منبع مقاله درمورد توزیع فراوانی، درصد تجمعی، ایفای نقش، انحراف معیار

دانلود پایان نامه ارشد

همبستگی بین دو متغیر است. تکنیک همبستگی در رابطه با تعیین میزان وابستگی است (نادری & وسف نراقی, 1376, ص. 50). همبستگی معیاری است که برای تعیین میزان ارتباط دو متغیر مورد استفاده قرار میگیرد. همبستگي پارامتري شامل ضريب همبستگي پيرسون ميباشد كه آن را با علامت r و يا ρ نشان ميدهند. ضريب همبستگي پيرسون براي محاسبه درجه و ميزان ارتباط خطي بين دو متغير در سطح فاصلهاي و نسبي به كار ميرود. فرمول ضريب همبستگي پيرسون در رابطه (3-3) نشان داده شده است.
رابطه(3-3):
r_xy=(∑▒xy)/√(∑_(x^2)▒〖∑_(y^2)▒ 〗)
بدلیل اینکه در فرضیه های اهم 1 و 2 رابطه ی معنادار دو عامل بایستی بررسی شود، برای بررسی این فرضیه ها از آزمون پیرسون استفاده شده است.
2-9-3) رگرسيون
در رگرسيون به دنبال بر آورد رابطهاي رياضي و تحليل آن هستيم، به طوري كه بتوان به كمك آن كميت يك متغير مجهول را با استفاده از متغير يا متغيرهاي معلوم تعيين كرد. گاهي دو يا چند متغير تاثير عمدهاي روي متغير وابستهاي دارند.
در اين وضعيت از رگرسيون چندگانه جهت پيش بيني متغير وابسته استفاده ميشود. در رگرسيون چندگانه نيز فرض خطي بودن رابطه بين متغيرها برقرار ميباشد و بر همين اساس معادله رگرسيون چندگانه با سه متغير وابسته به شكل زیر تعريف ميشود که برای آزمون فرضیه های فرعی 1 تا 6 بکار گرفته شده اند چراکه در این فرضیه ها اثرگذاری یک عامل بر عامل دیگر بایستی مورد بررسی قرار گیرد.

رابطه(4-3):
y= a + b 1×1+ b 2×2 + b 3×3
3-9-3) آزمون :t
چون در فرضيه های اهم سوم تا هشتم ارتباط یکسان بین دو عامل بایستی مورد بررسی قرار گیرد، از آزمون معناداري دو ضريب همبستگي همبسته استفاده شده است. مقدار آماره t بر اساس فرمول زير محاسبه ميشود:
رابطه(5-3):
t=((r_12-r_13 ).√((N-3).(1+r_23)))/√(2(1-r_12^2-r_13^2-r_23^2+2r_12^2.r_13^2.r_23^2))

پس از محاسبه اگر مقدار |t| بدست آمده از مقدار محاسبه شده t در سطح 5% و درجه آزادي (N-3) بزرگتر يا برابر بود تفاوت معناداري بين همبستگيها (r) وجود دارد.

فصل چهارم
تحليل و توصیف داده‌ها و آزمون فرضیه ها

1-4) مقدمه
اين فصل به تجزيه و تحليل نتايج حاصل از مطالعه ميداني پژوهش اختصاص دارد. در ابتدا داده های جمع آوری شده بوسیله ی پرسشنامه از جامعه ی آماری بوسیله ی نرم افزار SPSS(نسخه ی 18) مورد تحلیل قرار می گیرند تا در ادامه بتوان به سؤالات پژوهشی پاسخ داد و فرضیات در ارتباط با آن ها را آزمون نمود. تحلیل های انجام شده شامل تحلیل های توصیفی می باشد.
2-4) تحلیل و توصیف جمعیت شناختی آزمودنی ها
در این قسمت، وضعیت جمعیت شناختی آزمودنی ها، شامل وضعیت تحصیلی، سابقه ی کاری، سن، جنسیت، …. افراد نمونه به صورت خلاصه بیان شده است.
1-2-4) جنسیت
جدول شماره ی 1-4 توزیع فراوانی آزمودنی ها را از نظر جنسیت نشان می دهد. از مجموع 86 نفری که به پرسشنامه پاسخ داده اند، 78 نفر مرد (90%) و 8 نفر زن (10%) هستند. جدول 1-4 بیانگر توزیع درصد فراوانی جنسیتی پاسخ دهندگان می باشد.
جدول 1-4: توزیع فراوانی جنسیت آزمودنی ها
ردیف
جنسیت
فراوانی
درصد فراوانی
درصد تجمعی
1
مرد
78
90
90
2
زن
8
10
100
3
جمع
86
100

2-2-4) سن
جدول شماره ی 2-4 توزیع فراوانی آزمودنی ها را از نظر سن نشان می دهد. از مجموع 86 عضو این جامعه ی آماری، سن 39 نفر (46%) بین 20 تا 29 سال و سن 3 نفر (4%) بیشتر از 50 سال می باشد که به ترتیب بیشترین و کمترین درصد را در طبقه های سنی به خود اختصاص داده اند.
جدول 2-4: توزیع فراوانی آزمودنی ها بر حسب سن
ردیف
سن
فراوانی
درصد فراوانی
درصد تجمعی
1
کمتر از 20 سال
0
0
0
2
بین 20 تا 29 سال
39
46
46
3
بین 30 تا 39 سال
33
38
84
4
بین 40 تا 49 سال
11
12
94
5
بیشتر از 50 سال
3
4
100
6
جمع
86
100

3-2-4) میزان تحصیلات
جدول شماره ی 3-4 توزیع فراوانی آزمودنی ها را از نظر میزان تحصیلات نشان می دهد. از میان 86 عضو این جامعه، 48 نفر (56%) دارای مدرک کارشناسی می باشند که بیشترین فراوانی را دارا هستند و 9 نفر (10%) دارای مدرک دیپلم می باشند که کمترین فراوانی را دارا هستند.
جدول 3-4: توزیع فراوانی آزمودنی ها بر حسب تحصیلات
ردیف
میزان تحصیلات
فراوانی
درصد فراوانی
درصد تجمعی
1
زیر دیپلم
0
0
0
2
دیپلم
9
10
10
3
کاردانی
12
14
24
4
کارشناسی
48
56
80
5
کارشناسی ارشد
17
20
100
6
جمع
86
100

4-2-4) رشته ی تحصیلی
تجزیه و تحلیل نحوه ی توزیع اعضای گروه های نمونه گیری شده از نظر رشته ی تحصیلی نشان می دهد که در مجموع بیش از 54 درصد از رشته ی تحصیلی افراد مدیریت،مهندسی صنایع، حسابداری، و اقتصاد است. رشته ی مدیریت (تمامی گرایش ها) 38 درصد از مجموع را به خود اختصاص داده است و در رتبه ی اول است. رشته ی تحصیلی مهندسی صنایع در مرتبه ی بعدی قرار دارد که مقتضای چنین صنعتی است. جدول4-4 نحوه ی توزیع آزمودنی ها را از نظر رشته ی تحصیلی نشان می دهد.
جدول 4-4: توزیع فراوانی آزمودنی ها بر حسب رشته ی تحصیلی
ردیف
رشته ی تحصیلی
فراوانی
درصد فراوانی
درصد تجمعی
1
مدیریت ( تمامی گرایش ها)
33
38
38
2
مهندسی صنایع
14
16
54
3
حسابداری
9
10
64
4
اقتصاد
7
8
72
5
کامپیوتر
7
8
80
6
برق
5
6
86
7
ریاضی
3
4
90
8
سایر رشته ها
8
10
100
9
جمع
86
100

5-2-4) سابقه ی کاری
داده های جدول 5-4 سابقه کار آزمودنی ها را نشان می دهد. با توجه به نتایج 35 نفر (40%) از اعضا دارای سابقه کار کمتر از 5 سال و 3 نفر (4%) از اعضا دارای سابقه کار بین 15 تا 19 سال هستند، که به ترتیب دارای بیشترین و کمترین فراوانی می باشند.
جدول 5-4: توزیع فراوانی آزمودنی ها بر حسب سابقه کار
ردیف
سن
فراوانی
درصد فراوانی
درصد تجمعی
1
کمتر از 5 سال
35
40
40
2
5 تا 9 سال
24
28
68
3
10 تا 14 سال
17
20
88
4
15 تا 19 سال
3
4
92
5
بیشتر از 20 سال
7
8
100
6
جمع
86
100

6-2-4) واحد سازمانی
داده های جدول 6-4 واحد سازمانی که افراد شرکت در آن فعالیت می کنند را نشان می دهد. با توجه به نتایج 46 نفر (53%) از اعضا در بخش فروش و 5 نفر (6%) از اعضا در بخش تولید مشغول به فعالیت می باشند، که به ترتیب دارای بیشترین و کمترین فراوانی هستند.
جدول6-4: توزیع فراوانی آزمودنی ها بر حسب واحد سازمانی
ردیف
واحد سازمانی
فراوانی
درصد فراوانی
درصد تجمعی
1
بازاریابی
19
22
22
2
فروش
46
53
75
3
مالی
10
12
87
4
بازرگانی
6
7
94
5
تولید
5
6
100
6
جمع
86
100

3-4) تحلیل و توصیف داده ها
برای شناخت وضعیت آماری متغیرهای سؤالات پژوهشی در این قسمت در نه جدول زیر به تحلیل و توصیف داده های مدل تحقیق می پردازیم.
جدول 7-4: اندازه های آماری ایفای نقش موقعیت یابی استراتژیک
موقعیت یابی استراتژیک
اثربخش
غیر اثربخش
میانگین ()

انحراف معیار
()
درصد
ضریب تغییرات (100)(/)

تعداد
درصد
تعداد
درصد

مشتری نه چندان زیاد برای محصولات متمایز
79
92
7
8
4.44
1.14
25.68
قائل شدن تفاوت بین محصولات با نام و نشان تجاری متفاوت توسط مشتریان
52
60
34
40
3.36
1.18
35.12
میزان سهم شرکت از بازار

2
2
84
98
1.68
0.8
47.62
قیمت محصولات شرکت نسبت به قیمت محصولات شرکت های رقیب
81
94
5
6
4.14
0.5
12.08
توانایی سازشکاری با محیط در حال تغییر
34
40
52
60
3.06
1.14
37.26

بر اساس داده های جدول 7-4، از پنج عاملی که موقعیت یابی استراتژیک را سنجیده اند، بیشترین میزان اثربخشی مربوط به “قیمت محصولات شرکت نسبت به قیمت محصولات شرکت های رقیب” (94%) وکمترین میزان اثر بخشی مربوط به “میزان سهم شرکت از بازار” (2%) است. با نگرش به میانگین عوامل در می یابیم که بیشترین میانگین مربوط به”مشتری نه چندان زیاد برای محصولات متمایز” (4.44=) و کمترین میانگین مربوط به “میزان سهم شرکت از بازار” (1.68=) می باشد. اگرچه “مشتری نه چندان زیاد برای محصولات متمایز” رتبه ی دوم میزان اثربخشی را کسب کرده است (92%)، اما بالاترین مقدار متوسط توجه بازاریابان و کارشناسان فروش را به خود جلب نموده است (4.44=).

جدول 8-4: اندازه های آماری ایفای نقش مزیت هزینه ای
مزیت هزینه ای
اثربخش
غیر اثربخش
میانگین ()

انحراف معیار
()
درصد
ضریب تغییرات (100)(/)

تعداد
درصد
تعداد
درصد

استفاده ی بالای کارخانه از ظرفیت تولیدی خود
40
46
46
54
3.36
1.01
30.06
اجرای صرفه جویی به مقیاس

38
44
48
56
3.16
0.81
25.63
میزان همکاری عرضه کنندگان مواد اولیه و توزیع کنندگان محصولات ساخته شده
74
86
12
14
4.02
0.77
19.15
هزینه های تحقیقاتی مربوط به تولید محصول
45
52
41
48
3.3
1.16
35.16
توانایی هزینه های دستمزد، نرخ مالیات، هزینه های انرژی، و هزینه های حمل و نقل در پاسخگویی به نیاز مشتریان
38
44
48
56
3.13
1.2
38.34
حساسیت خریداران نسبت به قیمت

81
94
5
6
4.32
0.77
17.83
توانایی چانه زنی مشتریان بازار

40
46
46
54
3.02
1.24
41.05
میزان فروش شرکت

76
88
10
12
4.31
0.86
19.95

مطابق داده های جدول 8-4، از هشت عاملی که مزیت هزینه ای را سنجیده اند، بیشترین میزان اثربخشی مربوط به “حساسیت خریداران نسبت به قیمت” (94%) وکمترین میزان اثر بخشی مربوط به “اجرای صرفه جویی به مقیاس” و “توانایی هزینه های دستمزد، نرخ مالیات، هزینه های انرژی، و هزینه های حمل و نقل در پاسخگویی به نیاز مشتریان” (44%) است. با نگرش به میانگین عوامل در می یابیم که بیشترین میانگین مربوط به”حساسیت خریداران نسبت به قیمت” (4.32=) و کمترین میانگین مربوط به “توانایی چانه زنی مشتریان بازار” (3.02=) می باشد. همانطور که مشاهده می شود “حساسیت خریداران نسبت به قیمت” رتبه ی اول میزان اثربخشی و بالاترین مقدار متوسط توجه بازاریابان و کارشناسان فروش را به خود جلب نموده است.
جدول 9-4: اندازه های آماری ایفای نقش مزیت منفعتی (تمایز)
مزیت منفعتی (تمایز)
اثربخش
غیر اثربخش
میانگین ()

انحراف معیار
()
درصد
ضریب تغییرات (100)(/)

تعداد
درصد
تعداد
درصد

توانایی محصولات استاندارد در تأمین نیازهای مشتریان
65
76
21
24
3.74
1.09
29.15
قابل درک و مناسب بودن استاندارد محصولات برای مشتریان
53
62
33
38
3.44
1.11
32.26
انعطاف پذیری شرکت در عرضه ی محصولات
77
90
9
10
4.12
0.88
21.36
هزینه ی نگهداری دستگاه های تولید
48
56
38
44
3.46
0.99
28.62
اجرای استراتژی توسعه محصول

65
76
21
24
3.34
1.02
30.54
مطالعه در مورد نیازها و سلیقه های مشتریان
21
24
65
76
2.36
1.23
52.12
منحصر به فرد بودن محصولات

71
82
15
18
3.46
1.21
34.98
محصولات دارای ویژگی های مورد نظر مشتریان باشند
67
78
19
22
3.68
0.83
22.56
قیمت محصولات نسبت به محصولات شرکت های رقیب
81
94
5
6
4.14
0.5
12.08
خدمات بسیار عالی پس از فروش

74
86
12
14
4.02
0.99
24.63
در دسترس بودن قطعات یدکی

64
74
22
26
3.72
1.07
28.76
طراحی مهندسی محصولات

50
58
36
42
3.28
1.26
38.41
هماهنگی بین واحدهای تحقیقات و بازاریابی
43
50
43
50
3.09
1.28
41.42
تسهیلات ویژه برای جذب نیروهای خلاق و زبده
10
12
76
88
1.96
1.11
56.63

داده های جدول 9-4 نشان می دهند که از چهارده عاملی که مزیت منفعتی (تمایز) را سنجیده اند، بیشترین میزان اثربخشی مربوط به “قیمت محصولات نسبت به محصولات شرکت های رقیب” (94%) وکمترین میزان اثر بخشی مربوط به “تسهیلات ویژه برای

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله درمورد روایی محتوا، آزمون فرضیه، رگرسیون، قابلیت اعتماد Next Entries منبع مقاله درمورد آزمون فرضیه، سطح معنادار، انعطاف پذیری، طراحی محصول