منبع مقاله درمورد حسابرسی مستقل، صورتهای مالی، آزمون فرضیه

دانلود پایان نامه ارشد

t…………………………………………………………………………………………………..104
4-5-3 آزمون فرضیه سوم ……………………………………………………………………………………………105
4-5-3-1 آزمون خی – دو……………………………………………………………………………………….105
4-5-3-2 آزمون دو جمله ای……………………………………………………………………………………109
4-5-4 فرضیه چهارم …………………………………………………………………………………………………..110
4-5-4-1 آزمون خی – دو……………………………………………………………………………………….110
4-5-4-2 آزمون دو جمله ای……………………………………………………………………………………113
4-5-4-3 آزمون t…………………………………………………………………………………………………..114
4-5-5 فرضیه پنجم……………………………………………………………………………………………………..115
4-5-5-1 آزمون خی – دو……………………………………………………………………………………….115
4-5-5-2 آزمون دو جمله ای…………………………………………………………………………………..119
4-5-5-3 آزمون t………………………………………………………………………………………………….120
4-6 آزمون رتبه ای فریدمن………………………………………………………………………………………………..120
4-7 جمع بندی فصل………………………………………………………………………………………………………..122
فصل پنجم: خلاصه پژوهش و پیشنهادها
5-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………..124
5-2 خلاصه روش پژوهش ……………………………………………………………………………………………….125
5-3 خلاصه نتایج تحقیق…………………………………………………………………………………………………..125
5-4 نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………….129
5-5 مقایسه نتایج پژوهش حاضر با نتایج بدست آمده از پژوهش های قبلی………………………………130
5-6 سایر یافته های پژوهش………………………………………………………………………………………………131
5-7 پیشنهادها………………………………………………………………………………………………………………….131
5-7-1 پیشنهادها ی ناشی از تحقیق……………………………………………………………………………….131
5-7-2 پیشنهادهایی برای تحقیق های آینده……………………………………………………………………..132

فهرست جدول ها
شماره عنوان صفحه
2-1 مقایسه بین حسابرسی صورتهای مالی،حسابرسی رعایت و حسابرسی عملیاتی………………14
2-2 مقایسه بین حسابرسی مستقل، داخلی، دیوان محاسبات و مالیاتی………………………………….15
3-1 پنج فرضیه مورد آزمون در این تحقیق……………………………………………………………………….68
3-2 ضریب آلفا…………………………………………………………………………………………………………..70
3-3 ضریب آلفا در صورت حذف هر یک از سوالات…………………………………………………………71
4-1 خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال یک از فرضیه ی اول…………………………………………….81
4-2 خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال دوم از فرضیه ی اول…………………………………………….81
4-3 خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال سوم از فرضیه ی اول……………………………………………82
4-4 خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال چهارم از فرضیه ی اول…………………………………………82
4-5 خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال پنجم از فرضیه ی اول…………………………………………..82
4-6 خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال ششم از فرضیه ی اول…………………………………………..83
4-7 خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال هفتم از فرضیه ی اول…………………………………………..83
4-8 خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال هشتم از فرضیه ی اول………………………………………….84
4- 9 خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال اول از فرضیه ی دوم…………………………………………….84
4-10 خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال دوم از فرضیه ی دوم…………………………………………….85
4-11 خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال سوم از فرضیه ی دوم……………………………………………85
4-12 خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال چهارم از فرضیه ی دوم………………………………………..85
4-13 خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال پنجم از فرضیه ی دوم………………………………………….86
4-14 خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال ششم از فرضیه ی دوم………………………………………….86
4-15 خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال هفتم از فرضیه ی دوم…………………………………………..87
4-16 خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال هشتم از فرضیه ی دوم………………………………………….87
4-17 خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال اول از فرضیه ی سوم……………………………………………88
4-18 خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال دوم از فرضیه ی سوم……………………………………………88
4-19 خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال سوم از فرضیه ی سوم………………………………………….88
4-20 خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال چهارم از فرضیه ی سوم……………………………………….89
4-21 خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال پنجم از فرضیه ی سوم…………………………………………89
4-22 خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال اول از فرضیه ی چهارم…………………………………………90
4-23 خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال دوم از فرضیه ی چهارم………………………………………..90
4-24 خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال سوم از فرضیه ی چهارم……………………………………….90
4-25 خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال چهارم از فرضیه ی چهارم…………………………………….91
4-26 خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال پنجم از فرضیه ی چهارم………………………………………91
4-27 خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال ششم از فرضیه ی چهارم………………………………………91
4-28 خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال هفتم از فرضیه ی چهارم………………………………………92
4-29 خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال اول از فرضیه ی پنجم…………………………………………..92
4-30 خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال دوم از فرضیه ی پنجم………………………………………….93
4-31 خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال سوم از فرضیه ی پنجم…………………………………………93
4-32 خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال چهارم از فرضیه ی پنجم………………………………………93
4-33 خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال پنجم از فرضیه ی پنجم………………………………………..94
4-34 خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال ششم از فرضیه ی پنجم………………………………………..94
4-35 نتایج آزمون کولموگوروف- اسمیرنوف……………………………………………………………………..95
4-36 میزان شناخت از حسابرسی کامپیوتری …………………………………………………………………….96
4-37 آزمون خی دو فرضیه اول (میزان شناخت از حسابرسی کامپیوتری)………………………………97
4-38 میزان شناخت از حسابرسی کامپیوتری ( بدون در نظر گرفتن گزینه متوسط)……………………98
4-39 آزمون دو جمله ای فرضیه اول…………………………………………………………………………………99
4-40 آزمون t فرضیه اول ……………………………………………………………………………………………100
4-41 میزان مزیت اقتصادی حسابرسی کامپیوتری……………………………………………………………..101
4-42 آزمون خی دو فرضیه دوم (میزان مزیت اقتصادی حسابرسی کامپیوتری)………………………102
4-43 میزان مزیت اقتصادی حسابرسی کامپیوتری ( بدون در نظر گرفتن گزینه متوسط)…………..103
4-44 آزمون دو جمله ای فرضیه دوم………………………………………………………………………………104
4-45 آزمون t فرضیه دوم …………………………………………………………………………………………….105
4-46 تردید در مورد پیچیدگی حسابرسی کامپیوتری ………………………………………………………..106
4-47 آزمون خی دو فرضیه سوم (تردید در مورد پیچیدگی حسابرسی کامپیوتری)…………………107
4-48 تردید در مورد پیچیدگی حسابرسی کامپیوتری ( بدون در نظر گرفتن گزینه متوسط)……….108
4-49 آزمون دو جمله ای فرضیه سوم……………………………………………………………………………..109
4-50 میزان دسترسی به نرم افزارهای حسابرسی کامپیوتری ……………………………………………….111
4-51 آزمون خی دو فرضیه چهارم (میزان دسترسی به نرم افزارهای حسابرسی کامپیوتری)…….112
4-52 میزان دسترسی به نرم افزار حسابرسی کامپیوتری (بدون در نظر گرفتن گزینه متوسط)…….113
4-53 آزمون دو جمله ای فرضی

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله درمورد شهرداری تهران، فناوری اطلاعات، آزمون فرضیه Next Entries منبع مقاله درمورد شهرداری تهران، اطلاعات مالی، پردازش اطلاعات