منبع مقاله درمورد خودپنداره

دانلود پایان نامه ارشد

الکل(32 درصد)، ماري جوانا(3/9 درصد)، ترياک(3/6 درصد)، حشيش(7/4 درصد)، شيشه(7/2 درصد)، هروئين(3/2 درصد)، قرص اکس(2 درصد) و کراک(3/1 درصد) مي باشد.
جدول 21-2-5- نشان مي دهد که 7/26 درصد افراد مورد مطالعه در طول زندگي تجربه رابطهي جنسي داشته اند و 3/73 درصد نيز تجربه رابطهي جنسي نداشته اند(قابل ذکر است که منظور از رابطه جنسي، داشتن رابطه با فردي غير از همسر بوده است). در بين افرادي که تجربه رابطهي جنسي داشتهاند، 2/11 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي کم، 75 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي متوسط و 8/13 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي زياد هستند. در بين افرادي که تجربه رابطهي جنسي نداشته اند، 2/8 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي کم، 4/66 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي متوسط و 5/25 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي زياد هستند. کساني که رابطهي جنسي نداشته اند، داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي بيشتري بوده اند.

جدول شماره 21-2-5: توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس رابطه جنسي و ميزان مهارتهاي اجتماعي و ارتباطي

مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي

رابطه جنسي
کل
زياد
متوسط
کم

درصد
فراواني
درصد
کل
درصد افقي
فراواني
درصد
کل
درصد افقي
فراواني
درصد
کل
درصد افقي
فراواني

7/26
160
7/3
8/13
22
20
75
120
3
2/11
18
بلي
3/73
440
7/18
5/25
112
7/48
4/66
292
6
2/8
36
خير
100
600
3/22
134
7/68
412
9
54
کل

جدول 22-2-5- نشان مي دهد که از مجموع کساني که در طول زندگي تجربه رابطهي جنسي داشتهاند، 2/61 درصد از کاندوم استفاده مي کرده اند و 8/38 درصد نيز استفاده نميکرده اند. در بين افرادي که از کاندوم استفاده مي کرده اند، 2/10 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي کم، 5/75 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي متوسط و 3/14 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي زياد هستند. در بين افرادي که از کاندوم استفاده نمي کرده اند، 9/12 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي کم، 2/74 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي متوسط و 9/12 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي زياد هستند.

جدول شماره 22-2-5: توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس استفاده از کاندوم و ميزان مهارتهاي اجتماعي و ارتباطي

مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي

استفاده از کاندوم
کل
زياد
متوسط
کم

درصد
فراواني
درصد
کل
درصد افقي
فراواني
درصد
کل
درصد افقي
فراواني
درصد
کل
درصد افقي
فراواني

2/61
98
8/8
3/14
14
2/46
5/75
74
2/6
2/10
10
بلي
8/38
62
5
9/12
8
8/28
2/74
46
5
9/12
8
خير
100
160
8/13
22
75
120
2/11
18
کل

جدول 23-2-5- نشان مي دهد که 7/4 درصد از پاسخگويان داراي دلبستگي کم، 33 درصد داراي دلبستگي متوسط و 3/62 درصد داراي دلبستگي زياد بوده اند. در بين افراد داراي دلبستگي کم، 7/35 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي کم، 9/42 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي متوسط و 4/21 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي زياد هستند. در بين افراد داراي دلبستگي متوسط، 1/12 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي کم، 7/73 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي متوسط و 1/14 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي زياد هستند. در بين افراد داراي دلبستگي زياد، 3/5 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي کم، 9/67 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي متوسط و 7/26 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي زياد مي باشند. هرچه دلبستگي بيشتر مي شود، ميزان مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي افزايش مي يابد.

جدول شماره 23-2-5: توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس ميزان دلبستگي و مهارتهاي اجتماعي و ارتباطي

دلبستگي
مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي

کل

کم
متوسط
زياد

فراواني
درصد
افقي
درصد
کل
فراواني
درصد
افقي
درصد
کل
فراواني
درصد
افقي
درصد
کل
فراواني
درصد
کم
10
7/35
7/1
12
9/42
2
6
4/21
1
28
7/4
متوسط
24
1/12
4
146
7/73
4/24
28
1/14
6/4
198
33
زياد
20
3/5
3/3
254
9/67
3/42
100
7/26
7/16
374
3/62
کل
54
9
412
7/68
134
3/22
600
100

جدول 24-2-5- نشان مي دهد که 7/8 درصد از پاسخگويان داراي تعهد کم، 48 درصد داراي تعهد متوسط و 3/43 درصد داراي تعهد زياد بوده اند. در بين افراد داراي تعهد کم، 2/19 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي کم، 4/65 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي متوسط و 4/15 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي زياد هستند. در بين افراد داراي تعهد متوسط، 5/12 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي کم، 7/75 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي متوسط و 8/11 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي زياد هستند. در بين افراد داراي تعهد زياد، 1/3 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي کم، 5/61 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي متوسط و 4/35 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي زياد مي باشند. هرچه تعهد بيشتر مي شود، ميزان مهارتهاي اجتماعي و ارتباطي افزايش مي يابد.

جدول شماره 24-2-5: توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس ميزان تعهد و مهارتهاي اجتماعي و ارتباطي

تعهد
مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي

کل

کم
متوسط
زياد

فراواني
درصد
افقي
درصد
کل
فراواني
درصد
افقي
درصد
کل
فراواني
درصد
افقي
درصد
کل
فراواني
درصد
کم
10
2/19
7/1
34
4/65
7/5
8
4/15
3/1
52
7/8
متوسط
36
5/12
6
218
7/75
3/36
34
8/11
7/5
288
48
زياد
8
1/3
3/1
160
5/61
7/26
92
4/35
3/15
260
3/43
کل
54
9
412
7/68
134
3/22
600
100

جدول 25-2-5- نشان مي دهد که 6/11 درصد از پاسخگويان داراي ميزان باور و اعتقاد کم، 7/47 درصد داراي باور متوسط و 7/40 درصد داراي باور زياد بوده اند. در بين افراد داراي ميزان باور کم، 20 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي کم، 6/68 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي متوسط و 4/11 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي زياد هستند. در بين افراد داراي باور متوسط، 6/12 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي کم، 6/70 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي متوسط و 8/16 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي زياد هستند. در بين افراد داراي باور زياد، 6/1 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي کم، 4/66 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي متوسط و 32 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي زياد مي باشند. هرچه ميزان باور و اعتقاد بيشتر مي شود، ميزان مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي افزايش مي يابد.

جدول شماره 25-2-5: توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس ميزان باور و مهارتهاي اجتماعي و ارتباطي

باور
مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي

کل

کم
متوسط
زياد

فراواني
درصد
افقي
درصد
کل
فراواني
درصد
افقي
درصد
کل
فراواني
درصد
افقي
درصد
کل
فراواني
درصد
کم
14
20
3/2
48
6/68
8
8
4/11
3/1
70
6/11
متوسط
36
6/12
6
202
6/70
7/33
48
8/16
8
286
7/47
زياد
4
6/1
7/0
162
4/66
27
78
32
13
244
7/40
کل
54
9
412
7/68
134
3/22
600
100

جدول 26-2-5- نشان مي دهد که 31 درصد از پاسخگويان داراي مشارکت کم، 59 درصد داراي مشارکت متوسط و 10 درصد داراي مشارکت زياد بوده اند. در بين افراد داراي مشارکت کم، 4/19 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي کم، 72 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي متوسط و 6/8 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي زياد هستند. در بين افراد داراي مشارکت متوسط، 1/5 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي کم، 3/72 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي متوسط و 6/22 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي زياد هستند. در بين افراد داراي مشارکت زياد، 7/36 درصد داراي مهارتهاي اجتماعي و ارتباطي متوسط و 3/63 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي زياد ميباشند. هرچه ميزان مشارکت بيشتر مي شود، ميزان مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي افزايش مي يابد.

جدول شماره 26-2-5: توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس ميزان مشارکت و مهارتهاي اجتماعي و ارتباطي

مشارکت
مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي

کل

کم
متوسط
زياد

فراواني
درصد
افقي
درصد
کل
فراواني
درصد
افقي
درصد
کل
فراواني
درصد
افقي
درصد
کل
فراواني
درصد
کم
36
4/19
6
134
72
3/22
16
6/8
7/2
186
31
متوسط
18
1/5
3
256
3/72
7/42
80
6/22
3/13
354
59
زياد
0
0
0
22
7/36
7/3
38
3/63
3/6
60
10
کل
54
9
412
7/68
134
3/22
600
100

جدول 27-2-5- نشان مي دهد که 2/8 درصد از پاسخگويان داراي خود-کنترلي کم، 5/61 درصد داراي خود-کنترلي متوسط و 3/30 درصد داراي خود-کنترلي زياد بوده اند. در بين افراد داراي خود-کنترلي کم، 15 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي کم، 69 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي متوسط و 16 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي زياد هستند. در بين افراد داراي خود-کنترلي متوسط، 9/10 درصد داراي مهارتهاي اجتماعي و ارتباطي کم، 7/71 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي متوسط و 4/17درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي زياد هستند. در بين افراد داراي خود-کنترلي زياد، 3/3 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي کم، 6/62 درصد داراي مهارتهاي اجتماعي و ارتباطي متوسط و 1/34 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي زياد ميباشند. هرچه ميزان خود-کنترلي بيشتر مي شود، ميزان مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي افزايش مي يابد.

جدول شماره 27-2-5: توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس ميزان خود-کنترلي و مهارتهاي اجتماعي و ارتباطي

خود-کنترلي
مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي

کل

کم
متوسط
زياد

فراواني
درصد
افقي
درصد
کل
فراواني
درصد
افقي
درصد
کل
فراواني
درصد
افقي
درصد
کل
فراواني
درصد
کم
7
15
2/1
34
69
7/5
8
16
3/1
49
2/8
متوسط
41
9/10
8/6
264
7/71
44
64
4/17
7/10
369
5/61
زياد
6
3/3
1
114
6/62
19
62
1/34
3/10
182
3/30
کل
54
9
412
7/68
134
3/22
600
100

جدول 28-2-5- نشان مي دهد که 6 درصد از پاسخگويان داراي خودپنداره کم، 3/47 درصد داراي خودپنداره متوسط و 7/46 درصد داراي خودپنداره زياد بوده اند. در بين افراد داراي خودپنداره کم، 4/44 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي کم، 50 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي متوسط و 6/5 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي زياد هستند. در بين افراد داراي خودپنداره متوسط، 9/9 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي کم، 6/74 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي متوسط و 5/15 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي زياد هستند. در بين افراد داراي خودپنداره زياد، 6/3 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي کم، 65 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي متوسط و 4/31 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي زياد مي باشند. هرچه ميزان خودپنداره بيشتر مي شود، ميزان مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي افزايش مي يابد.

جدول شماره 28-2-5: توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس ميزان خودپنداره و مهارتهاي اجتماعي و ارتباطي

خودپنداره
مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي

کل

کم
متوسط
زياد

فراواني
درصد
افقي
درصد

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله درمورد مصرف مواد Next Entries منبع مقاله درمورد مواد مخدر