منبع مقاله درمورد خودپنداره، سطح معنادار، شبکه روابط

دانلود پایان نامه ارشد

شده به R²
اول
نظارت والدين بر فرزندان
396/0
157/0

دوم
همنشيني با دوستان بزهکار
475/0
226/0
069/0

ساير شاخصهاي آماري براي متغيرهاي درون معادله مانند ضريب رگرسيون(B) براي نمرات خام و Beta براي نمرات استاندارد شده و نيز آزمون T را مي توان در جدول 34-3-5- ملاحظه کرد. ضرايب B نشان مي دهد که در مرحله اول به ازاي يک واحد افزايش در نمره نظارت والدين بر فرزندان، 099/1 نمره از ميزان رفتارهاي پرخطر افراد مورد مطالعه کم ميشود(ضريب B منفي است). در مرحله دوم به ازاي يک واحد افزايش در نمره همنشيني با دوستان بزهکار، 951/0 نمره به ميزان رفتارهاي پرخطر افراد مورد مطالعه افزوده مي شود. آزمون T نيز نشان مي دهد که ضرايب B براي هر دو متغير در سطح 99 درصد اطمينان از لحاظ آماري معنادار است.

جدول 34-3-5- عناصر متغيرهاي درون معادله(متغيرهاي همنشيني افتراقي) براي پيش بيني متغير وابستهي رفتارهاي پرخطر در مرحله دوم
متغير
B
Beta
T
Sig. T
نظارت والدين بر فرزندان
099/1-
361/0-
925/9-
000/0
همنشيني با دوستان بزهکار
951/0
265/0
295/7
000/0
475/0= R 987/86=F
226/0= R² 000/0=Sig

جدول 35-3-5- معادلهي رگرسيوني مربوط به تحليل چند متغيره متغيرهاي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي جهت پيشبيني متغير وابستهي رفتارهاي پرخطر ميباشد. همانگونه که داده هاي جدول نشان ميدهد معادله رگرسيوني ما داراي دو مرحله مي باشد. براساس دادههاي جدول، ضريب رگرسيوني چندمتغيره(R) در مرحله دوم برابر با (446/0=R) مي باشد. ضريب تعيين بدست آمده(199/0=R²) نيز نشان مي دهد که در مجموع دو متغير درون معادله شامل(مهارت هاي اجتماعي و مهارت هاي ارتباطي) توانستند حدود 20 درصد از واريانس متغير وابستهي رفتارهاي پرخطر را پيش بيني نمايند.

جدول 35-3-5- عناصر اصلي تحليل چندمتغيره مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي به روش گام به گام از مرحله اول تا مرحله دوم براي پيش بيني متغير وابستهي رفتارهاي پرخطر
مرحله
متغير وارد شده
R

مقدار افزوده شده به R²
اول
مهارت هاي اجتماعي
427/0
182/0

دوم
مهارت هاي ارتباطي
446/0
199/0
017/0

ساير شاخصهاي آماري براي متغيرهاي درون معادله مانند ضريب رگرسيون(B) براي نمرات خام و Beta براي نمرات استاندارد شده و نيز آزمون T را مي توان در جدول 36-3-5- ملاحظه کرد. ضرايب B نشان مي دهد که در مرحله اول به ازاي يک واحد افزايش در نمره مهارت هاي اجتماعي، 781/0 نمره از ميزان رفتارهاي پرخطر افراد مورد مطالعه کم ميشود(ضريب B منفي است). در مرحله دوم به ازاي يک واحد افزايش در نمره مهارت هاي ارتباطي، 439/0 نمره از ميزان رفتارهاي پرخطر افراد مورد مطالعه کم ميشود(ضريب B منفي است). آزمون T نيز نشان مي دهد که ضرايب B براي هر دو متغير در سطح 99 درصد اطمينان از لحاظ آماري معنادار است.

جدول 36-3-5- عناصر متغيرهاي درون معادله(مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي) براي پيش بيني متغير وابستهي رفتارهاي پرخطر در مرحله دوم
متغير
B
Beta
T
Sig. T
مهارت هاي اجتماعي
781/0-
501/0-
889/11-
000/0
مهارت هاي ارتباطي
439/0-
150/0-
563/3-
000/0
446/0= R 180/74=F
199/0= R² 000/0=Sig

جدول 37-3-5- معادلهي رگرسيوني مربوط به تحليل چند متغيره متغيرهاي مستقل جهت پيشبيني متغير وابستهي رفتارهاي پرخطر ميباشد. همانگونه که داده هاي جدول نشان ميدهد معادله رگرسيوني ما داراي شش مرحله مي باشد. براساس دادههاي جدول، ضريب رگرسيوني چندمتغيره(R) در مرحله ششم برابر با (684/0=R) مي باشد. ضريب تعيين بدست آمده(468/0=R²) نيز نشان مي دهد که در مجموع شش متغير درون معادله شامل(تعهد به هنجارها، جنسيت(مرد)، باور به اصول اخلاقي، مهارت اجتماعي و ارتباطي، همنشيني با دوستان بزهکار و نظارت والدين بر فرزندان) توانستند حدود 47 درصد از واريانس متغير وابستهي رفتارهاي پرخطر را تبيين نمايند.

جدول 37-3-5- عناصر اصلي تحليل چندمتغيره به روش گام به گام از مرحله اول تا مرحله ششم براي پيش بيني متغير وابستهي رفتارهاي پرخطر در سطح کل
مرحله
متغير وارد شده
R

مقدار افزوده شده به R²
اول
تعهد به هنجارها
517/0
268/0

دوم
جنسيت(مرد)
586/0
344/0
076/0
سوم
باور به اصول اخلاقي
640/0
410/0
066/0
چهارم
مهارت اجتماعي و ارتباطي
662/0
439/0
029/0
پنجم
همنشيني با دوستان بزهکار
679/0
461/0
022/0
ششم
نظارت والدين بر فرزندان
684/0
468/0
007/0

ساير شاخصهاي آماري براي متغيرهاي درون معادله مانند ضريب رگرسيون(B) براي نمرات خام و Beta براي نمرات استاندارد شده و نيز آزمون T را مي توان در جدول 38-3-5- ملاحظه کرد. ضرايب B نشان مي دهد که در مرحله اول به ازاي يک واحد افزايش در نمره تعهد به هنجارها، 653/0 نمره از ميزان رفتارهاي پرخطر افراد مورد مطالعه کم مي شود(ضريب B منفي است). در مرحله دوم به ازاي يک واحد تغيير در متغير جنسيت(مرد)، 052/8 نمره به ميزان رفتارهاي پرخطر افراد مورد مطالعه افزوده مي شود. در مرحله سوم به ازاي يک واحد افزايش در نمره باور به اصول اخلاقي، 996/0 نمره از ميزان رفتارهاي پرخطر افراد مورد مطالعه کم مي شود(ضريب B منفي است). در مرحله چهارم به ازاي يک واحد افزايش در نمره مهارت اجتماعي و ارتباطي، 263/0 نمره از ميزان رفتارهاي پرخطر افراد مورد مطالعه کم ميشود(ضريب B منفي است). در مرحله پنجم به ازاي يک واحد افزايش در نمره همنشيني با دوستان بزهکار، 557/0 نمره به ميزان رفتارهاي پرخطر افراد مورد مطالعه افزوده مي شود. در مرحله ششم به ازاي يک واحد افزايش در نمره نظارت والدين بر فرزندان، 293/0 نمره از ميزان رفتارهاي پرخطر افراد مورد مطالعه کم مي شود(ضريب B منفي است). آزمون T نيز نشان مي دهد که ضرايب B براي هر شش متغير در سطح 95 درصد و براي پنج متغير ديگر به جز نظارت والدين بر فرزندان در سطح 99 درصد اطمينان از لحاظ آماري معنادار است.

جدول 38-3-5- عناصر متغيرهاي درون معادله براي پيش بيني متغير وابسته ي رفتارهاي پرخطر در سطح کل در مرحله ششم
متغير
B
Beta
T
Sig. T
تعهد به هنجارها
653/0-
191/0-
551/4-
000/0
جنسيت(مرد)
052/8
277/0
645/8
000/0
باور به اصول اخلاقي
996/0-
239/0-
210/6-
000/0
مهارت اجتماعي و ارتباطي
263/0-
164/0-
254/4-
000/0
همنشيني با دوستان بزهکار
557/0
160/0
811/4
000/0
نظارت والدين بر فرزندان
293/0-
094/0-
502/2-
013/0
684/0= R 191/77=F
468/0= R² 000/0=Sig

5-3-2-2- تحليل مسير

مدل تجربي پژوهش يک مدل علي از نوع تحليل مسير است. نکته حائز اهميت در مدل هاي تحليل مسير آن است که با استفاده از اين مدل ها مي توان به حجم عظيمي از اطلاعات که مي تواند روابط علي ارزشمندي را بيان کند، دست يافت. سؤالي که در اينجا مطرح است، اين است که از طريق چه مکانيسمي و با کدام نظم علي مي توانيم ادعا کنيم که رفتارهاي پرخطر جوانان تحت تأثير چه متغيرهايي قرار گرفته است. تحليل مسير روشي توانمند است که ما را در کشف و مطالعه روابط ميان متغيرها جهت رسيدن به شناخت علي ياري مي رساند. قاعده مکانيزم علي کمک مي کند که متغير وابسته از طريق مجموعه اي از متغيرهاي مستقل تبيين گردد. اساساً در پژوهش هاي اجتماعي متغير وابسته تحت تأثير مجموعه اي از متغيرهاي مستقل است و هر متغير سهمي در تبيين متغير وابسته دارد. وجود تئوري هاي مختلف در علوم اجتماعي نيز ناشي از همين ويژگي است که هر کدام از آنها بخشي از واقعيت اجتماعي را آشکار مي سازند. در واقع مدل تحليل مسير برازش چارچوب نظري را مشخص مي سازد(نوعي برگشت به نظريه است) و روشن مي کند که آيا چارچوب نظري انتخاب شده، توانست به خوبي مدل ما را تبيين نمايد يا نه. به عبارت ديگر، آيا نظريه هاي انتخاب شده، نظريه هاي مناسبي براي اين پژوهش بوده اند يا خير.
به وسيله تحليل مسير علاوه بر اينکه شبکه روابط موجود بين متغيرها به نمايش در ميآيد، شدت اين روابط نيز آشکار مي گردد. مدل تحليل مسير در اين پژوهش با استفاده از رگرسيون چندمتغيري به شيوه گام به گام جهت محاسبه ضرايب مسير تنظيم گرديده است، که اهميت و تأثير نسبي روابط مستقيم و غيرمستقيم متغيرها را ارزيابي کرده و به کشف دياگرام مسير نايل آمده است. براي رسم مدل مسير از ضرايب بتاي متغيرهايي استفاده شده است، که مقدارT آنها در سطح معناداري قرار دارد. ضريب بتا در اين مدل نماينده شدت رابطه بين دو متغير با ثابت نگه داشتن اثر متغيرهاي ديگر موجود در مدل است. در ضمن فلشهاي اضافي که از بيرون به متغيرها هدايت شده اند، مقداري از واريانس توضيح داده نشده براي هر متغير بر مي گردد. که به کمک آنها مي توان مدل را ارزيابي کرد، به اين معنا که چنين فلشهايي (e) مقدار واريانس متغيري که متغيرهاي متقدم مدل آن را تبيين نکرده، نشان ميدهند.
با توجه به مدل مسير مي توان گفت در ميان شاخصهاي گنجانده شده در مدل، بيشترين تأثير مستقيم بر رفتارهاي پرخطر توسط متغير جنسيت(مرد) مشخص شده است. چنانچه ضريب بتا نشان مي دهد، متغير جنسيت(مرد) توانسته است در مرحله دوم وارد مدل شود. وزن بتا براي اين متغير در مرحله ورود مستقيم (277/0(Beta= بوده است که بيشترين اثر مستقيم را بر روي متغير وابسته داشته است، به اين معنا که افرادي که داراي جنسيت مرد ميباشند، ميزان رفتارهاي پرخطر بالاتري دارند. بعد از جنسيت(مرد)، متغير باور به اصول اخلاقي با ضريب بتاي (239/0- (Beta= بيشترين تأثير مستقيم و منفي را بر روي متغير وابسته داشته است. باور به اصول اخلاقي به صورت غير مستقيم و از طريق مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي نيز برروي رفتارهاي پرخطر تأثير گذاشته است که ضريب بتاي آن مساوي (025/0-=Beta) مي باشد. بنابراين اثر کل باور به اصول اخلاقي بر روي رفتارهاي پرخطر مساوي (264/0-=Beta) مي باشد. سومين متغير تعهد به هنجارها است که توانسته است تأثير مستقيم و و البته منفي بر رفتارهاي پرخطر بگذارد، چنانچه ضريب بتا براي اين متغير برابر (191/0-(Beta= بوده است. اين متغير نيز به صورت غير مستقيم و از طريق مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي نيز برروي رفتارهاي پرخطر تأثير گذاشته است که ضريب بتاي آن مساوي (028/0-=Beta) مي باشد. بنابراين اثر کل تعهد به هنجارها بر روي رفتارهاي پرخطر مساوي (219/0-=Beta) مي باشد. چهارمين متغيري که بطور مستقيم و اما منفي بر متغير وابسته اثر گذاشته، مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي است. ضريب بتا براي اين متغير (164/0-(Beta= مي باشد. پنجمين متغيري که بطور مستقيم بر متغير وابسته اثر گذاشته، همنشيني با دوستان بزهکار است. ضريب بتا براي اين متغير (160/0 (Beta=مي باشد. و در نهايت ششمين متغيري که بطور مستقيم و البته منفي بر متغير وابسته اثر گذاشته، نظارت والدين بر فرزندان است. ضريب بتا براي اين متغير (094/0-(Beta= مي باشد.
از متغيرهايي که به صورت غير مستقيم بيشترين تأثير را بر رفتارهاي پرخطر داشته است به ترتيب خودپنداره با بتاي (034/0-(Beta= مي باشد و بعد از آن به ترتيب، مشارکت با بتاي (028/0-(Beta=، خود-کنترلي با بتاي(023/0-(Beta=، دلبستگي با بتاي (034/0-(Beta= و کمترين تأثير غير مستقيم بر روي رفتارهاي پرخطر توسط متغير سن با بتاي (013/0(Beta= ميباشد. جدول 39-3-5- اثرات مستقيم، غير مستقيم و کل هر يک از متغيرها بر رفتارهاي پرخطر را براساس نمودار تحليل مسير نشان ميدهد. مقايسه ضرايب، اين مسأله را آشکار ميسازند که بيشترين اثر علي مستقيم و بيشترين اثر علي غيرمستقيم مربوط به کداميک از متغيرها ميباشد. همان طور که اشاره شد، بيشترين اثر علي مستقيم و کل به وسيله جنسيت(مرد) و بيشترين اثر علي غيرمستقيم توسط خودپنداره بر روي رفتارهاي پرخطر انجام شده است.

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان روزنامه نگاران، نامه نگاری، روزنامه نگاری، انقلاب اسلامی Next Entries منبع مقاله درمورد سطح معنادار، آموزش مهارت، خودپنداره