منبع مقاله درمورد خودپنداره

دانلود پایان نامه ارشد

پاسخگويان داراي مشارکت کم، 59 درصد داراي مشارکت متوسط و 10 درصد داراي مشارکت زياد بوده اند. در بين افراد داراي مشارکت کم، 8/68 درصد داراي رفتارهاي پرخطر کم، 8/25 درصد داراي رفتارهاي پرخطر متوسط و 4/5 درصد داراي رفتارهاي پرخطر زياد هستند. در بين افراد داراي مشارکت متوسط، 3/85 درصد داراي رفتارهاي پرخطر کم، 4/12 درصد داراي رفتارهاي پرخطر متوسط و 3/2 درصد داراي رفتارهاي پرخطر زياد هستند. در بين افراد داراي مشارکت زياد، 90 درصد داراي رفتارهاي پرخطر کم و 10 درصد داراي رفتارهاي پرخطر متوسط ميباشند. هرچه مشارکت بيشتر مي شود، ميزان رفتارهاي پرخطر کاهش مي يابد.

جدول شماره 63-2-5: توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس ميزان مشارکت و رفتارهاي پرخطر

مشارکت
رفتارهاي پرخطر

کل

کم
متوسط
زياد

فراواني
درصد
افقي
درصد
کل
فراواني
درصد
افقي
درصد
کل
فراواني
درصد
افقي
درصد
کل
فراواني
درصد
کم
128
8/68
3/21
48
8/25
8
10
4/5
7/1
186
31
متوسط
302
3/85
4/50
44
4/12
3/7
8
3/2
3/1
354
59
زياد
54
90
9
6
10
1
0
0
0
60
10
کل
484
7/80
98
3/16
18
3
600
100

جدول 64-2-5- نشان مي دهد که 2/8 درصد از پاسخگويان داراي خود-کنترلي کم، 5/61 درصد داراي خود-کنترلي متوسط و 3/30 درصد داراي خود-کنترلي زياد بوده اند. در بين افراد داراي خود-کنترلي کم، 72 درصد داراي رفتارهاي پرخطر کم، 20 درصد داراي رفتارهاي پرخطر متوسط و 8 درصد داراي رفتارهاي پرخطر زياد هستند. در بين افراد داراي خود-کنترلي متوسط، 9/79 درصد داراي رفتارهاي پرخطر کم، 5/18 درصد داراي رفتارهاي پرخطر متوسط و 6/1درصد داراي رفتارهاي پرخطر زياد هستند. در بين افراد داراي خود-کنترلي زياد، 6/84 درصد داراي رفتارهاي پرخطر کم، 11 درصد داراي رفتارهاي پرخطر متوسط و 4/4 درصد داراي رفتارهاي پرخطر زياد مي باشند. هرچه خود-کنترلي بيشتر ميشود، ميزان رفتارهاي پرخطر کاهش مي يابد.

جدول شماره 64-2-5: توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس ميزان خود-کنترلي و رفتارهاي پرخطر

خود-کنترلي
رفتارهاي پرخطر

کل

کم
متوسط
زياد

فراواني
درصد
افقي
درصد
کل
فراواني
درصد
افقي
درصد
کل
فراواني
درصد
افقي
درصد
کل
فراواني
درصد
کم
36
72
6
9
20
5/1
4
8
7/0
49
2/8
متوسط
294
9/79
49
69
5/18
5/11
6
6/1
1
369
5/61
زياد
154
6/84
7/25
20
11
3/3
8
4/4
3/1
182
3/30
کل
484
7/80
98
3/16
18
3
600
100

جدول 65-2-5- نشان مي دهد که 6 درصد از پاسخگويان داراي خودپنداره کم، 3/47 درصد داراي خودپنداره متوسط و 7/46 درصد داراي خودپنداره زياد بوده اند. در بين افراد داراي خودپنداره کم، 6/55 درصد داراي رفتارهاي پرخطر کم، 3/33 درصد داراي رفتارهاي پرخطر متوسط و 1/11 درصد داراي رفتارهاي پرخطر زياد هستند. در بين افراد داراي خودپنداره متوسط، 3/80 درصد داراي رفتارهاي پرخطر کم، 6/17 درصد داراي رفتارهاي پرخطر متوسط و 1/2 درصد داراي رفتارهاي پرخطر زياد هستند. در بين افراد داراي خودپنداره زياد، 3/84 درصد داراي رفتارهاي پرخطر کم، 9/12 درصد داراي رفتارهاي پرخطر متوسط و 9/2 درصد داراي رفتارهاي پرخطر زياد مي باشند. هرچه خودپنداره بيشتر مي شود، ميزان رفتارهاي پرخطر کاهش مي يابد.

جدول شماره 65-2-5: توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس ميزان خودپنداره و رفتارهاي پرخطر

خودپنداره
رفتارهاي پرخطر

کل

کم
متوسط
زياد

فراواني
درصد
افقي
درصد
کل
فراواني
درصد
افقي
درصد
کل
فراواني
درصد
افقي
درصد
کل
فراواني
درصد
کم
20
6/55
3/3
12
3/33
2
4
1/11
7/0
36
6
متوسط
228
3/80
38
50
6/17
3/8
6
1/2
1
284
3/47
زياد
236
3/84
4/39
36
9/12
6
8
9/2
3/1
280
7/46
کل
484
7/80
98
3/16
18
3
600
100

جدول 66-2-5- نشان مي دهد که 3/18 درصد از پاسخگويان داراي همنشيني کم با دوستان بزهکار، 7/62 درصد داراي همنشيني متوسط و 19 درصد داراي همنشيني زياد بودهاند. در بين افراد داراي همنشيني کم با دوستان بزهکار، 9/90 درصد داراي رفتارهاي پرخطر کم، 5/5 درصد داراي رفتارهاي پرخطر متوسط و 6/3 درصد داراي رفتارهاي پرخطر زياد هستند. در بين افراد داراي همنشيني متوسط با دوستان بزهکار، 83 درصد داراي رفتارهاي پرخطر کم، 16 درصد داراي رفتارهاي پرخطر متوسط و 1 درصد داراي رفتارهاي پرخطر زياد هستند. در بين افراد داراي همنشيني زياد با دوستان بزهکار، 2/63 درصد داراي رفتارهاي پرخطر کم، 1/28 درصد داراي رفتارهاي پرخطر متوسط و 8/8 درصد داراي رفتارهاي پرخطر زياد مي باشند. هرچه همنشيني با دوستان بزهکار بيشتر مي شود، ميزان رفتارهاي پرخطر افزايش مي يابد.

جدول شماره 66-2-5: توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس ميزان همنشيني با دوستان بزهکار و رفتارهاي پرخطر

همنشيني با دوستان بزهکار
رفتارهاي پرخطر

کل

کم
متوسط
زياد

فراواني
درصد
افقي
درصد
کل
فراواني
درصد
افقي
درصد
کل
فراواني
درصد
افقي
درصد
کل
فراواني
درصد
کم
100
9/90
7/16
6
5/5
1
4
6/3
7/0
110
3/18
متوسط
312
83
52
60
16
10
4
1
6/0
376
7/62
زياد
72
2/63
12
32
1/28
3/5
10
8/8
7/1
114
19
کل
484
7/80
98
3/16
18
3
600
100

جدول 67-2-5- نشان مي دهد که 14 درصد از پاسخگويان داراي نظارت و کنترل کم والدين، 4/53 درصد داراي نظارت متوسط والدين و 6/32 درصد داراي نظارت زياد والدين بودهاند. در بين افراد داراي نظارت کم والدين، 5/59 درصد داراي رفتارهاي پرخطر کم، 3/33 درصد داراي رفتارهاي پرخطر متوسط و 1/7 درصد داراي رفتارهاي پرخطر زياد هستند. در بين افراد داراي نظارت متوسط والدين، 1/78 درصد داراي رفتارهاي پرخطر کم، 8/18 درصد داراي رفتارهاي پرخطر متوسط و 1/3 درصد داراي رفتارهاي پرخطر زياد هستند. در بين افراد داراي نظارت زياد والدين، 9/93 درصد داراي رفتارهاي پرخطر کم، 1/5 درصد داراي رفتارهاي پرخطر متوسط و 1 درصد داراي رفتارهاي پرخطر زياد مي باشند. هرچه ميزان نظارت والدين بر فرزندان بيشتر مي شود، رفتارهاي پرخطر کاهش مي يابد.

جدول شماره 67-2-5: توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس ميزان نظارت والدين بر فرزندان و رفتارهاي پرخطر

نظارت والدين بر فرزندان
رفتارهاي پرخطر

کل

کم
متوسط
زياد

فراواني
درصد
افقي
درصد
کل
فراواني
درصد
افقي
درصد
کل
فراواني
درصد
افقي
درصد
کل
فراواني
درصد
کم
50
5/59
4/8
28
3/33
6/4
6
1/7
1
84
14
متوسط
250
1/78
6/41
60
8/18
10
10
1/3
7/1
320
4/53
زياد
184
9/93
7/30
10
1/5
7/1
2
1
3/0
196
6/32
کل
484
9
98
3/16
18
3
600
100

جدول 68-2-5- نشان دهنده توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس ميزان مهارت اجتماعي و رفتارهاي پرخطر مي باشد. همانگونه که دادههاي جدول نشان مي دهد، 3/8 درصد از پاسخگويان داراي مهارت اجتماعي در سطح کم، 4/68 درصد داراي مهارت اجتماعي در سطح متوسط و 3/23 درصد نيز داراي مهارت اجتماعي در سطح زياد هستند. در بين افراد داراي مهارت اجتماعي کم، 44 درصد داراي رفتارهاي پرخطر کم، 40 درصد داراي رفتارهاي پرخطر متوسط و 16 درصد داراي رفتارهاي پرخطر زياد هستند. در بين افراد داراي مهارت اجتماعي متوسط، 5/80 درصد داراي رفتارهاي پرخطر کم، 6/17 درصد داراي رفتارهاي پرخطر متوسط و 2 درصد داراي رفتارهاي پرخطر زياد هستند. در بين افراد داراي مهارت اجتماعي زياد، 3/94 درصد داراي رفتارهاي پرخطر کم، 3/4 درصد داراي رفتارهاي پرخطر متوسط و 4/1 درصد داراي رفتارهاي پرخطر زياد مي باشند. هرچه ميزان مهارت اجتماعي بيشتر مي شود، رفتارهاي پرخطر کاهش مي يابد.

جدول شماره 68-2-5: توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس ميزان مهارت اجتماعي و رفتارهاي پرخطر

مهارت اجتماعي
رفتارهاي پرخطر

کل

کم
متوسط
زياد

فراواني
درصد
افقي
درصد
کل
فراواني
درصد
افقي
درصد
کل
فراواني
درصد
افقي
درصد
کل
فراواني
درصد
کم
22
44
7/3
20
40
3/3
8
16
3/1
50
3/8
متوسط
330
5/80
55
72
6/17
12
8
2
4/1
410
4/68
زياد
132
3/94
22
6
3/4
1
2
4/1
3/0
140
3/23
کل
484
7/80
98
3/16
18
3
600
100

جدول 69-2-5- نشان مي دهد که 7/3 درصد از پاسخگويان داراي مهارت ارتباطي کم، 3/61 درصد داراي مهارت ارتباطي متوسط و 35 درصد داراي مهارت ارتباطي زياد بوده اند. در بين افراد داراي مهارت ارتباطي کم، 7/72 درصد داراي رفتارهاي پرخطر کم، 2/18 درصد داراي رفتارهاي پرخطر متوسط و 1/9 درصد داراي رفتارهاي پرخطر زياد هستند. در بين افراد داراي مهارت ارتباطي متوسط، 8/78 درصد داراي رفتارهاي پرخطر کم، 5/18 درصد داراي رفتارهاي پرخطر متوسط و 7/2 درصد داراي رفتارهاي پرخطر زياد هستند. در بين افراد داراي مهارت ارتباطي زياد، 8/84 درصد داراي رفتارهاي پرخطر کم، 4/12 درصد داراي رفتارهاي پرخطر متوسط و 9/2 درصد داراي رفتارهاي پرخطر زياد مي باشند. هرچه مهارت ارتباطي بيشتر مي شود، ميزان رفتارهاي پرخطر کاهش مي يابد.

جدول شماره 69-2-5: توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس ميزان مهارت ارتباطي و رفتارهاي پرخطر

مهارت ارتباطي
رفتارهاي پرخطر

کل

کم
متوسط
زياد

فراواني
درصد
افقي
درصد
کل
فراواني
درصد
افقي
درصد
کل
فراواني
درصد
افقي
درصد
کل
فراواني
درصد
کم
16
7/72
7/2
4
2/18
7/0
2
1/9
3/0
22
7/3
متوسط
290
8/78
3/48
68
5/18
3/11
10
7/2
7/1
368
3/61
زياد
178
8/84
7/29
26
4/12
3/4
6
9/2
1
210
35
کل
484
7/80
98
3/16
18
3
600
100

جدول 70-2-5- نشان مي دهد که 6/6 درصد از پاسخگويان داراي مهارت جرأت ورزي کم، 7/52 درصد داراي مهارت جرأت ورزي متوسط و 7/40 درصد داراي مهارت جرأت ورزي زياد بوده اند. در بين افراد داراي مهارت جرأت ورزي کم، 60 درصد داراي رفتارهاي پرخطر کم، 35 درصد داراي رفتارهاي پرخطر متوسط و 5 درصد داراي رفتارهاي پرخطر زياد هستند. در بين افراد داراي مهارت جرأت ورزي متوسط، 5/78 درصد داراي رفتارهاي پرخطر کم، 4/18 درصد داراي رفتارهاي پرخطر متوسط و 2/3 درصد داراي رفتارهاي پرخطر زياد هستند. در بين افراد داراي مهارت جرأت ورزي زياد، 8/86 درصد داراي رفتارهاي پرخطر کم، 7/10 درصد داراي رفتارهاي پرخطر متوسط و 5/2 درصد داراي رفتارهاي پرخطر زياد ميباشند. هرچه مهارت جرأت ورزي بيشتر مي شود، ميزان رفتارهاي پرخطر کاهش مي يابد.

جدول شماره 70-2-5: توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس ميزان مهارت جرأت ورزي و رفتارهاي پرخطر

مهارت
جرأت ورزي
رفتارهاي پرخطر

کل

کم
متوسط
زياد

فراواني
درصد
افقي
درصد
کل
فراواني
درصد
افقي
درصد
کل
فراواني
درصد
افقي
درصد
کل
فراواني
درصد
کم
24
60
4
14
35
3/2
2
5
3/0
40
6/6
متوسط
248
5/78
3/41
58
4/18
7/9
10
2/3
7/1
316
7/52
زياد
212
8/86
4/35
26
7/10
3/4
6
5/2
1
244
7/40
کل
484
7/80
98
3/16
18
3
600
100

جدول 71-2-5- نشان مي دهد که 9 درصد از پاسخگويان داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي کم، 7/68 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي متوسط و 3/22 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي زياد بوده اند. همچنين، 7/80 درصد پاسخگويان داراي رفتارهاي پرخطر در سطح کم، 3/16 درصد داراي رفتارهاي پرخطر در سطح متوسط و 3 درصد نيز داراي رفتارهاي پرخطر در سطح زياد بوده اند. در بين افراد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي کم، 6/55 درصد داراي رفتارهاي پرخطر کم، 3/33 درصد داراي رفتارهاي پرخطر متوسط و 1/11 درصد داراي رفتارهاي

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله درمورد رفتارهاي، داراي، فراواني، افقي Next Entries منبع مقاله درمورد سطح معنادار، اوقات فراغت، خودپنداره، مواد مخدر