودنی ها رعایت شده است. در مورد فرض شماره 2 نیز می توان گفت آزمونT نسبت به نرمال نبودن توزیع حساس نیست، تاثیر عدم برقراری مفروضه سوم بر میزان احتمال خطای نوع اول و دوم، نیز به حجم دو نمونه بستگی دارد و اگر حجم دو نمونه یکسان باشند، آزمون T نسبت به نامساوی بودن واریانسها حساس نخواهد بود(کیامنش،1374؛ به نقل از فراست، 1381)

فصل چهارم
یافته های پژوهش
تحلیل آماری داده ها به عنوان بخشی از روش شناسی علمی دو هدف اساسی دارد:1) توصیف شواهد تجربی که از راه مشاهده یا آزمایش درباره ی موضوع پژوهش گردآوری می شود، و 2) تفسیر نتایج توصیفی به منظور ارزشیابی فرضیه های پژوهش. تعبیر و تفسیر نتایج عینی آزمایش و تعیین احتمال درست بودن آن از ضروریات پژوهش علمی است و با استفاده از همین تفسیر احتمالی است که می توان نتیجه یک پژوهش مشخص و محدود را تعمیم داد (هومن،1391).
در این قسمت به ارائه یافته های پژوهش در ارتباط با فرضیات تحقیق می پردازیم. این فصل که در واقع هسته ی مرکزی تحقیق است و مشتمل بر جداول، نمودارها و تجزیه و تحلیل اطلاعات است در دو قسمت مورد بررسی قرار می گیرد:
الف)بخش توصیفی: در این قسمت ابتدا اطلاعات به دست آمده مربوط به آزمودنیها از قبیل شغل ، میزان تحصیلات، سن، با استفاده از آمار توصیفی خلاصه و طبقه بندی شده است و فراوانی و درصد آنها مشخص گردیده است که زنان خانه دار و شاغل در این متغیر ها مقایسه می شوند.
ب) بخش استنباطی: در این قسمت با استفاده از آزمونهای آماری مناسب(آزمون T و روش همبستگی پیرسون) به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته و بدین ترتیب یافته ها و نتایج مبنی بر فرضیات پژوهش ارائه و فرضیه های پژوهش رد یا تایید می شود.

آمار توصیفی:
1–ابتدا در این قسمت آمار توصیفی در مورد زنان شاغل و خانه دار جهت مقیاسه مورد بحث قرار می گیرد.
شاخص
متغیر
تعداد
درصد نسبی
درصد متغیر
درصد تجمعی

سن
30-20 سال
9
5.1
5.5
5.5

40-31 سال
72
44.1
44.2
49.7

50-41 سال
73
41.7
44.8
94.5

51-60 سال
9
5.1
5.5
100.0

کل
163
93.1
100.0

پاسخ نداده
12
6.9

کل
175
100.0

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله درمورد زنان شاغل، زنان خانه دار، زنان متاهل، رضایت از زندگی Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع قلام تعهدی، اقلام تعهدی، اقلام تعهدی اختیاری، بورس اوراق بهادار