منبع مقاله درمورد خودپنداره

دانلود پایان نامه ارشد

بيني متغير مهارتهاي اجتماعي و ارتباطي در مرحله ششم
متغير
B
Beta
T
Sig. T
خودپنداره
911/0
218/0
634/5
000/0
تعهد به هنجارها
727/0
184/0
701/4
000/0
مشارکت
652/0
161/0
261/4
000/0
دلبستگي و تعلق
598/0
139/0
143/4
000/0
باور به اصول اخلاقي
741/0
158/0
168/4
000/0
خود-کنترلي
794/0
150/0
086/4
000/0
636/0= R 123/67=F
404/0= R² 000/0=Sig

جدول 25-3-5- معادلهي رگرسيوني مربوط به تحليل چند متغيره متغيرهاي همنشيني افتراقي جهت پيشبيني متغير مهارتهاي اجتماعي و ارتباطي ميباشد. همانگونه که دادههاي جدول نشان ميدهد معادله رگرسيوني ما داراي دو مرحله مي باشد. براساس دادههاي جدول، ضريب رگرسيوني چندمتغيره(R) در مرحله دوم برابر با (375/0=R) مي باشد. ضريب تعيين بدست آمده(141/0= R²) نيز نشان مي دهد که در مجموع دو متغير درون معادله شامل(نظارت والدين بر فرزندان و همنشيني با دوستان بزهکار) توانستند 14 درصد از واريانس متغير مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي را پيش بيني نمايند.

جدول 25-3-5- عناصر اصلي تحليل چندمتغيره متغيرهاي همنشيني افتراقي به روش گام به گام از مرحله اول تا مرحله دوم براي پيش بيني متغير مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي
مرحله
متغير وارد شده
R

مقدار افزوده شده به R²
اول
نظارت والدين بر فرزندان
358/0
128/0

دوم
همنشيني با دوستان بزهکار
375/0
141/0
013/0

ساير شاخصهاي آماري براي متغيرهاي درون معادله مانند ضريب رگرسيون(B) براي نمرات خام و Beta براي نمرات استاندارد شده و نيز آزمون T را مي توان در جدول 26-3-5- ملاحظه کرد. ضرايب B نشان مي دهد که در مرحله اول به ازاي يک واحد افزايش در نمره نظارت والدين بر فرزندان، 220/1 نمره به ميزان مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي افراد مورد مطالعه افزوده مي شود. در مرحله دوم، به ازاي يک واحد افزايش در نمره همنشيني با دوستان بزهکار، 472/0 نمره از ميزان مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي افراد مورد مطالعه کم ميشود(ضريب B منفي است). آزمون T نيز نشان مي دهد که ضرايب B براي هر دو متغير در سطح 99 درصد اطمينان از لحاظ آماري معنادار است.

جدول 26-3-5- عناصر متغيرهاي درون معادله(متغيرهاي همنشيني افتراقي) براي پيش بيني متغير مهارتهاي اجتماعي و ارتباطي در مرحله دوم
متغير
B
Beta
T
Sig. T
نظارت والدين بر فرزندان
220/1
343/0
966/8
000/0
همنشيني با دوستان بزهکار
472/0-
113/0-
949/2-
003/0
375/0= R 909/48=F
141/0= R² 000/0=Sig

جدول 27-3-5- معادلهي رگرسيوني مربوط به تحليل چند متغيره متغيرهاي مستقل جهت پيشبيني متغير مهارتهاي اجتماعي و ارتباطي ميباشد. همانگونه که دادههاي جدول نشان ميدهد معادله رگرسيوني ما داراي هفت مرحله مي باشد. براساس دادههاي جدول، ضريب رگرسيوني چندمتغيره(R) در مرحله هفتم برابر با (640/0=R) مي باشد. ضريب تعيين بدست آمده(410/0= R²) نيز نشان مي دهد که در مجموع هفت متغير درون معادله شامل(خودپنداره، تعهد به هنجارها، مشارکت، خود-کنترلي، باور به اصول اخلاقي، دلبستگي و سن) توانستند 41 درصد از واريانس متغير مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي را پيش بيني نمايند.

جدول 27-3-5- عناصر اصلي تحليل چندمتغيره به روش گام به گام از مرحله اول تا مرحله هفتم براي پيش بيني متغير مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي در سطح کل
مرحله
متغير وارد شده
R

مقدار افزوده شده به R²
اول
خودپنداره
444/0
197/0

دوم
تعهد به هنجارها
566/0
320/0
123/0
سوم
مشارکت
594/0
353/0
033/0
چهارم
خود-کنترلي
610/0
372/0
019/0
پنجم
باور به اصول اخلاقي
623/0
388/0
016/0
ششم
دلبستگي و تعلق
635/0
403/0
015/0
هفتم
سن
640/0
410/0
007/0

ساير شاخصهاي آماري براي متغيرهاي درون معادله مانند ضريب رگرسيون(B) براي نمرات خام و Beta براي نمرات استاندارد شده و نيز آزمون T را مي توان در جدول 28-3-5- ملاحظه کرد. ضرايب B نشان مي دهد که در مرحله اول به ازاي يک واحد افزايش در نمره خودپنداره، 900/0 نمره به ميزان مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي افراد مورد مطالعه افزوده ميشود. در مرحله دوم، به ازاي يک واحد افزايش در نمره تعهد به هنجارها، 690/0 نمره به ميزان مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي افراد مورد مطالعه افزوده مي شود. در مرحله سوم به ازاي يک واحد افزايش در نمره مشارکت، 711/0 نمره به ميزان مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي افراد مورد مطالعه افزوده مي شود. در مرحله چهارم به ازاي يک واحد افزايش در نمره خود-کنترلي، 762/0 نمره به ميزان مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي افراد مورد مطالعه افزوده مي شود. در مرحله پنجم به ازاي يک واحد افزايش در نمره باور به اصول اخلاقي، 737/0 نمره به ميزان مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي افراد مورد مطالعه افزود مي شود. در مرحله ششم به ازاي يک واحد افزايش در نمره دلبستگي و تعلق، 609/0 نمره به ميزان مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي افراد مورد مطالعه افزوده مي شود. در مرحله هفتم، به ازاي يک سال افزايش در سن، 398/0 نمره به ميزان مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي افراد مورد مطالعه افزوده مي شود. آزمون T نيز نشان مي دهد که ضرايب B براي هر هفت متغير در سطح 95 درصد و براي شش متغير ديگر بدون سن در سطح 99 درصد اطمينان از لحاظ آماري معنادار است.

جدول 28-3-5- عناصر متغيرهاي درون معادله براي پيش بيني متغير مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي در سطح کل در مرحله هفتم
متغير
B
Beta
T
Sig. T
خودپنداره
900/0
213/0
431/5
000/0
تعهد به هنجارها
690/0
173/0
280/4
000/0
مشارکت
711/0
174/0
566/4
000/0
خود-کنترلي
762/0
144/0
871/3
000/0
باور به اصول اخلاقي
737/0
154/0
994/3
000/0
دلبستگي و تعلق
609/0
141/0
100/4
000/0
سن
398/0
084/0
556/2
011/0
640/0= R 725/56=F
410/0= R² 000/0=Sig

جدول 29-3-5- معادلهي رگرسيوني مربوط به تحليل چند متغيره متغيرهاي زمينه اي جهت پيشبيني متغير وابستهي رفتارهاي پرخطر ميباشد. همانگونه که داده هاي جدول نشان ميدهد معادله رگرسيوني ما داراي چهار مرحله مي باشد. براساس دادههاي جدول، ضريب رگرسيوني چندمتغيره(R) در مرحله چهارم برابر با (393/0=R) مي باشد. ضريب تعيين بدست آمده(155/0=R²) نيز نشان مي دهد که در مجموع چهار متغير درون معادله شامل(جنسيت(مرد)، درآمد خانوار، زندگي با مادر و سن) توانستند حدود 16 درصد از واريانس متغير وابستهي رفتارهاي پرخطر را پيش بيني نمايند.

جدول 29-3-5- عناصر اصلي تحليل چندمتغيره متغيرهاي زمينه اي به روش گام به گام از مرحله اول تا مرحله چهارم براي پيش بيني متغير وابستهي رفتارهاي پرخطر
مرحله
متغير وارد شده
R

مقدار افزوده شده به R²
اول
جنسيت(مرد)
341/0
117/0

دوم
درآمد خانوار
362/0
131/0
014/0
سوم
زندگي با مادر
382/0
146/0
015/0
چهارم
سن
393/0
155/0
009/0

ساير شاخصهاي آماري براي متغيرهاي درون معادله مانند ضريب رگرسيون(B) براي نمرات خام و Beta براي نمرات استاندارد شده و نيز آزمون T را مي توان در جدول 30-3-5- ملاحظه کرد. ضرايب B نشان مي دهد که در مرحله اول به ازاي يک واحد تغيير در متغير جنسيت(مرد)، 032/10 نمره به نمره رفتارهاي پرخطر افراد مورد مطالعه افزوده مي شود. در مرحله دوم به ازاي يک واحد افزايش در متغير درآمد خانوار، 113/9 نمره به ميزان رفتارهاي پرخطر افراد مورد مطالعه افزوده مي شود. در مرحله سوم به ازاي يک واحد تغيير در متغير زندگي با مادر، 110/7 نمره به ميزان رفتارهاي پرخطر افراد مورد مطالعه افزوده مي شود. در مرحله چهارم به ازاي يک سال افزايش در متغير سن، 374/0 نمره از ميزان رفتارهاي پرخطر افراد مورد مطالعه کم مي شود(ضريب B منفي است). آزمون T نيز نشان مي دهد که ضرايب B براي هر چهار متغير در سطح 95 درصد و براي سه متغير ديگر به جز سن در سطح 99 درصد اطمينان از لحاظ آماري معنادار است.

جدول 30-3-5- عناصر متغيرهاي درون معادله(متغيرهاي زمينه اي) براي پيش بيني متغير وابستهي رفتارهاي پرخطر در مرحله چهارم
متغير
B
Beta
T
Sig. T
جنسيت(مرد)
032/10
346/0
612/8
000/0
درآمد خانوار
113/9
130/0
240/3
001/0
زندگي با مادر
110/7
127/0
164/3
002/0
سن
374/0-
092/0-
292/2-
022/0
393/0= R 178/24=F
155/0= R² 000/0=Sig

جدول 31-3-5- معادلهي رگرسيوني مربوط به تحليل چند متغيره متغيرهاي کنترل اجتماعي جهت پيشبيني متغير وابستهي رفتارهاي پرخطر ميباشد. همانگونه که داده هاي جدول نشان ميدهد معادله رگرسيوني ما داراي سه مرحله مي باشد. براساس دادههاي جدول، ضريب رگرسيوني چندمتغيره(R) در مرحله سوم برابر با (584/0=R) مي باشد. ضريب تعيين بدست آمده(341/0=R²) نيز نشان مي دهد که در مجموع سه متغير درون معادله شامل(تعهد به هنجارها، باور به اصول اخلاقي و خودپنداره) توانستند حدود 34 درصد از واريانس متغير وابستهي رفتارهاي پرخطر را پيش بيني نمايند.

جدول 31-3-5- عناصر اصلي تحليل چندمتغيره متغيرهاي کنترل اجتماعي به روش گام به گام از مرحله اول تا مرحله سوم براي پيش بيني متغير وابستهي رفتارهاي پرخطر
مرحله
متغير وارد شده
R

مقدار افزوده شده به R²
اول
تعهد به هنجارها
524/0
275/0

دوم
باور به اصول اخلاقي
578/0
334/0
059/0
سوم
خودپنداره
584/0
341/0
007/0

ساير شاخصهاي آماري براي متغيرهاي درون معادله مانند ضريب رگرسيون(B) براي نمرات خام و Beta براي نمرات استاندارد شده و نيز آزمون T را مي توان در جدول 32-3-5- ملاحظه کرد. ضرايب B نشان مي دهد که در مرحله اول به ازاي يک واحد افزايش در نمره تعهد به هنجارها، 238/1 نمره از ميزان رفتارهاي پرخطر افراد مورد مطالعه کم مي شود(ضريب B منفي است). در مرحله دوم به ازاي يک واحد افزايش در نمره باور به اصول اخلاقي، 091/1 نمره از ميزان رفتارهاي پرخطر افراد مورد مطالعه کم ميشود(ضريب B منفي است). در مرحله سوم به ازاي يک واحد افزايش در نمره خودپنداره، 316/0 نمره از ميزان رفتارهاي پرخطر افراد مورد مطالعه کم مي شود(ضريب B منفي است). آزمون T نيز نشان مي دهد که ضرايب B براي هر سه متغير در سطح 95 درصد و براي دومتغير ديگر به جز خودپنداره در سطح 99 درصد اطمينان از لحاظ آماري معنادار است.

جدول 32-3-5- عناصر متغيرهاي درون معادله(متغيرهاي کنترل اجتماعي) براي پيش بيني متغير وابسته رفتارهاي پرخطر در مرحله سوم
متغير
B
Beta
T
Sig. T
تعهد به هنجارها
238/1-
366/0-
324/9-
000/0
باور به اصول اخلاقي
091/1-
271/0-
870/6-
000/0
خودپنداره
316/0-
088/0-
583/2-
010/0
584/0= R 761/102=F
341/0= R² 000/0=Sig

جدول 33-3-5- معادلهي رگرسيوني مربوط به تحليل چند متغيره متغيرهاي همنشيني افتراقي جهت پيشبيني متغير وابستهي رفتارهاي پرخطر ميباشد. همانگونه که داده هاي جدول نشان ميدهد معادله رگرسيوني ما داراي دو مرحله مي باشد. براساس دادههاي جدول، ضريب رگرسيوني چندمتغيره(R) در مرحله دوم برابر با (475/0=R) مي باشد. ضريب تعيين بدست آمده(226/0=R²) نيز نشان مي دهد که در مجموع دو متغير درون معادله شامل(نظارت والدين بر فرزندان و همنشيني با دوستان بزهکار) توانستند حدود 23 درصد از واريانس متغير وابستهي رفتارهاي پرخطر را پيش بيني نمايند.

جدول 33-3-5- عناصر اصلي تحليل چندمتغيره متغيرهاي همنشيني افتراقي به روش گام به گام از مرحله اول تا مرحله دوم براي پيش بيني متغير وابستهي رفتارهاي پرخطر
مرحله
متغير وارد شده
R

مقدار افزوده

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان روزنامه نگاران، روزنامه نگاری، نامه نگاری، انقلاب اسلامی Next Entries منبع مقاله درمورد خودپنداره، سطح معنادار، شبکه روابط