منبع مقاله درمورد جمع آوری اطلاعات، اعتبار سازه، تحلیل اطلاعات، پرسش نامه

دانلود پایان نامه ارشد

ناسالم همچنان در حال چرخيدن است. (زهرا فضلي، 1391)

فصل سوم
3-روش شناسی
3-1- مقدمه
شیوه‌ی انجام دادن هر كار و يا طرز اجراي هر هدف و برنامه را «روش» می‌نامند. مسلم است كه انجام دادن كار و اجراي هدف بر اساس اصول و قواعدي صورت می‌پذیرد، لذا كارهايي را كه از روي عادت و بدون آگاهي و با پيروي از نظم و سياق معيني انجام می‌دهیم نمی‌توانیم روش دار بناميم. انواع روش‌ها را انسان‌ها طراحي يا ابداع کرده‌اند و به كار می‌گیرند و لذا وجه مشخصه‌ی روش اين است كه از آگاهي و درك انسان سرچشمه گرفته باشد. كاربرد مجموعه و يا تركيبي از روش‌ها براي رسيدن به اهداف بالاتر و پیچیده‌تر را «روش‌شناسی» گويند، مانند روش تحقيق درباره‌ی انسان و يا روش نظریه‌پردازی. درواقع پایه‌ی هر علمی روش شناخت آن است و اعتبار و ارزش قوانین هر علمی به روش‌شناختی مبتنی است که در آن علم به کار می‌رود… انتخاب روش تحقیق بستگی به هدف‌ها و ماهیت موضوع تحقیق و امکانات اجرایی آن دارد. بنابراین هنگامی می‌توان در موردبررسی و انجام یک تحقیق تصمیم گرفت که ماهیت، موضوع تحقیق، و نیز وسعت و دامنه آن مشخص باشد. به‌عبارت‌دیگر، هدف از انتخاب روش تحقیق آن است که محقق روشن نماید چه روش و شیوه‌ای او را دقیق‌تر، سریع‌تر و آسان‌تر در دستیابی به پاسخ پرسش‌های تحقیق موردنظر یاری نماید. لذا در این فصل ابتدا روش‌های جمع‌آوری اطلاعات اشاره می‌شود که در این تحقیق با استفاده از روش کتابخانه‌ای و میدانی به جمع‌آوری اطلاعات اقدام شده است و در ادامه با کمک نرم‌افزار SPSS به تجزیه‌ و تحلیل آن می‌پردازیم.

3-2- روش انجام پژوهش
در این تحقیق به منظور دستیابی به مفاهیم پایه و مبانی نظری و تعاریف از روش کتابخانه‌ای استفاده شد. بدین ترتیب که در این روش با مطالعه کتب، مقالات، رجوع به پایگاه‌های اطلاعات معتبر و اسناد مرتبط با مشتریان ثابت برندهای مورد بررسی اطلاعات نظری مورد لزوم جمع‌آوری گشت. همچنین جهت جمع‌آوری اطلاعات آماری از پرسشنامه استفاده شد. این مطالعه از نوع مطالعات موردی بوده و به لحاظ هدف کاربردی هست. روش کار بر پایه مطالعات اسنادی است که به شیوه توصیفی-تحلیلی موضوع را مورد بررسی قرار می دهد.

3-3- ابزار های گردآوری اطلاعات
یکی از ضرورت های مهم هر مطالعه و تحقیق وجود اطلاعات قابل اتکاء و سرعت و سهولت دسترسی به آن می باشد. با داشتن این اطلاعات فرصتی برای محقق فراهم می شود که جریان مطالعه و تجزیه و تحلیل داده ها را برای ارزیابی اهداف و فرضیه های تحقیق پیگیری نماید همچنین محقق این امکان را به دست می آورد که با صرف حداقل هزینه و وقت به اهداف مورد نظر دست یابد.
• روش کتابخانه ای
اولين گام در راه دستيابي به اهداف تحقيق جمع آوري اطلاعات و در يافتن واقعيتها است و در مورد روش كتابخانه اي اينكه روش كتابخانه اي در تمام تحقيقات علمي مورد استفاده قرار ميگيرد (حافظ نیا، 1389).
برای جمع آوری اطلاعات در زمینه های مبانی نظری و ادبیات تحقیق و پیشینه از کتاب ها، پایان نامه ها، مقالات و پایگاه های اطلاعاتی مرتبط با موضوع پژوهش (داخلی و خارجی) استخراج و استفاده خواهد شد.
• پرسشنامه
پرسشنامه به عنوان یکی از متداولترین ابزار جمع‌آوری اطلاعات در تحقیقات پیمایشی، عبارت است از مجموعه‌ای از پرسشهای هدف‌مدار که با بهره‌گیری از مقیاسهای گوناگون، نظر، دیدگاه و بینش یک فرد پاسخگو را مورد سنجش قرار می‌دهد. پس از اینکه پرسشنامه مورد نظر تنظیم و افراد نمونه انتخابی نیز مشخص گردیدند سپس نسبت به توزیع پرسشنامه اقدام می شود. برای تنظیم سؤالات پرسشنامه از تعدادی از اساتید برجسته دانشگاه در این زمینه نظر‌خواهی می شود و پس از درنظر گرفتن مجموع نظرات آنها و پرسشنامه نهایی تنظیم و بین افراد نمونه توزیع می گردد. لذا در این پژوهش پرسشنامه به صورت محقق ساخته خواهد بود که از چهار بخش (بر طبق متغیرهای پژوهش)تشکیل شده است که به طور کلی 25 سوال مطرح و مورد سنجش قرار می گیرد.

3-4- قلمرو پژوهش
– قلمرو مکانی: قلمروی مکانی در این پژوهش این پژوهش مصرف کنندگان 4 برند در سطح شهر تهران می باشد.
– قلمرو زمانی: این پژوهش در طی شش ماه از آذر 93 شروع و در خرداد 94 پایان می یابد.
– قلمرو موضوعی: قلمرو موضوعی این پژوهش تاثیر مولفه های برند سازی در ایجاد اعتماد به برند می باشد.
3-5- روش نمونه گیری و حجم نمونه
باید توجه داشت که تعریف صحیح از جامعه دارای اهمیت زیادی است. به عبارتی تعریف جامعه باید چنان بیان شود که از نقطه نظر زمانی و مکانی همه واحدهای مورد مطالعه را در برگیرد و در ضمن با توجه به آن از شمول واحدهایی که نباید به مطالعه آنها پرداخته شود جلوگیری به عمل آید (حافظ نیا، 1389). لذاجامعه آماری در این پژوهش شامل تمام مشتریان برندهای معروف مورد بررسی شهر تهران می باشد.
3-5-1- نمونه آماری
جامعه آماری مورد بررسی در پژوهش حاضر کلبه شهروندان استفاده کننده از 4 برند پوشاک(هاکوپیان ، گراد، البسکو و دنیس تریکو) در تهران میباشد. جامعه مورد بررسی از نوع جامعه نامحدود بوده و امکان دسترسی به تمامی افراد جامعه نیز مقدور نبود به همین دلیل برای تعیین حجم نمونه حداکثر خطای برآورد نسبت را 05/0 = e و با اطمینان 95% درنظرگرفتیم .
3-5-2- روش تعيين حجم نمونه
در پژوهش حاضر برای تعیین حجم نمونه از فرمول زیر استفاده شد و تعداد نمونه بر طبق این فرمول برای جامعه نامحدود 384 نفر برآورد گردید. در نتیجه 384 پرسشنامه در میان شهروندان پخش گردید. در نهایت پس از جمع اوری پرسشنامه ها و کنار گذاشتن پرسشنامه های مخدوش تعداد 333 پرسشنامه سالم مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
n= z2α/2/4e2 n= (1.96)2/4(0.05)2= (3.8416)/ (0.01) =384.16≈ 384

3-6-ابزار اندازه گیری
یکی از اصلی ترین بخش های هر کار پژوهشی جمع آوری اطلاعات می باشد. چنانچه این کار به شکل منظم و صحیح صورت گیرد کار تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری از داده ها با دقت و سرعت بیشتری انجام خواهد شد. برای جمع آوری اطلاعات در کارهای پژوهشی چهار روش عمده مورد استفاده قرار می گیرد که عبارتند از: استفاده از اسناد و مدارک موجود، مشاهده، مصاحبه و پرسشنامه.
در این پژوهش برای تهیه داده های مورد نیاز از پرسش نامه های محقق ساخته استفاده شده است و با توجه به این که مقیاس اندازه گیری در این پژوهش طیف 5 درجه ای لیکرت می باشد به منظور سنجش سئوالات پژوهش ابتدا طیف لیکرت بر اساس جدول زیر نمره گذاری می شود و سپس متناسب با تعداد سئوالات مربوط به هر سئوال پژوهش مجموعه نمرات مورد محاسبه قرار خواهد گرفت.

خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم
خیلی کم
5
4
3
2
1

3-6-1- روایایی و پایایی پرسش نامه
• روایی
مقصود این است که آیا ابزار اندازه‌گیری موردنظر می‌تواند ویژگی و خصوصیتی که ابزار برای آن طراحی شده است را اندازه‌گیری کند یا خیر؟ به عبارت دیگر مفهوم روایی به این سوال پاسخ می‌دهد که ابزار اندازه‌گیری تا چه حد خصیصه مورد نظر را می‌سنجد. بدون آگاهی از روایی ابزار اندازه‌گیری نمی توان به دقت داده‌های حاصل از آن اطمینان داشت. همین‌طور پرسشنامه‌ای که همه وجوه موضوع مورد تحقیق را در بر نگیرد دارای روایی مطلوبی نیست.نظر کارشناسان و خبرگان می‌تواند کمک خوبی برای بهبود روایی ابزار اندازه‌گیری باشد. موضوع روایی از آن جهت اهمیت دارد که اندازه گیری‌های نامتناسب می‌تواند هر پژوهش علمی را بی ارزش سازد. متاسفانه در اغلب تحقیقات دانشگاهی در کشور ما به روایی ابزار تحقیق بی توجهی می‌شود. برای اندازه گیری روایی پرسشنامه از روش اعتبار صوری استفاده شد. بدین جهت که از نظر متخصصان موضوع ، استاد راهنما و مشاور برای تأیید پرسشنامه استفاده گردید.
• پایایی
پایایی با این امر سر و کار دارد که ابزار اندازه‌گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می‌دهد. به عبارت دیگر،))مبستگی میان یک مجموعه از نمرات و مجموعه دیگری از نمرات در یک آزمون معادل که به صورت مستقل بر یک گروه آزمودنی به دست آمده است)) چقدر است.به بیان دیگر اگر ابزار اندازه‌گیری را در یک فاصله زمانی کوتاه چندین بار به یک گروه واحدی از افراد بدهیم نتایج حاصل نزدیک به هم باشد. برای اندازه‌گیری پایایی شاخصی به نام ضریب پایایی استفاده می‌کنیم. دامنه ضریب پایایی از صفر تا ۱+ است. ضریب پایایی صفر معرف عدم پایایی و ضریب پایایی یک معرف پایایی کامل است. “پایایی کامل” واقعاً به ندرت دیده می‌شود و در صورت مشاهده قبل از هر چیز باید به نتایج حاصل شک کرد.
برای محاسبه ضریب پایایی ابزار اندازه‌گیری، شیوه‌های مختلفی به کار برده می‌شود. از جمله:
الف) اجرای دوباره آزمون یا روش بازآزمایی(Test – Retest)
ب) روش موازی یا روش آزمونهای همتا(Equivalence)
ج) روش تصنیف یا دونیمه کردن آزمون(Split – half)
د) روش کودر _ ریچاردسون(Kuder – Richardson)
ه) روش آلفای کرونباخ(Cronbach s Alpha)
در این تحقیق برای برآورد اعتبار پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده می شود، در واقع در مورد پرسشنامه هایی که پاسخ های چند گزینه ای دارند، استفاده از این روش توصیه می شود. برای بدست آوردن ضریب اعتبار پرسشنامه، ابتدا از طریق پیش آزمون 15 پرسشنامه بین یک نمونه تصادفی توزیع شده سپس با استفاده از رایانه ضریب آلفای کرونباخ محاسبه می شود. زمانی یک پرسش نامه پایاست که مقدار آلفای کرونباخ بزرگتر از 7/0 باشدو هر چه این مقدار به عدد 1 نزدیک تر باشد پرسشنامه از پایایی بالاتری برخوردار است. داده هایی که به صورت پرسشنامه جمع آوری و طبقه بندی شده اند به عنوان منبع اساسی برای کسب معلومات جدید درباره پدیده مورد مطالعه به کار می روند.

آلفای کرومباخ متغیرهای تحقیق 0.938 به دست آمده است که نشان دهنده اعتبار بالای متغیرها می باشد.

جدول3-7-آلفای کرومباخ متغیر تحقیق
تعداد
ضریب آلفا
تعداد متغیرها
15
0.938
5

جدول3-8- جدول آلفای کرومباخ

ضریب آلفای
متغیرها
میزان میانگین در صورت حذف گویه
میزان واریانس در صورت حذف گویه
همبستگی گویه با کل
میزان آلفا در صورت حذف گویه
برندسازی
15.3000
55.734
.860
.923
اعتماد به برند
15.0667
61.513
.799
.932
ارتباطات برند
15.3333
56.161
.912
.917
کیفیت خدمات
15.0000
58.690
.762
.935
وفاداری به برند
15.1333
56.602
.753
.938

3-6-2- محاسبه روایی(اعتبار سازه)
اعتبار عاملی صورتی از اعتبار سازه است که از طریق تحلیل عاملی به دست میآید. اعتبار سازه با برقراری بین وسیله اندازهگیری و چارچوب کلی نظری جهت تعیین این نکته که تا چه حد وسیله اندازهگیری، مفاهیم و پیشفرضهای نظریه به کار گرفته شده را منعکس میکند، سروکار دارد. بر اساس اطلاعات جدول زیر ملاحظه میشود که ضریب kmo برای سؤالهای پرسشنامه برابر با 813/0، میباشد که حاکی از کفایت نمونه میباشد. همچنین بارتلت در سطح 01/0 معنیدار است که نشان میدهد تفکیک عاملها بر اساس بارهای عاملی به درستی اجرا شده و بین عاملها همپوشانی وجود ندارد.

جدول 3-9-مقدار kmo و نتایج آزمون کرویت بارتلت
متغیرها
پرسشنامه
مقدار کایزرمایر-اولکین(kmo)
813/0
بارتلت
401/733
درجه آزادی
10
سطح معناداری
000/0

3-7- تجزیه و تحلیل اطلاعات
در پژوهش حاضر برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار spss استفاده گردید. آزمون های مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل اطلاعات شامل آزمون های توصیفی مانند میانه، میانگین ، انحراف معیار و مد می باشد و آزمون های استنباطی شامل ضریب همبستگی پیرسون و انالیز رگرسیون می باشد.

فصل چهارم
4- تجزیه و تحلیل داده ها
4-1- آمار توصیفی
4-1-1- ویژگی های توصیفی پاسخگویان

• توزیع فراوانی پاسخ گویان برحسب جنس
بر اساس

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله درمورد مصرف کنندگان، مصرف كننده، مصرف کننده، یکپارچه سازی Next Entries پایان نامه رایگان درمورد فناوری اطلاعات، تجارت الکترونیک، توزیع فراوانی، رقابت پذیری