منبع مقاله درمورد جزیره قشم

دانلود پایان نامه ارشد

HSD جهت مقایسات چند گانه درتحقیق کنونی حاکی از آن است که از لحاظ غلظت عنصر نیکل دربافت اسکلتی مرجان های خانواده های Faviidae و Poritidae، ایستگاه شیب دراز میزان بالاتری را نسبت به جزایر ناز و پارک زیتون دارد و ایستگاه جزایر ناز نیز میزان بالاتری را نسبت به پارک زیتون دارا می باشد. از نظر آماری در رسوبات پیرامونی مرجان ها نیز غلظت عنصر نیکل ایستگاه های پارک زیتون و منطقه شیب دراز سبب بوجود آمدن اختلاف شده اند که ایستگاه پارک زیتون میزان بالاتری را نسبت به ایستگاه منطقه شیب دراز و ایستگاه جزایر ناز دارا می باشد.
3-3-2- غلظت عنصر کادمیوم دربافت اسکلتی مرجان های خانواده های Faviidae و Poritidae و رسوبات پیرامونی آنها بین ایستگاه های پارک زیتون، جزایر ناز و منطقه شیب دراز جنوب جزیره قشم
نتایج حاصل از آنالیز واریانس یک طرفه نشان داد که از لحاظ غلظت عنصر کادمیوم دربافت اسکلتی مرجان خانواده Faviidae بین ایستگاه های پارک زیتون، جزایر ناز و منطقه شیب دراز جنوب جزیره قشم اختلاف معنی دار آماری وجود دارد (001/0P) (جدول 3-3). هرچند از نظر غلظت عنصر کادمیوم دربافت اسکلتی مرجان خانواده Poritidaeبین ایستگاه های پارک زیتون، جزایر ناز و منطقه شیب دراز اختلاف معنی دار مشاهده نشد(992/0P=) ولی از لحاظ غلظت عنصر کادمیوم در رسوبات پیرامونی این خانواده های مرجانی بین ایستگاه های پارک زیتون، جزایر ناز و منطقه شیب دراز جنوب جزیره قشم اختلاف معنی دار وجود داشت (001/0P).
نتایج حاصل از آزمون Tukey HSD درتحقیق کنونی حاکی از آن است که از لحاظ غلظت عنصر کادمیوم دربافت اسکلتی مرجان های خانواده Faviidae، ایستگاه پارک زیتون میزان بالاتری را نسبت به جزایر ناز و منطقه شیب دراز دارد و ایستگاه شیب دراز نیز میزان بالاتری را نسبت به ایستگاه جزایر ناز دارا می باشد. در رسوبات پیرامونی مرجان ها از نظر غلظت عنصر کادمیوم ایستگاه شیب دراز میزان بالاتری را نسبت به ایستگاه پارک زیتون و جزایر ناز دارد و ایستگاه جزایر ناز نیز میزان بالاتری را نسبت به ایستگاه پارک زیتون دارا می باشد(جدول 3-4).
جدول 3-2: نتایج حاصل از مقایسه عناصر نیکل و کادمیوم در دربافت اسکلتی مرجان خانواده Faviidae بین ایستگاه های پارک زیتون، جزایر ناز و منطقه شیب دراز جنوب جزیره قشم (میانگین ± انحراف از معیار)
شاخص
ایستگاه
نیکل (میکروگرم بر گرم وزن خشک)
کادمیوم (میکروگرم بر گرم وزن خشک)
پارک زیتون
c6056/0±0127/26

a0079/0±0330/0

جزایر ناز
b8374/0±6595/28
b0023/0±0089/0
شیب دراز
a7935/0±0374/29
c0098/0±0151/0
حروف انگلیسی متفاوت در هر ردیف نشان دهنده اختلاف معنی دار در آزمون توکی می باشد.
جدول3-3: نتایج حاصل از مقایسه عناصر نیکل و کادمیوم در دربافت اسکلتی مرجان خانواده Poritidae بین ایستگاه های پارک زیتون، جزایر ناز و منطقه شیب دراز جنوب جزیره قشم (میانگین ± انحراف از معیار)
شاخص
ایستگاه
نیکل (میکروگرم بر گرم وزن خشک)
کادمیوم (میکروگرم بر گرم وزن خشک)
پارک زیتون
26.1646 ± 0.7635 c
0.0208 ± 0.0306 b
جزایر ناز
27.9418 ± 0.8601 b
0.0196 ± 0.0155 c
شیب دراز
29.9558 ± 1.4580 a
0.0212 ± 0.0091 a

حروف انگلیسی متفاوت در هر ردیف نشان دهنده اختلاف معنی دار در آزمون توکی می باشد.
جدول 3-4: نتایج حاصل از مقایسه عناصر نیکل و کادمیوم رسوبات پیرامونی مرجان ها بین ایستگاه های پارک زیتون، جزایر ناز و منطقه شیب دراز جنوب جزیره قشم (میانگین ± انحراف از معیار)
شاخص
ایستگاه
نیکل (میکروگرم برگرم وزن خشک)
کادمیوم (میکروگرم بر گرم وزن خشک)
پارک زیتون
a8995/1±9190/27
c0061/0±0079/0
جزایر ناز
b9200/0±7084/25
b0033/0±0099/0
شیب دراز
c8801/0±5019/25
a0038/0±0237/0

حروف انگلیسی متفاوت در هر ردیف نشان دهنده اختلاف معنی دار در آزمون توکی می باشد.
3-3-3- غلظت عناصر نیکل و کادمیوم دربافت اسکلتی مرجان های خانواده Faviidae و Poritidae در هریک از ایستگاه های پارک زیتون، جزایر ناز و منطقه شیب دراز جنوب جزیره قشم
نتایج حاصل از آزمون Independent-Samples T Test جهت بررسی و مقایسه غلظت فلزات نیکل و کادمیوم به صورت مستقل دربین مرجان های خانواده های Faviidae و Poritidae هر ایستگاه نشان داد که از لحاظ غلظت عنصر نیکل و کادمیوم دربافت اسکلتی این دو خانواده مرجان در هر یک از ایستگاه ها اختلاف معنی دار آماری وجود ندارد (05/0P)؛ اما نتایج این آزمون در بررسی و مقایسه غلظت فلزات نیکل و کادمیوم بصورت مستقل دربین مرجان های خانواده های Faviidae و Poritidae همه ایستگاه ها نشان داد که از لحاظ غلظت عنصر نیکل و همچنین از نظر غلظت عنصر کادمیوم دربافت اسکلتی این دوخانواده مرجان در همه ایستگاه ها اختلاف معنی دار آماری وجود دارد (001/0P).

3-4- نتایج مربوط به سطوح فلزات به صورت نمودار

شکل3-1: میانگین غلظت عنصر نیکل در بافت اسکلتی مرجان های خانواده های Faviidae و Poritidae و رسوبات پیرامونی(Sediment) آنها بین ایستگاه های پارک زیتون(St.1)، جزایر ناز(St.2) و منطقه شیب دراز(St.3) جنوب جزیره قشم

شکل3-2: میانگین غلظت عنصر کادمیوم دربافت اسکلتی مرجان های خانواده های Faviidae و Poritidae و رسوبات پیرامونی(Sediment) آنها بین ایستگاه های پارک زیتون(St.1)، جزایر ناز(St.2) و منطقه شیب دراز(St.3) جنوب جزیره قشم

شکل3-3: نمودارهای Error bar (پراکندگی حول میانگین)(راست) و Boxplot (پراکندگی حول میانه) (چپ) غلظت فلزات نیکل و کادمیوم(میکروگرم بر گرم وزن خشک) در دربافت اسکلتی مرجان های خانواده های Faviidae و Poritidae و رسوبات پیرامونی(Sediment) آنها بین ایستگاه های پارک زیتون(S1)، جزایر ناز(S2) و منطقه شیب دراز (S3)جنوب جزیره قشم
3-5- مقایسه ایستگاه ها ازلحاظ غلظت فلزات نیکل و کادمیوم بدون درنظرگرفتن نوع و خانواده نمونه ها
نتایج حاصل از آزمون Univariate Analysis of Variance جهت بررسی و مقایسه ایستگاه ها ازلحاظ غلظت فلزات نیکل و کادمیوم بدون درنظرگرفتن نوع و خانواده نمونه ها نشان داد که غلظت فلزات نیکل و کادمیوم بطور کلی و با درنظرگرفتن میانگین آنها در مرجان های خانواده Faviidae و Poritidae و رسوبات پیرامونی آنها در بین 3 ایستگاه دارای اختلاف معنی دار آماری نمی باشد (05/0P).
3-6- نتایج مربوط به ارتباط سطوح فلزات نیکل و کادمیوم دربافت اسکلتی مرجان های خانواده Faviidae و Poritidae و رسوبات پیرامونی آنها در هر ایستگاه و همبستگی های معنی دار
بررسی ارتباط میان غلظت فلزات نیکل و کادمیوم در بین این دو خانواده از مرجان ها با رسوبات پیرامونی در هر ایستگاه و همچنین بررسی ارتباط میان غلظت این فلزات مابین هر دو خانواده مرجان ها در هر ایستگاه نشان دهنده عدم وجود همبستگی معنی دار به جزء درموارد ذیل می باشد:
از لحاظ غلظت فلز نیکل در ایستگاه شیب دراز مابین مرجان های خانواده Faviidae و رسوبات پیرامونش همبستگی معنی دار معکوسی موجود می باشد(884/0-rSt.1= ).
غلظت فلز کادمیوم نیز در ایستگاه های پارک زیتون و منطقه شیب دراز دربین مرجان های خانواده Faviidae و Poritidae هر ایستگاه از لحاظ آماری دارای همبستگی معنی دار می باشد
(960/0-rSt.1= و 922/0rSt.3=).
همبستگی معنی دار مابین سطوح فلزات نیکل و کادمیوم در هر خانواده مرجان هریک از ایستگاه ها بطور مجزا و در رسوبات همان ایستگاه نیز بطور مستقل مشاهده نگردید.

3-7- مقایسه ایستگاه ها از لحاظ غلظت فلزات نیکل و کادمیوم به عنوان متغیر همزمان
نتایج حاصل از آزمون های Multivariate جهت بررسی و مقایسه ایستگاه ها و خانواده های مرجان ها و رسوبات با در نظرگرفتن غلظت فلزات نیکل و کادمیوم بعنوان متغیر همزمان در سه حالت بررسی کلی مرجان های خانواده Faviidae و Poritidae و رسوبات پیرامونی آنها در همه ایستگاه های پارک زیتون، جزایر ناز و منطقه شیب دراز جنوب جزیره قشم، بررسی هر یک از مرجان های خانواده Faviidae و Poritidae و رسوبات پیرامونی آنها هر کدام به طور مستقل در مجموع ایستگاه ها و بررسی هر دو مرجان خانواده Faviidae و Poritidae در مجموع ایستگاه های مختلف نشان داد که در هریک از این حالات نتایج آماری ذیل حاصل می شود:
غلظت فلزات نیکل و کادمیوم به عنوان متغیر همزمان در مرجان های خانواده Faviidae و Poritidae و رسوبات پیرامونی آنها بطورکلی در همه ایستگاه های پارک زیتون، جزایر ناز و منطقه شیب دراز جنوب جزیره قشم دارای اختلاف معنی دار آماری نمی باشد(05/0P).
غلظت فلزات نیکل و کادمیوم به عنوان متغیر همزمان در هر یک از مرجان های خانواده Faviidae و Poritidae و رسوبات پیرامون آنها هر کدام به طور مستقل در مجموع ایستگاه ها دارای اختلاف معنی دار آماری می باشد(001/0P).
غلظت فلزات نیکل و کادمیوم به عنوان متغیر همزمان در هر دو مرجان خانواده Faviidae و Poritidae در مجموع ایستگاه ها دارای اختلاف معنی دار آماری می باشد(001/0P).

فصل چهارم
بحث و نتیجه گیری نهایی

4-1- غلظت عناصر نیکل و کادمیوم دربافت اسکلتی مرجان های خانواده های Faviidae و Poritidae و رسوبات پیرامونی آنها بین ایستگاه های پارک زیتون، جزایر ناز و منطقه شیب دراز جنوب جزیره قشم
نتایج حاصل از تحقیق کنونی نشان داد که غلظت عنصر نیکل دربافت اسکلتی مرجان های خانواده های Faviidae و Poritidae، ایستگاه شیب دراز میزان بالاتری (به ترتیب 0374/29 و 9558/29 میکرو گرم بر گرم وزن خشک) را نسبت به جزایر ناز و پارک زیتون دارد و ایستگاه جزایر ناز نیز میزان بالاتری (به ترتیب 6595/28 و 9418/27 میکرو گرم بر گرم وزن خشک) را نسبت به پارک زیتون (به ترتیب 0127/26 و 1646/26 میکرو گرم بر گرم وزن خشک) دارا می باشد. در رسوبات پیرامونی مرجان ها نیز غلظت عنصر نیکل ایستگاه های پارک زیتون و منطقه شیب دراز سبب بوجود آمدن اختلاف بین ایستگاه ها شدند که ایستگاه پارک زیتون میزان بالاتری (9190/27 میکرو گرم بر گرم وزن خشک) را نسبت به ایستگاه منطقه شیب دراز و ایستگاه جزایر ناز (به ترتیب 5019/25 و 7084/25 میکرو گرم بر گرم وزن خشک) دارا می باشد.
نتایج حاصل از تحقیق کنونی نشان داد که غلظت عنصر کادمیوم دربافت اسکلتی مرجان های خانواده Faviidae، ایستگاه پارک زیتون میزان بالاتری (033/0 میکرو گرم بر گرم وزن خشک) را نسبت به جزایر ناز و منطقه شیب دراز دارد و ایستگاه شیب دراز (0151/0 میکرو گرم بر گرم وزن خشک) نیز میزان بالاتری را نسبت به ایستگاه جزایر ناز (0089/0 میکرو گرم بر گرم وزن خشک) دارا می باشد. در رسوبات پیرامونی مرجان ها از نظر غلظت عنصر کادمیوم ایستگاه شیب دراز (0237/0 میکرو گرم بر گرم در وزن خشک) میزان بالاتری را نسبت به ایستگاه پارک زیتون و جزایر ناز دارد و ایستگاه جزایر ناز (0099/0 میکرو گرم بر گرم وزن خشک) نیز میزان بالاتری را نسبت به ایستگاه پارک زیتون (0079/0 میکرو گرم بر گرم وزن خشک) دارا می باشد. همچنین غلظت عنصر کادمیوم دربافت اسکلتی مرجان های خانواده Poritidae، دارای اختلاف معنی داری در بین ایستگاه ها نمی باشد.

4-2- ارتباط سطوح فلزات نیکل و کادمیوم دربافت اسکلتی مرجان های خانواده Faviidae و Poritidae و رسوبات پیرامونی آنها در هر ایستگاه و همبستگی های معنی دار
نتایج حاصل از تحقیق کنونی نشان دهنده عدم وجود همبستگی معنی دار به جزء درموارد ذیل می باشد:
از لحاظ غلظت فلز نیکل در ایستگاه شیب دراز مابین مرجان های خانواده Faviidae و رسوبات پیرامونش همبستگی معنی دار معکوسی موجود می باشد(884/0-rSt.1= ).
غلظت فلز کادمیوم نیز در ایستگاه های پارک زیتون و منطقه شیب دراز دربین مرجان های خانواده Faviidae و Poritidae هر ایستگاه از لحاظ آماری دارای همبستگی معنی دار (960/0-rSt.1= و 922/0rSt.3=) می باشد.
شرایط متفاوتی که مرجان ها در آن رشد می کنند می تواند در نحوه تجمع

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله درمورد جزیره قشم، محدودیت ها، معیار استاندارد Next Entries منبع مقاله درمورد خلیج فارس، آلاینده ها، محیط زیست